ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ ಒಮ್ಜೂರ್ ಹಾಚಿ “ಜೆಜು ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ” ಕೊವ್ಳಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

“ಮ್ಹಜೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಆರ್ಥರಾಚೆಂ ಮಧ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ರೋಶನ್. ರೋಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಹಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚಿಂ ಕೊವ್ಳಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕೊಂವ್ದಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ತಶೆಂ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಕುಲಪತಿ ಪೊರೊ| ಬಿ. ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ. ತೋ ತೋ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕನ್ನಡ- ತುಳು ಕವಿ ಆರ್ಥರ್ ರೋಶನ್ ಪಿರೇರಾ, ಒಮ್ಜೂರ್ ಹಾಚಿ “ಜೆಜು ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ” ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚಿಂ ಕೊವ್ಳಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಮುಂದರುನ್ ಡೊ| ರೈ ಮ್ಹಣಾಲೊ ” ಕವಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಂಕಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೊ ಸಾರ್ಕೊ ನಯ್. ಪೂಣ್ ಆರ್ಥರಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೋ ಕಿತ್ಲೊ ಖಾಲ್ತೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆನ್ ಅನಿ ಖಾಲ್ತ್ಯಾಪಣಾನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಬರೊ ಕವಿ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಮಾಜ್‌ಮುಖಿ ಕಾಮಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳಯ್ತೇ ಆಸಾಂ. ತಾಕಾ ಅನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ”

“ಜೆಜು ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ” ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಅರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ಹಾಂಣಿ ಲಿಕ್ಲೆಲಿಂ ತೆರಾಂ ಗಿತಾಂ ಆಸಾತ್. ಸರ್ವ್ ಗಿತಾಂಕ್ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊನ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಸಯ್ಲಾಂ. ರೋಶನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣೆ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಲಾಂ. ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ, ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೋಶಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೀರಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ, ಜೇಸನ್ ಲೋಬೊ, ವೆಲಿಟ ಲೋಬೊ, ಗ್ಯಾವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಕೇರನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಶಾಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಸುನಿತಾ ಡೊರಾ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಮನೋಜ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಣಿ ಗಾಯಾನ್ ಕೆಲಾಂ.

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊಸಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ದಾಯ್ಜಿವಲ್ದ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಜಮ್ಯಾಚೊ ಆಡಳ್ಯ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದುದಾ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡಾ| ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಕ್ತ, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ಮಾ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಆಲನ್ ಪಿರೇರಾ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆ.

ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿಂ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲಿ.

ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾರಾಂ, ಪನಿಪನಿ ಬರ್ಸ ಆನಿ ಹಲೋ ದೆವಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಣೆ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !