ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್: ಶಹೀದ್ ಸುಖ್ ದೆವಾಕ್ ಪತ್ರ್

ಶರೊ : ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಬಲಿದಾನಾಚಾ ಸವಾಲಾಚೆರ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗಾಚೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಹೆಂ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸೀತಾ ರಾಮ್ ಬಜಾರ್ ಘರಾಂತ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 5, 1929 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಿಖ್ ಲ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಶಿವ್ ವರ್ಮಾನ್ ಲಾಹೋರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತೆಂ ಸುಖ್ ದೆವಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಎಪ್ರಿಲ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹೆಂ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಲಾಹೋರ್ ಪಿತುರೆ ಕೆಜಿಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಶೆವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಶರೊನ್

ಮೊಗಾಳ್ ಭಾವಾ,

ಹೆಂ ಕಾಗತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಫುಡೆಂ ಹಾಂವ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ವಚುನ್ ಆಸ್ತಲೊಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಯಾದಿಂಕ್ ಆನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಂಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ. ಆಜ್ ವರೇಗ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ – ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್, ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ ಭಾವ್, ಮ್ಹಜೆವಯ್ರ್ ಮನಸ್ತಾಪಾರ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೊ ಅಪ್ವಾದ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಥಾಪ್ಲೊ – ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಯೆಚೊ ಆರೋಪ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಜಾಲಾಂ, ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಕಿ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾ ಕಿ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚ್ಚ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ, ಏಕ್ ಪಾಡ್ ತರ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಾ ಮನೋಭಾವಾಕ್ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನಾಚಾ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಅಸ್ಕತ್ ನ್ಹಂಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಂಯ್. ಏಕ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಂ, ತುಜ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪುಟ್ವತ್? ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಂ ಉದಾರ್ಪಣ್ ಮಾನ್ತಲೊಂ. ಪುಣ್ ತುಂವೆಂ ಆಮ್ಸೊರೆಚೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಉದ್ವೇಗಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಸಯ್ರಾಣೆನ್ ತುಂವೆಂ ತುಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಫುಡೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ವಯ್ಲೆಭಾರ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ತುಂವೆಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಸಮಾಜೆ ಥಂಯ್ ತುಜಿ ಥೊಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂವೆಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರುನ್ ಹೆಂ ಸುಫಳ್ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಪಾವ್ತಲೊಯ್. ಏಕ್ ಸಲಹಾ ಜಾವ್ನ್ ಎಮ್. ಆರ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ವೊಂಬ್ಬಾತಾ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸೊನ್, ಸ್ವಖುಶೆನ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚಾ ಝುಜಾಥಳಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸೊನ್ ತಾಂಚಾ ಮಾನಸಿಕತೆಚಿ ತೊ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರೊಂದಿ. ಸತ್ತಿ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರೊನ್ ತೊ ವಾವುರ್ಲೊ ತರ್, ತಾಕಾ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಗಮ್ತಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ತುಂ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್. ಆತಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ, ಆಮಿ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚೆ ಪಾಡ್ತೆರ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡಿನಾಸ್ತಾಂ ವೊಗೆಚ್ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ದಾಂಬುನ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಕಿ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಶಾವಾದ್, ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಪ್ರೀತ್-ಮೋಗ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಗರ್ಜ್ ಉಬ್ಜಲಿ ತರ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ, ಆನಿ ಹೆಂಚ್ಚ್ ನೀಜ್ ಬಲಿದಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್ – ಜರ್ ತೊ ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ತರ್. ತುಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲಿ. ಫಲಾಣ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಬಾವಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ ಲ್ಲೆಂಯ್, ಕಾಂಯ್ ಮೋಗ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ಮಜತೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ವ್ಹಯ್, ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ. ಮಝ್ಝಿನಿಕ್ ಹೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತುಂವೆಂ ವಾಚ್ಲಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲದ್ ಝುಜಾಚೆ ಲಜೆಪಾಸ್ಟ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆನಿ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆ ವೀದ್ ವಾವ್ಳೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಕೊಮ್ರೆಡಾಂಚಾ ಉಡಾಸಾನ್ ತಾಕಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಪಿಸೊ ಜಾತೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ವ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರ್ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ತೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತೆಂ ನಾಂ ತರ್.

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಯ್ತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣನ್ ಕಿ ಮೋಗ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಪಾಶಾಂವ್, ಮೃಗೀಯ್ ಪಾಶಾಂವ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ಆನಿ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ. ಮೋಗ್ ಕೆದಿಂಕಚ್ಚ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಯ್ಭಾಚೆಂ ಪಾಶಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಮೋಗ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಿಂ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಭಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ತಾ. ತಾಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಕರ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್-ಜಾಂಕಾ ಆಮಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪಳೆತಾಂವ್-ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಮೊಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಣಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಯ್ಭಾಚಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಲಬ್ದಾಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ನೀಜ್ ಮೊಗಾಕ್ ರಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತೊ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಉಬ್ಜತಾ, ಕೊಣೆಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತೊ ಫಕತ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಕಿ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಮೊಗಾನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಫ್ಲೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪಣ್ ಭಂಗಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಚಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಿಂ ಸಕ್ತಲಿಂ. ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ; ಹಾಂವೆಂ ಜೆದ್ನಾ ಮೊಗಾಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಸಂಯ್ಭಾಚೆಂ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ-ತೆದ್ನಾಂ ಸಾದ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಂಕ್ ಮನಾಂತ್ ಧರುನ್ ಹೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾ ಮ್ಹನಿಸ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆದರ್ಶ್ ವಾದಾಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ, ಜೆದ್ನಾ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಕ್ ರಾಜಾಂವಾಚೊ ಎಕ್ಸುರ್ ತೆಂಕೊ ಘೆತಾ, ತವಳ್ ತೊ ಮೋಗ್, ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಪುಣ್, ಪ್ರಸಕ್ತ್ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮೊಗಾಕ್ ಖೆಂಡ್ತಾನಾಂ, ದೊಗಾಂ ಮದ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆದರ್ಶ್ ವಾದಿ ಥಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಸಯ್ತ್, ಮ್ಹನ್ಶಾಚೊ ಮೊಗ್ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಚೆರ್ ಖಂಚೊನ್ ಉರನಾಸ್ತಾಂ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೊ ಹಾಂವೆಂ ಸುಟಾವೆಂ ಉಜಾರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ವೊಡುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ; ಆಮಿಂ ಆಕ್ರಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂಕ್ ವೊಂದಾಲ್ಲೆ ಆಸೊನ್ ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ಆದರ್ಶ್ ವಾದ್ ಆಟಾಪ್ಚಾ ಆರ್ಯ್ ಸಮಾಜೆಚಾ ನಯ್ತಿಕತೆಚೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಖಂಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಭಿರಾಂತೆವಿಣೆಂ ಆಮಿ ಆಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಾ ಹರೇಕ್ ಆಕ್ರಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ರೂಪ್ ದಿವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸುರ್ವೆರಚ್ಚ್ ಕಾಂಪ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಹೆಂ ಆಡ್ವಾರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾಂ. ಆನಿ ಕಸ್ಲೆಚ್ಚ್ ಚೂಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಭ್ಯೆಂ ನಾಸ್ತಾಂ, ತುಜ್ಯಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ಆದರ್ಶ್ ವಾದಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತಗ್ಸುಂಕ್– ಹಾಂಗಾ ಪಾಟಿಂ ಉರೊನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಚೆ ಶಿಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಚೆರ್ ನಿಶ್ಟುರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ನಾಶೆಂ ತುಜೊ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ತಾಂಚಿ ಠಿಕಾ ಕರ್ನಾಕಾ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಎದೊಳ್ಚಾ ರಡ್ನ್ಯಾಂ ಆನಿಂ ರುದನಾಂಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಭೊರ್ ಚಡಯ್ನಾಕಾ. ತಾಂಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಬಿರ್ಮತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಕಸ್ಲ್ಯಾಯ್ ಥರಾಚೆಂ ಹಗೆಂ ದವರ್ನಾಸ್ತಾಂ, ತುಜಿ ಕಣ್ವಳಾಯ್ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಂವೆಂ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಉಚಾರ್ತಾಂ. ತುಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಶಿರಿಗುಂಡ್ಯೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಲೆ ಖರಿತ್ ಹೆಂ ತುಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾಂ. ಪುಣ್, ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಿಖುನ್ ಆಸಾಂ? ಮ್ಹಾಕಾಂ ಫಕ್ತ್ ನಿರಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹಳೂ ಜಾಲಾಂ.

ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಜಯ್ತ್ ಆನಿ ಸುಖಿ ಜಿವಿತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ತುಜೆಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

ಪ್ರಸ್ತುತಿ :  ಡೊ| ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾ, ಪಡುಕೋಣ್

ಮೂಳ್ : www.shahidbhagatsingh.org ಆನಿ www.marxists.org

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !