ಭಾರತಾಚೆಂ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್

ವ್ಹಯ್, ಗೆಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಂಸಾರಾದ್ಯಂತ್ ಲೋಕಾಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕೆಲೆಂ, ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ – ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಫಟಿ, ಲೋಕಾಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ವತಃ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚಿ ಪರಿಣತಾ. ಆಮಿಂ ವಾಗ್ ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಟೀವಿ, ಪತ್ರಾಂನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಾರ್, ಟ್ವೀಟರಾರ್, ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಾರ್, ಟಿಕ್ ಟೊಕಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ, ಖಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಫಟಿಂಚಿ ಶಿಂಖಳ್‍ಚ್ ಸೊಡ್ಲಿ.

ಗೆಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 26 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 3:30 ವರಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ವಾಯು ದಳಾಚಿಂ ತೀನ್ ವಿಮಾನಾಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ಲಿಂ ಆನಿ 300 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂಕ್ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವ್ಹರಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಭಾರತೀಯಾಂನಿ ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ್ ಫಟ್ಕಿರಿ ಖಬಾರ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ಜಾಂವ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ವ ಭಾರತಾಚೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸತ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಕೊಲಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ನ್ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಲೆಂ. ಭಾರತೀಯ್ ವೀರ್ ಜವಾನಾಂನಿ 300 ವಯ್ರ್ ಆಕಂತ್‍ವಾದಿಂಕ್ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟೀವಿವಾಲ್ಯಾಂನಿ, ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂನಿ, ರೇಡಿಯೊವಾಲಾಂನಿ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಖಂಚ್ಯೊಗೀ ಆದ್ಲ್ಯೊ ವೀಡಿಯೊ ದಾಖವ್ನ್ ಲೋಕಾಕ್ ಭಾನಾಯ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಆತಾಂ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ, ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಕೀ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋಡಿನ್ ಜಾಂವ್ ವ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ 300 ವಯ್ರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಕಂತ್‍ವಾದಿಂಚೆಂ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ತೊ ಗೆಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ, ಮಾರ್ಚ್ 1 ವೆರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ ಭಾರತೀಯ್ ವಾಯುದಳಾನ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 26 ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾರ‍್ಯಾ ಮುಷ್ಕರ್, ಜೈಶ್-ಇ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕ್ಯಾಂಪಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಬಾಂಬ್ ಕೊಣಾಚೊಯ್ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಫಕತ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್.

“ವಾರ‍್ಯಾ ಮುಷ್ಕರಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ವರ್ದಿ ದೀಂವ್ಕ್ – ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಶ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್. ಹಿ ಸ್ವಷ್ಟ್ ವರ್ಧಿ ಆಮಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲಿ, ತುಮ್ಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತುಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಗೂಂಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ ಬಿಜೆಪಿ ಡಾರ್ಜಲಿಂಗಾಚೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾಂದೊ ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಹುಲ್ವಾಲಿಯಾ.

ತೊ ಮುಖಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋಡಿನ್ ವ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ ಮುಷ್ಕರಾವರ್ವಿಂ 300 ಆಕಂತ್‍ವಾದಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. “ಹಾಂವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಟೀವಿರ್ ಆನಿ ಪತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವಾಚ್ಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋಡಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ ಮುಷ್ಕರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್‍ಯೀ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ 300 ಅಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ತಸೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ? ಭಾರತೀಯ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಮಿತ್ ಶಾನ್ ತಸೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ?” ತೊ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿಲಿಗುರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಲೇಜಿಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

300 ಆಕಂತ್‍ವಾದಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಫಕತ್ 40 ಸೆಕುಂದಾಂನಿ, ಭಾರತೀಯ್ ವಾಯುದಳಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಭಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್‌ಚ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ! ವ್ಹಾವ್, ಕಿತೆಂ ತಮಾಸೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೊ! ಕಿತೆಂಚ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮಧೆಂಚ್ ಶೆಣ್ ಘಾಲ್ಚೊ!! ಆತಾಂ ಆಮಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ತೋಂಡ್ ದಾಖಂವ್ಚೆಂ ತರಿ ಕಸೆಂ? ಆಮ್ಚಿ ಖಬಾರ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಕೋಣ್ ತರೀ ಏಕಾಚ್ ಏಕಾ ಸೆಕುಂದಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಿತ್?

ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಧೈರಾಧೀಕ್, ಶಾಥಿವಂತ್, ಬುದ್ವಂತ್ ಆನಿ ಶಾಣೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜವಾಬ್ ದೀತ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಟ್ಕಿರೆ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತನಾ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಭಿಂಯೆನಾಸ್ಚೊ ಕಿತೆಂ ಜವಾಬ್ ದೀತ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆಂ ಕುಕೃತ್ಯೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊನ್?

ಆಮ್ಕಾಂ ತುರ್ಥಾನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಅತ್ರೆಗ್, ಆಶಾ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಆನಿ ತಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಭಿರುಚ್. ಪಾಂಯ್ ಉಕಲ್ನಾಸ್ತಾಂ ಶೆಣ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್‍ಚ್ ಘಾಣಂವ್ಚಿ. ಆಮಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚಾನಾಂವ್; ಕಿತ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆತಾ ಆಮ್ಚೊ ಯೆಡ್ಡಿಯೂರಪ್ಪಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾ? ಆನಿಕೀ ತೊ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ 22 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾಂದೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಮೆಳ್ಟೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಫುಂಕುನ್ಂಚ್ ಬಸ್ತಾ?

ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಚೆಂ ತುಮಿಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡಿನಾಕಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಲಜ್ ಹಾಡಿನಾಕಾತ್.

  ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

100% feel thumbs up. And how do you feel?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !