ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಠರಾವ್ – ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ವ್ಯಾರ್?

ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ರಾಕಣ್ ಮಂತ್ರಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮುಳಾಚೊ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಅಂತರ್ಲೊ. ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾನಾ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಮಾಳ್ಚಿಂ, ಉಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ಚೆ ಸಹಜ್. ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಂತು ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಚುಕಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂತು ಲೊಕಾಕ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ರಯ್ಲ್ ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುನ್ ತೆಂ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ತಾ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಠರಾವ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್. (ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾಂತ್ ಹಾಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾಗೀ? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ) ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ರಯ್ಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂಚಿಂ, ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಬದ್ಲುಂಚೆ ಠರಾವ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರ್ಯೆತ್‌ಗಾಯ್ ?

George

ಕೊಂಕಣ್ ರಯ್ಲ್‌ ವೇ ಕಾಮಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಹಾತ್ ಇಲ್ಲೊ ಮೊಟೊಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಕೊಂಕಣ್ ರಯ್ಲ್‌ ವೆ ವರ್ವಿಂ ಫಕತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾತಾ? ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳಾ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ತರ್ ಫಕತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ರಯ್ಲ್‌‌ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬದ್ಲಿಜೆ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್.

ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್, ಜರಿ ಕೊಂಕಣ್ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗೊಂಯ್ಕಾಂರಾಂಕ್, ಮಲ್ಬಾರಿಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಕೊಂಕಣ್ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ (ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರೋಮಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ) ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ? ತಾಣೆ ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಆನಿ ಐಬಿಎಮ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ ಆಜ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಪಾವೊತೊ ಪರ್ಯಾಯ್ ಸೊಧಿನಾಸ್ತಾನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಐಬಿಎಮ್ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಐಟಿ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ದೆಶಾಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡ್ಯಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇಶಾಚಿ ಐಟಿ ಪ್ರಗತಿ ಥೊಡಿಶಿ ವರ್ಸಾಂ ತರೀ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇಶಾಂತ್ ಅಜ್ ಹ್ಯೋಚ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ ರಾಜ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಶಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ದೇಶಿ ಪರ್ಯಾಯ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

PDMELLO

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್, ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಿ. ಡಿ’ ಮೆಲ್ಲೊ ಮುಳಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್. ಮುಂಬಯಿ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಚ್ಯಾ, ಬೆಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಾಂಚ್ಯಾ, ಬಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಡಿ’ ಮೆಲ್ಲೊನ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಡಿ’ ಮೆಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ. ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾಚೆರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಮೆಂಟೊರ್ ಪಿ. ಡಿ’ ಮೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಜ್‌ಯೀ ಆಸಾ. ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆತಾಂಯ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಸ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಲಾಂಬ್ ರಸ್ತೊ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಚೊ ಮಾತ್ ಆಜ್ ಕೊಣಾಕೀ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಭೆಟಯ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಿ. ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂದಾಜೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಡಿ’ ಮೆಲ್ಲೊಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆಲೆಂ ಆನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೋ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೊ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಲೆಕಾಂಚಿಂ ಮಾತ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾವ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಇತಿಹಾಸ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಾಚೆಂ, ಎಕಾ ಶಹರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಒರ್ಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ರಯ್ಲ್‌ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲ್ಯಾಲ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ಕಿತ್ಲೆ ಚಡ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆತಿತ್ಲಿ ತಕ್ಲಿಯ್ ಹಾಂಕಾ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸಾನಾ. ಎಕಾ ರಯ್ಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿತಾನಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕೊರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊಂ ಖರ್ಚ್ ಬಸ್ತಾ ಆನಿ ಶೆವ್ಟಿಂ ತೋ ಖರ್ಚ್ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾನಿಂಚ್ ಭರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಎಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ, ಲೋಗೊ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾರ್ – ಸಾಯ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸ್ಟೆಶನರಿ, ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ವೆಬ್ಸಾಯ್ಟ್, ಸೊಪ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕರೊಡಾಂನಿ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚ್ ಬಸ್ತಾ. ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಹೊ ಖರ್ಚ್ ಅಕೇರಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಲಾಗ್ಚೊಚ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ವಸೂಲ್ ಕರ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಶಹರಾಚೆಂ, ರಯ್ಲ್ ವಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ನಯ್. ರಸ್ತ್ಯಾಚಿಂ ನಾಂವಾ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಪಡಾನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಧೊಶಿ ಚಡ್ ಜಾತಾತ್.

ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲಾಕ್ ಆಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಕೊಣೀ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್. ಬಲ್ಮಠ ರಸ್ತೊ ಡಾ| ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ರಸ್ತೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಖಬರ್ ನಾ. ಫಳ್ನೀರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್, ದುಸ್ರೆ ಕೋಣ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಕೊವೆಂತಾಂ, ಇಗರ್ಜಾಂಚೇಯ್ ‘ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ರೋಡ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ನಾಂತ್. ಬೋವ್ಶಾ ತ್ಯಾಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಹೋಮಾಚೇಯ್ ಆಪಯ್ನಾಂತ್. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ರಯ್ಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾವ್? ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚೂಖ್ ಆನಿ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ? ಮಂಗ್ಳುರಾನ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ಪುಸುನ್ ಕಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೊ ತರೀ ಕಸೊ? ಮಂಗ್ಳುರಾಥಾವ್ನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ – ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಯ್! – ಹೆಂ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ!

Reso01

Reso02

Reso03
ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕುರ್ಪಾ : ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್

ಹಾಂಗಾ ಪಾರ್ಕಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಮೆಲ್ಲೊಚ್, ಎದೊಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಚೆಂಚ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಖರಿ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ದಿವಾಳಿ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸಂಗಟನಾಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಏಕ್‌ಚ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಜ್‌ಮುಖಿ ಕಾಮ್ ನಾ ವಾ ತೆ ವಿಶಿಂ ದಿಶ್ಟಾವೊ ನಾ. ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಾಂಯ್ ತರೀ ನವೆಂ ಉಬಾರ್ನ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ನ್ ಕರ್ನ್ ತೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ದಿಂವ್ಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆ ಚಿಂತಿನಾಂತ್. ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್‌ಚ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ದಾಕ್ಲೆ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ವಾ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ನವಿ ವಸ್ತೆ ಕೊಲೊನಿ ಬಾಂದುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್, ಏಕ್ ನವೆಂ ಪೆನ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸುರು ಕರ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಯೋಜನಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅಮರ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ (ಸರ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಕೊಂಕಣ್ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಜೋರ್ಜ್‌ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಏಕ್ ನವಿ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂದಿ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ನಯ್) ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಜಾಯ್, ಮ್ಹಿನತ್ ಜಾಯ್! ಪೂಣ್ ಠರಾವ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಆನಿ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊನೆ ? ಚಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫೊಟೊ – ಖಬರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಖಾತಿರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಕಾಫಿ – ಫಳ್ಹಾರ್ ವಾ ಏಕ್ ಜೆವಣ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಸಭೆಂನಿ ಅಸಲೆ ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ಲೆ ಠರಾವ್ ಮಾಂಡುನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫೊಟೊ – ಪ್ರಚಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಂನಿ ಏಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ – ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ನಾಗರಿಕಾಕ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಸಂಪತ್ತಿಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಅಧಿಕರಾನ್ ಪರ್ಜಾ ಜರಿ ಸವಾಲ್ ಕರಿತ್ – ರಯ್ಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಚೊ ಕೊರೊಡಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ಭರುಂಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ನಾಂವ್, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಸಂಗಟನಾಚೆ ಭರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ಆಸಾ?

ಜರೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಪುನರ್ ನಾಮಕರಾಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾ ತರ್, ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಠರಾವ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ ‘ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ವ್ಯಾರ್’ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೋಣ್ ಉಟೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇವಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪುಸುನ್ ಪೊರ್ಬುಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರುಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಡಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ರಂಭಾರೂಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಕೋಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್? ದೆಕುನ್ ಆಸ್‌‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಸುನ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಕಿತೆಂ ತರೀ ನವೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಳಯಾ. ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಸುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಆನಿ ಪರ್ತುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಮಾತ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನವೆಂ ಉಬಾರ್ತಾನಾ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಉಣೆ. ಇತ್ಲಿ ಸಾದಿ ಗಜಾಲ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆತಸಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ – ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತ್ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾ? ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೀಯ್ ಪಯ್ಸಾದೀಶ್ಟ್ ನಾ? ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಉಣೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಸ್ಸೆ ರಚುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ?

ಎಚ್ಚೆಮ್

ಮಾರ್ಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಸೊ  ಪತ್ರಾರ್ ಫಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಂಕಣಾಂತ್ಲೆಂ ಬರಪ್. ವಿಚಾರ್ – ವಿಜ್ಞಾನ್ – ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಧ್ಯೇಯಾಖಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ಸೊ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಭರ್ಪೂರ್ ವೈಚಾರಿಕ್, ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬರಪ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ  ಎದೊಳ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೊ ವರ್ಗಣ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ತರ್, ಆಜ್ ಚ್ ವರ್ಗಣ್ದಾರ್ ಜಾಯಾ.  ವರ್ಗಣಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ : ರು.500/- ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ : ರು.1,000/- ವರ್ಗಣಿ ಧಾಡುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ್

Account Name : ARSO
Account Type : Current Account
Account Number : 142000301000259
Bank : Vijaya Bank
Branch : Kankanady
IFSC Code : VIJB0001420

ಆರ್ಸೊ ದಫ್ತರ್ ವಿಳಾಸ್

ARSO
612 Fourth Floor , Kunil Complex
Bendorewell, Kankanady
Mangalore – 575 002

ಇ ಮೇಲ್

arsopaper@gmail.com

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. mm
    Alphonse Mendonsa Pangala

    Thanks for your in-depth analysis on this issue. Yes changing a name of the station or city or road is not as easy as changing nappies. It involves huge expenditure and waste of taxpayers money.
    Secondly, George Fernandes himself gave the name Konkan Railway which is fair enough to remember his contribution as konkan suputra. Above that demanding to change Mangaluru Railway station to George’s name is a foolish decision unaware of the massive expenses involved in that.
    Well awareness article by H M Pernal. Let more articles shed light on our society.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.