ಬಾಂಗ್ಡ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ!

ನಾಸ್ಟೊ ಎಕಾ ದೇಶಾಂತ್, ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜ್ಹೆವಾಣ್ ಎಕಾ ದೇಶಾಂತ್, ಆನಿ ರಾತ್ಚೆಂ ಜ್ಹೆವಾಣ್ ಬೊಲ್ತ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ದೇಶಾಂತ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಕೊಣಂಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ನಾಂತ್. ಆಜ್ ಸಂಚಾರ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ  ಲಾರಿಯೊ ಭಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಘಾಟಾ ವಯ್ಲಿ ಕೊಫಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವೆತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮೊಂಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಯ್ಲಾ ಗಾಡ್ಯೆಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಕೊಫಿ ಭರುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಾಟ್ ದೆಂವ್ತಾಲ್ಯೊ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಉಡಾಸ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಬೋವ್ಶಾ, ಫೋರ್ಡ್, ಬೆಡ್ ಫೋರ್ಡ್ ನಾಂವಾಚ್ಯೊ ಲೊರಿಯೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಕ್ ಚಾಲೂ ಕರುಂಕ್ ಲೊರಿಯೆಚೊ ಕ್ಲೀನರ್ ಲೊರಿಯಚಾ ಸೊಂಡಿಯೆ ಭಿತೆರ್ ಏಕ್ ಹೆಂಡಲ್ ರಿಗಾವ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊ. ತೆದ್ನಾ ಲೊರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಾತಾಲಿ. ಅಸಲ್ಯೊ ಲೊರಿ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಉರ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಟಾಟಾಚ್ಯೊ ಬೆಂಜ್ ಲೊರಿಯೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ.

GWC03

ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ ಆದಿಂ ಸಂಚಾರ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕಶಿ ಆಸ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೊ. ಬ್ರಿಟಿಶ್, ಕೊಫಿಯೆ ತೊಟಾಂನಿ ಘೊಳೊಂಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ಕೊಫಿಯೆ ತೊಟಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮೂಳಾಚೆ ಆನಿ ತಮ್ಳಾಂಚೆಚ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಗೊರ‍್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸೆವೆಂತ್ (ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಮ್ಹಾಕಾ ತಮಿಳಚ್ ಚಡ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ.

ಕರಾವಳಿಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚಾ ಜ್ಹೆವ್ಣಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಜಿವಿ, ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಸುಕಿ. ಉಕ್ಡ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಚಿ ಪೇಜ್ ಚಡಾವತ್ ಕರಾವಳಿ ಮೂಳಾಚಾ ಸಾಕಾಳ್ಚಾ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜ್ಹೆವ್ಣಾಚಿ ರಿವಾಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಮಹರಾಂಕ್, ದಿವ್ರಾಂಕ್ ವ ಕೊರ್ಗಾರಾಂಕ್.

ಜಿವಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಘಾಟಾಕ್ ಯೆತಾಲಿ. ತಿ ವೀ ಸಕ್ಲೇಶ್ಪುರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಕ್. ಥಂಯ್‍ಥಾವ್ನ್ , ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಮಾಪ್ಳಿ ವ ಬ್ಯಾರಿ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಮೊಲಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಟಿನ್ನಾಚಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಅಂತರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂಕ್ ಭಂವ್ತಾಲೆ. ಹೆ ಚಡಾವತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ಬಟ್ವಾಡೆ ದಿಸಾ ಯೆತಾಲೆ.

ಆಜ್ ತರ್ ಧರ್ಯಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮಲ್ನಾಡಾಚಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಕಾಸಾಕಾಳಿಂ ಲೋಕ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ರಿಕ್ಷಾನಿಂ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟೆಂಪ್ಯಾನಿಂ ಪಾವ್ತಾ.

ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸಯ್ರಿಂ, ” ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಸವಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಪೂರಾ ತುಮ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕಿಲ್ಯಾ ಲೆಖಾರ್ ನಾ. ಶೆಂಬರಾಂಕ್ ಇತ್ಲೆ… ಮಾತ್ತಿ, ಗೊಬೊರ್..” ಅಶೆಂ ಅಕ್ಲಾಸ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜಾ ಮಮ್ಮಾಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀsss. ತಿ ಥೊಡಿ ಕುಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಮ್ಮಾ ತಿ ಖಾಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ರೆಡಿ ಕರ್ತಾಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಮಸ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್. ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚಿ ತರೀ ಉಣೆ ಕಾಂಟೆ ಆಸ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಖಾಯ್ಸ್. ಮ್ಹಜಾ ಭಾವಾಕ್‌ಯೀ ತಶೆಂಚ್. ಕಾಂಟೆ ಸುಟವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ವ ಅಭಿರೂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾತ್ಲಿ. (ಆತಾಂ ಸೀಡ್ ಲೆಸ್ಸ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಆಸ್ಲೆ‌ಬರಿಂ ಕಾಂಟೆ ಲೆಸ್ಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಕೊಣೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ತರ್) ಆಮ್ಕಾಂ ಘಾಟಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾರ್ಲೆ ಆನಿ ಬಾಂಗ್ಡೆಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಪಾಂಪ್ರೆಟಾಂ, ಸಾಂಕ್ಟೆರಾಂ ತಸಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಯೆತಾಲಿ. ಆಮ್ಗೆರ್ ತಾರ್ಲೆ ಭಾಜ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ಚಾಬೊನ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬಾಂಗ್ಡೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪೊಟಾ ಸಕಯ್ಲೊ ಕಾಂಟೆ ಉಣೆ ಆಸ್ಚೊ ಶಿಮ್ಟೆ ಕುಡ್ಕೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿಯ್ ‘ಪಯ್ಲೆಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್’ ಧೋರಣ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಬಾಂಗ್ಡ್ಯಾಚೆ ಶಿಮ್ಟೆ ಕುಡ್ಕೆ, ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೆ ಹಾಡಾಂ ನಾತ್ಲೆ ಅಪುಟ್ಟ್ ಮಾಸಾ ಕುಡ್ಕೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಭಾವಾಕ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್ಜೆ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ಮಮ್ಮಾಕ್ ಹಾಡಾಂಚೆ ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ಳೆಂಚೆ ಮಾಂಡೆ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ತಾಣಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಭೇದ್ – ಭಾವಾಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ದೆಕೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ಮಾಂಡಿಂ ಖಾವ್ನಚ್, ಹಾಡಾಂ ಚಿಂವನಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸಂತೃಪ್ತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊಗಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ವೆಳಾ ಲಾಡು ಧಾಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಫ್ಯೆ ಬೀ ಧಾಡಂವ್ಚಾ ಫಾರಯೆಂತ್ ಹಾಡಾಂ ಧಾಡವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಕಾನ್ಪ್ಯಾ‌ಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೊ ಧಾಟ್ಟ್ ಬೊಂಡು ಹೇರ್ ಪಿನ್ನಾಂತ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಖುಷ್ ಪಾವ್ತಾಲಿಂ! ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಧಾಕ್ಟೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಆನಿ ತೆಗಾಂ ವ್ಹಡ್ ಭಯ್ಣಿ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಯ್ಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ. ದೊಗಾಂ ಭಾವಾಂಕ್ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಮಮ್ಮಾ ಆಸುಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾ ರಚಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ!

GWC02

ಆಮಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ಬಟ್ವಾಡ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಳಾರ್, ಬೇಲೂರ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಸಾತ್ ಕಿ.ಮಿ., ಅಂತರಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಿಕ್ಕೋಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹೋಬಳಿಂತ್, ಮುಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಫಕತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾಂ ಮಾತ್ರ್ ದೀಸಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಸಕ್ಲೇಶ್ಪುರ್ -ಬೇಲೂರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ‘ಸಾಂತೆ ಸ್ಪೆಶಲ್’ ಟೆಂಪೆ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಸಾಂತೆಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ವಚೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾಂಕ್ ದೊದೋನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಂ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ಟೆಂಪ್ಯಾಕ್ ಚಡಾವತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂಚೊ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಸ್ಸಾಂ ವರ್ನಿ ಫುಡೆಂ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಸಾಂತೆಕ್ ವೊರ್ವಿ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಚಡಾವತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ ವೆತಾಲಿಂ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ತಾಂಕಾ ಸಾಂತೆಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಧಾಡಿನಾತ್ಲಿಂ. ಕಾರಣಾಂ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ದಿಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ನಾತ್ಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಟೆಂಪ್ಯಾಂನಿಂ ಬಹುಮತಾನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂತುಂಚ್, ಹಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಸ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಮ್ಮಾ ಸಾಂತೆಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಬಸ್ಸ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೆಂಪೊ ಯೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮಿ ಅರ್ಧೊ ಕಿ.ಮಿ., ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚಾ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮಮ್ಮನ್ ಎಸ್ಟೆಟಿಂತ್ ಅಂಗಡ್ ಧವರ್ಲೆಲಿ. ಅಂಗ್ಡೆಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ಸಾಮಾನ್, ಘರ್ಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಳಾಂಚಾ ಪೊಟ್ಲ್ಯಾಂ ವರ್ನಿ ಮಮ್ಮಾಚ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ತರೀ, ಏಕೀ ಪೊಟ್ಲಿ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಶಿಂಪಡ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮಮ್ಮಾ ಲೇಕ್ ಧವರ್ನ್ ದೆಂವಯ್ತಾಲಿ. ತೊಟಾಚೆ ಆಳ್‌ಯೀ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿ ಮಮ್ಮಾಚೆ ಅಂಗ್ಡಿಂತಚ್ ರೀಣಾರ್ ವೊರ್ವಿ ಮೊಲಾಯ್ಜೆ ಆಸುಲ್ಲಿ. ದಾದ್ಲೆಯ್ ಸಾಂತೆಕ್ ವೆತಾಲೆ. ಘರ್ ದಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಖುಸ್ತಾರ್ ಜಿಯೆತೆಲೆ ಟೆಂಪ್ಯಾಕ್ ವ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಯ್ ವಾಟೆ ಲಾಂಭಾಯ್ಕಿ ಸುರೆಚಾ ಅಂಗ್ಡಿನಿಂ, ಗಡಂಗಾನಿ ನಾಕ್ ಭರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ವೊಂಕೊನ್, ಮುತೊನ್ ರಾತಿಕ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾಲೆ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಸಂಭ್ರಮಚ್ ಸಂಭ್ರಮ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂತೆಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್, ದುಕೊರ್ ಆನಿ ಲಿಪ್ಯಾಂ ಬೀಫ್. ಕಂಟ್ರೀ ಸೊರೊ, ಗಾನಾಂ , ನಾಚ್, ಮಾರಾಮಾರಿ, ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಳಾಪ್…

ಪಪ್ಪಾ ಖಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಆಮಿ, ಮಂಗ್ಳರಾ ಮಮ್ಮಾ ಕೆದ್ನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂತೆ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಜರೂರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಂಡಿ ಹಾಡ್ತಾಲಿಚ್. ಚಡಾವತ್ ಚಿರ್ಮುಲೆ ಸಂಗಿ ಖಾರಾಕಡ್ಡಿ, ತಶೆಂ ಆಂಬಾಡೆ!

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಕ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್ ನಾ ತರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಜರೂರ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಮಾಸ್ಳಿ ತರ್, ಏಕ್ ಮೊರ್ಗಿ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಲಿಚ್, ಮಮ್ಮಾ ತಿ ಕುಂಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಶೀದಾ ವಾಳ್ಚೆ ಬಾಜಿಯೆಚಾ ಮಾಟ್ವಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾಲಿ. ಮಂಗ್ಳರಾ ದೀಸ್ ಮಮ್ಮಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಜೀವಿಯೀ ತೆಮೆಟ್ಯಾರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಜಾರ್ ಗೆಟಿ ಸರ್ಶಿಂಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಮಮ್ಮಾ ಪಾವುಲ್ಲಿಚ್ ತಿಚಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆರಾಬಾಯೊ ದಿತಾಲೆಂ. ಪೆಟೊ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ಗಿಂಚ್ ರಡ್ತಾಲೊ. ಮಮ್ಮಾ ವಾಳ್ಚೆ ಬಾಜಿಯೆಚಾ ಮಾಟ್ವಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆದಾಳೊ ಧವರ್ನ್ ಬಸ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕೋಣ್ ಪುಣಿ ಉದಾಕ್ ವೊತುಂಕ್, ಆಳ್ವಾಚೊ ಪಾಲೊ ಹಾಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಜಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಟಿಂ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲೆಂ, ಭಂವ್ತಣಿ ಕೊಂಬಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾ ಪಾಯಾರ್ ಉಭಿ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಕಳ್ತಾಲೆಂಗಿ ಗೊತ್ತುನಾ. ದೋಗ್ ಮಾಟ್ವಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲೆ. ಪೆಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಮಾಸ್ಳೆಂಚಾ ಆಂತ್ ಪೊಂತಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಲಾಬ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲಾಕೀ ತಾ’ತಾಂಚಾ ತಾಂಕಿಚೊ ವಾಂಟೊ ಲಾಭ್ತಾಲೊ!

ಧರ್ಯಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ವ್ಹಾಳಾಚಾ, ಕಾಲ್ವ್ಯಾಚಾ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾತ್ಲೊ. ದೆಂಕ್ಳೆ, ಕೊರ್ವೊ, ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಕೋಣ್ ನಾ ಕೋಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲೆಚ್. ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ನಜೆ ತಣಾಕ್ ಫಾಂತಿಯೆ ಬರಿಂ ಗುಂತುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ಚ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸೊಬಾಯ್. ಧೆಂಕ್ಳೆ ಮೊರೊನ್ ಆಸಾನಾತ್ಲೆ. ತಾಂಕಾ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಮಾಮ್ಮಾ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಗೊಬ್ರಾಂತ್ ಲೊಳವ್ನ್ ಘಸ್ಟಿತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಧೆಂಕ್ಳೆ ಖಾಯ್ನಾತ್ಲೊಂ ಪುಣ್ ಧೆಂಕ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಕಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿ ಲಾಗ್ತಾಲಿ. ಆಮಿ ರಜೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಮ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೊ ಹೀರೊ ‘ಮೋಟ್ಯಾ’ ಆಮ್ಕಾಂ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಗರಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹರ್ತಾಲೊ. ಗರಿಯೆಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಲಾಗೊಂಕ್ ಯೀ ಅದೃಷ್ಠ್ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್. ತೆಂ ಮೋಟ್ಯಾಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಗರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಪೊತೆಂ ಧೆಂಕ್ಳೆ ಜರೂರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಗರಿ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಮಾಣ್ಕೆ ಮಾತ್ರ್! ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಮೋಟ್ಯಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೋಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೀಳಾಂತ್ ಹಾತ್ ಚೆಪುನ್ ದೆಂಕ್ಳೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಯೆವಾಳ್ಯಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಂ ಮೆರೆರ್ ಬೊಬೊ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವಲ್ಲೆ ಆತಾಂಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಜಿವೆಂ ಜಿವೆಂ ದಿಸ್ತಾ!

GWC01

ಧರ್ಯಾಚಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ಸಾಂತ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಾರಿ ಭರ್ ತಾರ್ಲೆ ಯೆತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ತಾರ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಸ್ಟೆಟಿಂತ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸಾರೆಂ ಕರ್ನ್ ಕಾಫ್ಯೆ ಝಡಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ. ಟಾರ್ಪಾಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ದಿಸಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ರುಪ್ಯಾ ಬರಿಂ ಪರ್ಜಳ್ಚಾ ಧಾ ಟನ್ ತಾರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಭಾಗ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಕೊಣಾಕೀ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ. ಸಾರ್ಯಾ ಗುಂಡಿಯೆಕ್ ತಾರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿಕೆಪುಂಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಳಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಮಾಸ್ಳಿ ವ್ಹರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಸಾರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫರಾ ಹೆ ತಾರ್ಲೆ ಕುಸೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತುಮಿಂ ವ್ಹಾಳ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜರೂರ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಹಾಂತು ಶಿತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್. ಅಸಲಿ ಏಕ್ ನವಿಚ್ ವ್ಹಾಳ್ಣಿ, ತಾಂತು ಭರ್ನ್ ಉಂಚೀ ಮಾಸ್ಳಿ ಎಸ್ಟೆಟಿಚಾ ಸ್ಟಾಫಾಕ್ ಲೊರಿಯೆಚೊ ಧನಿ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾಲೊ!

♣  ♣  ♣ 

ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಪುರಾಣ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್, ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ’ಧಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಚ್ಯಾಚೆಂ ಖರಾರ್ ಕಾರಣ್. ಸರ್ವ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಆದ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡಿತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಭಯ್ಣಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ದಾಟ್ಟೊ, ಎದೊಳ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತುಕಾ ಆನಿ ರೊಬಟಾಕ್ (ಮ್ಹಜಾ ಭಾವಾಕ್) ಬಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂಚೊ ಬರೊ ಶಿಮ್ಟೆ ಕುಡ್ಕೊ ದೀಗೋ ಮ್ಹಣ್ ಮಮ್ಮಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲಿಂ ಜಣಾಂಯ್?… ಶಿಮ್ಟೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆಚ್ ಲ್ಹಾ…ನ್.. ಕರ್ತಾಲಿಂ! ಘುಟ್… ಕೆದಿಂಚ್ ಉರಾನಾಂತ್ !

► ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ

Please Join our Whats App Group

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. mm
  Alphonse Mendonsa

  Thanks Carlo sir for this wonderful narrative. I enjoyed every moment. Refreshing good old memories is very healthy. It gives joy to the reader as well to the writer. Hats off. Expecting more articles from you sir.

 2. ರಿಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಒಲ್ರೆಮ್

  ಬಾ೦ಗ್ಡ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಬೊರಿ ರುಚಿಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಲೆಖಕಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್

 3. mm

  ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಆದ್ಲೆ ಗೊಡ್ ಗೊಡ್ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ತಕ್ಲೆರ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊಯಿ ವ್ಹಡ್ ಭೊರೊ ಆಸೊಂ, ಅಸಲೆ ಉಡಾಸ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾ. ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಯಾದ್‌‌‌ಚ್ಚ್ ದಿವಯ್ನಾ. ಕಾಳಿಜ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಫುಲಾಭಾಶೆನ್ ಹಳೂ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭಾಸ್ ಜಾತಾ. ಗೆಲ್ತ್ಯಾ ಡಿಸೆಂಬರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಬರಾಬರ್ ಗಾವಾಂಕ್ ಪಾವ್‌‌‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಶುಭ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂಕೀ, ಅಖ್ರೇಕ್ ಥಕೊನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಡಿಸೆಂಬರಾಚೊ ಮಹಿನೊಂಚ್ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮೆಳ್‌‌‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆದ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಳ್‌‌‌ಲ್ಲೊಚ್ಚ್‌‌‌ನಾ. ಲೇಖನಾಂತ್ ಉಚಾರ್‌‌‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಹ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಮಜೆದಾಯೆಕ್ ಘುಟ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಪಡ್ಲೆ ತೆ ವೆಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‌‌‌ನಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಫುಡೆಂ ಹಾಡಯ್ತಾ.

 4. ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಮುಂಬಯ್.

  ಕಾರ್ಲೊ ಬಾಬಾಚೆಂ ವಿಡಂಬನ್- ಬಾಂಗ್ಡ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ- ವಾಚುನ್ ಖೂಬ್ ಮಜಾ ಆಯ್ಲಿ, ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಫರ್ವರ್ಡ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೇಖಕಾಕ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !