ನೊವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ – ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್

ಆಜ್ ಫೆಭ್ರೆರಾಚಿ 5 ತಾರಿಕ್. ಕಿಟಾಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಳನಾತ್ಲ್ಯಾ – ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚಿಂ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ನೊವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಹೆಪ್ಪಿ ಬರ್ಥ್ ಡೇ !

ಜಾಯ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪನಾಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಬ್ರಮ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂಯ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಂವ್ – ಅಶೆಂ ನಯ್. ಮ್ಹಜೆಪ್ರಕಾರ್ ಜಲ್ಮಾಚೊ ದೀಸ್ ವಾ ಸ್ಥಾಪನಾಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಮಾತ್ ನಯ್, ಖಂಯ್ ಪಾವಾಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ತೂನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ಚೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ಮೂಳ್’ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲಾಂ ತರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಮತಿಂತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪಾವಾಜೇ ಜಾಲ್ಲೆಕಡೆ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾಂವ್ ತರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾಂವ್? ಖಂಯ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ವಾ ದಂಡಳ್ಳ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ. ಜಾಂವ್ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂತ್ ವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪನಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹೊ ನಿಯಾಳ್ ಜರಿ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ ತರ್, ತೆಂ ಆಚರಣ್ ವಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಅರ್ಥಾಹೀನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ದೆಕುನ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ, ಸ್ಥಾಪನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ಹೊ ನಿಯಾಳ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾ. ಹ್ಯಾ ನಿಯಾಳಾಚೆರ್ ತುಮ್ಚೊ ಮತ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಜಾತಾತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ. ಎಕಾ ಸಮಾಜ್ ಮುಖಿ ಆನಿ ಜಿವಾತರ್ಫೆಚ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾನ್ ಲೊಕಾಸಾಂಗಾತಾ ವಾಡಾಜಾಯ್ ತರ್ ಅಸಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

Kitt002

2011 ಫೆಭ್ರೆರ್ 5 ವೆರ್ ಸಂದೇಶ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ – 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ 2019 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಕಿಟಾಳಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಮೂಳ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಧೋರಣಾಂತ್ ರಾಜಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಯ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾತ್ಲಿ, ತಿ ಆತಾಂಯ್ ನಾ. ಉಲಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಕಿಟಾಳಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ತರೀ ಆಡಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ಧರ್ಮಿಕಾಂಚೊ ದಬಾವ್ ನಾ, ಕೊರ್ಪೊರೇಟಾಂಚೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಕಂತ್ರಾಟ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸುತಾರಾಂ ಸೊಪ್ ಘಾಲಿನಾ. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಆನಿ ಜಾಗೃತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ ಕಿಟಾಳಾಚೆ ಖರೆ ಮಾಲಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಜ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸೀಮಿತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಖಂಯ್ ಪಾವಾಜೇ ಆಸ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಖುಶಿ ಆಸಾ.

ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುರುಪಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಥೊಡೆ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಧೆಂಚ್ ಪ್ರಸಾರ್ ರಾವಯ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪರತ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಪೂಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಸಾರಾರ್ ಉರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮಧ್ಗಾತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ರಾವಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ – ಕಿಟಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಗಾಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ತೇ ನಾ ಬಗಾರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಳಿಜಾಗೊ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸೀಮಿತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೊ ಚಲಯ್ಜೆ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮರ್ಪಣ್ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಅವೆಕ್ತ್ ಬೊಗ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ದೊನೀ ಭರೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಕಿಟಾಳ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ವಾಟ್ ಫುಲಾಂಚಿ ಉಣಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾ ಖುಂಟ್ಯಾಚಿಂ ಚಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಕಿಟಾಳ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫಕತ್ ಎಕಾಚ್ ಎಕಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ – ವೆವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಹರ್ ಮಾಳಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕಿಮ್ಚುನ್ ಉಡಂವ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಚಲ್ಲಿಂ. ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಬರಯ್ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ತಶೆಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೇಯ್ಲಾಂ ಧಾಡ್ಚಿಂ, ಫೊನಾಂ ಕರ್ಚಿಂ, ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕಿಟಾಳಾಚಿ ಖಬರ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತ್‌ದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಪೋಶಕಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ಆನಿ ಹೆ ಕರ್ತಲೆ ಕೋಣ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ನಯ್ ಬಗಾರ್ ನಾಮ್‍ದಾರಿ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್. ಪೂಣ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಿಮ್ಚುಂಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ  ಚಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸಗ್ಳಿಂ ವೆರ್ಥ್ ಜಾಲಿಂ.  ಶೆವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪಾನಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. ತರೀ ನಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಕಿಮ್ಚುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ , ನಾ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ರಾವಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಆಡಾಂವ್ಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಇರಾದೆ ನಿತಿಚೆ ಆನಿ ಪ್ರೇತನಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ – ಫುಲಾಂನಿ ಫುಲ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಫುಲಾಂ ಫುಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಭಂವ್ತಣಿ ಫರ್ಮಳ್ ದಿತಾತ್.

thatsahm

2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ, ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ಅಪುಟ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡಿಜೆ, ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಆಡ್ ಯೇನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಫಕತ್ ‘ವರ್ಸಾಕ್ ರುಪಯ್ 500/- ವರ್ಗಣಿ ದಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಆನಿ ಹಿತಯ್ಶಿಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಒಳ್ಕೆನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ವರ್ಗಣ್ಯೊ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲೆತಿತ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಯೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಳಾಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಆದಾರ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಅಶೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹಿತಯ್ಶಿಂಕ್ ಮನವಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಎಕೀನ್ಪಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಒಳ್ಕೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ, ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ, ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲೊ. ಆಜ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆವಿಣೆ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಎಕಾ ತೇಂಪಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಿ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಭಾವಿ ವೆದಿ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿ ಬರಾಬರ್, ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚೆಂ, ತಶೆಂ ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಹಿತಯ್ಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ಆಸಾ.

ಆಜ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ – ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಕಾದಂಬರಿ, ಪ್ರಬಂದ್, ಅಂಕಣಾಂ, ಅಣ್ಕಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪಯ್ಣಾ ಸಾಹಿತ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ, ಸಂದರ್ಶನಾಂ, ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದ್ಯೊ ಅಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್, ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಕರ್ನ್, ಆಮಿ ವ್ಹಡ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಪೊನ್ ವಚೊಂಕೀ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ನಯ್.

2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಜಾಳಿಆಕಾಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಆಜ್ ಜಾಯ್ತಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ವೆಗಾನ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಜಾಳಿಆಕಾಸಾಕ್ ನವ್ಯೊ ಉಪಲಬ್ದ್ಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನವ್ಯಾ ಉಪಲಬ್ದ್ಯಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಘೆವ್ನ್, ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಸುವಾತೆಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಕತ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಮಾತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್, ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಲೇಕಕಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ತ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಒಳಕ್, ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್, ಎಕಾಚ್ ಪಾನಾರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಳಿಆಕಾಸಾರ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಿಟಾಳಾನ್. ಆಜ್ ಚಡ್ ಉಣೆ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಳಿಸುವಾತೆಂನಿ ಅಸಲಿಚ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆತಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂಚೆರ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ತಾ ದೆಕುನ್ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಪರಿಂ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಫುಡಾರಾಂತ್ ನವ್ಯೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಉಪಲಬ್ದ್ಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ , ಬದಲ್ಚೆಂ ಪ್ರ‍ೇತನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಲೆಂಚ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಲಾಕೊಂ ಪಾನಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಂತ್ಲೆಂ 90% ಸಾಹಿತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಹಾಂವೆ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ಖಡಾಖಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ, ಕಿಟಾಳಾರ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರಿನಾ. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆದ್ಲಿಂಚ್ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾನಾ ಹಾಂವೆ ‘ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಥೊಡೆ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಥೊಡೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್, ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತವಳ್ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸಾ – ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಡಿಜಿಟಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಯ್,  ಬಗಾರ್ ನವೆಂ, ಗುಣಾಮೊಲಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ವೆದಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಚೆರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆತಾಂಯ್ ಥಿರ್ ಆಸಾ – ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ rerun ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಗುಣಾಮೊಲಾಚೆಂ ನವೆಂ  ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರುತಾಜಾಯ್ಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಘಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್,  ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್  ಕುಟ್ಮಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದೊಡ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Kitt015

ಪಯ್ಲೊ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್

Kitt011

ದುಸ್ರೊ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – ವಿಲ್ಮಾ, ಬಂಟ್ವಾಳ್ 

Kitt008

ತಿಸ್ರೊ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ

Kitt004

ಚವ್ತೊ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

2016

ಪಾಂಚ್ವೊ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – ವಿಲ್ಸನ್,ಕಟೀಲ್ 

2017

ಸವೊ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಪಾನಾಂಕ್ ಯೇರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ದುಸ್ರೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ತಶೆಂ ಬಾಂದಾವಳಿಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಬಾಂದಾವಳಿಂತ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಚಾರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಬಾಂದಾವಳಿಂತ್ ವೆತ್ಯಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಿಸುವಾತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ, ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಂದಾವಳಿಂತ್,  ನವ್ಯಾ ಜಾಳಿಸುವಾತೆಕ್ ವರ್ಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್, ನವ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಂತ್ ಆದ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ( manually ) ಘಾಲ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ಉಣಿಂ ಆಸಾತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ವಯ್ಸುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆಂ ಗಾಂಚ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಮೆಂಟ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಸವ್ಕಾಸ್ ತರಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರ‍ೇತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಸರಾಗ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ತಾತ್ ತರ್, ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಂವ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿಯಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ, ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್ ವಾ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ರುಪಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೋಶಕಾಚಿ ವಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಸುವಾತೆರ್, ಮುಕ್ ಪಾನಾರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಯ್ನೊಭರ್  ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ ದಾಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ SUPPORT KITTALL ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ.

ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಥಕ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಜಾಯ್ರಾತ್‌ದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಗುಂಡಾಯೆಥಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಎದೊಳ್ಚೆಂ ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್, ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಧರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ವಾಟ್ – ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾ ಶುಭಾಶಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ದಯಾಕರುನ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡಾ.

ಸದಾಂಚ್ ಅಭಾರಿ,

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್
ಸಂಪಾದಕ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

36 comments

 1. हॅनरीबाब पयले सुवातेर तुमकां आनी तुमच्या सांगात्यांक म्हजीं परबीं. आठ वर्सां साततेन एक जाळीजागो चलोवंचो म्हणल्यार एक ल्हान गजाल न्हय. म्हजे आवडीचे साहित्य काणयो, कवनां आनी विश्लेशणां वाचून खूब खुशालकाय भोगता. हांगा फकत मनोरंजनूच न्हय बगर चिंतपा व्हाळ निर्माण करूंक जायत्यांक आवकास-संद लाबल्या.
  होच जाळीजागो तुमी देवनागरींत हाडून हेर वाचप्या थंय पावतल्यात म्हूण आशेतां.
  तुमच्या वावराक सर्व बरें मागतां.
  लांब जियेवं कोंकणी मांय.

 2. mm
  ರೊನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

  ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪೊನ್ ನೊವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಯಾದೆಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾನಾಂ..ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ಚಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಕ್ ಭೆಟ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ, ತಾಣೆಂ ಮಾಕಾ ತಾಚಾ ಜಾಳಿಚಿ ಆಶಾ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಕಾ ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಉಗ್ತಾವಣೆಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಾಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾ ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವೋಡ್, ವಾವ್ರಾಚಿ ಹಟ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತವಳೊಚ್ಚ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ‘ಕಿಟಾಳ್ ’ ತಸಲೆಂ ಊಂಚ್, ಗೂಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
  ಆನಿ ಹೆಂ ಕಿಟಾಳಾಚಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ಚ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಿಭಿನ್ನತಾ ತಶೆಂ ಊಂಚಾಯ್ ಪಳೆತಾಸ್ತಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ನಾವಂತ್ ಮುಟಿಂತ್ ಧರೊನ್, ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಮುಲಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕೀಟ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ಆಜೂನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಗೊವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ‘ಕಿಟಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನವೆಂ ತಶೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಊಂಚ್ ಗಿನ್ಯಾಯ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಈಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋರಣೆ ವರ್ವಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನವೀನ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಿಟಾಳ್ ದ್ವಾರಿಂ ಲಾಭ್ತೇ ಆಸಾ! ಆನಿ ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಲೇಖಕ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪಳೆತಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ.
  ಅಶೆಂ ಆಜ್ ಹೆಂ ‘ಕಿಟಾಳ್’, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನವೀನ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಲೇಖನಾಂಚೆ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ತಶೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರ್ ಜ್ಞಾನಾಂನಿಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳ್ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಮುಕಾರೀ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್, ಹೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೀಟ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಉಜ್ಯಾಳ್ ಫುಲ್ ಫುಲೊವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವೊಸೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.
  ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟೆ ವಾವ್ರಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಟೊನಿಕಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಿತಚಿಂತಾಕಾಚೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂಚೆ ಉದಾರ್ ಮನ್… ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಕಾಂಯ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿವುನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಶುಭಾಶಯಾಂಸವೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಭೊವ್ನ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಅತೀ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ‘ಕಿಟಾಳಾ’ಕ್, ಆಮಿಂ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ಜಾಂವ್ಯಾ ಆನಿ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುಂಯಾ.

 3. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಅಜೆಕಾರ್

  “The reasonable man adapts himself to the world: the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man” ಜೋರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾಚಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಯಾದಿಕ್ ಯೆತಾತ್. ಕಿಟಾಳಾನ್ ಆಟ್ವೆಂ ವರಸ್ ಸಂಪಯ್ಲಾಂ, ನೊವೆಂ ವರಸ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ?
  ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ’ಉದೆಂತಿಚೆಂ ಸಾಳಕ್’ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪುಣೆಂತ್ 1889 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ’ಕುಟಾಮ್’ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ದೊನ್‌ಯೀ ಪತ್ರಾಂ ಆತಾಂ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಉದೆಲಿಂ ಆನಿ ಪಾಲ್ವಲಿಂ. ತಾಂತುಂ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೋಸ್ತಾನ್ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂ, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರಾನ್ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಪತ್ರಾಂ, ಗಬ್ಬು ಉರ್ವಾನ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್. ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೊಸ್ತಾ ಜಾಂವ್, ಗಬ್ಬು ಉರ್ವಾ ಜಾಂವ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆ’ಸಾ ಜಾಂವ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಚ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್, ಜೆಮೆತೆಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಧೊಂಕುಳ್ಣ್ ಉಟಂವ್ಚಾಕ್.
  ಪುಣ್ ಆತಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಡಿಜಿಟಲ್, ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಳಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ಸಾಹಿತಿ ವಾವ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ; ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್.ಕೊಮ್, ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್, ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್, ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಪುಣ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಹಿಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಥರಾಚಿಂ ಪುಣ್ ಕಿಟಾಳ್ ಥೊಡೆಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಪೊಶೆವ್ನ್, ಧೊಂಕುಳ್ಣ್, ಹಾಲವ್ನ್, ಥಾಪಡ್ನ್ ಆನಿ ಅಖ್ರೇಕ್ ಖೊಟಾವ್ನ್ ತರ್‌ಯೀ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಕೊಣ್ ಶಾಣೆಂಪಣಿಂ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಬಂದೂಕ್ ದವರ್ತಾ ಆನಿ ಅಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜ್ತತ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆತಾ.
  ಎಕ್ ಝಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಥಂಯ್ಚರ್ ಹರೇಕಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಪಾನಾಂ ತ್ಯಾ ಝಡಾಚಿ ವಳೊಕ್ ದಿತಿತ್ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಝಡಾಚೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್ಚೊ ಪಾಳಾಂನಿ. ಫಾಂಟೆ ತ್ಯಾ ಝಡಾಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ಣೆಕ್ ಥೆಂಕೊ ದಿತಿತ್ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಝಡಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಫುಲಾಂ/ಫಳಾನ್ ಆನಿ ಹಾಂಚೊ ರಾಕ್ವಲಿ ಕಾಂಟೊ. ದೆಕುನ್ ಝಡಾನ್ ಫಕತ್ ಪಾಳಾಂನಿ, ವಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ವಾ ಫುಲಾಂನಿ ವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಸಮಾಜ್ ಬರಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಸಲೊ ಕಾಂಟೊಯ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಟೆ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂತ್ ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಕರ್ನೆಂಕ್ ವಿರೋದ್ ಕರ್ಚೆ ಕಾಂಟೆ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ಯೆತಾನಾ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತಾ; ಕಾಂಯ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಸುಕಿ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಚುಕತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಆಸುಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಭೋವ್ ಶೃದ್ದೆನ್ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವೆಲಾಂ. ಆನಿ ಹೊ Reasonable ಬರವ್ಪಿ ನ್ಹಯ್ ದಿಸುಂಕ್ ಪುರೊ; ಪುಣ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆದಿಶೆನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ.

 4. Brian Fernandes

  Congratulations H M.

 5. Roopa Dsouza Suares

  Congratulations HM Sir

 6. Dr B Devadasa Pai

  It is a tough job that you have been performing successfully since so many years. I congratulate you and wish you every success in all your future endeavours related to konkani.

 7. Dilip Correa Pernal

  Congratulations Kittall.com for completing 8 years. My good wishes always HM…!!!

 8. Prescilla Fernandes

  Congratulations H.M. Sir.
  Wishing Kittall all the best.

  • mm
   ಆಗಸ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ, ಕಾರ್ವಾರ್.

   ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಂಮ್ಕಾ . ತುಂಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಮೆಳುಂವ್ದಿ ಆನಿಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.Wish you all the best.

 9. Congratulations on being success.

 10. ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್, ಮುಂಬಯ್

  2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫೆಬ್ರೆವರಿ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ತಾರಿಕೆರ್, ಅಂತರ್ ಜಾಳಿಚೆರ್, ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಚಿ ಬುನ್ಯಾಧ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾನ್, ಬರಿಂ ಬರಿಂ ಲೇಖನಾಂ, ಮಟ್ವೊ ಆನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ, ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಷೆಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ‍್ಚೆಸಂಗಿಂ ಯುವಪುರಸ್ಕಾರ್, ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ ಮಿನ್ಹತ್ ಕರುನ್ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಫಳಾಕ್, ಕಿಟಾಳ್ 9 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕುಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದಾರ್ಭಾರ್, ಹಾಂವ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುನ್, ಸಭಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಬಾಳ್ವುನ್ ಉರೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

 11. mm
  Stanro Ajekar

  ಹಾಂವೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಧರ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಪ್ತಚ್ಚ್ ತಿಂ ಸಂಪಾದಕಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್‌‌‌ಗೀ, ನಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌‌‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಕಳಾಜೆ ತರ್ ತೆಂ ಬರಾಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ‘ಪಾವ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಸಂಪಾದಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪೇಕ್ಷುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತವಳ್ ಸಂಪಾದಕಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಧಾಳೊ ಪಡ್ತಾಲೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಚೊ ಪುರ್ತೊ ದೀಸ್ ಜಾಪಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‌‌‌ಚ್ಚ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಸುಸ್ತಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹಾಂವೆಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ , ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ತೇಂಪ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌‌‌ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಕಾಂಯ್ ಪೊಸ್ಟಾನ್ ಘಾತ್ ಕೆಲೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗೊನ್ ಖಬಾರ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಲಿಖ್‌‌‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾ..ಸು ಕಾಡುಂಕ್‌‌‌ನಾ. ‘ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪಾವ್‌‌‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್, ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಕ್‌‌‌ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಪುರ್ಸತ್‌‌‌ನಾ..’ಹಿ ತಾಚಿ ಕಡಕ್ಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌‌‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಅಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ನಾ. ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಯಂತ್ರ್ ಮನ್ಶಾ ಹಾತಿಂ ಪಡ್ತಚ್ಚ್ ಸರ್ವ್ ಆತಾಂ ಬಸ್‌‌‌ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ಚ್ ಕಳ್ತಾ. ಬರ್ಪಾಂ ಮೇಯ್ಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಾವ್‌‌‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ‘ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣೆ ಉತಾರ್ ಸಂಪಾದಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಬೊಟಾಂ ಭಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್‌‌‌ಲ್ಲೊಂಚ್ಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಂತರ್ಜಾಳಾಂ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಧರ್ಲಿಂ. ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಾಚೆರ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ ಪುಣ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ವಳ್ಕಾಲ್ಲೊಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌‌‌ಚ್ಚ್. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗಂಭೀರ್ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ. ಎಕೆಕಾ ಬರ್ಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಝಳ್ಕಾತಾ. ಪುಶ್ಕಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಇಡೆಂ ದಿಸಾನಾ ಹ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್. ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡ್ತಾನಾ ಧಾ-ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುನ್, ಪಾರ್ಕುನ್ ಧಾಡಿಜಾಯ್-ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ನಿರಂತರ್ ಸೊಭಯ್ಜಾಯ್ ತರ್ ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್‌‌‌ಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್. ನೊವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಯ್ ತೆಂಕ್‌‌‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿಂ ಪೆಟೊನ್ಂಚ್ಚ್ ಆಸೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಂ.

 12. Sandeep D'souza, Mukamar

  Dear H.M. Pernal, Congratulations on the successfully achieving of eight years of the milestone of your Website. We must acknowledge that Many young and adult writes received opportunity and platform to share their writings, short stories, critics, and poems through your unique website. May God give you the desire of your heart and make all your plans succeed. I wish you all the best for future endeavors and hope all your dreams fulfilled the end of this year.

 13. mm
  Alphonse Mendonsa Pangala

  First of all congratulations on successfully completing eight years of non-stop service to konkani literature and by doing so providing valuable literature to us all.
  I have been following Kittall from the day one and read all most all articles, stories and poems. It’s indeed an Unique Konkani website which provides quality literature by way of stories, poems and many related to current social issues. Kittall has made no compromise when it comes to quality and/or pressure to publish articles just because he is a regular reader or donor neither it has removed any articles just because someone objected to it.
  I have enjoyed loads of good meaningful and valuable literature on this site. Thanks dear H M Pernal for your dedication to konkani.
  I also know that it was not easy to run a site continuously for eight years with loads of problems and struggles and obstacles. You stood firm in your stand and this stand of yours speaks of volumes of your honesty. Also you provided platform for many new writers like me to contribute to konkani literature through Kittall..
  I wish all the more success in the coming years.
  Good Luck…Long live Kittall.com

 14. Charleen Rebimbus

  Congratulations and best wishes in all your future endeavours. God bless

 15. Ajith Peter Dsouza

  Great Journey HM. Happy to see it going long way and am sure this venture has a long run as it is in able hands of yours. Cheers. 👍

 16. Gerry D'Mello Bendur

  Hearty congrats HM & Kittall Team for successfully completing 8 years by keeping up literary standards & living media ethics! Keep up your great work. Wishing every success in your future endeavours serving Konkani language, literature & culture! 👍👍👍

 17. ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್

  ಈ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಮರ್ಪಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ವಾಪಾರುನ್‌ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ನವಿ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್.
  ನಿರಂತರ್ 8 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ‌ಪಯ್ಣ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಂಕಿಭಿತರ್ ಆನಿ‌ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಶೆಂ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ತಾ.
  ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ‌ ಪರತ್ ಸುರು ಜಾಂವ್.

 18. James Fernandes, Chicago
  James Fernandes, Chicago

  SOMETIMES I feel that you folks are twisting the tail of a very old sick horse. But it dawned on me (tube light) that this sick old lady is mother Konkani. Come to think of it, every Mhalgado, Modlo, or Nimano puuuth (daughters too) have an obligation to the mother to keep her alive as long as possible. It’s encouraging to listen to Konkani songs, Hymns, watch Videos of religious services like, Holy Mass, Sermons/preaching, Adoration, etc, etc, to help keep KONKANI ALIVE, and also in print periodicals. This is how (perhaps) Latin lingered for hundreds of years with selected few though. Hope Konkani will not suffer such a fate. I am told modern medicines prolong life, similarly economic prosperity of all her children can prolong her life for another 2000 years. Laugh baba Laugh.

 19. ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್, ಕಾರ್ವಾರ್

  ಕಾಂಟ್ಯಾ ಖುಂಟ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ತರೀ ತಿ ಧಯ್ರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಫಾವೊ. ಖಂಚೀಯೀ ವಾಟ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತು ಚಡ್ ಮಜಾ ವ ಖುಶಿ ಮೆಳಾನಾ. ವಾಟೆರ್ ಆಡ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ವಿಘ್ನಾಂ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ನಿಜಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ( achievement ) ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಏಕ್ ಧಯ್ರಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೋಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೂಕಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತೋಮಸ್ ಎಡಿಸನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ : If you want to succeed, get some enemies. ವೈರಿಂಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ ತೆಂ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ರಾಜಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಾ ಆಧಾರಾರ್ ಮುಕ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಹ್ಯಾ 8 ವರ್ಸಾನಿಂ ಘಟ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟಾಮ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲಾಂ.
  ಕಿಟಾಳ್ ಅಶೆಂಚ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ಕರುಂದಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಅನಿಕೀ ಘಟ್ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಪೇಕ್ಷಾ.

 20. James Fernandes, Chicago
  James Fernandes, Chicago

  Keep on thriving. Your persistence will.
  Don’t let be gobbled up by bigger fish as happens in cutthroat competition. There will be crabs to push you out of the basket!

 21. Flavia Albuquerque, Puttur

  ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ‌ಅನಿ ನವೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಫ಼ಾವೊ ಕೆಲಾಂ. ಅಭಿನಂದನ್ H.M Sir. Happy birthday Kittall.

 22. Alwyn Danthy Pernal

  ಅಸ್ಚೆಂ ಅಸ್ಚಾಬರಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಬರಿ ನಿರಂತರ್ ಆನಿ ಲಗಾತರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಂತಾರ್ ರಾಜಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಣಾಚಿಯ್ ಮುಲಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಕಾರ್ ವೆತೆ ಆಸಾ.
  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನವ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಕವಿ ಕವಯತ್ರಿಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಹುಮೆದ್ ದೀವ್ನ್ ಉಗ್ತಾಡೆಕ್ ಹಾಡ್ತೆ ಆಸಾ ಕಿಟಾಳ್.
  ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸೈಟ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ – ಬರೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ ಟೀಮ್ ಕಿಟಾಳ್ !

 23. Eugene D'Souza
  Eugene D'Souza

  Happy to know that Kittal has completed 8 years and has stepped into 9th year. Congratulations HM on your great achievement in providing quality literature to your readers and providing an appropriate flatform to writers with new ideas and literary skill. Keep up the good work.

 24. Monica Mathias Dublin

  ಹಜಾರೊಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮ ದಿಸಾಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಅನಿಕಿ ಶೆಂಬೊರಾನಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಅಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್. ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಅಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅನಿಂ ತಾಂತುನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಕಿಟಾಳ್.

 25. Congratulations Kittall. All the best

 26. Smitha Prabhu

  ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯು

 27. Marian Lazarus Dsouza Bangalore

  Completing 8 n stepping into 9th year of existence is no mean achievement. Congratulations kittal.com. May you grow from strength to strength and make your presence felt. All the best.

 28. Shakunthala Kini

  ನೊವ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ್.

 29. Lawrence Correa Pernal

  Wow! Congratulations and wishing you all the very best and success for the coming year. God bless💐🌷🙏🙏😄👍

 30. Smitha Shenoy

  Aat varsanche Konkani lokank sahithik, samajik Ani rajkeey vishyancheri ujwadu ghalnu ek boren samkalalin patr Ani jalijag jawnu ubhe rabble kitallak kalejathawnu parbi. Konkani Cho Kittall anikhi Chad lokank pawnu ashich sada parjhalo monu ashetan 💐💐💐💐

 31. mm

  ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ಅಭಿರುಚಿ ಕಿಣಾನ್ ಬದ್ಲೊಂಚಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಖಣುಂಕಿ್ ಫಾವೊ. ಹೆಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

 32. mm
  Clive D'Souza

  ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್. ಎಮ್. ಸರ್’ಕ್ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಠಯ್ತಾಂ. ಕಿಟಾಳ್ ಅನಿಕಿ ಲೋಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊಂ.

 33. mm
  अरविंद शानभाग, कुमटा/मंगलूर

  8 वर्ष सोंपोवनु 9 क पादार्पण करतास्सुचे किटाला क परबीं. एचचेम तुम्मि काडिले वांवटाक अभिनंदन.
  दशमानोत्सव सुवालेक किटाला चे देवनागरी आवृत्ति शुरू जावो म्होणु आशेतां.

 34. Francis Fernandes Cascia, Mumbai

  Abhinandan tumka ashirvad congratulations. Kala devi aani vidya devi sarasvathi tumchea vavntik Ashill ghalundi. All the best and God bless you all have a blessed day

 35. ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಜೆ ಕೊಸ್ತಾ, ಕುಂದಾಪುರ್

  ಪರ್ಬಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ. ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಕಿಟಾಳಾಕ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.