ಕೇರಳ : ಸ್ರಾವಾಂತೀ ಸಾಳಕ್ ಫುಲಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ?

ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ್ ಸಮಾನತೆಚೆ ಸಂಘರ್ಷ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್’ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ – ಆಜ್ ಪುರುಷ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ವಾಳ್ಯಾರ್ ಪಾವೊನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಐಪಿಸ್, ಐಎಎಸ್, ಇಜ್ನೆರ್ಗಿ, ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ, ಪೈಲಟ್, ಕುಸ್ತಿ, ಬೊಕ್ಸಿಂಗ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಅಶೆಂ ಹರ್ ಪುರುಷ್ ಪ್ರಧಾನತಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಶೆತಾನಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ ಆಪ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಅಸಲ್ಯಾ ಪದ್ವೆನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಂತರಿಕ್ಷ್’ಯಾನಿ ಪಯ್ಕಿಂಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಚಿ ನಾರಿ ಆಸಾ! ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನೀ, ಆಜಿಕೀ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ – ಪುರುಷ್ ಸಮಾಸಮ್’ಪಣಾಚೆ ಸಂಘರ್ಷ್ ಅಜೂನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ದಾಕ್ಲೊ ದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣಾನಿಂ ಪುರುಷಾಂಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ನಿರ್ಬಂಧ್. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿಂ ಪಳ್ಳೆ ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಪ್ರಮುಖ್ ತರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಫಕತ್ ದಾಖ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್. ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂನಿಂ ಅಸಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ್ ನಾಂತ್, ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಹೆರ್ ಖಂಚಾಯೀ ಧರ್ಮಾನಿಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ತರೀ, ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್’ಲ್ಲೆಂ, ರೋಮಾಂತ್ ಪಾಪ್’ಸಾಯ್ಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಮುಖೆಲ್ ಹುದ್ದೆ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್’ಚ್ ಸೀಮಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಎಕಾ ಹಂತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆದೇಶ್ ಆಜ್ ಭೋವ್ ಚರ್ಚೆರ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಧರ್ಮಾನಿಂ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಬದ್ಲುಂಚೆ ದಿಶೆನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೊ – 2017 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಅಗೋಸ್ತ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ತವಳ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ನಿತಿದಾರ್ ಜಗದೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ಖೆಹಾರ್ ಹಾಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯ್ ಸಮಿತಿನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಚೆರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾನೂನ್ ರಚುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆದೇಶ್, ತರ್ ದುಸ್ರೊ – ಪುರ್ವಿಲೊ ಮುಕೆಲ್ ನಿತಿದಾರ್ ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯ್ ಪೀಠಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಶಬರಿಮಲೆ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ (10-50 ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾಂನಿ) ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ಶಬರಿಮಲೆಕ್ ಸರ್ವ್ ಸ್ರ್ತೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆದೇಶ್. ಪಯ್ಲೊ ಆದೇಶ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾನೂನ್ ರಚುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆದೇಶ್, ಲೋಕಸಭೆಚೆಂ ಅನುಮೋದನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲಾ, ಆನಿ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸಾ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಆದೇಶ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಾನ್ ಹೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ದೋನ್ ವಾದ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೊ – ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೊ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂಚೊ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತೆಂಚೊ – ಜಾಂವ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತಿಕ್, ಯಾ ಹೆರ್ ಖಂಚಾಯೀ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರಾನಿಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ಶಬರಿಮಲೆಚೊ ದೇವ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ದೆಕುನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆಕ್ ಧಖೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾಚೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸಾ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದುಸ್ರೊ – ಪ್ರಗತಿರ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಚೊ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ – ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ ಶಬರಿಮಲೆಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾನತಾ ಮೆಳ್ಳಿ, ತಿಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ವಾಳ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತರೀ ಎಕಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕೊಣಾಕೀ ಆಡಾಂವ್ಕ್, ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಜೊ, ತಶೆಂ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ರಾಕ್ಚೆ ಖಾತಿರ್’ಚ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಂಖಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ಹೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕುನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಪರಿಧೆಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ತರೀ ಶಬರಿಮಲೆಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಹೆಂ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ತೀರ್ಪ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ವಾದಾಂಚೆಂ ದಿಸ್ತಿಂ ರೂಪಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲಿಂ. ತೀರ್ಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಫಾಟಾಫಾಟ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಚುನಾವ್ ಆಸ್ಲೆ. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್ ವಿರುಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಚುನಾವಾಂತ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಜಪಾನ್ ಆಪ್ಣಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚಾಜಾತೀವಾದಿ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಯ್ಲೆಂ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶಬರಿಮಲೆಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ ಪಿಣಯಿರಾಯ್ ವಿಜಯನ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಚೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (LDF) ಸರ್ಕಾರ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಹಕ್ಕಾಂ ರಾಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ದಿವ್ಳಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಂಘಪರಿವಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾನಿಂ ಆಡಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂಯೀ ಘಡ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ 27 ಪಂಚಾಯತ್, 5 ಬ್ಲೋಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, 6 ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆನಿ 1 ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 39 ಸಿಟಿಂಕ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಚುನಾವಾಂತ್, ಭಾಜಪಾ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಸಿಟಿ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಿಂದುತ್ವಾಚೊ ಅಜೆಂಡಾ ವೊಮ್ತೊ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಾಂತೀ ಭಾಜಪಾಕ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಸಲ್ವಣಿಚ್ ಲಾಭ್ಲಿ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಹಿಂದುತ್ವಾಚೊ ಅಜೆಂಡಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚೆಂ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೆಂ, ತರೀ ಕೇರಳಾಂತ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಶಬರಿಮಲೆಚ್ಯಾ ಆಸ್’ಪಾಸ್ಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ಗೊಬ್ರಾಂತ್ ಲಿಪ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಡಾಬರಿಂಚ್ ಆಸ್ಲೊ. ಖಂಚಾಯೀ ಘಡಿಯೆ, ದಂಗೊ, ದೊಂಬಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯೀ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಶಬರಿಮಲೆ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ್ ತರೀ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಖಜಾನ್ಯಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸ್ಲೊ, ತಾಕಾಯೀ ಖಾತರ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚಾಂತ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಏಕ್ ಮೇಲ್ಫಂಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಸಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಂಚೆಕರ್ನಾ “ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಲಿಂಗ್ ಸಮಾನತಾ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಪುತ್ ಕರಯ್ಲೊ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿನೂತನ್ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಥಾವ್ನ್ ತಿರುವನಂತಪರಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ 620 ಕಿಮೀ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೆಗೆಕ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾ ಕೊನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಮ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಲಾಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ ಭುಜಾಂಕ್ ಭುಜ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಮಾನವ್ ಸಾಂಕಳ್ ಘಡ್ಲಿ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ಚಾ ದಿಶೆನ್ ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್’ಚ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾಸಗೋಡು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೇರಳಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಶೈಲಜಾ ಕಾಸರಗೋಡುಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ತಿರುವಂತಪುರಂತ್ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ತ್ ನಾಯಕಿ ಬ್ರಂದಾ ಕಾರಟ್ ನಿಮಾಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ‘ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ವ್ಹಣದ್’ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆಂ ಬಳ್ ಪಾಚಾರ್ಚೆಂ ರೂಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಿ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮನ್ಶಾ ವ್ಹಣದ್ ರಚ್’ಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಬಿಂದು (42 ವರ್ಸಾಂ) ಆನಿ ಕನಕದುರ್ಗ (44 ವರ್ಸಾಂ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ ಪುಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಸಂಗಿ ಶಬರಿಮಲೆ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ತಾಣಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಂತ್ರಿನಿಂ ‘ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾಳ್ ಭಷ್ಟ್ ಜಾಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ದೀವ್ಳಾಚೊ ದಾರ್ವಾಟೊ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಧಾಂಪುನ್ ಶುಧ್ಧೀಕರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾನ್ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ರೂಪ್ ಘೆತ್ಲೆಂ, ಸರ್ಕಾರಾನ್’ಚ್ ದಿವ್ಳಾಚಿ ಪರಂಪರಾ ಮೊಡುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಜೀವ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಪುಲಿಸ್ ಫೌಜೆಕ್ ಪರಿಣಾಮ್’ಕಾರಿ ರಿತಿರ್ ವಾಪಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಧರ್ಮಾಂಧ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ಪಟಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದಂಗ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹಾಚೆ ಮಧ್ಘಾತ್’ಚ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಶಶಿಕಲ (48 ವರ್ಸಾಂ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅನ್ಯೇಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಕೇರಳಾಂತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಆಸಾ ತರೀ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಲ್ಹಾಲಾನ್ ಘಡಿತಾಂ ವರ್ದಿ ಜಾವ್ನ್’ಚ್ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಜ್ಯಾರಿಯೆರ್ ಆಸಾ. ಫುಡೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಿಕಾಂಚೆ ವೋಟ್ ಜಿಕೊಂಕ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರೊತ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಖಂಚಾಯೀ ಘಡಿಯೆ ಹೊ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ವಿಷಯ್ ಉಸ್ತುನ್ ಕೋಮು ದಂಗ್ಯಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡಾತ್?’ ಮ್ಹಣ್ ಅಖ್ಖೊ ದೇಶ್ ಕೇರಳಾಕುಶಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಶಬರಿಮಲೆ ಹೆರ್ ಖಂಚಾಯೀ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಜಾಂವ್, ಪಳ್ಳಿ ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಜಾಂವ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸಮಾನತೆಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಯೆದೊಳ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮುಳಾನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾಚಿಂ ಭಕ್ತಿಕಾಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ವೈಚಾರಿಕ್ ಯಾ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಥಂಯ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಂಘಪರಿವಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವನಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ್ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲೊ ಶಿವಾಯ್, ಥಂಯ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾಚಿಂ ಸ್ತ್ರೀ ಭಕ್ತಿಕಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲಿಂ ನಾಂತ್. ಅಸಲ್ಯೊ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ತ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ನಿಷ್ಟೆನ್ ಪಾಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿವ್ಳಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ರಾವ್ತಾ ವರೇಗ್ ರಾಕ್ತಾತ್. ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ದೀವ್ಳಾಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪುನ್ ದೀವ್ಳ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲಾಂ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ದೀವ್ಳಾಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಂತ್ರಿನಿಂ ದಾಖಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ‘ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಆಮಿ ಮಾಂದಿನಾಂವ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್’ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಊಂಚ್’ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಂವ್ಚೊಚ್ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್ಲೊ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ‘ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೀವ್ಳ್ ಭಷ್ಟ್ ಜಾಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಶುಧ್ದೀಕರಣ್ ಕಾರ್ಯಾನಿಮ್ತಿಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪುನರ್’ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ಚಾಂತ್ ತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಕೇರಳಾಂತ್ ಆವ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್, ಶಬರಿಮಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ಮುಕ್ತ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಾಜ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ವ್ಯವಸ್ತಿತ್ ಥರಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪರತ್ ದೀವ್ಳಾಚ್ಯಾ 18 ಮೆಟಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ರೂಕ್ ಶೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕೀ ಅಸಲೊಚ್ ಶಿರಾಪಾಚೊ ರಂಗ್ ಸಾರಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ವ್ಯವಸ್ತಿತ್ ಥರಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವ್ ಏಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ, ಮನ್ಶಾಜಿವಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಚ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೆಮಾರಿಫಾತ್, ಆಜ್ ಸ್ರಾವ್ ಅಶುಧ್ದ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚಿ ಹರ್ ಮನ್ಶಾಜೀವಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಸ್ರಾವಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೆದ್ವಾರಿಂ ರಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನೋವ್ ಮಹಿನೆ ತ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಧರ್ತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ, ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ರಾವಾವರ್ವಿಂ ಖಂಚಾಯೀ ದೆವಾಕ್ ಅಶುಧ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ, ಬದ್ಲೆಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ರಾವಾಕ್ ಅಶುಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾ ಬುರ್ಶ್ಯಾ ಮತಿಂಚೆಂ ಶುಧ್ಧೀಕರಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಫಳಾದಿಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತಾಂಚೆರ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಖುದ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ‘ಆಂಕ್ವಾರ್’ಪಣ್’ ರಾಕೊನ್ ವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ‘ದೇವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪದ್ವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್’ಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಆಯಾಮ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಸಮ್ಜಾಚೆ ತರ್ ಕೇರಳಾಂತ್ 17ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಥಾವ್ನ್ 19ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಜ್ಯಾರಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾತೀವಾದಾಚೊ ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯತೆಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಸಮ್ಜಾಜೆ. ಕೇರಳಾಚೆರ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನಂಬೂದಿರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂನಿ, ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹರ್ದೆಂ ಧಾಂಪ್ಚೆತಸಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನಾಚೊನ್ ಫಕತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ (ಸವರ್ಣ) ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಆನಿ ಶೂದ್ರ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ (ಅವರ್ಣ) ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹರ್ದೆಂ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಜರ್ ತಾಂಕಾಂ ಹರ್ದೆಂ ಧಾಂಪ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ವಾಡಾವಳೆಚೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಗುರ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಸ್ತನಾಂ ವಾಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತನಾಂಚ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಸುಂಕ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. 17ವ್ಯಾ ಶತಾಮಾನಾಚೆ ಅಕ್ರೇರ್ ಮಲಬಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪ್ಣಾತಾಬೆನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಮುಲ-ಕರಂ (ಸ್ತನಾ ಸುಂಕ್) ಮ್ಹಣ್’ಚ್ ಕುಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಧ್ಧತೆಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮುಕ್ತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹರ್ದೆಂ ಧಾಂಪ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಸ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಟಿಪ್ಪುಚಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಂಬೂದಿರಿನಿಂ 18ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಹಿ ಪಧ್ಧತ್ ಪರತ್ ಸುರು ಕೆಲಿ, ಹ್ಯಾ ಪಧ್ಧತೆ ವಿರೋಧ್ ತಾಳೊ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಂಗೇಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ (ಸುರ್ ಮುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾತಿಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ) ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಧಾಂಪ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿರ್ವೊ ಭರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಿರ್ವೊ ವಸೂಲ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಂಬೂದಿರಿ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ತಿಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ತನ್ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ , ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಗ್ತ್ ಸ್ರಾವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮಿಶನರಿಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ತಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಕಾಂಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾ ಪುರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ಪಧ್ಧತೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿಷೇಧ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಮನ್ಶಾಂಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ರಗತ್ ಜಿರವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝಜ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಆಜೂನ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಶತಮಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್.

ಹ್ಯಾ ಆಯಾಮಾಚೆರ್ ಚಿಂತಾನಾ, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೊ ಅಕ್ರೇಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫೈಸಲ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಖಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿನಿಂ ಹೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಮಾತ್ರ್ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಚಿಂತಾನಾ ಭೋವ್ ಆಪಾಯಾಚಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಧರ್ಮ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಮಿಸ್ಳಾಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಶಬರಿಮಲೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ. ಜ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಯ್ತಾತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ‘ಧರ್ಮ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾಕೀ ಊಂಚ್’ಗೀ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಪರತ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿತಾನಾ ದೆವಾಳಾಚೆಂ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮೊಡ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಆನಿ ತೆಂ ಪಾಲನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಕೇರಳಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಜಪಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ್ಯಾನ್ ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಡಿನಾಂವ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಪೆಟ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ತೇಲ್ ವೊತ್ಲೆಂ ತರ್, ಆಪುಣ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್, ದಣ್ಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೋಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಉಂಚ್ಲೆ ಮುಖೆಲಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆನಾಂತ್ ತರೀ, ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾನಿಂ ಪಿಣರಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಧೊಸ್ತಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ – ಜರ್ ಶಬರಿಮಲೆ ದೀವ್ಳ್ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್, ಭಾಜಪಾ ತಸ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತೆ ತರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತೆಂ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾನಾ, ಖಂಚಾಯಿ ಎಕಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗಾಚೊ ತೀರ್ಮಾನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮಹತ್ವಾಚೊಗೀ, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್, ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ತೀರ್ಮಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಇಚ್ಛಾಸಕತ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಏಕ್ ಜೀವಂತ್ ದಾಕ್ಲೊ!

 ಓಸ್ಕರ್ ವಗ್ಗ

100% feel thumbs up. And how do you feel?
4 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !