ಮರೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಜಲ್ಮತಾತ್, ಜಿಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಮರ್ತಾತ್. ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೊರಾನಾ. ಮೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಜಿವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಂತ್. ತೊ/ತಿ ಮೆಲೊ/ಮೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮೆಲ್ಲಿಂ ಕೊಣೀ ಜಿಯೆನಾಂತ್. ಜಿಯೆತಾತ್ ತರ್ ತಿಂ ಮರೊಂಕ್‌ನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ಆನಿಕೀ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾತ್. ನಿಜಾಕೀ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ದೊನ್ಂಚ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಏಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಆನ್ಯೆಕ್ ವರ್ಗ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ. ಹೆ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಲೆಕ್ಚೆ ವರ್ಗ್. ಪುಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮಾಜ್ವನಾ ತಸಲೊ. ಜಿವಿತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಮಾಪನ್ ವ ತಾಕ್ಡಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ಮರೊನ್ ಮೆಲ್ಲೆ

ಆವ್ಕ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೆ, ಅವ್ಚಿತ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ, ವ ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೆ ಮರ್ತಾತ್. ತೆ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಯೆತಾ.ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ತೆ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ವಿಸರ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾ. ಮೆಲೆ ತೆ ಗೆಲೆ.

ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಉದೆನಾ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಕೊಣೀ ಬರಯ್ನಾ. ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಚಾ ಪದಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ನಾ. ಶಿಲ್ಪಿ ತಾಂಚಿ ಇಮಾಜ್ ಕಾಂತಯ್ನಾಂತ್. ಗಾವ್ಪಿ ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಗಾಯ್ನಾಂತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಸೆರ್ವಾತಾ. ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಹೆರಾಂ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತೆ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಕೊಣೀ ಉಲಯ್ನಾ. ಸಿಮೆತ್ರಿಂತ್ ತಾಂಚೆ ಫೊಂಡ್ ಆಸ್ತಿತ್, ಪುಣ್ ತಾಂಚಾ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ವೆಚಿಂ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್. ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್, ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಉದ್ಕಾಚೆ ಬುಳ್ಬುಳೆ, ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಭೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಧುಂವರ್ ತೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಯೆತ್.

ಜಿವಂತ್ ಆಸೊನ್ ಮೆಲ್ಲೆ

ಹೊ ವರ್ಗ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ತಸೊ ದಿಸ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಲ್ಲೆಬರಿ. ತಾಂಕಾಂ ಹೆರ್ ತಶೆಂ ಲೆಕ್ತಾತ್. ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಬರೆಪಣ್ ವ ಖೊಟೆಪಣ್ ಸಂಸಾರ್ ತುಕ್ತಾ. ತುಕಾಂತ್ ಬರೆಪಣ್ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಮಾಪಾಚೆಂ ತರ್, ತಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣ್ಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ದೀನಾ. ತೆ ಖೆಳಾಕ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಪುಣ್ ಲೆಖಾಕ್ ನಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ತಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಇತ್ಲೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾ, ತೊ ಆಸೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ’ತೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ’ ಮಣ್ತಾತ್. ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಕಸ್ಲೊಚ್ ಬರೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಪಡಾನಾ ತರ್, ತೆ ಮನಿಸ್ ’ಧರ್ಣಿಕ್ ಭಾರ್, ಶಿತಾಕ್ ಖಾರ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ವಳ್ಕಾತಾಂವ್. ಕೊಣಾಚೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಘರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ತಾಂಚಿ ಕಾಂಯ್ ಫಿಕಿರ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸಿಜಾಯ್, ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದೀಜಾಯ್, ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಲಾಭಾಶೆಂ ವಾವ್ರಿಜಾಯ್ ಮಳ್ಳೊ ಖಂತ್ ಹುಸ್ಕೊ ತಾಂಕಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ’ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್, ದೇವ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್’ ತಾಂಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೈಲಿ. ಆಪ್ಲೆಂ ಪೊಟ್ ಭರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಸುಖಿ. ತಾಂಚಾ ಸುಖಾಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಬಲಿ ದೀಂವ್ಕ್ ತೆ ತಯಾರ್. ಹೆರಾಂಚಿ ದೂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ನಟ್ವಾನಾ, ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಪುಟ್ವಾನಾ, ತಾಂಚೊ ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊಯ್ ಹೆರಾಂ ಪಾಸುನ್ ಸುಟಾನಾ. ಸ್ವಾರ್ಥ್ ತಾಂಚೊ ದೇವ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ತಾಂಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್. ಕ್ರಮೇಣ್, ಕಾಳಾಚೆಂ ರೊದ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ, ತಾಂಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾ. ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ಖಂತ್ ವಿರಾರಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲ್ತಾ. ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಕಸ್ಲೆಂಯ್ ಬರೆಪಣ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ತೆ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ವಯೆಬರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಕುಡಿನ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತೆ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಮಧೆಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಬರಿ.

ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ವ ತಾಂಚಾ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ಬಳಾನ್ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ದವರ್ಲೆಲಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ದುಕಾಂ ಗಳವ್ನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ‍್ತಾತ್. ತಿಂ ಬಹುಷಃ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಲ್ಲೆಬರಿ ಮಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಚಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ತಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಥೊಡಿಂ ಮರೊಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್.

ಮರೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ

ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಸೆರ್ವೊಂಚೆ ಮನಿಸ್ ಭೋವ್‌ಚ್ಚ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್. ತೆ ಜಿಯೆತಾನಾ ತಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಭಂವಾರಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವಾನಾ. ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಹೆರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ. ತಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ತಾಂಚ್ಯೊ ಆಲೊಚನ್ಯೊ, ತಾಂಚಿಂ ಭವಿಷ್ಯಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಆಟಾಪ್ತಾತ್. ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್. ಸತ್, ನೀತ್. ಮಯಾಮೋಗ್, ದಯಾಮಯಾ, ಗರೀಬಾಂಚಾ ಉದರ್ಗತೆ ಪಾಸುನ್ ವಾವುರ್ಚಿಂ ಮನಾಂಕಾಳ್ಜಾಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ನವಿ ಸಮಾಜ್ ದೆಖ್ಚೊ ತಾಂಚೊ ದಿಷ್ಟಾವೊ ವ ಫುಡಾರಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್. ತೆ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆ ಲೋಕ್ ಜಮ್ತಾ. ಲೋಕ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾ. ತಾಂಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಲಾಭ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆಂ ಮುಖಕಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ತಾಂಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಮರಾನಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ತೆ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ತಾಂಚಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಮರಣ್ ಆಸಾನಾ. ಮರ್ಣಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ತಾಂಚಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಕುಡಿನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೆ ಮರ್ತಾನಾ, ತೊ ನಷ್ಟ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಂಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಲೋಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ನ್ಹೆಟವ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ಗುಪಿತ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತಾ. ತೆ ಮರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ಜಿವಂತ್ ದವರ್ತಾ, ಫಕತ್ ತಾಂಚಿ ಇಮಾಜ್ ಕಾಂತವ್ನ್ ನೈಂ, ಬಗಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಅಮರ್ ಉರಾಸೆಂ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂನಿ ತೆಂ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ತಾತ್. ತಾಂಚಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ ಘಡ್ತಾತ್, ತಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾತ್. ತಾಂಚಾ ನಾಂವಾನ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಜಾಗೆ ಜಲ್ಮಾತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ತಾತ್, ಗಿತಾಂ ಘಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ತಾಂಚಿ ಸ್ಥುತಿ ಗಾಯ್ತಾತ್. ಜಿಣ್ಯೆನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಮೇಲ್-ಫಾಂಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಾಂತ್-ಭಕ್ತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲೆಲೆ, ಜೀವ್ ಬಲಿ ದಿಲ್ಲೆ, ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮಿ, ದೇಶ್ ಮುಖೆಲಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಸೆರ್ವಾತಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಂತಿಣ್ ಮಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ, ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೊ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಖಂತ್-ಹುಸ್ಕೊ ಆಟಯಿಲ್ಲೊ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಪರ್ಕಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಆಮೊಲಿಕ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ, ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಭಂವೊನ್ ಲೊಕಾಕ್ ದೆವಾ ಥೈಂ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಂತ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ, ಹೆ ಸರ್ವ್ ಆನಿ ಆನಿಕೀ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾರೀ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಮರೊಂಕ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಆನಿ ತಿ ಏಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ಜಿವಂತ್ ಆಸೊನ್ ಮರ‍್ಚೆಂ ನಿರ್ಭಾಗ್ಪಣ್, ಪುಣ್ ಮರೊನ್‌ಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಖರೆಂಚ್ ಭಾಗ್.

ಸಿ.ವಿ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !