ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ:  ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರಾಂತ್ ಉಟ್ಲಿಂ ಕವಿತೆಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೆ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಅನಿ ಜೆರಿ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ ಹಾಂಚೆ “ಆವೆ ಮರಿಯಾ” ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಪಾಚ್ಯ್ವಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ತನ್‍ಮನಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ.

ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲ್ಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ದಿಷ್ಟಾವೊ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೊ. ಸುಟಿಯೆಚೊ ದೀಸ್ ತರೀ ಆಪ್ಲೊ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆಚ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹೊಗಳ್ಸಿಲೆಂ. ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ “ಕಾವ್ಯೆಂ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಅತೀ ಊಂಚ್ ಥರಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್‍ಚ್ ಕವಿತೆಕ್ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕವಿಂಚಿ ತಾಣೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ.

ಕವಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹಾಣೆಂ “ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆನಿ ಝುಜ್”, “ಆಮಿ ಕೋಣ್?” ಆನಿ “ಜನೆಲ್’” ಕವಿತಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಥೊಡೆಂ ವಿವರಣ್ ದಿಲೆಂ. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಿಣೆಂ “ಅನ್ವಾರ್” ಆನಿ “ವಾತ್” ಕವಿತಾಂ ಗಾವ್ವ್ನ್ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಿಂ ತರ್ “ಕಾಲ್ , ಆಜ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ” ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಕವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಣೆಂ A. I (Artificial Intelligence)” ಆನಿ “ಅಂಗುಟಾ ಛಾಪ್” ಕವಿತಾಂ ವಾಚುನ್ ರಸಿಕಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾವಯ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೀವನ್ ಲುವಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಏಕ್ ಚುಟುಕ್ ಆನಿ “ಲಡಾಯ್” ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲಿ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾನ್ “ತೆಣೆಂ ತಿಳ್ತಾನಾ” ಆನಿ “ಉಶೆಂ” ಕವಿತಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಲೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ಚುಟುಕಾಂ ವಾಚುನ್ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಧಲಯ್ಲೆಂ. ಕವಿಂನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕವಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಅಸಲ್ಲೊ ಆನಿ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಹೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ತಾಣಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಉರ್ಬೆನ್ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರಾನ್ ಕವಿಂಕ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದಿಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಘರ್‍ಚಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಹಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಭರಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿವರಿಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

ಸಮಾಪ್ತೆವೆಳಿಂ ಕವಿ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಕ್ ಉಲ್ಲೇಕುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. “ಆದಿಂ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕವಿಂಕ್ ರಾಯ್ ಪೊಸ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿಂಕ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಪ್ರತಿಮಾ, ಸಂಕೇತ್ ವಾಪಾರುನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ತಾಣಿ ತವಳ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ? ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಪರ್ಜೆ ರಾಜಾಂತ್ ಜಿಯೆತೇ ಆಸಾಂವ್. ಆಜ್ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಪ್ರತಿಮಾ, ಸಂಕೇತಾಂಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಜೊ ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತಾಕಾ ಮಾತ್ ಹಾಂವ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಉಶ್ಯಾಚೆ ಇಮಾಜೆನ್ ಕಾವ್ಯಾರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಪೊಶೆವ್ನ್, ತಾಂಕಾ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಯಾದಿಂತ್ ವರುನ್ ದೊಳೆ ವೊಲೆ ಕರಯಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ – “ಜೆನ್ನಾಂ ಕವಿಚೆ ಅನ್ಬೊಗ್ ವಾಚ್ಪಿ ವಾ ಅಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಬೊಗಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಂಬಂದ್ ರಚ್ತಾತ್ ತವಳ್ ಮಾತ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಾ. ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಉಶೆಂ ಸಂವಾದಾವೆಳಾರ್ ಧುವೆಚೆಂ ಉಶೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ್ ರೀತ್‌ಚ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರೊಣೆಕ್ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ “ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಕವಿತಾ ಕವಿಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪೂಣ್ ತಿ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಥಂಯ್, ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮ್ಹಜೆತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ವಾ ನಾ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆನಿ ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತಿ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾ ತರ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಪಾಸುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಸಂಧಿ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ತುಪ್ಯಾಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಕವಿತೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಗರ್ಜೆಚಿ” ಮ್ಹಣ್‍‌ಯೀ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸಬಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬರವ್ಪಿ ಜ್ಯೋ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಬಿಬಿಯಾನಾ ಅಂದ್ರಾದೆ, ಪೀಟರ್ ಡೆಸಾ, ಸಂತೋಶ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ, ವಿಜಯ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಅರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಪಿಕಾರ್ಡೊ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಹಾಣಿಂ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೊಗ್ ಸರ್ವಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಅಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚ್ಯೊ ಅಮೊಲಿಕ್ ಘಡಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮಾರಾಂತ್ ಪಿಛಾರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

One comment

  1. James Fernandes

    It’s much easier to be wiser as to advise that too in brevity using poetry. Include some binary or hexadecimal programming codes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !