ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

“ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫರಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

ತೊ ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವ್ಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಚ್ಯಾ 22 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ದಿಸಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಫಾ| ರೋಚಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಫಾಂಕವ್ನ್ ಮುಂದರುನ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲೋಬೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಫಾ| ರೋಚ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ ಮಾತ್ ನಯ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ದಿಶಾ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್  ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಮೊಗಾನ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಗರ್ಜೆವೊಂತಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಗರ್ಜೆವೊಂತಾಚೊ ಧರ್ಮ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ನಾ ಬಗಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಪ್ರವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಜೊಡ್‌ ಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಜ್ ಯಾಜಕ್ – ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಸೆವಾ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ಪವಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಪರಿಂ ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಕಿತ್ಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತಾಣೆ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿಲ್ಲೊ ಮಾತ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಫಾ| ರೋಚ್ ಅಸಲೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ. ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಕಾ ಆಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ಮೆಳೊಂದೀ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲೋಬೊ.

ಕಾಪುಚಿನಾಂಚೊ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಫ್ರಾ| ಡೊಲ್ಪಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಚಾಲು ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಮುಂದರುನ್ ತಾಣಿ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಸಾಂತ್ ಕರ್ಚೆಂ ದೆವಾನ್, ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಚೆರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಪಡೊಂದೀ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ”

ಫ್ರಾ| ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸುರು ಕರ್ಚೆವೆಳಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗೊನ್ “ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಫಾ| ರೋಚಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾತ್, ಪತ್ರಾಂನಿ, ಛಾಪೊ ಆನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರ‍ೊನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವ್ಯಾಪಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲಾ, ಬಾರ್ಕೂರ್‌ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಸೊಶಿಯೇಶನಾಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಏಕ್ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ, ಚಾಳಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಮಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಹಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಗಾರ್ ಚಿಕಾಗೊಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ – ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯ್ ಚಿತ್ರ್ ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ” ಮ್ಹಳೆಂ.

ಉಡುಪಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ – ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹೆಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯ್ ಚಿತ್ರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್(ಕೊಂಕ್ಣಿ) Chastity (ಇಂಗ್ಲಿಶ್) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚ್ಯೊ ಸುಧಾರಿತ್ ಆವೃತ್ತಿ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್  ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಲುವಿಸ್, ಮಟಪಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಭಿಣಾಗಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಅಜಾಪಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಕ್ಷ್ಯಿ ದಿಲ್ಯೊ.

ಯಾಜಕೀ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಮೈನರ್ ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಚ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಹಾಣೆ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಸಂಸ್ಮರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 10.15 ವೊರಾರ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಸರಕೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಬೊನವೆಂಚರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ದೇಶಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ದೆಸ್ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರುನ್ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ “ಫಾ| ರೋಚಾಕ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್ ದುಸ್ರೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ. ತೆ ಜಿವಿತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ದೆಶಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಆಕಾಂತ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೀರೊ ಕರ್ತಾತ್. ಕೋಡ್ತಿಂತ್ ಸಯ್ತ್ ದಯೆ ಮರ್ಣಾಚ್ಯೊ ಅರ್ಜ್ಯೊ ದಾಖಲ್ ಜಾತಾತ್. ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದಿಂಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೆರೊದಿನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಂ ಸಂಹಾರ್ ಕರಯಿಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾಯ್. ಫಾ| ರೊಚ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ನಯ್ ಬಗಾರ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ಕಾಸರಕೋಡಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ತಾಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಣೆ  ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಶೆಂ ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣಾಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ ಆನಿ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿಲೆಂ, ಕಸೆಂ ಆವಯ್ – ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ತೋ ವಾವುರ್ಲೊ, ಸಂಗ್ – ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಂದುನ್ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ತ್ರ‍ೀಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ದವರ್ನ್ ಪರತ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ದೆಸ್ವಾಟೆಚ್ಯಾ – ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಖುದ್ದ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ.”

ಮುಂದರುನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಬೊನವೆಂಚರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ” ಫಾ| ರೋಚ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಬೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾಕ್ ತೊ ಭೆಟ್ ದಿತಾಲೊ. ಲೊಕಾಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಥಂಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ.”

ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆ ಖುದ್ ಫಾ| ರೋಚಾಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೆಗುಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರತೇಕ್ ತರಾನ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುನ್ ಫಾ| ಬೊನವೆಂಚರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ” ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ. ವಿದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಗೋಂವ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ತೋ ವಾಂಟ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಗೋಂವಾಚ್ಯಾ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಏಕ್ ಮಾದ್ರ್ ಉಭಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ‘ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೋಂವ್?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ “ಕುಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಘಾಲುಂಕ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಜೆನ್ನಾಂ ಹಾಂವೆ ತಿಕಾ ಕುಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಗೋಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನೆಗಾರ್ಲೊ ತಿಣೆ ವಚೊನ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ತಾಕಿತ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ದುಕ್ಲೆಂ ಅನಿ ಹಾಂವೆ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಫಾ| ರೋಚಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೊ ಆನಿ ಫಕತ್ ಮಾಗ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ದುಕಿಚೆಂ ಮುಲಾಮ್ ಮಾಗ್ಣೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ”

“ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮರ್ಣಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಯ್ ಬಗಾರ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಫಾ| ರೋಚ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾತಾತ್. ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೊ ಕುರೊವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಬೊನವೆಂಚರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರಾ| ರೋಹನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಬಾ| ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾದಿ ಸಮೊರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.

ವೆದಿಕಾರ್ಯಾಕ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ದ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚೊ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಫ್ರಾ| ಡೊಲ್ಫಿ ಫಾಯ್ಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫ್ರಾ| ರೊಬಿನ್ ಲೊಪೆಸ್, ಫ್ರಾ| ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ,  ಬಾರ್ಕೂರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಕಾಸರಕೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಸೇಂಯ್ಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಎಸೊಶಿಯೇಶನ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಐವನ್ ಎಮ್. ರೆಬೆಲ್ಲೊ ‘ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಫಾ| ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್’ ಗ್ರಂಥಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಅರ್ಚಿಬಾಲ್ದ್ ಪುರ್ಟಾದೊ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಜೆವ್ಣಾ ಸತ್ಕಾರಾಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ‘ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ – ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್’  ಸಾಕ್ಷ್ಯ್ ಚಿತ್ರ್ ಪಳಂವ್ಚಿಂ ವೆವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ – ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ – ಸಾಕ್ಷ್ಯ್ ಚಿತ್ರ್

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !