Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‌ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ

ಸುಮಾರ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಮೆಟಾಂ ಅಂಕಣ್ ಬರಯ್ತಾಲೆ. ಆಬಾನ್ ನಾತ್ರಾಂಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಆದ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿಂ ತಿತ್ಲಿ ಆಪ್ತತಾ, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಬರಪ್, ತಾಂಚೆಂ ತೆಂ ಬರಪ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಬ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾಲೊ. ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಬಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ವೊಲೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆನ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲಯ್ಜಾಯ್, ತಾಕಾ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಆಶಾ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಲೊ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬರ‍್ಪಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಇಷ್ಟಿಣ್ ರೀನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್. ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಯಾನ್ನಿ ಹೋಮಾಂತ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮೌನ್‌ಪಣ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಘರ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾ ಮನ್ಶಾಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ವಚೊನ್ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಹಳೂ ಠೊಕೆ ಮಾರ‍್ಲೆ. ಭಿತರ್ ಯೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಕ್ಷೀಣ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ , ಏಕ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತೊ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಒಳಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

FrDenis

FDWB

ಲೇಖಕಿಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಕ್ ಇನಾಮ್

ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಗಂಭೀರ್ ವದನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ, ಏಕ್ ಮೊಗಾಳ್ ಹಾಸ್ಕುರ‍್ಯಾ ತೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಖಾಶಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೆಟ್ಚೆಬರಿಂ. ತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ (ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ) ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾವಿಶಿಂ, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಖೆಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ತೆ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಂಚಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆದ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ತಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ಆರ್ವಿಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮಾತ್ ಮಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಚಲೊನ್ ವಚುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಂಕಾಂ ಭುತಿ ಯೆತಾಲಿ. ತೀನ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಟೀಲಾಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಏಕ್ ಭುತಿ ಆಯ್ಲಿ. ತುಮಿ ಜೇವ್ನ್ಂಚ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಪರತ್ ಹಟ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಎಕೇಕ್ ಉಚಿಡಿ ಜೆವ್ಯಾಂ ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಭುತಿ ಉಗಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ? ಕಾಲ್ದಿ ಭುತಿ ಮಾತ್ರ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್, ನಿಸ್ತೆಂ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ಉಂಡ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೆ. ’ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂಚ್ ವಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಶಿತ್ ಜೆವಿಜಾಯ್, ತಾಂಕಾಂ ಉಂಡ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೆ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ.

ಅಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ದಿ ಭುತಿ ಸಯ್ತ್ ವಾಂಟುನ್ ಜೆಂವ್ಚೆ ತೆ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜೊ ಭಾವೊ ಬಾ| ವಿಶಾಲ್ ಮೊನಿಸ್, ಅತ್ತೂರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಾ| ಡೆನಿಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತೆ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ, ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ತಾಂಕಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಹುಸ್ಕೊ. ತಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುನ್ ತೊಂದ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ ಅಶೆಂ ತೆ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾತ್.

Decon

ದಿಯಾಕೊನಾಚ್ಯಾ ಒಡ್ದಿವೆಳಾರ್ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್

FDORD

ಮೊಗಾಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜಾಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ [ 01.01.1971 ]

FD02

ಪಯ್ಲೊ ಕ್ರೀಸ್ತ್ – ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಕ್ 

 FDYP01  FDYP02

ತರುಣ್ ಯಾಜಕ್ – ಬಿ.ಎ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

FDMT

ಸಾಂತಿಣ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಸವೆಂ

FD20

ಒಡ್ದಿಚ್ಯಾ 20 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ – ಮೊಗಾಳ್ ಬಾಬಾಸಾಂಗಾತಾ

FD25

ಒಡ್ದಿಚ್ಯಾ 25 ವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ದಿಸಾ ಅಲಂಗಾರಾಂತ್ 

FD30

ಮೊಗಾಚೊ ಭಾವ್ – ಉಬ್ಬಪ್ಪು 

FDCL

ಒಡ್ದಿಚ್ಯಾ 30  ವರ್ಸಾಂಚೊಂ ಸಂಭ್ರಮ್

FDPM

ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ 

Palam Cover 1

FDDALITH 1

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ದಲಿತ್ ಬೂಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ 

DalithCvr

FDVCR

FrDCGreeting

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ‘ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್? ತುಂ ಅತಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ!’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಧೊಸ್ತಾ.

FrDWilma

ಭೋವ್ ತರ‍್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ತಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡಾಲ್ಲಿ ತರೀ, ಲೊಕಾಂಚೆ ಸೆವೆಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ತಾಣೆಂ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೆಂ. ದಲಿತಾಂ ಖಾತಿರ್ ತೊ ವಾವುರ‍್ಲೊ. ರುಜಾಂಯ್ತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಂ ತಾಣಿಂ ಸುರ‍್ವಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಲ್ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚೆಂ ಪೂನ್‌ಶೆತ್ ತಾಣಿಂ ಬಾಂಧ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾನ್ ವೊರ‍್ತೊಂವ್ಚೆ, ಮೊಗಾಳಿ, ಮಯ್ಪಾಸಿ ಯಾಜಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಮೋಗ್ ವೊಂಪುನ್, ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ವಿಶೆವಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಬಾವಿಶಿಂ ಬರವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ “ಬಾಬಾಚೆಂ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾ ಜುನಾಚ್ಯಾ 3 ತಾರೀಕೆರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಜೆವ್ಣಾವೆಳಾರ್ ಕೇಕ್ ಆನಿ ವಾಯ್ನ್ ವಾಂಟುನ್ ಆಮಿ ಬಾಬಾಚೊ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ, ತೊ ಆಮ್ಚೆಸಂಗಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ.”

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‌ಯೀ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ, ಬರ‍್ಪಾನಿಂ, ಕರ್ನೆನಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ.

ವಿಲ್ಮಾ,ಬಂಟ್ವಾಳ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

9 comments

 1. ಹಾಂವ್ ಡೆನಿಸ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಪಾಚೊ ಸೆಜಾರಿ… ಹಾಂವ್, ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅನಿ ಅತಾಂಯ್ ತಾಚಿ ಬೆಸಾಂವಾಂಕ್ ಅನಿ ತಾಚಾ ಆದರ್ಶ್ ಸಾದ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಅಸಾಂ…
  ತಾಣಿಂ ನಕ್ರೆ ಆಸ್ತಾನಾ, ರಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ರಾವ್ಲಾಂ, ಕಶೆಂ ತಾಣೆಂ ನಕ್ರೆಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲೆಂ… ಥಂಯ್ಚಾ ಲೋಕಾಕ್ ಕಳಿತ್…
  ತೆ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಆಯ್ಲೆ, ಅನಿ ಕಲ್ಮಾಡಿಕ್ ತಾಣಿಂ ಪೂನ್ ಶೆತ್ ಕರುನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿತಾನಾ. ತಾಂಚೆಂ ಸಂಗಾತಾ ಕಲ್ಮಾಡಿಂತ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವುಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆನಿಕೀ ಜೀವೊ ಅಸಾ.
  ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾಂ…
  ದೇವಾಚಾ ಸೆವೆಕ್ ಆನ್ಯೆಕಾ‌ ಮಿಸಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲಾ.
  ವಿಲ್ಮಾ ಬಾಯ್, ತುವೆಂ ಸತ್ ಬರಯ್ಲಾಂಯ್.. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

 2. mm
  Kishoo Barkur

  Touching article. I distinctly remember dropping him to Vianni Home once after a Kittall Function at Valencia and the brief interaction which gave the insights of his spersonality. May his soul rest in peace.

 3. ಎಡಿ ಸಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

  ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಚಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಹಾಂವಯ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಪಾವಲ್ಲೊಂ. ವಾಟೆಚಿ ಚಡ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಲ್ಲೊ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ’ಆಮ್ಸೊರ್ ನಾಕಾ, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ತೊಲೊ’ ಪೂಣ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಕಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜ್ ಸಗ್ಳಿ ಲೊಕಾನ್ ಭರೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ದವರಲ್ಲಿಂ ಕದೆಲಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಲೋಕ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಬಿಸ್ಪಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಬಾರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಬೆಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೀಸ್, ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ದೈವಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ವಾಕಣುನ್ ಕಲ್ಮಾಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಬನಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್, ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಜೋನ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ, ತಾಂತುಂ ದೆವಾನ್ ಬೊರ‍್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲಾಜರಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಸರ‍್ಗಿಂಚೆ ಸುಕ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉತ್ರಾಂ, ಆಖೇರಿಕ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಾ ತ್ಯಾ ಸೆಮಿತ್ರೆಂತ್ ತಾಂಚಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ತಾಕಾ ನಿಕೆಪಿತಾನಾ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ’ಆಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಆಸಲ್ಲೊ ಅಂತಿಮ್ ವಿದಾಯ್ ಮೆಳ್ಳಾ.’
  ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹಾವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಜೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ನಾವಾಚಿ, ಮಾನಾಚಿ ಆಶಾ ದವರ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮಾ ಕರ್ತಾ ತಾಕಾ ಅಸಲೊ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೊ, ಮೊಗಾಚೊ ವಿದಾಯ್ ಮೆಳಾನಾ. ಪೂಣ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾಬರಿ ಜೊ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ನಾಂವಾಚಿ ಮಾನಾಚಿ ಆಶಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ಸೆವಾ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಲೊ ಮಾನಾಚೊ ವಿದಾಯ್ ಲಾಬ್ತಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಉಡುಪಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್, ಬೊಳಿಯೆ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಡೆ’ ಸಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್, ಲೊಕಾನ್ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತ್ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
  ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾಚಿ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ವಳಕ್ ಆಸಲ್ಲಿ ತರೀ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಮೆಳಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರಿ ’ಜೋಯ್ಸ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ?’ ಜೋಯ್ಸ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್, ರುಜಾಯ್ಚಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಕಾಜಿತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ರುಜಾಯ್ ಚಡಾವತ್ ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಯನಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಯರ್ ಪಂಗಡಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಗೊ ದೀವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ರಜೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಖರ್ಚಾರ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪದಾಂ, ಸ್ಕಿಟ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್, ಆಖೇರಿಕ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಬೆಂಗರೆಕ್ ದೋಣಿರ್ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಖುಶಿ ದವರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾಳ್ ಗಿತಾಂಚಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ , ತಾಂತುಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಿತಾಂ ಗಾಯಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜೋಯ್ಸ್ ಎಕ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತಯ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ.
  ಹಾವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ (THE GREAT MIRACLES AT KALMADY) ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆನಿಕೀ ಥೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಚಡಿತ್ ವಚಾನಾತಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆಸಾ ತರಿಪುಣ್ ತಾಕಾ ಮೆಳಲ್ಲೊ ತೊ ವಿದಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ದೆವಾನ್ ಬೊರ‍್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲಾಜರಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಸರ‍್ಗಿಂಚೆ ಸುಕ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತೃಪ್ತ್ ಆಸಾಂ.

 4. mm
  Stanro Ajekar

  ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್. ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಸೆವೆ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ತಾಂಚಿ ಅಪಾಪಿಂ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತೆಲಿಂ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ಸಾಂಡುನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಅಕ್ಕ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಕರುನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾವಿಣೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಝರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಿ ಆಡಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ಚ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಎಕ್ಸುರೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ದೇವ್ ಬಳ್ ದೀಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

 5. Navin Kulshekar

  Mhakai te mogache zavn asle punn patlea vorsa vo tacho dalit Kannada buka uprant mellonk zalem na hench mhaka dukh dita. Nizakui te lokanche yajok zavn asle.Tanchea otmeak xanti axetam.

 6. Alphonse Mendonsa Pangala

  Thanks Wilma Laveena D Souza for this meaningful tribute to Fr. Denise. Yes, he was a gentle soul and helpful to the downtrodden… Though he was very sick he never stopped writing. As you said over the years we engross ourselves into our family and in the process to forget to pay visit to our dear ones. I too feel the same guilt as I too could not meet him for a long time. However, as you said while praying for his soul to rest, I too feel that he is living amongst us.. May Almighty grant him eternal peace..

 7. Eugene D'Souza

  An appropriate article on the finer qualities of late Fr. Denis Castelino by Wilma Bantwal. The old and rare pictures from the collection of HM Pernal makes the article much more relevant and sentimental. I had the good fortune of being the immediate neighbour and friend of Fr. Denis and i had witnessed his generosity, love and concern for the poor and marginalized. He was a priest of many innovative and revolutionary ideas such as community weddings, Jeevan Jyoti Camps, Shrine of Our Lady of Vailankanni at Kalmady and a desire to have a separate Diocese of Udupi, which have been fulfilled at different times. He lived a holy and devout life following the teachings of Jesus Christ in letter and spirit. His funeral at St. Lawrence Church, Moodubelle on Monday, 4 February 2019 manifested his popularity among the people. As he lived and served among the common people so also he lay buried among the common people, in the parish cemetery, the first priest to be laid to rest in such a way.

 8. mm

  ಏಕ್ ಆಪ್ತ್ ಬರಪ್. ವಿಯಾನ್ನಿ ಹೋಮಾಂತ್ ಫಾ. ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಭೆಟ್ಲೆಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿತಾ.

  2
  1
 9. Nice recollection Wilma. It was nice remember the man of God.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.