ಕಳೆ ಗುಂತಾ, ಗುಂತಾ…

ಜಶೆಂ ಶೆತ್ಕಾರ್, ತರ್ನ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳ್ಣೆಂ – ಭಾತೆಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ದೀಸ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ತಾವರೇಗ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸಾರ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಫುಲ್ಕಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ದೋವ್ ಝಡೊವ್ನ್, ಕಳೆ ಖುಂಟುನ್, ತೆಂ ಗುಂತುನ್, ಚೆಂಡು ಕರ್ನ್, ಕಾಟ್ಯಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಉಂಡಿ ಶಿತ್ ಜೇವ್ನ್ ದೊರಾಚಿ ವೊವ್ಳಿ ಕರುಂಕ್ ಬೊಸ್ತಾ. ಸಾಂಜೆರ್ ಝಾಡಾಂನಿ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಕಳೆ ಕಾಡ್ನ್ ಝಾಡಾಂಕ್ ಉದಕ್, ಮುಳಾಕ್ ಸಾರೆಂ ದಿತಾ. ನಾ ಫೆಸ್ತ್, ನಾ ಪರಬ್, ಕಾಜಾರ್ – ಸೊಭಾಣಾಂಕ್ ವಚೊಂಕೀ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಫುಲ್ಕಾರಾಚಿ.

ಪೂಣ್ ಥಳೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್, ಬೊಂಬಯ್ – ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಕಸೆಂ ಏಕ್ ಸಮಾನಂತರ್ ಆರ್ಥಿಕತಾ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಫುಲ್ಕಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಯ್ ಘರಾಂಕ್ ನಳೆ ಘಾಲ್ಲೆ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ದೀವ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ – ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಥಳೀಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂನಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತಿರ್, ಸಮಾಜ್‌ಶಾಸ್ತಿರ್ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರುನ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಜಿವಿತಾಚೆರ್, ಅರ್ಥ್ ವೆವಸ್ಥೆಚೆರ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಕಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೃಶಿಯೆನ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಆಜ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಕ್ ನಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಶಾಸ್ತಿರಾಕ್ ತರೀ ಕಳೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ – ಸೊಭಾಣಾಂ ಅಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಳೊ ಲೊಕಾಜಿವಿತಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಲಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕಳ್ಯಾಂನಿ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪೆಟೆಪರ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಅಕ್ಲಾಸ್, ಆಕಾಂತ್, ಆಟೆವಿಟೆ ಸಗ್ಳೆ ದೊರಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ವೊಂಟಿಯೆಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಕಳೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಬ್, ಕಳೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಂಯ್, ಕಳೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್, ಕಳೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಪೊಂವ್ಚೆಂ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಚೆಂ ಕೊಲುಂ, ಕಳೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯೆಕ್ ವೊಪ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಫುಲ್ – ಭಾಂಗಾರ್, ಬಾಯೆಚೆಂ ಗುರ್ವಾರಿ ಕಾಜಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ, ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂಯ್ ಹಾಡಯ್ತಾ.

ಆಜ್ ಮಾಂಯ್ ನಾ, ಬಾಬ್ ನಾ. ತಾಣಿ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಿಮೆತ್ರಿಂತ್ಲೆಂ ಫೊಂಡ್ ಮಾರ್ಬಲಾನ್ ದಾಂಪ್‌ಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ರಿಟಿಚೆ. ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಘರಾಂಯ್ ಟೆರೆಸಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಧರ್ಣ್ ಮಾರ್ಬಲಾಚಿ.

ಫರಕ್ ಇತ್ಲೊಚ್ – ಕೊಲ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬಾನ್ ಕಳೆ ಗುಂತ್‌ಲ್ಲೆ ಜಿವಿತ್ ಸಾರುಂಕ್ ( To Lead Life ) ಆಜ್, ಟೆರೆಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಪೂತ್ ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಫಕತ್ ವೇಳ್ ಮಾರುಂಕ್ ( To Kill Time ). ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತಾಚಿ ಮಾರ್ಮಿಕತಾ ಪಳಯಾ – ಕಾಳಾಂತ್ ಜಿಯೊಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಳಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ – ದೊನಾಂಯ್ಕೀ ಕಳೆಚ್ ಕಾಮ್ ಯೆತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಪಾರ್ಕಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಪುತಾಕ್ ಆಜ್ ಟೆರೆಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ವೇಳ್ ಮಾರುಂಕ್ ಕಳೆ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಅಸಹಾಯಯಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ – ಹ್ಯಾಚ್ ಕಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಕಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕತೆನ್!

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ‘ಹ್ಯೆ ರೆಂವೆನ್’ ಕವಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ ‘ಹ್ಯಾ ರೆಂವೆನ್ ಸ್ವಾಸ್ ದಿಲಾ/ದಿತಾಂ ಗಳ್ಯಾ ಪಾಸ್ ಘಾಲಾ/ ಹ್ಯೆ ರೆಂವೆನ್ ಮಾಸ್ ದಿಲಾಂ/ ದಿತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾಸ್ ಘಾಲಾ’ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಯಾ ರೆಂವೆಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಫರಕ್ ನಾ. ದೊನೀ ಸ್ವಾಸ್ ದಿತಾತಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಸ್ ಘಾಲ್ತಾತ್!

ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವಸ್ಥೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ವೆತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಕಸೊ ತ್ಯಾಚ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವಸ್ತೆಚೊ ಶಿಕಾರಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ಶೆವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ವೆವಸ್ತೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಕವಿ ಅಲ್ಫೊನ್ಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ‘ಕಳೊ’ – ಏಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ಲೆಲಿ ರೀತ್ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್.

ಎಚ್ಚೆಮ್

ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ
ಆಯ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೊ ತುಮ್ಚೊ

ಮಾಂಯ್, ಬಾಬ್

ತುಮ್ಚಿ ಖಂತ್, ತುಮ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ…

ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ
ಮಾಂಯ್ ತುಜಿ ಖಂತ್..
ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಜಿಬ್ಬೊ ಜಾಯ್
ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಏಕ್ ಆಂಗ್ಲೆ ಶಿವೊಂಕ್ ಜಾಯ್
ಚವ್ಕೆಂತ್ ಬಸೊನ್ ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ..

ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ
ಬಾಬಾ ತುಜೊ ಹುಸ್ಕೊ..
ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ
ಘರಾಕ್ ನವೊ ಕೊಲು ಶಿವಾಜೆ
ರಾನಾಂತ್ ರಾಸ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕೊಲಿಯೊ ಆರಾಯ್ಜೆ
ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಸೊರ್ಮುಣ್ ದವರಿಜೆ..

ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ
ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕಳ್ಯಾಂಚೆರ್
ಜಾಂವ್ ಪಾವ್ಸ್, ಜಾಂವ್ ಗೀಮ್
ಯೇಂವ್ ವ್ಹಾರೆಂ ವಾದಾಳ್
ಕಳೆಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್, ಆಮ್ಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್

ಉಡಾಸ್ ಧೊಸ್ತಾ ಕೊಲ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್
ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ
ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿತಾಂಚೊ

ಮಾಂಯ್ ಕಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜಿರ್ಲೆಲ್ಯಾ
ತುಜ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ದುಕಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಚೊ

ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ
ದೀಸ್ ಗೆಲೆ, ವರ್ಸಾಂ ಉಭ್ಲಿಂ

ಮಾಂಯ್ ತುಜಿ ಖಂತ್
ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ
ಕಾಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವಾನಾ ಧಯ್ರ್

ಬಾಬ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಪೂತ್ ಜೊಡ್ತಾ
ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಕರ್ತಲೊ ಕುಮೊಕ್

ವ್ಹಯ್…

ಕೊಲುಂ ಕಾಡ್ನ್ ನಳ್ಯಾಂಚೆ ಘರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ
ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬಾಯೆಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ
ಬಾಯ್ ಗೆಲೆಂ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆರ್, ಬಾಬ್ ಗೆಲೊ ದೆವಾಗೆರ್
ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ…

ಮಾಂಯ್ ಜಾಲಿಂ ವೊಡ್ಲಿಮಾಂಯ್
ನಾತ್ರಾಂ ಜಾಲಿಂ, ಮಾಂಯ್ ಸಯ್ತ್ ಗೆಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್
ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ..

ಹರ್ಯಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲೊ
ಅಮ್ಚೊ ಪುಡಾರ್ ತುಮಿ ಬಾಂದ್ಲೊ..
ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ..

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಟೆರೆಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್
ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಎಕ್ಸುರೊಂಚ್

ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ…
ಟಾಯ್ಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್
ಫುಮಾರ್ ಜಾತಾ ಕಾಳಿಜ್
ಗಳ್ತಾತ್ ದೋನ್ ದುಕಾಂ
ಖುಂಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಳ್ಯಾಂಚೆರ್

ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ…

ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ

30 comments

 1. Robin Neerude

  beautiful poem and its reality. thank you Alponse sir

  1
  1
 2. Lancy Madtha

  Very well described poetry in comparison with Jasmine flowers. May your skill and talent further enhance more poetries to enlighten the younger generation to realize many aspects unknown.

  Good luck and sound health to you Alphonsebab.

  With warm wishes,
  Lancy MADTHA
  IFL GROUP – Dubai, UAE.

 3. ಪ್ರಮೋದ್

  ಕವಿತಾ super ಜಾಲ್ಯಾ..! ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೊಂಸಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್..! HM ಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬೋವ್ ಅರ್ಥ್ ಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ..

 4. Stivan J Alva

  ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕವನ್… ಅಭಿನಂದನ್ ಅನಿ ಶುಭಾಶಯ್, ಲಾಂಬ್ ಕವಿತಾ ವಾಸ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಮಕಾ ನಾ ತರೀ ಮಟ್ವಿಂ ಚುಟುಕ್ ಕವನಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ. ಸಂಗೀತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ತರೀ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಯೋಜಿತ್ ರಂಗೀನ್ ಕವನಾ ಅಯ್ಕೊನ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ… ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ ಲಾಂಬ್ ತರೀ ವಾಚ್ತೆಸ್ ಗೆಲೊಂ, ಪಾವ್ಲೊಂ ಪನ್ನಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಅದ್ಲ್ಯಾ ಮಜಾ ಅಬಾಚಾ ಘರಾ… ಥಂಯ್ ಸರ್ ಮಜಿ ವೊಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಅಸ್ಲಿ ಮೊಗ್ರ್ಯಾಂ ಫುಲಾಂಚೆ ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ… ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಕಾವ್ ಯಾ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸಾಯ್ಡ್ ಪೈಂಟ್ ನಾತುಲ್ಲೊ, ಬಗಾರ್ ಪಾತೊರ್ ಅನಿ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಬಾಂದುಲ್ಲೊ ಅನಿ ಗಾಯ್ಚ ಶೆಣಾಕ್ ಕಳಿ ಕರಿ ಬರ್ಸುನ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಘಸ್ಟುನ್ ಚಪಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾಚೆರ್ ಮಜಿ ವೊಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಅಸುಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ. ವಯ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದೊಸ್ತಾ ತ್ಯಾ ಕೊಲ್ವಾಂಚಾ ಘರ್ಚೊ… ಗೀಮ್ ಯೇವ್ನ್ ವಾರೆಂ ವಾಜ್ತಾನಾ ಆಬಾಕ್ ಕಂತ್ ಪಾವ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ನಂವೆ ಕೊಲುಂ ಶಿವ್ಚಿಂ… Alphonse ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ ಗೂಂಡ್ ಅರ್ಥಾಚೆಂ ಕವನ್. ಅಮ್ಚಾ ಪಾಂಗ್ಳಾಚೆಂ ಪೂರ್ವಿಲೆಂ ಜನರೇಶನ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾಡೊನ್ ಅಯ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಕಷ್ಟ್ ಅನ್ವಾರಾ ಸವೆಂ ವಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್.

 5. Mickey Castelino

  Dear Alphonse, you have put feelings of most of our generation people in pangla and surrounding areas. This is our daily routine when we were young. You have brought old memories back. Keep writing. All the very best my friend.

 6. ಸಕಾಳಿ ಫುಡೆಂ ಉಟೊನ್, ಮೊತಿಯಾ ಸಾ಼ರ್ಕ್ಯ ದೊವಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಕ್,
  ಫುಲ್ಕಾರ್ ಸಕ್ಲಾ ಗಾಲಿತ್ ವಾಳೊನ್ ಉದ್ಕಾ ವಾಳೊ.
  ಸುರ್ಯಾಚಿ ಕಿರ್ಣಾಂ ಚುಕೊವ್ನ್ ಝಡಾಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಆದೇವ್ಸ್,
  ದೊರಾ ವಾವ್ಳೇರ್ ಸೊಭ್ತಾ, ಸೊಭಿತ್ ದೊವೊ ಕಳೊ.
  ದೊರಾ ವಾವ್ಳೀ ಕಿರ್ಕೋಳ್, ಕಳೊ ಪಾಚಾರ್ತಾ ಪರ್ಮೋಳ್,
  ಫುಲ್ಕಾರಾಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಹಾಡುನ್ ಹಾಸೊ ನಿರ್ಮೋಳ್.
  ಅಶೆಂ ಮೊಗ್ರ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಚಿ ರಾಸ್,
  ಕವಿತೆಚಿ ರಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ,
  ತುಕಾ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಧಿನ್ವಾಸ್.

 7. Kishoo, Barkur

  Nostalgic poem… Though I don’t have personal experience in “Kalle”, this poem reminded me of my childhood of Milk Delivery, two times a day.
  As HM Said in Kallianpur Kavi Goshti, when a poem succeeds only when it pulls a string in the heart of the reader, when it connects with the listener.
  Wonderful Alphonse Sir. Keep churning out these type of rare gems from your pen..

  3
  1
 8. Eliza Fernandes

  I congratulate alphonse for your thoughtful n meaningful poem. Since forty years living in shankerapura I too feel this n missing olden days. Now only on some channel we watch about shankerapura jasmine. There are few hard workers, still they kept alive doing jasmine cultivation. Those days happiness we can only think about but can’t feel now. We are very happy to see you doing mogra kale cultivation. We’ll done Alphonse, continue your work. Hats of to you dear.

  2
  1
 9. Rayan Mathias

  Dear Sir Alphonse

  very beautifully said..even i remember our days..and those tough times..getting up early in the morning .. doing jasmine work..coming and going to school..in summer holidays morning and evening..jasmine duty…but no words to express the emotions attached to it..I still remember how this jasmine cultivation helped many to get their daily bread….Thank you for bringing that memories…very beautiful and meaningful poem..

 10. Raphael Dsouza

  Alphonse, like a beautifully weaved Chendu of Jasmine flowers, you have tried to weave your sentiments, emotions and love in very well expressed poem.
  I have known Alphonse from my childhood days. He is very passionate about Konkani literature and culture and of course his attachment to the roots of his birth place. It is not quite easy for a person who worked in an air-conditioned office to work under scorching sun in the jasmine field. His determination and enthusiasm quite amazing.
  I wish there was more support to the Jasmine growers from the local parishes. I am sure, it would encourage and motivate the younger generation to get involved in Jasmine cultivation. Good luck, mate.

 11. Arun Noronha

  Dear Alphonse, Congratulations on your beautiful poem on Kale and the life those days. I can relate to your poem so much as it bring back lot of fond memories. Kale has been the life line of every household in Pangla for a long time and tradition still continues with modernization.

  Keep writing. All the best.

 12. Alwyn Danthi, Pernal

  Sadanith rate ghaltalo ata boronk dharlai. bhove sobhith kavita mogrya bhori.

 13. Clara Mendonca

  Beautiful poem Alphonse, Heart Touching

 14. Rayan Fernandes Kurkal

  Nice poem Alphonse Sir

  3
  1
 15. Savitha Pinto

  Superb poem uncle…az sakali kale gunta gunta kavithachi utra monanth atapthali…its really heart touching poem

  3
  1
 16. Dr Alwyn D'Sa

  I consider this as a realistic and nostalgic poem. I commend the emotion in the poem which is regularly reinforced with the refrain “kalle Ghuntan Ghuntan”. Doesn’t it tell us the problematic of all growth, development, expansion and empowerment. The poem insists that we need to have a hindight, an internal anchor and a human, social face to all ambition and expansionist agenda. The picture is symbolic of this phenomenon. Imported branded clothes, gold rimmed spectacles, Jasmine’s, the thread, swiftly moving fingers and hands….a mindless exercise today? Reminds me of Wordsworth’s Solitary Reaper and Lines Written on Westminster Bridge. Post modern predicament of Hollowmen of T S Eliot divested of its nobility of purpose. An action/ambition/growth/development without a noble purpose is an exercise in futility. My heartfelt appreciation to the bidding poet. This truly is an introspective, reflective poem – good mix of Romanticism and pathos. Truly therapeutic experience.

  4
  1
 17. Gerald Carlo

  ಸೊಭಿತ್ ಕವಿತಾ. ಎಚ್ಚೆಮಾಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ನಗಾಕ್ ಥಿಕ್ ಧವರ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ.

 18. Jason Pinto, SDB

  आल्फोन्स बाब भोव अपुरबायेची तुमची ही कविता. “कळे गुंथता गुंथता” हांगा फकत कळे मात न्हय, बगर गांवच्यो त्यो सोबीत यादी सयत तुमी हांगा गुंथल्यात. बरप एकदम सादें मात आमकां खोल /गूंड चिंतनाक आपोवणें दिता. कविता सांगाताच H. M आचीं प्रस्तावनेचीं उतरां आवय बापायच्या त्यागा विशीं नियाळूंक उलो दितात. भोगणांभरीत कवनाक अर्थाभरीत प्रस्तावना. शाबासकी तुमकां👍

 19. ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಡಬ್ಲಿನ್

  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ಆಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಅಂಕಲ್. ಲಾನ್ಪಣಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಕೆಲೊಯ್. ಮಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬಾನ್ ಯ್ ಕಳೆ ಗುಂತುನ್ಂಚ್ಚ್ ಅಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲೊ.

  ಲಾನ್ಪಣಾರ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕಳೆ ಕುಂಟ್ತಾಂ ಕುಂಟ್ತಾಂ
  ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಲಾನ್ಪಣಾಲೊ ತುಜಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ.

  ಎಚ್ಚೆಮಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಯ್ ಭೊವ್ ರುಚ್ಲಿಂ. “ಮಾಂಯ್ ಬಾಬಾನ್ ಕಳೆ ಗುಂತ್ಲೆ ಜೀವನ್ ಸಾರುಂಕ್, ಪುತಾನ್ ಕಳೆ ಗುಂತ್ಲೆ ವೇಳ್ ಮಾರುಂಕ್.”

  ಆಪುರ್ಬಾಯ್.

 20. Veera Shanthi Pinto

  Hello Alponso dattu really amazing poem. I remembered my parents how they struggled hard to brought up us. My parents are my role models. All the best dattu in your future work.

 21. Suresh Saldanha

  Kale kashe guntoon yek jelho karoon sobiatat gi tasench tumchi tumchya kavitent thich sobai hadlya. Adli thi chinta kedinch mazwant munychya yi kavita adarit javn asa.. Dev bore karoo bab Alphonse

 22. Lawrence Correa, Penal

  Dear Alphonse Baab,I read your poem. It is really very nice, meaningful and thoughtful poem. It bought tears to my eyes, since I also lost both my parents. I always believe our parents, their sacrifices and blessing are the main reason for what we are today. I wish and pray that let more poems follow from your pen. All the very best. God bless you.👌✌️👏❤️😄

  1
  1
 23. Cyril Martis

  Excellent poem.. Remind of my childhood days in Pangla.

 24. Priyanka Dsouza

  Wonderful poem with lot of thoughts & emotions !!
  Thank you for refreshing the memories.
  Lot of plans used to depend on the life line of pangla
  ” mogrya kole”.
  Yevncha hapthyacha pottenth…….

  3
  1
 25. Meaningful poem Alphonse. These days very few people remember our olden days and what kind of sacrifice our parents did for us. One should never forget how we brought up in life and today we live a lavish life because of our parents. God bless you Alph. Keep writing meaningful poems in future.

 26. Janette Dsouza

  A thought-provoking poem Alphonse. Brought tears to my eyes thinking of the great sacrifices our parents did for us so that we also can live in today’s competitive world with our heads held high. Hats off to them and hats off to you for putting the thoughts of my mind into words. May more of such poems come out of your great mind and mighty pen.

  3
  1
 27. Veronica Pais

  Alphonse.
  Nice meaningful poetry. Thank God atleast you are doing the good job and continuing what your parents done. Instead of sitting idle this is far better. May Lord give you more strength to continue this good job. It’s a part of your daily bread too. So keep it up.

  2
  2
 28. Wilma Bantwal

  Very nice poem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !