ಜೆಜುಚೊ ಶಿಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…

ARSOEdit 1ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಬೊವ್ಶಾ ಕೊಣೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚವ್ಕಟ್ಟಾಭಿತರ್ ವಾ ಎಕಾ ಧರ್ಮಾಚೊ ಮೂಳ್‌ಪುರುಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದುರಂತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ದುರಂತಾನ್ ಫಕತ್ ಜೆಜು ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಬಸವಣ್ಣ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ’ಧರ್ಮ್’ ಎಕ್‌ಚ್. ಜೆಜು ಆನಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಹಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಜೆಜುಮುಕಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವೆಭಿಚಾರಿಣ್. ಹಿಕಾ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಮಾರ‍್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಆಕ್ರೋಶ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಜೆಜು ತಿತ್ಲ್ಯೆಚ್ ಶಾಂತ್ ರಿತಿನ್, ತುಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿ ಕೊಣೆಂ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ತೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಾತರ್ ಮಾರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಕೆಕ್ಲೊಚ್ ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳೊನ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಜೆಜು ಮಾತ್ರ್ ಉರ‍್ತಾತ್. ಜೆಜು ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನೈನಿತಾಲಾಂತ್ ದರ್ಶನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆತವಳ್ ದೊಗಿ ವೇಶ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪರಾತ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಚಿಂ ಭಕ್ತೆವಂತ್ ಮಡಿವಂತ್ ಮನ್ಶಾಂ ವೇಶ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತ್ರನ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಖಬರ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೊ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ತ್ಯಾ ಭಕ್ತೆವಂತ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಬೂದ್‌ಬಾಳ್ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಕರುನ್, ವೇಶ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂಕಾಂ ಭುಜವ್ನ್ ಥಾಂಚೆಥಂಯ್ ನವೆಂ ಚೈತನ್ಯ್ ಭರುನ್ ಧಾಡ್ತಾ. ಹಿಂ ದೊನೀ ಘಡಿತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಕೀ ಜೆಜು ಆನಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚೊ ‘ಧರ್ಮ್’ ಎಕ್‌ಚ್; ತೊ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಧರ್ಮ್, ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಕ್, ಶೋಶಣಾಕ್ ಆನಿ ಅಕ್ಮಾನಾಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭುಜಂವ್ಚೊ ಧರ್ಮ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಣಾಕ್ ವಾವುರ‍್ಲಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಚಿ ಪುಜಾ ಕರುನ್, ಆಪ್ಲೊಚ್ ಧರ್ಮ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂದ್ವಾರಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೊ ಸಾರ್ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ಚವ್ಕಟ್ಟಾಭಿತರ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾಂ. ಫಕತ್ ಹೆ ದೋಗ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಅಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಮನಿಸ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.

Jesus01

ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜೆಜುಕ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲೊ ಅಜ್ಯಾಪಾಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ವಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಕರ‍್ನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ವಾ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಸರ್ಗಾಥಾವ್ನ್ ಝಡ್ಲಲೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಒಳ್ಕತಾತ್. ತಾಕಾತೆಕೀದ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಚಾಲ್ತೆರ್ ದವರ‍್ನ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚವ್ಕಟ್ಟಾಭಿತರ್ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ್ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ಆಜೂನ್ ಹ್ಯಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಫುಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ವ್ಹಾಳೊನ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ಜೆಜುನ್ ಉದಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾಯ್ನ್ ಕೆಲೆಂ, ಏಕ್ ದೋನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಆನಿ ಚಾರ್ ಉಂಡ್ಯಾಂನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಡ್ಲೆಂ, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ಕೆಲೆಂ, ಕುರ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ದಿಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಅಜ್ಯಾಪಾಂರುಪಾರ್ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್ ಮಾಂದ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪುಜಾ ಕರ‍್ಚಿ ಫಕತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಅಶೀರ್ ಕಾರಣಾಂಖಾತಿರ್. ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾಗ್ಚೆಂಯ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಂ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಘಡೊಂ, ಆಮ್ಚಿ ಪಿಡಾ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊಂ ವಾ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಉದ್ದೇಶಾನ್. ಬಯ್ಬಲಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೊಂದೊನ್ ರಾವಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕವಿತೆಂಚೊಯ್ ಅರ್ಥ್ ಲಾವ್ಯೆತಾ. ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ವೊಪಾರಿಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆಮಿ ಒಳ್ಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್‌ಯೀ ಆಮಿ ಪ್ರತಿಮಾ ವಾ ರೂಪಕಾಂದ್ವಾರಿಂಚ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ. ಅಖ್ಖೊ ಬಯ್ಬಲ್ ಏಕ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೊ. ’ಜೆಜುನ್ ದೋನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಆನಿ ಚಾರ್ ಉಂಡೆ ಹಜಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ವಾಡ್ಲೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜೆಜುನ್ ವಾಂಟುನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಜೆಜುನ್ ಕುರ್ಡ್ಯಾಕ್ ದೀಶ್ಟಿ ದಿಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ದೀಶ್ಟ್ ದಿಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತಾಣೆಂ ನವ್ಯೆ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊವ್ಯೆತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಚಾಲ್ತ್ಯೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂಕ್ ’ಕುರ್ಡಿ’ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ವಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಮತ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮತಾಂದ್ಳೆ (ಆಂದ್ಳೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುರ್ಡೆ) ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಕುರ್ಡೆಪಣ್ ಅಸಲೆಂಯ್ ಆಸ್ಯೆತಾ. ಜ್ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವಿಶಿಂ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಮಿ ಹ್ಯೆ ನದ್ರೆನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಶಿಕಜೆ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಜೆಜುನ್ ವಿಜ್ಞಾನಾವಿರೋಧ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಂ ಕೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಜೆಜುಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಂ ಕರ‍್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಕರ‍್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾ. ಎಕೆ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಫಕತ್ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಾನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಮಹಾಭಾರತ್ ಕಾಳಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಎದೊಳ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಜೆಜುನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ದೊಳೆ ಒಪರೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ ತೆಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಪೂನ್‌ಚ್ ಸಯ್!

Jesus03ಜೆಜುನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಖುರ‍್ಸಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಬಯ್ಬಲಾಂತ್ ವರ್ಣಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತರೀ ಪಳೆಯಾ – ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಂಡ್ತಾ, ಪಡ್ದೊ ಪಿಂಜ್ತಾ. ಹಿಂ ಪೂರಾ ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚಿ ತೀವೃತಾ ದಾಖಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಚ್ ಭೊಗ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಂಚ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಿಕುನ್ ತಾಕಾಚ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮೂರ್ಖ್‌ಪಣ್ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಯ್ಬಲ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಗ್ರಂಥ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚಿಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಆಸಾತಶೆಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಚರಿತ್ರೆಚೊ ಬೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್.

ಜೆಜುಕ್ ದೆವಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೊ, ತೊ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಪಾತ್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್, ಖುರ‍್ಸಾರ್ ಮರೊಂಕ್ – ಅಸಲಿಂಯ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ವಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಕುತ್ತರೆಭಿತರ್ ಭದ್ರ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಾ ಜಾಗ್ ಆಸಜೆಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಂನಿ ವಾ ಶಿಸಾಂನಿ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಕಾಣಿಯೊ ಗುಂತ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್‌ಯೀ ಸರ್ವ್ ವಿಜ್ಞಾನಾಚಿಂ ಉಪಕರಣಾಂ ಟಿವಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ, ಫೊಟೊಶೊಪ್ ಪೂರಾಯ್ ವಾಪಾರುನ್ ಎಕೆ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಕರ‍್ಚೆಖಾತಿರ್ ಕಸಲ್ಯೊ ಪುರಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ತಾಚೆ ಭಕ್ತ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ತೇ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್‌ಯೀ ಲೋಕ್ ಕಶೆಂ ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಲ್ಲಿಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತೇ ಆಸಾಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ‍್ಚೆನಾಂತ್.

ಜೆಜು ಮರೊಂಕ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಕ್, ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವೆವಸ್ಥೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾ, ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಶಿಕವ್ಣೆಕ್ ಥಿರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸಂಘರ್ಶ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಖುನ್ – ಹೆಂ ಪುರಾ ಆಪ್ಲೊ ಮಹತ್ವ್‌ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾ. ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಾಜ್‌ಕಾರಣ್‌ಚ್ ದೆವಾಚೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾ ಆಮಿ ಸಮರ್ಥನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಯ್ನಾಗಿ? ಜೆಜುಚಿ ಜಿಣಿ, ತಾಚೊ ತ್ಯಾಗ್. ತಾಣೆಂ ಸೊಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ತೀವೃತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ತೊ ಮರೊಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾನಾ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತೊಯ್ ಆಮ್ಚೆಬರಿ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ತೊಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಒಪುನ್ ಘೆತಾನಾ ಮಾತ್ರ್.

ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ ತಾಕಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಪಾತ್ಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪಾಟ್ಲಿಂ ನೀಜ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಡೊಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ‍್ಲೆಂ? ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್? ಫಕತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಶಿಕ್ಶಾ ದಿತಾ? ರಾಜ್ವಟ್ಕೆನ್ ಶಿಕ್ಶಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಕೊಣೆಂ ತರೀ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ಲೆತವಳ್ ಮಾತ್ರ್!

ಎಕೆ ರಿತಿನ್ ಜೆಜುನ್‌ಯೀ ಅಶಿಂಚ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ಲಿಂ. ಆಪುಣ್‌ಯೀ ಲೊಕಾಬರಿ ಬೊಕ್ರೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ’ಹಾಂವ್ ರಾಯ್ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತನ್ಕೆವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವೆಕ್ತಿಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವೆಕ್ತಿಚಿ ಘನತಾ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರ‍್ತಾತ್. ’ಎಕಾ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾನ್ಪಾಟೊ ದಾಕಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಣೆಂಚ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ದೆವಾಳಾಂತ್ ವೆಪಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವೆಪಾರಿಂಕ್ ಚಾಟಿ ಉಬ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ. ದೆವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ಆಧಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಹಾಡ್ತಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಎದೊಳ್ ಪ್ರಭುತ್ವಾನ್ ಖಂಯ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ? ಪ್ರಭುತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಭುತ್ವ್‌ಯೀ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಕಾಳಾತೆಕೀದ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಭುತ್ವಾಂಚಿಂ ಆಯ್ದಾಂ ಬದ್ಲಲ್ಯಾಂತ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಪುಣ್ ಹಿಂಸಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಎಕ್‌ಚ್. ಸಾಕ್ರಟೀಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವೀಕ್, ಜೆಜುಕ್ ಖುರಿಸ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗಾಕ್ ಫಾಶಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ಗುಳೊ. ಆತಾ’ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚ್ಯೆ ಸತ್ರೆಭಿತರ್ ಕಾನೂನ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿಂಚೊ ಗಳೊ ಲುಂವೊಂಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರಿಕಲ್ಪನ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಥಂಯ್, ಸತಾಥಂಯ್ ಥಿರ್ ರಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತಪ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಯೆತ್. ಜೆಜುಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಮಾಂದಿಜೆ ಶಿವಾಯ್ ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ಮರೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಾತಿರ್ ವಾ ಅಜ್ಯಾಪಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್.

Jesus02

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಕ್ರಟೀಸಾಬರಿ ಜೆಜು ಭಾರಿ ವ್ಹಡ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತೇ ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ದೆವಾಸಾಂವ್ ಆರೋಪ್ ಕೆಲ್ಲೆತಿತ್ಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ಜಾತಾ. ತೊ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ. ವೊಪಾರಿಂಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲಲೊ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂವಿರೋಧ್ ಝುಜ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಸಮಾಜ್‌ಮುಖಿ ಮನಿಸ್. ತಾಕಾ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಜಿಣಿಯೆಸಂಘರ್ಶ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಫಕತ್ ಧಾರ್ಮಿಕತಾ ಮಾತ್ರ್ ರಾಜ್ ಕರ‍್ತೇ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ – ಜೆಜುನ್‌ಚ್ ಜರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ತಿ ಕೃತಿ ಸರ್ವ್ ಆರೋಪಾಂಥಾವ್ನ್, ಮುಕ್ತ್ ಆಸೊನ್ ಕಿತ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಆನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಆಸ್ತಿ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಸಮಾಜ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ತಿ!

ಜೆಜು ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿವಂತ್ ಉಟ್ಲೊ – ಹೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಹೆಂಯ್ ವಾಕ್ಯ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಘೆತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಸೊಭಾಯ್. ಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ವಾ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಥಂಯ್ ಪರತ್ ಕಿರ್ಲೊಂಚೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ತಾಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ‍್ಣ್ಯಾಂನಿ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾಂಥಂಯ್ ತೊ ಸದಾಂಚ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಶಿಕವ್ಣ್ ಕರ‍್ಣ್ಯಾಂನಿ ಪಾಳ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯರ್ ಫಕತ್ ರೆತಿರೆಂನಿ ಹಾತ್‌ಪಾಂಯ್ ಹಾಲವ್ನ್ ‘ಪ್ರೇಯ್ಸ್ ದ ಲೋರ್ಡ್’, ‘ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಖುರ‍್ಸಾವಾಟೆರ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಗಳ್ಚೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ‘ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಸ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಂಡೊ ದಾಕವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜೆಜುನ್ ಖಾಣಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ‍್ಲಾ. ಆಜ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಉಂಡೊಚ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಹಿ ಜೆಜುಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೆಟಾಮೆಟಾಕ್ ಭುಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಉಂಡೊಯ್ ವಿಬಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೊ. ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಭಾಕ್ರೆಕುಡ್ಕೊ ವಾ ತಾನೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಥೆಂಬೊ ಉದಕ್‌ಯೀ ಆಲ್ತಾರಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಉಂಡೊ ಆನಿ ವಾಯ್ನಾತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್. ಅಶೆಂ ಲೆಕುನ್ ಪಾಳ್ಚೆಥಂಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಉಟ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್.

ಆನಿ, ಜೆಜು ಜಲ್ಮೊಂಚೆ ವಾ ತಾಕಾ ಜಿವಂತ್ ಉಟ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಫುಡ್ ಕರ‍್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆನ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತರ್ ಆಮಿ ತಾಚ್ಯೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಜೆಜು ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಜಲ್ಮತಾ. ದೊಳ್ಯಾಂಮುಕಾರ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಘಡ್ತಾನಾಂಯ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಖಾತಿರ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊನಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಚೆಭಿತರ್ ಖುರ‍್ಸಾರ್ ಮರ‍್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ಜೆಜುಚೊ ಶಿಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಸಮಾಜ್‌ಮುಖಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಮ್ಜಣಿ.

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

87% feel thumbs up. And how do you feel?
7 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.