Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 13

JHST 1ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಕ್ಲೊಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚಿ ಮೊಗಾ ಸಳಾವಳ್ ಚೊರಿಯಾಂ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೆ  ತೆ ಏಕ್ ಜೊಡಿ ದೊಳೆ…ನೀಜ್ ತರ್ ರಿಶಭಾಚಾ ಪ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಮಿತ್ರಾಚೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಚೊರಿ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್, ತಿ ಖಬರ್ ರಿಶಭ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾಚ್ಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ, ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಾ ಕಾನಿಂ ಪಡಾನಾಶೆಂ ಬೋವ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫ್ರೆಡ್ಡ್ , ರಿಶಭಾಚೊ ಆಪ್ತ್ ತರೀ ತೊ ಕ್ಲೊಡಿಯಾಚೊ ಕಜಿನ್ ಭಾವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಾರಾಣಾಂತರ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸಮಸ್ಯಾ ಉದೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾನ್, ಹಿ ಅಪಾಯೆ ಮೊಗಾ ಗಜಾಲ್, ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಾ ಕಾನಿಂ ಪಡಾನಾಶೆಂ ಬೋವ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲಿ.

ತರೀ…ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಾ ಕಾನಿಂ, ಪಿಸ್ಪಿಸ್ಸಿಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಿ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲೆಂ!

ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಬಾಚೊ ಮೊಗಾ ಭಾಂದ್, ಅಮಾಸೆ ಥಾವ್ನ್ ಪುನ್ವೆಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ಕುಶಿನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾ ಪ್ರಕಾಸಾ ಸಾರ್ಕೆಂ, ವಾಡೊನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಿ ಪಿಸ್ಪಿಸ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಬಾರ್ ರಿಶಬ್ ಆನಿಂ ತಾಚಾ ಕಜಿನ್ ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಾಲಾ ಮಧೆಂ ಕಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾನಿಂ ದಾಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲಿ.

ತರೀ ತಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಹೊ ಗುಪಿತ್ ಮೊಗಾ ಖಬಾರ್ ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಾ ಕಾನಿಂ ಪಡಾನಾಶೆಂ ಬೊವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ…

ಮೊಗಾ ಸಂಬದಾಂಚೊ ಹೊ ಗುಪಿತ್ ಘುಟ್, ರಿಶಭಾಚಾ ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫ್ರೆಡಾಚಾ ಕಾನಿಂ ಪಡ್ಲೊಚ್ಚ್! ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಂಚೊ ತೊ ಮೊಗಾ ಸಂಬಂದ್ ಬರೊಚ್ ಜೂನ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ!

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಫ್ರೆಡ್ಡ್, ಏಕ್-ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ತೆಂ ಗಂಬೀರ್ ಚಾಲೆಚೆಂ ಕಜಿನ್ ಭಯ್ಣ್ ಕ್ಲೊಡಿಯಾ, ಮೊಗಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂಲೆಂ ತೆಂ ತಾಚ್ನ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ! ತ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ತೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಂಚಾಂ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊಚ್ಚ್ ನಾಂ…ನಂತರ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ತಾಚೆರ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ, ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಬರೊಚ್ಚ್ ಕಶ್ಟಾಲೊ.

ಆನಿ ತೆಂಯೀ… ‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ, ಬೋವ್ ಗಂಬೀರ್ ಸಮ್ಜಣೆಚಿ ಚಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ಚ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ಪ್ರಬುದ್ದ್ ಚಲಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ , ತಾಚಾಚ್ಚ್ ಕೊಲೆಜೆಂತ್ ಮಾರಾಫಾರ್ ಗಲಾಟ್ಯಾ ಗೊವ್ಜೆಂತ್ ಫಮಾದ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಚಾ ಸಮಡ್ತೆ ಥಂಯ್ ಕಠಿಣ್ ಮೋಗ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…

ರಿಶಭ್… ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೊ ಚಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ?! … ನಾಂ … ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ?!’ ಅಶೆಂ ಫ್ರೆಡ್ಡಾಕ್ ಹೆಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್‌ಚ್  ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್, ದುಬಾವೆಚಾ ಹ್ಯಾ ವಿಜ್ಮಿತೆ ಖಬ್ರೆಚಾ ಸತಾವಿಶಿಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್, ತಾಚಿ ಮತ್ ಆಯ್ಕಾಲಿಚ್ಚ್ ನಾಂ! ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್…

ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾ ಖುಶೆಚಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್, ತಾಕಾ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಬೊಂಚಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ … ‘ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕಜಿನ್ ಭಯ್ಣ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾತಿಚಾ, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಪೊಕ್ರಿ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ಸ್ವಬಾವಾಚಾ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ, ರಿಶಭಾ ಸಂಗಿ ಮೊಗಾ ಸಂಬಂದ್ ದವರುನ್ ಆಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ, ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವೀಕರ್ಸುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್,.. ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್, ರಿಶಬಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ನೀತ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್… ತಶೆಂ ‘ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಚಾಪರಿಂ ಉಚಾರ್ಚ್ಯಾ’ ಆನಿ ತ್ಯಾಪರಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಗುಣಾಂ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಜಾಗವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…ತಾಚಾ ‘ವಾಯ್ಟಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್’ ಅಸಲ್ಯಾ ಧೋರಣಾವರ್ವಿಂ, ತಾಣೆಂ ಆಧಾರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರೋಧಾಚೆಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ವರ್ತನಾ ವಿಶಿಂಯೀ ತಾಕಾ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಹ್ಯಾ ತಾಚಾ ಮೊಗಾ ಸಂಬಂದಾವಿಶಿಂ ತುಜೆಂ ಹೆಂ ವಿರೋಧ್ಪಣ್ ಕಾಂಯ್ ರಿಶಬಾಕ್, ಜರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್… ‘ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾಕ್ ತುಂವೆಂ ಕರ್ಚೊ ಘಾತ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತಾಚಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆನಿ ರಿಶಭಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಅಪಾಯೆಭರಿತ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ , ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತೆಂಲೆಂ ಖಂಡಿತ್!’

ಆನಿ ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಿ ಹಿ ಜಾಗ್ವಣಿ, ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮತಿಕ್ ಅಸಮಧಾನೆನ್ ಕಾಂತೊಂವ್ಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಹಾಡುನ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಧೊಸುನ್, ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶ್ಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ನಿಮಾಣೆಂ… ‘ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬೋವ್ ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ವಿಚಾರುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ.’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ತಾಣೆಂ ತುರ್ತಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಭೆಟ್ಚೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾ ಖಾತಿರ್, ಫಾವೊತೊ ಯೋಗ್ಯ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ, ತಸಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊಚ್ಚ್. ಪೂಣ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ತಾಚಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚಾ ಮೊಗಾ ಸಂಬಂದಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಸಂವಾದ್ ಕರ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ … ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಪಿಚಿ ರೀತ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಸಮರ್ಥೆಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ವಿಜ್ಮಿತೆನ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ!

ತ್ಯಾಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ಸ್ಥಿರ್ ಅಖಂಡ್ ಥಳಾರ್, ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ವಾಡೊನ್ ಥಿರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊ!

ತರೀ ತ್ಯಾವೆಳಾ, ತಾಂಚಾ ತ್ಯಾ ಮೊಗಾವಿಶಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾಖುಶೆಚೊ ಛಾರೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಉದೆನಾಶೆಂ, ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ತೊ ಪಾರ್ಕಿನಾಶೆಂ ತೊ ಭೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಘೆ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ, ರಿಶಭಾ ವಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚಿಂ ವಿರೋಧ್ ಭಾವಾನಾಂ… ಮತಿಂ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕ್ರೋಧ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಖಿಂಚಿತ್ತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊನಾ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ತಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಕುಟ್ಮಾ ಮರ್ಯಾದ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್, ಆಪ್ಲೊ ಸಮಡ್ತೆ ಮೋಗ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ರಿಶಬಾನ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಸಂಗಿ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಬಂದ್, ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂ!.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಡ್ತೆ ವಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಅತಿರೇಕ್ ಮೋಗ್ ಅಭಿಮಾನ್, ತಾಕಾ ಮತಾಂದ್ವಾಕ್ ಲೊಟ್ತಾಸ್ತಾಂ…ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಕರುನ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಭರ್ವೊಸೊ ಉದೆಶೆಂ ಕರುನ್ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತರ್, ರಿಶಭಾ ಸಂಗಿ ತಾಚೊ ಸಂಭಂಧ್ ತುಟೊಂವ್ಕ್ ಆಪುಣ್ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಚಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂ ಚತುರ್ ಶಿಂತ್ರಾಳೆ ಉಪಾಯ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ! ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನ್…

ತಾಣೆಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ತಾನ್, ಹಿ ಕುಟ್ಮಾ ಮರ್ಯಾದೆಚಿ ಗಂಬೀರ್ ಖಬರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಘುಟಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲಿ! ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ!!!

ಪೂಣ್… ಅಸಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಘಾತ್ಕಿ ಕರ್ತುಬಾವೆಳಾ… ‘ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಆಸಾಯ್ ತೆಂ, ಸಮಡ್ತೆ ಮೊಗಾ ಲಗ್ತಿಂ ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಮರ್ಯಾದೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕರ್ತುಬ್ ವ್ಹಯ್. ತರೀ…ಹೆಂ ತುಂವೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಇಶ್ಟಾ ರಿಶಬಾಕ್ ಕರ್ಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್!’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ತರೀ…

ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಭೋವ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತೊ, ಸಮಡ್ತೆ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿತೇ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಫಟ್ವೊಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊನಾಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

‘ಹೆ ವಿಶಿಂ ರಿಶಭಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್?!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ , ರಿಶಬಾಚಾ ಭಯಾನಕ್ ಕ್ರೋಧಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡುನ್, ಹಾಚೆಂ ಧೈರ್ ಚುಕೈತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ರಿಶಬಾಚಿ ತಿ ಕ್ರೋಧಾಚಿ ಸಾಯ್ ತಶೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ತಾನ್, ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಾ ಮತಿಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಕ್ಶೀಣ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.

ತರೀ ಅಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕ್ಲಿಶ್ಟ್ ದಿಸಾಂನಿಂ, ಯಾಜಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾನ್, ಧಯ್ರ್ ಆರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೊ. ಯಾಜಕಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೊ. ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೊ ಭೊರೊ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಸೊಡಯ್ಲೊ.

ಸಮಡ್ತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕಂಟಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಹೊ ಮೊಗಾ ವಿಶಯ್, ಆತಂಕಾಚಾ ಗಂಬೀರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಯಾಜಕಾಚಾ ಕಾನಿಂ ಘಾಲಿಂ.

ಆನಿ ವಿಗಾರಾನ್‍ಯೀ ಹಿ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ಆಘಾತ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮತಿಂ ಬರಿಚ್ ಆಟೊವ್ನ್, ಬರ‍್ಯಾಚ್ ಗಂಬೀರಾಯೆನ್ ಘೆತ್ಲಿ.! ಆನಿ..

“ತುಜ್ಯಾ ಕಜನ್ ಭಯ್ಣ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್, ಸಮಡ್ತೆಕ್ ಆಘಾತ್ ತಶೆಂ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಣಿಂ ದೀವ್ನ್, ತಸಲ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಲಗ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ಚಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕಶ್ಟಾಂ ವಿಶಿಂ, ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ತುಂವೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಅಶೆಂ ತುಂ ಏಕ್ ತಾಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಭಾವ್…ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಹಿತೈಶಿ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಮೊಗಾ ಜಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡುನ್, ತಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಜಿ !”

ಅಶೆಂ ವಿವರುನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಸಮಡ್ತೆ ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರಾಚೊ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಭಾರ್ ವಿಗಾರಾನ್, ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚೆರ್ ಘಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ… ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಪುಣ್‌ಯೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆವುನ್, ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್, ತಶೆಂ ಫಾವೊತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಪುಣ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಿ ಪಾಟ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

ತರೀ ರಿಶಬ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಸಮಸ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ…ತಾಕಾ… ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತಸಲೊ ರಿಶಭಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ರಿಶಭಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಚ್ಚ್ ಸಮ್ಜಿಕಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಿರಾಕರ್ಸುನ್, ಕೊಣಾಚೆಂಚ್ಚ್ ಭೆಂ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ತೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಕ್ರೂರ್ ಮೇಟ್ …ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಿರಾಂತೆಚೆಂ ಮೋಡ್ ಉಟಯ್ತಾಲೆಂ!

ಆನಿ ಹೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮತಿಚಾ ಕೊನ್ಶಾ ಕೊನ್ಶಾಂನಿಂ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ಲಾರಾಂ ಉಟಯ್ತಾಸ್ತಾಂ…ತಾಣೆಂ ಧೈರ್ ಆರಾವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚಾ ಮೆಟಾಕ್ ಅವ್ದಿ ವಾಡೊನ್0ಚ್ಚ್ ವೆತಾಲಿ. ಆನಿ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ, ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆ ವಾದಾಳಾನಿಮ್ತಿಂ, ತೊ ಅಧೀರ್ ಜಾಯ್ತ್ ವೆತಾಲೊ.

‘ಸಮಡ್ತ್… ಕುಟಾಮ್… ರಿಶಭ್ …ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಧಿಗ್ತತೆಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ತೊ ಶಿರ್ಕೊನ್, ತಾಚಾ ಮತಿಚೆಂ ಚಂಚಲತಾ ವಾಡೊನ್‌ಚ್ ವೆತಾಲೆಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾಂಕ್ … ಕ್ಲೊಡಿಯಾನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಥಿರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಮೊಗಾ ನಿರ್ಧಾರಾವಿಶಿಂ, ತಾಣಿಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸೈರಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಗಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ…

‘ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಕಾಂತ್ ಹಾಡ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ರಿಶಭ್ ಆನಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಮೊಗಾ ಸಂಬಂದಾವಿಶಿಂ ಅಮ್ಸೊರಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಪಾಯೆಚೆಂ!’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್, ಆಪುಣ್ ಯೋಗ್ಯ್ ವೆಳಾ ಯೋಗ್ಯ್ ಪರಿಹಾರಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡುನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಕಶ್ಟ್ ನಿವಾರ್ತೊಲೊಂ …ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಮೊಟ್ಯಾವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಮೆತೆರ್‌ಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್, ಜರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಆನಿಂ ರಿಶಬಾಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಘಂಭೀರ್ ಅನ್ವಾರ್ ಉಟ್ತೆಲೆಂ ಖಂಡಿತ್. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ನಿವಾರುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಸಾಧ್ಯ್! – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಫ್ರೆಡ್ಡಾನ್ ತಾಂಕಾ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ನ್, ತಾಂಚಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಶಿಂವೊಣ್ ಘಾಲಿ!

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಚತುರ್ ತಶೆಂ ಸುಕ್ಶ್ಮಿಕಾಯೆನ್, ರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯೋಜನೆಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಹಂತ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್…ತಾಚೆಂ ಖೂಬ್ ಪ್ರೇತನ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಸೈರಣ್ ತಶೆಂ ಮೌನತೆಚೆಂ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ …ತ್ಯಾಎಕಾ ದಿಸಾ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಬಾಚಾ ಮೊಗಾ ಬಾಂದಾಚೆರ್ ಫ್ರೆಡ್ಡಾನ್, ಜುದಾಸಾಚೊ ಉಮೊ ದಾಂಬ್ಲೊ!

♥ ♥ ♥

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಫ್ರೆಡ್ಡಾನ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಬಾಕ್, ಇಗರ್ಜೆ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಾಣೆಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್  ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳುನ್ ತಾಂಕಾ ‘ತಾಂಚಾ ಲಗ್ನಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಆಪುಣ್ ಯಾಜಕಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲೈತ್ತ್ ಆಸಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಆಪುಣ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚಾವಿಶಿಂ ಫಟಿಂಚಿ ರಾಸ್ ಉತ್ರಾವ್ನ್, ತಾಂಕಾ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ಉದೆಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಆಜ್ ತಾಂಕಾ ಯಾಜಕಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರವ್ನ್ , ‘ತಾಂಚಾ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಲಗ್ನಾ ತರ್ಫೆನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಯಾಜಕ್ ತಾಂಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದಿತೊಲೊ’ ಮ್ಙಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ತಾಣೆಂ ವಂಚಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಯಾಜಕಾ ಸಂಗಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿ.

ಆನಿ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್, ವಿಶ್ವಾಸುನ್ ಆಜ್ ತಿಂ…ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…

ಥಂಯ್ಸರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ…‘ಆಜ್ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಭೆಟ್ಚೆಂ. ಆನಿ ನಂತರ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಯಾಜಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಫ್ರೆಡ್ಡಾನ್, ರಿಶಭಾಕ್ ಫಟ್ಕಿರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರುನ್ ಭಾನಾಯ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ರಿಶಭ್ ತಾಚೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊನ್ …

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾಚಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಭುಲೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ… ಆನಿ ಸಲ್ವಾಲೊ!

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಫ್ರೆಡ್ಡಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ತಾಸ್ತಾಂ, ರಿಶಬ್ … ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರುನ್ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ!

ಹಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೈಕಾಸಂಗಿ ಇಗರ್ಜೆ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬೊ ಆಸೊನ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಾ ನಿರೀಕ್ಶಣೆರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ…

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಯಾಜಕಾ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್, ತಾಚಾ ಸಂಗಿ ಗಂಬೀರ್ ಚರ್ಚಾ ಸಂವಾದೆರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ಸಂವಾದ್, ವಾದ್, ಚರ್ಚಾ…ಅಂತರ್ ಜಾತೀಯ್ ಮೋಗ್ …ಲಗನ್ …ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಉದೆಂವ್ಚಿಂ ಸಮಸ್ಯಾ…ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರೆಚೊ ಉಪಾವ್ …ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗಂಬೀರ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸೊನ್…ಹೊ ವಾದ್ ಸಂವಾದ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಕ್ಲೊಡಿಯಾ ಅಧೀರ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ. ತೆಂ, ಬೋವ್ ಚತುರತೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಚಾ ಮೊಗಾ ಸಂಬಂದೆಕ್ ಚಿಟ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಮರ್ಥನೆಂತ್ ತೆಂ ಖಡ್ಪ್ ಸ್ಥಿರಾಯೆನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡೊನ್ … ‘ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ತುಟೊಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸೊಡಿಶಿನಾಂ!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಥಿರ್ ನಿರ್ಧಾರಾಯೆಚೆರ್ ತೆಂ ಯಾಜಕಾಲಾಗಿಂ ಝಗ್ಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ವೇಳ್ ವಾಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತೆಂ …ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಘಡಿಯೆಕ್, ತೆಂ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಯಾಜಕಾಚಾ ‘ಮೆಸ್ಮರಿಸಂ ’ ತಸಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ತತ್ವಾ ಶಾಸ್ತಿರೆಕ್… ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ವಿಕಸಿತ್ ಉತ್ರಾಂಕ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಸವ್ಕಾಸ್, ಆಪ್ಣಾಚಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಗಜಾಲೆಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ವರ್ತುಲಾಕ್ ರಿಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ….

ಯಾಜಕಾಚಾ ಶಿಕೊವ್ಣೆಚಾ ತಂತ್ರಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾ ಥರಾಚಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲೆಂ. ಆನಿ ಯಾಜಕಾಚಾ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಹಂತ್ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ತಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂ!

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶಮ್ ಘಡ್ಯೆ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಯೆದೊಳ್ಚಾ ತಾಚಾ ಥಿರ್ ಮೊಗಾ ಜಾಳೆಕ್ ಪಿಂಜೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಮೆಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ!

ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತೆಂ…ಏಕ್ ಥಿರ್ ವಿಂಚೋವ್ಣ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಸಖಾನಾಸ್ತಾಂ…ಅಸಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಿರತೆಚಾ ಸಂಕ್ಕೀರ್ಣ್ ಪರಿಸ್ತಿತಿಂತ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿಂ ಚಡ್ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…

ಹಾಂಗಾಸರ್… ಗೆಟಿ ಲಾಗಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ರಿಶಭ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಘಳಾಯೆವಿಶಿಂ ಪ್ರಫ್ರಥಮ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಬಾವೆ ಲಾರಾಂನಿಂ ಶಿರ್ಕೊನ್, ಕಠಿಣ್ ಅಸಮಧಾನೆನ್ ತೊ ಪಿಸೊಚ್ಚ್ ಜಾಲೊ! ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…

ಆನಿಕೀ ಥೊಡಿಂ ಮಿನುಟಾಂ ಮತಿಚಾ ಕಳ್ವಳೆಂತ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್, ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಥಕ್ಲೊ. ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ…ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚೆಂ ಸೈರಣೆಚಿ ಸಾಂಕಳ್ ತುಟೊನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…

ಹಾಂಗಾಸರ್… ಯಾಜಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಥಿರ್ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆದಾರ್ ದಿತೆ ಆಸೊನ್, ಯಾಜಕಾಚಾ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜಾಳಾಂತ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆಜ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪಾವ್ಟಿಂ… ‘ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ರಿಶಭಾವಿಶಿಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ಚಿಂತೊಂಕ್ ಜಾಯ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಾ ಮತಿಂ ಉದೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ಮೊಗಾ ಭಾಂದಾಕ್ ಅನ್ವಾರ್ ಹಾಡ್ಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲೆಂ! ತರೀ…

ಘಡಿಯೊ ಪರ್ತುನ್ ವೆತೇ ಆಸ್ತಾಂ… ರಿಶಭಾಚೊ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಧೊಸ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ…ದೋನ್ ದೊಣಿಂಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಲೆಲೆ ಅನ್ಬೋಗಾನ್ …ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವಿಂಚೊವ್ಣೆ ಮಧೆಂ, ಮತಿಂ ಝಗ್ಡಾತ್ತ್ ರಾವ್ಲೆಂ! ಆನಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ…

ತಾಚಾ ಶಾಣ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ …‘ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಸಲೊಗೀ ಘುಟ್ಮಳ್ ಚಲತ್ತ್ ಆಸಾ!’…ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ, ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ! ಆನಿ ಯಾಜಕ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾದ್ ಸಂವಾದ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಚಾ ಮೊಗಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾವ್ನ್ …

‘ವ್ಹಯ್…ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಮೊಗಾ ಭಾಂದಾಚೆರ್ ಯಾಜಕಾಚಿ ಚತುರ್ ಕಾತರ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಬಾವಿ ಮೋಡ್ ಉದೆವ್ನ್, ತೆಂ ಮತಿಂ ದಾಟಾವ್ನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ… ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಾ ಘಾತ್ಕೆ ಕರ್ನ್ಯಾ ಥಂಯ್, ತಾಚೊ ಕ್ರೋಧಾಚೊ ಉಜೊ ಜಳೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ!

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಮತಿಕ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ರೊಂಬೊಂವ್ನ್, ಸಮಡ್ತೆ ನಾಂವಾನ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ದಿತೇ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚಿಂ ತಿಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ತತ್ವಾಂ …ಆನಿ ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಜಾಗ್ವಣಿ ಮುಂದರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಕ್ಶಣಾಂ, ತಾಚೆರ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ…

ತಾಂಚಿ ತಿಂ ತತ್ವಾಂ ಸಮ್ಜಣಿಂ … ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚೊ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ‘ವಿಶ್ವಾಸೆಕ್ ಘಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವಿಕಾಳ್ ಭಾಲೊ ತಾಚಾ ಮೆದ್ವಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ! ಆನಿ ತ್ಯಾವೆಳಾ…

‘ಫ್ರೆಡ್ಡಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಸಲ್ವಾಲಿಂ…!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ, ಎಕಾ ಥರಾಚಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾನ್, ತೆಂ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಹುಳ್ವೊಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಘುಸ್ಪೊಡೆ ಘಡ್ಯೆ…

ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ಲೊ ರಿಶಬ್, ಆತಾಂ ಪರತ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ತಾಕಾ, ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ರಿಶಭಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಚಡ್ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ …ತೆಂ ತಾಕಾ ಭೆಟುಂಕ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿಂ ಅತ್ರೆಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚೆಂ ತಾಚಿ ಅಸಾಹಾಯೆಕತಾ ತಾಕಾ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡೊನ್ ಸಂಕಶ್ಟಾಕ್ ವಳಗ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ …ತವಳ್ ತ್ಯಾ ಘಾತ್ಕಿ ಫ್ರೆಡ್ಡಾಕ್ ತೆಂ ಅಶೆಂಯೀ ಕಾಂಟಾಳ್ಳೆಂಕೀ… ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ತೆಂ ತಾಚೆರ್ ಥುಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕ್ಲಿಶ್ಟ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚಾಕ್, ಮತಿಂತ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ… ತ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳ್ ಘುಸ್ಪೊಡ್ಯಾ ಬಲತ್ಕಾರಾಚಾ ಪರಿಗತೆಂತ್, ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ…ಯಾಜಕಾಚಾ ಆನಿ ಕಜನ್ ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್, ಸಮ್ಮತಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ತಾಕಾ ನಟನ್ ಕರಿಜೆ ಪಢ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಆನಿ ರಿಶಭಾ ಸಂಗಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚಾ ಮೊಗಾ ಸಂಬಂದೆಕ್ ತೆ ದೊಗೀ…ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಪ್ರೆಡ್ಡ್… ಸಾಂಕ್ಳೆನ್ ರೆಂವಾಡೊ ಘಾಲ್ನ್ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಲಿಶ್ಟ್ ಗಂಬೀರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್….

‘ಜರ್ ಆಪ್ಣೆ ಹಾಂಕಾ ವಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ಲೊ ತರ್…ತಾಂಚೆ ಹಟ್ ಕಾಂಯ್ ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ಘಟ್ ಜಾಯ್ತ್ ಯೇತ್ ತರ್, ಆಪ್ಣಾಚಾ ಮೊಗಾ ಭಾಂದಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊ ನಾಂ ಖಂಡಿತ್.!’ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ದಬಾವೆರ್…

‘ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುಟ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ಚಾಕ್, ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಾ ಖುಶೆಖಾಲ್… ‘ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಯಾ.’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ನಿರ್ಧಾರಾರ್… ತ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ಇಗರ್ಜೆ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಬಾಚಿ ಭೆಟ್ ಚುಕೊವ್ನ್, ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾಕಾಶೆಂ ಕರುನ್ … ತಾಕಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ನಿರಾಶೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲಿ!.

ಆನಿ ರಿಶಭಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುನ್, ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫ್ರೆಡ್ಡಾ ಸಂಗಿಂ, ತೆಂ ಗುಪಿತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೆಂ! ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಂತರ್…

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ವರಾರ್ ಶೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ….ಆಪ್ಲಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡುನ್ ಘರ್ಚಾ ವೆರಾಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ಹಾಂಗಾ…ಇಗರ್ಜೆ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್, ಯೆದೊಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಥಕ್ ಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್…ಸೈರಣ್ ಚುಕೊನ್…ಆತಾಂ ಇಗರ್ಜೆ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ಮೇಟ್ ದವರಿಲಾಗ್ಲೊ!

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿಂ ತಾಚಿಂ ಅತ್ರೆಗಾ ಮೆಟಾಂ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಘರಾಚಾ ವೆರಾಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.! ತವಳ್‌ಚ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ…ಥಂಯ್ಸರ್ ಯಾಜಕ್ ಬ್ರೆವರಿ ವಾಚೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.  ಆತಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್…

‘ತರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಖಂಯ್ ?!’

ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ದುಬಾವೆ ಚಿಂತ್ಪಾಂನಿಂ… ತೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭಂವ್ತಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚರೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರಿ ತಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಕಾಂತೊವ್ನ್ ಕಾಂಪೈತಾನಾಂ…ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್ಲೊಲಿ ತಾಚಿ ಮೂಟ್ ಅರ್ನುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆನಿ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಸೈರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂ…

ಆನಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆ…

“… ಫಾ..ದರ್…!”

ಮುಕಾರ್ತಾ ►

ಜರ್ ಹಾಂವ್... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ - ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.