Trending Now

ಮ್ಹಾಕಾ ಮನಿಸ್ ಕರ್

ಹಾಂವ್ ಗ್ರಾಜುಯೆಟ್, ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೆಟ್ ಆನಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಉಣೊ ವಾ ನಾಶಿಕ್ಪಿ – ಹಿ ಆಯ್ಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಪರಿಗತ್. ಪುಣ್ ಹಕೀಗತೆಂತ್, ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಜಿತ್ಲೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ತಿತ್ಲೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಹಾಂವ್ ನಾ. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಿ ದಸ್ತುರ್ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಾನಾ ಏಕ್ ಹಂತ್ ಅಶೆಂ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಣ್ಗೆ ಕರ್ಚೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಶಿಕಪ್, ಪ್ರಗತಿ, ವಿಕಾಸ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವರ್ತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಭಾವ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ವರ್ತೆಂಕಿ ವಾ ಬರೆಂಪಣ್ ವರ್ತೆಂ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ವ ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಸುಶೆಗ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ನ್ಹಯ್, ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಕರ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ ನ್ಹಯ್, ದಾಡ್ಡೊ ಕರ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್, ದುಬ್ಳೊಚ್ ದವರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಪಾಪೆಂ ಸಂಸಾರಿ ದವ್ಲತ್ ಮಿಜಾಸ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸಾಯೆಚಿಂ ಖವ್ಳಾಂ ಝಡೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್‌ಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.

► ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಜರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್
ಮಿಜಾಸ್ಕೆಚಿ ಸಾಯ್ ಘಾಲ್ತಾ ತರ್
ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್‌ಚ್ ಸೊಡ್.
ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ;
ಇತ್ಲೋಯ್ ದುಬ್ಳೊ ಕರಿನಾಕಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭಾವಾಚ್ಯಾ
ಗರ್ಜೆಂಕ್ ಪಾವುಂಕ್‌ಯೀ ತಾಂಕ್ ನಾಸ್ಚೊ.

ವಯ್ರ್ ಚಡಯ್ಲೊ ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾಂ ತರ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕ್ಲಾಚ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಸೊಡ್.
ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾ;
ಇತ್ಲೊಯ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವಯ್ನಾಕಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್
ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ.

ಬುಧ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವರ್ತಾ ತರ್
ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಡ್ಡೊಚ್ ಸೊಡ್.
ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾ;
ಇತ್ಲೊಯ್ ಬೇಕೂಫ್ ಕರಿನಾಕಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್
ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಕಾನಾಸ್ಚೊ

ಧಯ್ರ್ ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ತಾ ತರ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿವ್ಕುರೊಚ್ ಸೊಡ್.
ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾ;
ಇತ್ಲೊಯ್ ಹಿಜ್ಡೊ ಕರಿನಾಕಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೆರಾಂವಿಶಿಂ
ಬೇನಾಮಿ ನಾಂವಾಂನಿ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚೊ.

ವರ್ತೆಂಪಣ್ ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಕರ್ತಾ ತರ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್‌ಚ್ ಸೊಡ್.
ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ;
ಇತ್ಲೊಯ್ ಕೀಳ್ ಕರಿನಾಕಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾವಿಶಿಂ
ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ಚೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅರ್ಲುಕೆಚ್ಯಾ ದೆವಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಿರ್ಲುಕೆಚ್ಯಾ ದೆವಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ನ್ಹಯ್
ಸಾದೊ ಕರ್
ಪುಣ್ ಕುಮೊಕ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಚೆರ್
ಚುರಿ ತೊಪ್ಚೊ ತುಛ್ಛ್ ನ್ಹಯ್
ಮ್ಹಾಕಾ ತುಛ್ಛ್ ಕವಿ ನ್ಹಯ್
ಪಯ್ಲೊ ಉಛ್ಛ್ ಮನಿಸ್ ಕರ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಕರ್

► ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

5 comments

 1. ಬೊವ್ ಸೊಭಿತ್ ಕವನ್ ವಲ್ಲಿ ಸರ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕವಿಚಿ ಸುಂದರ್ , ಮೊವಾಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ. ಹೆರಾಂ ಥೈಂ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಮೊಗ್ ದಾಕೈತಾ. ತಾಚೆಂ ಸಾಧೆಂಪಣ್ ಅನಿ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಉಬಾರ್ತಾ. Wonderful!ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಶಿಕೊನ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂ, ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕವಿ ಉಲೊ ದಿತಾ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

 2. ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ.

 3. ಗ್ರೇಸ್ತ್ಕಾಯ್, ಶಿಕಾಪ್, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಮಿಜಾಸ್ಕೆಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸೊನ್ ಜರ್ ಖಾಲ್ತಿಕಾಯ್ ನಾ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ಹೆರಾಂಚೆ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ ತೊ ಸರ್ವ್ ಆಸೊನ್ ಯೀ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ತಾಕಾ ಪುಗಾರ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಮೆಳ್ಚೆನಾಂತ್. ದೆಖುನ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಮಂಜಸ್ ದಿಸ್ತಾ.

 4. Very meaningful poetry in which the poet expresses his desire to be a normal human being with a kind heart rather living a life without understanding others feelings or a superficial life without any feelings for fellow beings. He asks God to make him human being first before achieving anything else in life.
  Very meaningful poetry
  Keep it up Valleyab

 5. Walter Lasrado

  ಮ್ಹಾಕಾ ಮನಿಸ್ ಕರ್- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ. ಕವಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !