ಸೊಜೆರಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ – ಝುಜಾಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ?

ಫೆಬ್ರೆರ್ 14 ವೆರ್ ಅಖ್ಖೊ ಸಂಸಾರ್ ಮೊಗಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಿತಾನಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಏಕ್ ಭಯಾನಕ್ ಘಡಿತ್ ಸಂಭವ್ಲೆಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಜೈಸ್-ಇ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಏಕಾ ವಾಹನಾಂತ್ ಭಯಂಕರ್ ಸ್ಫೋಟಕಾಂ ಭರ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಗಡ್ ಜಾಗೃತಿ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಸ್ಫೋಟನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್, 42 ಸೊಜೆರ್ ತ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಸ್ಫೋಟಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಸುನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಭಾರತಾಂತ್ ಚುನಾವಾಂಕ್ ಥೊಡೆಚ್ ಮಹಿನೆ ಆಸಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತುರ್ಥಾಚೆಂ ಆನಿ ಕಠೀಣಾಯೆಚೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಮ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊತ್ತಾಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಭಾರತೀಯಾಂನಿ ಹಾತಿಂ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಪತ್ರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಹಿರಂಗ್ ವಿರೋಧ್ ಉಚಾರ್ಲಾ.

ಭಾರತಾನ್ ಹೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆರ್ ಘಾಲಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕುಮಕ್ ದೀಂವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾ ದೆಖುನ್.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 16 ವೆರ್ ಸೌದಿ ಕುರೊವಾಚೊ ರಾಯ್‍ಕುಂವರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್‍ಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ ಸುಧಾರುಂಕ್ ಸೌದಿನ್ 20 ಬಿಲಿಯಾ ಡಾಲ್ಲರ್ಸಾಂಚಿ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಾಟಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಯಾ.

ಇರಾನಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್‍ಭಾರಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ತಸೆಂಚ್ ಬಲುಚಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸ್ಫೋಟನ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸೈನಿಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಹ್ಯಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ – ರಾನಾಚ್ಯಾ ಘಡಿರ್ 1,000 ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ದೋನೀ ದೇಶ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಥೈಂಸರೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆ ಉಗ್ರ್‌ವಾದಿ ಉಪದ್ರ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್.

2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮುಹಮ್ಮದಾಚೆ ಸೈನಿಕ್ (ಜೆ – ಇ.ಎಮ್.), ಹಾಂಕಾಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಆಶಾ ಆಸಾ ಕೀ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್.

ಮೋದಿನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲಾಂ, ಸಾಂಗೊನ್ ಹ್ಯಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಠೀಣ್ ಥರಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಡ್ಟಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ತೆಂ ಆಜೂನ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ನವಂಬರ್ 2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಷ್ಕರ್-ಇ-ತಯ್ಬಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಭಾರ್ ಕಡೆನ್ ಸ್ಫೋಟಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೋಕಾಚೆ ಹಾಲ್ ಹವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆನಿ 166 ಲೋಕಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಬಲಿ ದಿಲ್ಲೊ.

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಂನಿ 1994 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚೆರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತಿಲಾಂ ಆನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಕ್ ಆಜೂನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತಿ ಸಂಗತ್ ದು:ಖಾಚಿ.

1993 ಇಸ್ವೆಂತ್ 13 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂಬಾಂನಿ 257 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಮುಕಾರುನ್, 1998 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಯ್ಬತ್ತೂರಾಂತ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್, ಮೀನಾಂಬಕ್ಕಮಾಂತ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್, 2001 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಚೆರ್ ಅಕ್ರಮಣ್, 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಘಾಟ್ಕೊಪರಾಂತ್ ಬಸ್ಸ್ ಬಾಂಬಾಕ್ 2 ಬಲಿ, 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಿಲೆ ಪಾರ್ಲೆಂತ್ ಬಸ್ ಬಾಂಬ್ 1 ಬಲಿ, 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮುಲುಂಡಾಂತ್ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಬಾಂಬ್ 10 ಬಲಿ, 2003 ಇಸ್ವ್ವೆಂತ್ ಬಸ್ ಬಾಂಬ್ 4 ಬಲಿ, 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದೋನ್ ಬಾಂಬ್ ಗೇಟ್‍ವೇ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನಿ ಝವೇರಿ ಬಜಾರ್ 50 ಬಲಿ, 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್, 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಯೋಧ್ಯಾಂತ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್, 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಾರಣಾಸಿಂತ್ ಬಾಂಬ್, 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನವೆಂಬರಾಂತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಂಬ್ ಅಕ್ರಮಣಾಂಕ್ 172 ಬಲಿ, 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಡಿಲ್ಲಿಂತ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್, 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಾರಣಾಸಿಂತ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್, 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪುನೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಜರ್ಮನ್ ಬೇಕರಿಂತ್ 14 ಬಲಿ ಆನಿ 60 ಜಣಾಂಕ್ ಜಕಮ್, 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೈ ಕೋಡ್ತಿಂತ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್, 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಬ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ 26 ಬಲಿ … ಅಸೆಂ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿ ಅಕ್ರಮಣಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಬಾಂಬ್ ಉಡವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ತರಿ ಹೆರ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಚೆ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಟಾತ್. ಆಕಂತ್‍ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಬಾಂಬಾಂಕ್ ಹಜಾರೊಂ ಹಜಾರೊಂ ಭಾರತೀಯ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

ಭಾರತಾನ್ ಸಭಾರ್ ಜೆ – ಇ – ಎಮ್ ಅಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಕೆಲಾ. ಒಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2018 ವೆರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹೈದರ್, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2018 ವೆರ್ ಬರಮುಲ್ಲ ಫೈಝಾನ್, ಸಪ್ಟಂಬರ್ 23, 2018 ವೆರ್ ಅದ್ನನ್ ಆಲಿ ಎಲಾಯಸ್ ಅಥರ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ, ಎಪ್ರಿಲ್ 24, 2018 ವೆರ್ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್, ಮಾರ್ಚ್ 5, 2018 ವೆರ್ ಮುಫ್ತಿ ವಖಾಸ್ ಎಲಾಯಸ್ ಅಬು ಅರ್ಸಲಾನ್, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2017 ವೆರ್ ಖಾಲಿದ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸಪ್ಟಂಬರ್ 26, 2017 ವೆರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯೂಮ್. ಪುಣ್ ಹೆ ಅಕಾಂತ್‍ವಾದಿ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆಳ್ಮಿಂ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ವ ತಾಯ್ಕುಳ್ಯಾಚಿಂ ಝಾಡಾಂ ಕಿರ್ಲೊಂಚೆವರಿಂ ವಾಡಾತ್ತ್ ವೆತಾತ್.

ಆತಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದುವಾದಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಲಾಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆ ಬಾವ್ಡೆ ನೆಣಾಂತ್ ಕೀ ‘ಝುಜ್’ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ದೋನೀ ದೇಶಾಂಲಾಗಿಂ ಆತಾಂ ಅಣುಸಕತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕಾದಾವೆಳಾ ಝುಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೋನೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಅಖಂಡ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಲ್ಯಾಂತರ್ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ತರ್ ಹಾಕಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ವಾಟ್? ವಾಟ್ ಇತ್ಲಿಚ್ ಕೀ ಹ್ಯಾ ಆಕಂತ್‍ವಾದಿ ಪಂಗ್ಡಾಂಚೆಂ ಭಾರತಾಂತ್‍ಚ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ತೆದಾರಿಂನಿ ಹಾಂಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭಸ್ಮುಂಚೆಂ. ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ತಸೆಂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಗುಪಿತ್ಪಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಕಂತ್‍ವಾದಿಂಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ನಕ್ಷಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಹೆಂ ಕರ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆನಿ ಇಚ್ಛಾಸಕತ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್!

ಭಾರತಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಕಾಂತ್‍ವಾದಿ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಿಂದು ಅಕಾಂತ್‍ವಾದಿಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಅಲ್ಪ್-ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಲೋಕಾಚೆ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಟಾತ್, ಇಗರ್ಜೊ ಲಾಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕರ್ನಾಂ ಬಂಧಿ ಕರುನ್ ಜೈಲಾಂನಿ ಕುಸಯ್ತಾತ್. ಹಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಕರ್ಚೆಂಯ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಆನಿ ಖರ‍್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಹುಷಾರ್ ಕೀ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಆಸಾತ್ ಉಣ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ. ಹೆಂ ಆಡಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕಪ್, ಮೂಳ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೆವಾ, ಕಾಮಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಅರ್ಥಿಕ್ ಅಸಮಾಸಮ್‌ಪಣ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಫಕತ್ ಮೂರ್ತ್ಯೊ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಯ್.

ಅಕಾಂತ್‍ವಾದಿ ಜಾಂವ್ ಭಾರತಾ ಭಾಯ್ಲೆ ವ ಭಾರತಾ ಭಿತರ್ಲೆ, ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಏಕಾಚ್ ರೀತಿಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಬೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ನೀತ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರೀತಿರ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆನ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾ ಶಾಂತಿ ವಿರಾಜಿತ್ ಕರಿತ್, ಲೋಕಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳಾತ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚೆಂ ನಂದನ್ ಜಾಯ್ತ್.

ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಬಿಲ್ಯಾಂತರ್ ಡಾಲ್ಲರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಪೊಸ್ಲೆಂ ಆಕಂತ್‍ವಾದಿಂಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಶ್ ಕರುಂಕ್; ಪೂಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಬಿನ್ – ಲಾದೆನಾಕ್‌ಚ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕುಯುಕ್ತ್ಯಾಂಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ.

ಆತಾಂಚೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರದಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಭಾರತಾಲಾಗಿಂ ಸಂದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ ತರೀ ಹೆಂ ಫಕತ್ ತೋಂಡಾ ಪುರ್ತೆಂ ಕಸೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಭಾರತಾಂತ್ಲೊ ಸಭಾರ್ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂದ್ತಾ ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಂದ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾಂ.

ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಆಕಂತ್‍ವಾದಿಂಕ್ ಬರೀ ಬೂಧ್ ಶಿಕಯ್ಲಿ; ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂ – ಪಾಳಾಂಚಿ ಗುಪಿತ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಆಂಕ್ರಿ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದೆಸ್ವಾಟಾಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಂಚಿ ಗುಡ್ಗುಡಿ ಕಾಂಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆದ್ಲೆಪರಿಂ ಕುಕೃತ್ಯಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಭಾರತಾಲಾಗಿಂ ಅಸಲಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ನಾ?

ಭಾರತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಝುಜಾ ಸ್ಥಳಾರ್ ಖರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಸೆಂಚ್ ತಾಂಚಿ ಭದ್ರತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದಾದ್ಲೆ ಝುಜೊಂಕ್ ವೆತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಆಸಾ. ಫಕತ್ ಗಾಯ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಚೆಂಯ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಜಾಂವ್.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !