ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಂತೀ ಆಸಾತ್ ಸೈತಾನಾಚೆ ದಲಾಲಿ?

ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್‍ಭರ್ ತಾಣಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಿ ಭಾಷಣಾಂ ‘ಲೋಕಾಚ್ಯಾ ತಿರಾಸ್ಕಾರಾ’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್. ತಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯೊ ಸಾಕ್ಷಿ, ಗವಾಯೊ ಹ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್. ಪೂಣ್ ಹಿ ಸಭಾ ಆಖೇರ್ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉಲವ್ನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಾವೊ ತೊ ಪರಿಣಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಹಿಂ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಾಂ ಆಧಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಗಮನಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ.

ಹೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಹಮೇಳ್ ಫಕತ್ ‘ಮೇಲ್’ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲೊ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾ? ಕೊಣಾಕ್, ಕಿತ್ಯಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ ಶೀದಾ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೀದಾ ಪರಿಹಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್?

“ಆಮಿ ಕಠೀಣ್ ನಿಷ್ಟುರಾಯೇಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್, ತರ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ, ಹಿಂ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಾಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾಪಾ ರಾಗಾನ್, ಪುಣ್ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಶೂನ್ಯ್; ಪುಣ್ ಫುಡಾರಾಕ್ ನವೆ ಕಾಯ್ದೆ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ತೆಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ತರೀ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ವಿಶಿಂ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಉಲೊಣೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಆನಿ ಮುಖಾರಿಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಟಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲಿ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಚಲಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಭಾರ್ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್‍ಚ್ ಹ್ಯಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಾಂನಿ ಶಾಮೀಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚಿ ಲಜ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಘಾಣಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಚ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ತೋಂಡಾಂ ಧಾಂಪ್ಲಿಂ ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಚೊ ಲೇಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗುಪಿತ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಸಭಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಿಂ.

ಪಾಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಆಧಾರ್ತೆಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ‘ಸೈತಾನಾಚೆ ದಲಾಲಿ’ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ದಿಯೆಸೆಜಿ ದಿವಾಳಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ವಕೀಲಾಂಕ್ ತಸೆಂ ಕೋಡ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ದಾವೆ ರಾವಂವ್ಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಿಲ್ಯಾಂತರ್ ಡಾಲ್ಲರ್ಸ್ ದೀವ್ನ್.

“ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ ಆಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಸಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಮಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೀಟರ್ ಸೋಂಡರ್ಸ್.

2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸ್ಕಾಂದಲಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಹೆ ಅಖ್ಯಾ ಜಗತ್ತಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಂ. ಹಜಾರಾಂನಿ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ವಾತಿಕಾನಾನ್ ಶಿಸ್ತೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತರೀ ಹೆಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಹುತಾವಳಿಂಚ್ಯಾ ಸ್ಕಾಂದಲಾಂಕ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂನಾ. ಹಜಾರಾಂನಿ ಅಸಲಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ವಾತಿಕಾನಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ – ಬಿಸ್ಪ್, ಕಾರ್ಡಿನಲಾಂನಿ ತಿಂ ಗುಪಿತ್ತ್‍ಪಣಿಂ ಲಿಪಯ್ಲಿಂ.

ಪಾಪಾನ್ ಹ್ಯಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಿಂ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮೇಟ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ, ಹಿ ಸಮಸ್ಯಾ ರಾವಂವ್ಕ್ ಹಾತ್ ಉಭಾರ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ, ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮುಖಾರಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಕಾ ಮಹಿನೆ ವ ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಗೆಲಿಂ; ಕಿತ್ಯಾ, ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ರೈಲಾಂ ಧಾವ್ಚಿಂ ಭಾರಿಚ್ ಸವ್ಕಾಸ್. ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಸುಧಾರಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯೊಚ್ ರೂಲಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜೂನ್ ಸಭೆ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ಟಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಹಿ ಸಭಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪಾಟಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಆಲೊಚೆನ್ಯೊ ಹ್ಯಾ ಸಭೆ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯೊ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್. ಮಾಲ್ಟಾಚೊ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಸಿಕ್ಲೂನ, ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಪಾಪಾನ್ 21 ಅಂಶ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್. ತಸೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಾಕಾ ತಾಂಚ್ಯೆಚ್ 21 ಅಂಶ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. “ಆಮಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಭೆರ್ ಸಂವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ಸ್ಸಿಕ್ಲೂನ.

ಆಯ್ತಾರಾ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಕೀ “ಹ್ಯಾ ಕುಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸಭಾರಾಂ ವೊಗಿಂ ರಾವ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಮತಿ ಭಿತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೆಂ ಕಾಂತ್ತಾ ಆನಿ ದುಖಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಲಾಗೊನ್ ತಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ನಿತ್ರಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾತ್ ಕೊಡು ಘಡಿತಾಚಿ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಥೊಡಿಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಸಯ್ತ್. ಹೆಂ ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಘಡಾನಾ; ಶಾಲಾಂನಿ, ಕಾಮಾಂ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ, ಕುಟ್ಮಾಂನಿ, ಖೆಳಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ವೀಜ್ ಕಾಳಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ಟಾ. ವಾಯ್ಟ್ ಘಡಾಪ್ ಜಗತ್ತ್ಯಾದ್ಯಂತ್ ಸಂಗತ್… ಪುಣ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಘಡ್ಚಿ ಭೀಕರ್ ಆನಿ ಸ್ಕಾಂದಲಾಚಿ, ನೈತಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ತಸೆಂ ನಿತಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸಾಚಿ”

ಪಾಪಾ ಮುಖಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತಾ ಅಸಲಿಂ ಕೃತ್ಯಿಂ ಆಧಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಚಿ ನಾ. ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಾಕಾ ನೀತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ವಾವುರ್ತೆಲಿ.”

ಪ್ಣೂಣ್ ತೊ ಹಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಘಡುಂಕ್‍ಚ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ – ಹಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಆಧಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಚೆ – ಹೆವಿಶಿಂ ತಾಣೆ ಉದ್ಗಾರ್ ಕೆಲೊ ನಾ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಶೂನ್ಯ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ತರೀ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ನಾ.

ಪಾಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಆಧಾರ್ತೆಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ‘ಸೈತಾನಾಚೆ ದಲಾಲಿ’ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ದಿಯೆಸೆಜಿ ದಿವಾಳಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ವಕೀಲಾಂಕ್ ತಸೆಂ ಕೋಡ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ದಾವೆ ರಾವಂವ್ಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಿಲ್ಯಾಂತರ್ ಡಾಲ್ಲರ್ಸ್ ದೀವ್ನ್.

ಭಾರತಾಂತೀ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಆತಾಂಯ್ ಘಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಪಾಪ್ ಚಲಿಯೊ, ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣಿ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ರಾವ್ತಾತ್; ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ತೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ಸಾಸ್ಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಕೃತಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದಾಖವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ನಿಜಾಕೀ ದು:ಖಾಚಿ, ಯಾಜಕ್ ವರ್ಗಾಕ್ ನಾಲೀಸಾಯೆಚಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಣಿಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್!

► ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ

  ಶ್ರೀ ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಚೆಂ “ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಂತೀ ಆಸಾತ್ ಸೈತಾನಾಚೆ ದಲಾಲಿ” ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಥೊಡೆಂ ಬರವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಯಾಜಕಾನಿಂ ತಶೆಂ ತಾಂಚಾಕೀ ವ್ಹಡಾಂನಿ ಮುಗ್ಧ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚಲಿಯಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಮಾದ್ರಿಂಚೆರ್ ಆಧಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೀ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚಾ ತೆಂಪಾರ್ ಘರಾ ದೂರಾಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, “ತಾಂಚಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಲೇಖ್ ತೆ ದಿತೆಲೆ, ತುಕಾ ತಿ ಉಸಾಬರಿ ನಾಕಾ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಯ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಧಾಂಪುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.
  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ ಭಾವಾಂಚಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂಕ್ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ಯೆತ್ , ರಾಗಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂತು ಸಮಸ್ಸೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೊ ಯೀ ಹೆಂ ಜಣಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಮಸ್ಯಾ ಆಸಾಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಾ, ಆನಿಕ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಲೈಂಗಿಕತೆಕ್ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸರ್ಗಾ ರಾಜಾಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಾ ಧೋರಣಾಂ ಥೈಂ. ಲೈಂಗಿಕತಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ಮೂಳ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ (basic instinct). ಹಾಕಾ ತುಂವೆ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಕಾಬೂಂತ್ ಧವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಏಕ್ ನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ತಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿಡೆಂ ಉಸವ್ನ್ ಹೆಡಯ್ತಾ! ವಿಕೃತ್ ರೂಪಾನ್ ಯೀ ಜಾವ್ಯೆತ್! ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚ್ Oliver Markus Malloy ಹಾಚೊ ‘Why Men and Women Can’t be Friends’ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲೊ. ಹಾಂತ್ಲೆ ಏಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಧವರ್ತಾಂ:
  “…Think of it this way: Its natural for a wolf to want to eat a sheep. You can train a wolf to not eat a sheep, but deep down its unnatural for him not to eat the sheep. It goes against his basic programming. It goes against everything it means to be a wolf. If you put wolf and a sheep in a room together, eventually the wolf eat the sheep. If the wolf is wild and untrained, he will eat the sheep right away. If the wolf is domesticated and well-trained, he will behave himself at first, but eventually he will eat the sheep. Its just a matter of time until he has a moment of weakness…”

 2. “ಪೂಣ್ ತೊ ಹಿಂ ಕ್ರತ್ಯಾಂ ಘಡುಂಕಚ್ಚ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ನಾ….” ಹೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸಾವಾಲಾಂ ಹಿಂ; ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ನಾ? ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಅಡ್ಕಳಿ ಕಸಲ್ಯೊ? ಆನಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಸಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಯೇತ್? ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜರ್ ಥೊಡೆಂ ವಿವರಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಂ…

  1
  1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !