ಸಮಾಸಮ್

ಟಾಟಾ ಸುಮೊಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಾನ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಜೊನಿನ್ ಶೀನಾಕ್ ದೆವೊಂಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಬದ್ಲುನ್ ಪಾಯಾಂಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೊತೆಂ ಆರಾವ್ನ್ ಶೀನಾನ್ ಜೊನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಳೂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಸಸ್ಪೊನ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಬರಿಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ ಚವ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೀನಾನ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅರ‍್ವಾಯ್ (ಲ್ಹಾನ್ ಬೋಟ್)ಕ್ ಪೊಶೆಲೆಂ. ಅರ‍್ಟಾಯ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಬೊ ಜೂನ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ಉಕ್ಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜೊನಿಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚಿ ಜೀಕ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಜೀಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊನಿನ್ ಶೆಂಕ್ರೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಮಿಶಿಯೊ ವೊಳಾಯ್ಲೊ.

ಮೋವ್ ಮಾತಿಯೆ ಪಂದಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೂಪಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಚ್ಯಾ ಜಲ್ಲಿಂ ಫಾತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಹೊ ಏಕ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಖಂಯ್ ಮೆಲಾ ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಘರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ವೊಂಠಾರ್ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಗಾಳಿ ಉಬ್ಜಾತಾಲ್ಯೊ.

ಜೆರಿ ಜೊನಿಚೊ ರಗ್ತಾ ಸಂಬಂಧಿ ಭಾವ್ ತರೀ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಕಠೀಣ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ.  ಆಪ್ಲೆಂ ರಗಾತ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಂಸಾರ್ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಡು ಸತ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮರ‍್ತಾಸರ್ ಕಷ್ಟಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ತೆ ದೊಗೀ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಆಡ್ ಪಾಂಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸೊಧ್ತಾಲೆ.

ಜೊನಿ ಆನಿ ಜೆರಿ ಎಕ್ಲೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅವನತೆಕ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

‘ಧಡ್…’

ವಾಟೆ ಮಧೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡಾ ಕಾಟ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಫಾತರ್ ಆದಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಥಕೊನ್ ಆನಿ ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊನಿಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಶೀನಾಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಆನಿ ಚುರುಕಾಯೆನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಪರ್ತೊಂಚ್ಯಾ ಜೊನಿನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಕ್ ಧರುನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಆಧಾರ‍್ಸಿಲೊ.

ಧಳ್ದಿರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾಡ್ ಖಂಚೊ. ನಾಂ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಮರಾನಾ ಯಾ ತಾಚೊ ವಾರೆಸ್ದರ್ ಕಠೀಣ್ ದೂಖ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲಿ ತರೀ ತಾಚೆ ಮಧೆಂ ಜೆರಿಕ್ ಶಿರಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿ ನಾ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಚಿ ನಾಕ್ಷಿ ಉಟೊನ್ ರಗಾತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಬಲ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯೆಂ ಸೊರ‍್ಯಾಚೆಂ ಕ್ವಾಟರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ತುರ್ತಾನ್ ದೋನ್ ಕುಲೆರಾಂ ಭರ್ ಸೊರೊ ತಾಚೆರ್ ವೊತ್ಲೊ ಜೊನಿನ್. ಧರ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಜಿರೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಂವ್ಡೆ ಗಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಶೀನಾಕ್ ಜೊನಿಚ್ಯಾ ದುಃಖಿ ವರ್ವಿಂ ಚಡಿತ್ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಭಗ್ಲೆ.

ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಕಿನ್ ಜೊನಿನ್ ಮಳ್ಬಾಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ಮಾಡಾಚ್ಯಾ ಕುಬ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆರಿ ಆನಿ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ನಾರ್ಲ್, ಬೊಂಡೆ ತಶೆಂಚ್ ಬೊಂಡಿಯೊ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಬೂದ್ ರಾಗಾನ್ ಆಪ್ಲೆತ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಿಲೆ ತಾಣೆಂ. ಶೀನಾನ್ ಕೊಂಬೊ ರಾಂದುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಮಾಸಾ ಸಂಗಿಂ ಜಾಯಾ ಪುರ‍್ತಿ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಬಂದೊಬಸ್ತ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ! ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊನಿಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಮಿಟರಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜೆರಿಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಜೆರಿಚೊ ಮಾಡ್ ಜೊ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ದೂಖ್ ದಿಲ್ಲೊ ದಿಷ್ಟಿ ವರ್ತುಲಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಜೊನಿ ಆನಿ ಜೆರಿ ಮದ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಏಕ್ ಮುಖ್ಯ್ ಕಾರಣ್ ಹೊ ಮಾಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್ ಹೊ ಮಾಡ್!

ಭಾರತ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ಮಧೆಂ ಕಾಶ್ಮಿರಾ ಖಾತಿರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾ ಬರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಜೊನಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಾಹನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಘರಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಸ್ತೊ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಜೆರಿಚೊ ಮಾಡ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಜೆರಿಕ್ ರಸ್ತೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಜೊನಿಚ್ಯಾ ವಾಹನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚೆರ್ ಧುಳ್ ಉಬಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಜೊನಿಕ್ ಅಸಮಾಧಾನೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಹರ್ಶೆಂ ಒತ್ತಡಾಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ’ಟ್ರಂಪ್’ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜೊನಿನ್ ಜೆರಿಕ್ ಮಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಬರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಜೊನಿನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಚಿ ಸಸಾಯ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ.

ವಿಗಾರಾನ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವಿವಾದ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಜೊನಿನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಮಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜೆರಿಚೆರ್ ಒತ್ತಡ್ ಗಾಲೊ.

ಆಸ್ತ್ ವಾಂಟೆ ಕರ‍್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಜೊನಿನ್ ಅಪುಣ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ವಾಂಟೊ ದವರ‍್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಿನ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಿಲಿ. ಸಮಾ ಸಮ್ ವಾಂಟೊ ದಿಲಾ ಆನಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ನಾರ್ಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮಾಡ್ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲೆ. ಜೆರಿನ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಪೋಸ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜೊನಿ ದುರ್ಸಾಲೊ. ಮಾಡ್ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಿನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ.

ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಬರೊ ಫಳ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ‍್ಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಬಾಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಕ್ ಜೆರಿನ್ ಬಲಿ ವಿಚಾರ್ಲಿ ತರೀ ಜೊನಿ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ ನಾಂ.

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಚೆಂ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ ಸಮಾ ಸಮ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾಂ.

’ತುಮಿಂಚ್ ಸಮಾ ಸಮ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಯಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನಿಂ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ.

ಜೊನಿಚಿ ನಾಕ್ಷಿ ಫಡಾ ಫಡ್ ದಿತಾಲಿ!

ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೀನಾಕ್ ಜೊನಿಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲಿಂನಾಂತ್.

ನಾಯ್ಕಾ, ಜೆರಿ ನಾಯ್ಕ್ ಆಜ್ ಘರಾ ನಾಂ ಶೀನಾ ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾನಿಂ ಪುಸ್ಪಸ್ಲೊ.

ಜೊನಿಚಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶೀನಾನ್ ಮುಂದರ‍್ಸಿಲೆಂ. ವಿಂವ್ಣ್ಯಾಗೆರ್ ಜೆವಾಣ್ ಆಸಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ! ಅವ್ಕಾಸ್ ಬರೊ ಆಸಾ.

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್!? ಜೊನಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಭರ‍್ಲೊ.

ಜೊನಿಚೊ ಭಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ ಭೋವ್ ರುಚಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಧಾದೊಶಿ ಮಾಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಿಂ ಜೊನಿನ್ ಸೊರೊ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾನ್ ಶೀನಾ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಪ್ರತ್ಯುಪ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ. ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ’ಹಿಂಗ್’ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್. ಬುರಾಕ್ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಚೆಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮಾಡ್ ಮೊರ‍್ತಾ. ಶೀನಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ತುರ್ತ್ ಪರಿಹಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಹಿಂಗ್ ಆಸಾ ಯಾ ನಾಂ!? ಬುರಾಕ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಆವಾಜ್ ಯೇತ್ ತರ್? ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಬೊಂಡೆ ಚೋರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಉಟೊನ್ ಯೆತಿತ್ ತರ್!? ಮಾಡಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬುರಾಕ್ ಜೆರಿನ್ ಪಳೆಲೊ ತರ್!? ಜೊನಿಕ್ ಉಪಾವ್ ತಿತ್ಲೊ ಜೊಕ್ತೊ ದಿಸ್ಲೊ ನಾಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಉಪಾವಾಕ್ ಧಾಂಪಣ್ ಗಾಲೆಂ ನಾಂ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್!!

ಎಕಾ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ಜೊನಿನ್ ಶೀನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೊ. ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಬರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಶೀನಾ ಮಾಡಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಮಾಡಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಯಾ ಸುಳಿಯೆಕ್ ವೊತ್ಲೊ ತರ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಮಾಡ್ ಬಾವೊನ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಮೊರ‍್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜೊನಿನ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ.

ಶೀನಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಮಾಡಾರ್ ಚಡ್ಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಶೀನಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಾ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್ ಲಾಗಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ…

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ… ಮಹಿನೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ…

ಮಾಡ್ ಬಾವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಕ್ಲೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಳಾಕ್… ಶೀನ ಜೆರಿಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಸ್ಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಶೀನಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಬಾವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಮುಳಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚರವ್ನ್ ಲುಂಗಿ ಅರ್ನುನ್ ಬಾಂದ್ಲಿ. ಧವ್ಯಾ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಪಾತಳ್ ಖಾಡ್ ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ಕೊರ್ಪುನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೀನಾಕ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜೆರಿನ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ.

ಶೀನಾ ಪೂಜಾರಿ!!

ಜೆರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಫರ್ಲಾಂಗಾ ಪಯ್ಸ್ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೊ ಮುಗ್ದಾತಾ ತರ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಫರ್ಲಾಂಗಾ ಪಯ್ಸ್ ತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಜೊನಿಚೆಂ ಘರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮಧೆಂ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಿಂ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶೀನಾಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜೊನಿ-ಜೆರಿಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಒಕ್ಲಾಂಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಬೆಸಾಯ್ ಆನಿ ಮೊಡಾಂ ತೊಟಾನಿಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಶೀನಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಲೊ ತರ್ ತಾಂಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ಚ್ ರೀತ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಂತತೆಕ್‌ಯಿ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಶೀನಾಕ್ ಜೊನಿ ವ್ಹಡ್ ಧನಿ ತರ್ ಜೆರಿ ಲ್ಹಾನ್ ಸಾವ್ಕಾರ್!! ಜೊನಿಚ್ಯಾಕೀ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ತರ್ ಜೆರಿ ವರ್ನಿಂ ಲಗ್ಬಗ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ವ್ಹಡ್ ತೊ.

ಭುರ್ಗೆಪಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಖೆಳಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೊಗಾಂ ಭಾಭಾವಾ ಮಧೆಂ ಕಠಿಣ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ಶೀನಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ದೊಗಾಂ ಥಂಯ್ ಸಮೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಭಾವಾನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ವೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಾಂಕಾಂ ಶೀನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಖಬ್ರೊ ಮೆಳ್ತಾಲೆ ತರ್ ಶೀನಾಕ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಬಂದಬಸ್ತ್ ಜಾತಾಲಿ.

ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ‍್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಶೀನಾ ತಿತ್ಲೊ ಚತುರ್ ತ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜೀಬ್ ಗುಸ್ಪೊಡೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪಾಂಯ್ ಲಕೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊಂಕ್ ತಾಕಾ ದೀಸ್ ಯಾ ರಾತ್. ಪಾವ್ಸ್ ಯಾ ವೋತ್! ವ್ಹಡ್ ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ತಾಕಾ ಗಣ್ಣೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ವಠಾರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಜೆರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆಚಿ ಮಾಂಡವಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಜೆರಿಗೆರ್ ಮಾಸಾ ಜೆವಾಣ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರೆಂಚ್ ರಾಂದ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತೀನ್ ಕ್ವಾಟರಾಂ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚವ್ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಜೆರಿನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಸ್ ಚಾಕ್ಣ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಶೀನಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ರುಚಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೀ ತೊ ಹಾತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಲೆಂವ್ತಾಲೊ. ಶೀನಾ ಜೆರಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಧಾದೊಶಿ ಮನಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲ್ಲೊ. ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಜೆರಿಕ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಆಶೆಲೊ. ಮೆಲ್ಲೊ ಮಾಡ್!!

ತಿದೊಡೊ ಫಾಯ್ದೊ! ಜೊನಿಕ್… ಜೆರಿಕ್… ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್!!

ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಕ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆರಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಪಯ್ಶೆಂ ಮೆಳ್ತಾಲೆ.

ಜೊನಿಕ್ ಘರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ರಸ್ತೊ ಜಾತಾಲೊ! ಆನಿ ಲಾಂಕುಡಾಚ್ಯಾ ದುಖಾನ್ ವಾಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಮಿಶನ್!! ಚವ್ತೆಂ ಕ್ವಾಟರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ…

ಜೆರಿ ಮುಕಾರ್ ಶೀನಾನ್ ಎಕಾ ಬುದ್ವಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರ‍್ಯಾ ಬರಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ!!

ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಚೆಂ ಮೌನ್!!

ಆನಿ ಏಕ್ ದೀರ್ಘ್ ದೀಷ್ಟ್ ಜೆರಿಚಿ ತ್ಯಾ ಸುಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಚೆರ್ ಜೆರಿನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಘೊಂಟ್ ಮಾರ್ಲೊ!

ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ನಾಂ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ತೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಯ್ತ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಃಖಿಂತ್ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸ್!? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಷ್ಟಾಂತ್ ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ!?

ಕೆದಿಂಚ್ ನಾಂ!

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಶೀನಾನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ.

ಸೊರೊ ಮುಗ್ದಲ್ಲೊ! ದೊಗಾಂಕೀ ಧಾದೊಶಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

ಶೀನಾಕ್ ಜೆರಿಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಸಮ್ಜಾಲಿಂ…

ತ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಜೆರಿಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾನಿಂ ದೆಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ದುಃಖಾಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲಿಂ…

ಜೊನಿ ಆನಿ ಜೆರಿ ಮಧೆಂ ವಾಂಟೊ ಜಾತಾನಾ ಸಮಾಸಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಜೆರಿಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ!

ತುಜೊ ಮಾಡ್ ಕಸೊ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್‌ಗೀ?

ಶೀನಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ಪುಶ್ಯಾಂಕ್ ’ನಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಜೆರಿನ್ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ಮಾಡಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಸುಳಿಯೆರ್ ‘ಪೆಟ್ರೊಲ್’ ವೊತುನ್ ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಗಂಭೀರ್ ಮೌನ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾ ಮೌನಾಂತ್ ಫಕತ್ತ್ ಜೆರಿಚೊ ಬರಾಧಿಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ…

ರಾಗಾನ್ ಮುಟಿ ಅರ್ನಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲೊಣ್ಯಾಚೊ ಭಾಸ್ ಜಾತಾಲೊ…

ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ.

ಜೊನಿಚೆಂ ಕಾರ್!!

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಶೀನಾನ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಶೀನಾ, ಸಬಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂದಿಂ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತುವೆಂ ಗ್ಯಾರೆಜಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಗಾಡಿ ಧುಂವ್ಚಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್? ಚಲ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಚಲಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಕರುಂಕ್? ಜೆರಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಉಪಾವ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ.

ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಟಾಂಕಿಯೆಂತ್ ಫಾತರ್, ಸಾಕರ್ ಯಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಗಾಲ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಶೀನಾ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ.

ಶೀನಾ, ಮೊರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಳಾನ್ ಮೊರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಕೊಣೆಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಪೆಂಕ್ಡಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?

ಮ್ಹಣ್ಜೆ!? ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾಂ ಧನಿಯಾ ಶೀನಾ ಗುಸ್ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ.

ಎಂಜಿನ್ (Engine) ಜಾವ್ನಾಸಾ ಗಾಡಿಯೆಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್. ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂ ತರ್ ಜೀವಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ನಾಂ Engine oil (ಎಂಜಿನಾಚೆಂ ತೇಲ್) ಟಾಂಕಿಯೆಂತ್ ದೋನ್ ಜಿವಿಂ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಭರ್ಶಿಲ್ಯಾರ್ ಎಂಜಿನಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಷ್ಣತೆಂತ್ ಭಿತರ್ ’ಆಮ್ಲೆಟ್’ ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ತಾ. ಕಾರಾಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಜೆರಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮುಗ್ತಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೋನ್ ತಾಂತಿಯಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಚಂದ್ರೆಮಾಚ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಶೀನಾ ತಾಂತಿಯಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಗಾಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆವ್ಸಿಂ ಚಮ್ಕೊಂಚೆಂ ಜೆರಿನ್ ಅಂಗ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಯ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತೆಂ ರುಜು ಜಾತಾಲೆಂ ಜೆರಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಎಂಜಿನಾಚ್ಯಾ ತೇಲಾಂತ್ ತಾಂತ್ಯಾ ಘೊಡ್ನ್ ಗಾಲಿಂ. ಅಸೊ ದುಸ್ರೊ ಸಕಾಳ್ ಉದೆಲೊ…

ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ವಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಜೊನಿನ್ ಗಾಡಿ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಡಿ ಬಂಧ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ…

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಜಾರಾ ಕಡೆನ್ ವೆತಾನಾ ದುಸ್ರೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಂಧ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ಪ್ರಯತ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ ತರೀ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ.

ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಫರ್ಲಾಂಗಾ ಪಯ್ಸ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ ಪ್ರಯತ್ನಾನಿಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಾಲು ಜಾಲಿ ನಾಂ. ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊನಿನ್ ಟಯರಾಂಕ್ ಬಳಾನ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಘರ‍್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ‍್ಲಿ.

ವೊರಾಂ ಸಾಕಾಳಿಂಚಿಂ 9 : 43 ಜಾತಾಲಿಂ…

ಏಕ್ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ…

ಜೆರಿ ಉದೆಂತಿಚ್ಯಾ ತೊಟಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ…

ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆರಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂನಿಂ… ಗೆಂದಾಳಿ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂತ್ ಸುತ್ತುರಾಚೊ ಲೋಕ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲೊ!!

ಶೀನಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ!!

ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಶೀನಾ ದುಕೆನ್ ಪಿಂರ್ಗಾತಾಲೊ.

ಜಮ್‌ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಗಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರ‍್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ‍್ತಾಲೊ…

ಎಕಾ ಫರ್ಲಾಂಗಾ ಪಯ್ಸ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆಕ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ನಶೀಬಾಕ್ ಭರ್ವಸ್ಚ್ಯಾ ಜೊನಿಕ್ ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ ನಾಂ.

ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾ ನಂತರ್ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ.

ಅಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ಶೀನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ!!

ಆನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಖಾಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಶೀನಾನ್ ಅಖ್ರೇಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆಂವ್ಲೊ!!

ಶೀನಾ ಮರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ!!

ದಾಕ್ತೆರಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚಿ ಗಳಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ!

‘ಜೊನಿಚಿ ಗಾಡಿ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಶೀನಾ ವಾಂಚ್ತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ’ ಲೋಕ್ ಚುರ್ಚುರ‍್ತಾಲೊ!

ಆನಿಂ ಶೀನಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾಚೊ ಚಟ್ಟಾ ತಯಾರ್ ಜಾತಲೊ…. ವೊರಾಂ 12 : 23 ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ…

ಶೀನಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆರಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೊ… ಜೆರಿ ದೆಗೆನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಶೀನಾಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ಯಾಕ್ ಚಟ್ಟಾ ದವರುಂಕ್ ಸುಕ್ಯಾ ಮೊಡಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ…

ಲೊಕಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಜೆರಿಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೊ…

ಜೆರಿ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಜೆರಿ ಘರಾ ನಾಂ, ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆರಿ ಚೊರಿಯಾಂ ನಿಸ್ರಾಲೊ…

ಶೀನಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ಯಾಚೆ ಜಿಬೊ ಅಂತ್ರಾಳಾಕ್ ಉಬ್ತಾಲೆ ತರ್ ಕುಡಿಂತ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಲಾಂಕುಡಾ ಮಧೆಂ ಧರ್ಣಿರ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಿ ಉಬೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ!!!

2 comments

  1. Samasam.. story is written very well..

  2. Clive D'Souza

    Very nice story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !