ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…

CVCLMN 1 1I Love You. ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ನೀಜ್ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಕವಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವರ‍್ಣಿಲಾಂ. ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಿಂನಿ ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ವಿವರಣ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ (1889-1973) ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ “I Love You” ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ “You will never die”.

ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಮೊರ‍್ಚೆಂನಾಂಯ್/ಮೊರ‍್ಚೊನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಆಮಿ ಜಲ್ಮೊಂಚೆಂ ಮೊಗಾವರ್ವಿಂ. ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮೊಗಾ ಬಳಾನ್. ಆಮಿ ಮರ‍್ಚೆಂ ಮೊಗಾ ಪಾಸುನ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಜಿವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮೊಗಾ ಸಕ್ತೆನ್. ಆಮಿ ಮರ‍್ತಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಮರಣ್ ಜಿವಾ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮಣ್ತಾತ್. ಆಮಿ ಮರ‍್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಮರಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಮೋಗ್ ಮರಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಖರೊ ಮೋಗ್ ಆಮಿ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಾವ್ತಾ, ಜಿವೊ ಉರ‍್ತಾ ಆನಿ ಜಿಯೆತಾ. ಮೋಗ್ ತರ್ ಏಕ್ ಸಕತ್ ಜೀವ್ ರಚ್ಚಿ, ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಜೀವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ ಕರ‍್ಚಿ. ಹಿ ಸಕತ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಕತ್. ಹಿ ಸಕತ್ ಏಕ್ ಅಮರ್ ಸಕತ್, ಏಕ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸಕತ್. ಹಿ ಸಕತ್ ಏಕ್ ದೈವಿಕ್ ಸಕತ್.

CV002
ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ (1889-1973)

ದೆಕುನ್ … ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತುಂ ಸದಾಂಚ್, ಸಾಸ್ಣಾಚಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ಉರ‍್ತೆಲೆಂಯ್/ ಉರ‍್ತಲೊಯ್ ಮಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್. ತುಂ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಉರ‍್ತೆಲೆಂಯ್/ಜಿವೊಚ್ಚ್ ಉರ‍್ತಲೊಯ್. ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮನಾ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಡಿತ್ ನೈಂ. ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಸದಾಂಚ್ ಮಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಿವೊ ದವರ್ತಲೊಂ/ದವರ್ತೆಲಿಂ. ಮೋಗ್ ಮಳ್ಳಿ ಹಿ ಅದ್ಭುತ್ ಸಕತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಥರಾನ್ ಎಕ್ವಟಾವ್ನ್ ದವರ‍್ತೆಲಿ.

ಮೊಗಾಚಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭುಂಯ್ ಖರೊ ಮೋಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಲಾಸ್ತಾ. ಫಟ್ಕಿರೊ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಆಸ್ತಿ ಆನಿ ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ‍್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಹುಲ್ಪಾಯ್ತಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಖರೊ ಮೋಗ್ ವ್ಹಾಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಸುಕುನ್ ಗೆಲಾ. ಮೋಗ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮಣ್ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲಿಂ ಕುರ‍್ಡೆಪಣಿ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್. ತಸಲೊ ಮೋಗ್ ನಾಸಾಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾ. ಸಬಾರಾಂಕ್ ಚುರ್ಚುರೆ, ಬೆಜಾರಾಯ್, ಪಸ್ಲೊಂ/ಫಸ್ಲಿಂ ಮಳ್ಳೊ ರಾಗ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕರ್ಗುನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ನಿರಾಶೆಚಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಚಡುನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡ್ತಾತ್.

ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ನಾ ತರ್ ತಾಣಿಂ ಸೊದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಗುಣೇಸ್ತ್ ಚಲ್ಯಾ/ಚಲಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾತ್. ತಿ ತಾಂಚಿ ಖರಿ ಆಶಾ. ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ಕುರ್ಡೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಮನ್ ವೊಡ್ತಾ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲೊ/ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ/ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಿಂ ಜಾತ್ ಕಾತ್, ಶಿಕಾಪ್, ಜೋಡ್ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಮತಿಕ್ ವರಿನಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾತಾ ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚುರ್ಚುರ‍್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.

ಮೋಗ್ ದರ್ವಡ್ಯಾಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ಖರೊಚ್ ಪೆಟ್ತಾ ಉಜೊ. ತೊ ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ತರ್ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಪುಣ್ ತೊ ಕೇವಲ್ ಕುಡಿಚಾ ವೊಡ್ಣೆಚೊ ತರ್ ತೊ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಬಾಳ್ವನಾ. ತೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಪಾಲ್ವತಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದ್ವೇಷಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಾ. ತೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಪಾಲ್ವನಾ. ತೊ ಉಜೊ ದೋನ್ ಜೀವ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಗ್ರಾಸಿತಾ. ದೆಕುನ್ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಸೊಧ್ಚಾ ವಾಟೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ದಾಂಟ್ವೊನ್ ಪಡಾನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಗರ್ಜೆಚಿ.

ಮೋಗ್ ಸರ್ವ್ ಭ್ಯೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಜೊ ಕೊಣ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ, ತೊ/ತಿ ಭಿಯೆನಾ. ಜೊ ಕೊಣ್ ಭಿಯೆತಾ ತೊ/ತಿ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾ. ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಕತ್ ಧಯ್ರ್ ದಿತಾ. ಮುಕ್ಲೆಂ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ದಿಸಾನಾ. ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಿಗನಾ. ಮೊಗಾಚಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ವಚುಂಕ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಗೂಂಡಾಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಬುಡ್ತಾ ಮಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ನಾ. ಲಾರಾಂ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾರೀ ವೊಡೆಂ ಹಾಲನಾ ಧಲನಾ. ತವಳ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚಿ ಏಕ್ ತಡ್ ಮಾತ್ರ್, ತಿ ಮೊಗಾಚಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮಳ್ಳೊ ಧೃಡ್ ಭರ್ವಸೊ. ಆಕಾಸ್ ಸಗ್ಳೊ ತಾಂಚೊಚ್ಚ್. ಅಂತ್ರಳಾರ್ ಉಭೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಖುಶಿ. ದೋನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮೊಗಾನ್ ದಾಧೊಶಿ. ಮತಿಂತ್ ಮೊಗಾ ಲಾರಾಂ ಉಟೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊಗಾ ಬಳಾನ್ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚೊ ವೇಳ್ ತೊ. ಖಂಯ್ಸರ್ ಮೋಗ್ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಭ್ಯೆಂ ನಾ. ಮೋಗ್ ತರ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಕತ್ ಸರ್ವ್ ಭ್ಯೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮೊಗಾ ಬಳಾನ್ ಭರ‍್ಚಿ.

CV001

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೋಗ್ ಗುಲೊಬಾಂಚೆಂ ಸುಂದರ್ ವೋಡ್ತ್ ಮಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರಿಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ಮೊಗಾಂತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ ತೊ ತ್ಯಾಗ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ವಚನಾ. ತ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಾಂಟೆ ತವಳ್ ದಿಸನಾಂತ್ ವ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಪರ್ವಾ ತವಳ್ ಆಸನಾ. ಕಿತ್ಲೊ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ, ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಂಚೊ, ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೊ, ಆಕಾಂತ್-ಅನ್ವಾರಾಂಚೊ, ಉಚಾಂಬಳ್ ಲಾರಾಂಚೊ, ಸರ್ವ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚಾ ವಾದಾಳಾಂಚೊ, ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣೆಚಾ ಕಿಡಿಂಚೊ, ರಾಗ್, ಮೊಸರ್, ದ್ವೇಷ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್, ಝಗ್ಡೆಂ, ಲಡಾಯ್, ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಮಳ್ಳೆ ನಾಲಿಯೊ ಗೊಂವಾಂತ್ ಭರ್ಸುನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೆಂ ಏಕ್‌ಯ್ ಮತಿಚಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉದೆನಾ. ಮೊಗಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಅದ್ಬುತ್ ಸಕತ್ ಜರ್ತರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ವರ್ತಾ, ತವಳ್ ತೊ ಮೋಗ್ ಖರೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಾದಾಂಳಾಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವರುನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಲೊ.

ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಅನ್ಯೆಕ್ ಆಯಾಮ್ ವಾದಾಳಾಂ ಥಾಂಬ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಚಿ ಸಕತ್. ತಿ ಸಕತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾ. ವಾದಳ್ ಎಕಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಅನಿಕೀ ಪಂದಾ ರೊಂಬಾಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ರೂಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಧೃಡ್ ಕರುನ್ ಘೆತಾ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ಮೋಗ್ ವಾದಳಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಘಟ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಜರ್ ರುಕಾಬರಿ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ವಾದಳಾಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂಕ್ ವಾಪರಿನಾ, ತವಳ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾದಳಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ತೊ /ತಿ ಘಟ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಗಾರ್ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾತಾ ಅನಿ ಮುಕಾರ್ ವಾದಳ್ ಮಾರ‍್ತಾನಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ. ಜಿಣ್ಯೆನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಭೋವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯೆ ತಸಲಿಂ. ಫುಡೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಕಷ್ಟ್-ನಷ್ಟಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತಾ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಅನುಭವ್ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ‍್ತಾ. ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾದಳಾಂ ಬರಿಂಚ್.

ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ವ ತಪಾಸ್ಣಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕಾಳಿಜ್ ಭಾಲ್ಯೆನ್ ಫಾಪ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್. ಸುಖಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಘಟ್ ಮಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿಕೀ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ತೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಖರೆಂಚ್ ಮೊಗಾನ್ ಭರ‍್ಲಾಂ ಮಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಘಾಯಾಂಕ್ ಮೀಟ್ ವೊತ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್ ಪಳೇಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಜಾಲ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಮಾಜ್ವೊಂಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನವೆ ಘಾಯ್ ಜಾತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸೊಸ್ಚಿ ಸಕತ್ ತಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸಾನಾ. ತವಳ್ ಪರಿಣಾಮ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ರಾಗ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ. ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮಳ್ಳಿ ತಾಳ್ಣಿ. ನವೊ ಮೋಗ್ ಸೊಧ್ಚಿ ಆಶಾ. ನವೊ ಮೋಗ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಶಿವಾಯ್ ಘಾಯಾಂಕ್ ಖರೆಂ ವಕತ್ ನೈಂಚ್. ನವೊ ಮೋಗ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಪಳಾಪಳ್. ಜಾಲ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಸೊಸುನ್ ವರ‍್ಚೆಂ ವಕತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಮಳ್ಳೊ ಲೇಪ್ ಘಾಯಾಂಕ್ ಸಾರಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪರತ್ ಮೊಗಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಖರೊ ಮಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತಾಕಾ/ತಿಕಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮೋಗ್ ಖರೊ ವ ನೈಂ ಮಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ: ’ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದುಕಿನ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತುಂ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್?’.

CV003

ಮೊಗಾಚಾ ಭದ್ರ್ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಅನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಭವ್ಯ್ ಫುಡಾರಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಲಗ್ನಚಾ ಭೆಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಭಾಂಧುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಚಿಂ ದೋನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಆಶೆತಾತ್. ರೈಲಾಚಾ ಪಾಟ್ಯಾಂಬರಿ ತಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ರೈಲ್ ಅಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಭಾಳ್ತೆಲಿ ಮಳ್ಳೊ ಧೃಡ್ ಭರ್ವಸೊ ತಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಜೀವ್ ಕಿರ‍್ಲೊಂಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ. ಜರ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಭಾಗೆವಂತಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ತಾರುಂ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾನ್, ಸಮ್ಜಣೆನ್, ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕರ್ನ್, ಸೊಸುನ್ ವರ್ನ್, ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭೊಗ್ಸುನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ತಾತ್, ತೆಂ ತಾರುಂ ಮುಕಾರ್ ಕಸ್ಲಿಂಯ್ ವಾದಳಾಂ ತಾರ‍್ವಾಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಶಾಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಜರ್ ಕೊಣೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆ ಪಾಟೆ ನಿಸ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ರೈಲ್ ಪಾಟೆ ಚುಕುನ್ ಪಡ್ತಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಮೊಗಾಕ್ ಥಂಯ್ ಮೋಸ್ ಜಾತಾ, ಅನ್ಯಾಯ್ ಘಡ್ತಾ ಆನಿ ಮೋಗ್ ವಾಟ್ ಚುಕುನ್ ಪಡ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ನಾ. ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚಾ ಬಳಾನ್ ಏಕ್ ಕುಟಮ್ ಜಿಯೆತಾ. ಮೋಗ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲೆಕಡೆ ಕುಟಮ್ ಕಷ್ಟಾತಾ.

ಆಜ್ ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ದುಕಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್, ಜಾಯ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್, ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ನ್, ಹಾತಾ ಪಾಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾತಿ ಝರವ್ನ್, ನೀದ್ ಖಳುನ್, ಉಪ್ವಾಶಿಂ ರಾವುನ್, ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಗಳವ್ನ್, ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್ನ್ ಪೊಸ್ಲೆಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ವಿಸರ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ಚಾ ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ತೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಜತನ್ ತಿಂ ವಾಡುನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಭುಂಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಲೆಸಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಶೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಮೆಳಾನಾ ತಸಲಿ ಪರಿಗತ್. ಸಬಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಅನಾಥ್. ಪರ್ಕ್ಯಾಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಕಷ್ಟುನ್, ಧರ್ಣಿಕ್ ಅಪ್ಟುನ್ ಧಪ್ಟುನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ‍್ತಾತ್.

ಮೊಗಾಚೊ ದೀಸ್ ವೆಲೆಂಟಾಯ್ನ್ಸ್ ಡೇ. ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚಾ ಝರಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂ. ಅಪ್ವಂತ್ ಖರೊ, ನಿತಳ್-ನಿಸ್ಕಳ್, ಕಸ್ಲಿಂಚ್ ಶರ್ತಾಂ ನಾತ್ಲೊ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮೋಗ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭೊಗುನ್ ಶಿಕುಂ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ನೈಂ ಬಗಾರ್ ಮೋಗ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜೀವ್ ಮಣ್ ಲೆಕುನ್ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಜಲ್ಮುನ್ ಯೇಂವ್.

CVCVR

ನಿಮಾಣೆಂ ಪುಣ್ ನೈಂ ಉಣೆಂ, ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಭಂವಾರಿಂ ಶುಭ್ರ್ ಮೊಗಾಚಾ ಅಂತ್ರಳಾರ್ ದ್ವೇಷಾಚಿಂ, ಮೊಸ್ರಾಚಿಂ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಂವ್ಚಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂಚಿಂ ಕಾಳಿಂ ಕುಪಾಂ ದಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಂ ಕುಪಾಂ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಾಗೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಹೊಕ್ಲೆಬರಿ ನ್ಹೆಟಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾನ್ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್, ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ರಾಕುನ್ ಆನಿ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ವರ್ಚಿ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಿಂಚ್ ಉಣಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ಮೊಗಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆಚಾ ಧರ್ಮಾಂಧಾಂಚೆಂ ಖೊಟೆಂ ಬಳ್ ಮೊಡ್ಯಾಂ ಆನಿ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಪ್ರವಾದಿಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಘುಡಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಂಬುಡ್ಯಾಂ.

ಮೋಗ್ ಸರ್ವ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯೊ ಗಡಿ ಉತ್ರೊನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಂಚಾ ತಡಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಉಭೊನ್ ವೆತಾ. ಜಾತ್ ಕಾತ್ ತಾಕಾ ದಿಸಾನಾ. ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಕಾಳಿ ವ ಗೊರಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಾನಾ ಬಗಾರ್ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಜಾತಿ ವ ಸಮಡ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಮೊಗಾಕ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ. ಶೆವಟಿಂ ಮೋಗ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮರಾನಾ ಬಗಾರ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆತಾ. ಮರಣ್ ಜಿವಾ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮರಣ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್ ವರ‍್ತಾ ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ಮರ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೋಗ್ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಮೊಗಾಕ್ ಜಿವೊಚ್ಚ್ ದವರ್ತಾ. ತರ್ ಅಸಲೊ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೋಗ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ? ತೊ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಯೆತಾ ದೆಕುನ್ ಮೋಗ್ ದೈವಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜಿವಂತ್ ದೆವಾಚೆಂ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಲಾಭ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್. ತೊ ಮೋಗ್ ಭೊಗುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಅಮರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಂವ್. ಮೋಗ್ ಜಿಯೊಂ.ಮೋಗ್ ಜಿಕುಂ ಆನಿ ಮೋಗ್ ದೆವಾಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿವಂತ್ ದವರುಂ.

  ಸಿ.ವಿ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

Please Join our Whats App Group

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !