ಕೊರೊಡಾಚೆಂ ಪೀಠ ಆನಿ ಜಬೊಂಗ್ ಕುರ್ತಿ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಜಾತೆಚ್, ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ಸಮಧಾನ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಆಯ್ಕಾಲೆಂಯ್ಗಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದೋನ್ ಕೊರೊಡ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಚರಿತ್ರೆಂತ್‌ಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ”.

ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಭಾಶೆನ್, ದೋನ್ ಕರೋಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ಪಡ್ಲೆ.

“ದೋನ್ ಕರೋಡ್ ಗಿಳ್ಳೆಯ್ ತುಂವೆಂ? ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಲ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್ ? ಜಬೊಂಗ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಪೂರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಕುರ್ತಿ ವಿಕ್ತಾ ಜಾಣಾಂಯ್?”

“ಕುರ್ತಿ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸಾರ್ ಆಸಾ. ಅಂಬಾಡ್ಯಾ ತಸಲೆ ದೊಳೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ, ಅಕ್ಕಲ್‌ಯಿ ಜಾಯ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಅಕ್ಕಲ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ”

“ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ಅಕ್ಕಲ್ವಂತ್, ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ‌ಚ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಎಬಿಸಿಡಿ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೊಂಕ್ಣೊ ಸಾವ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಸತ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್, ಕಸೊ ವಿಬಾಡ್ಲೊಯ್ ದೋನ್ ಕರೋಡ್?”

“ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಜೆನೋಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಕುರ್ತಿ ತಿತ್ಲಿ ಸವಾಯೆನ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ದೋನ್ ಕೊರೊಡ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾಚೆ ಪೊತಿಯೆಂತ್ಲೆ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ದಿಸ್ ರಾತ್ ಹಾಂವ್‌ ನಾಚ್ಲಾಂ. ಕೊಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ ನಾ”.

“ತುಜ್ಯೆ ಪೊತಿಯೆಂತ್ಲೆ ದೋನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್ ತೆರಾ ಸುಕ್ರಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್. ಬೊರೆಂ ಜಾಲೆಂ, ತುಕಾಯ್ ತ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾನ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಲಿ”

♦ ♦ ♦

303 ಕೊರೊಡ್ ಸಿದ್ದಾನ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಹ್ಯಾ 2015 – 16 ಬಜೆಟಿಂತ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ವಾಂಟ್ಲೆ. 1, 36, 361 ಕೊರೊಡ್ ಖಜಾನಾಂತ್ಲೆ, ಹೆ 303 ಗುಲೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅಶೆಂ, ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂತ್ ಬಾವಿಸ್ ಪಯ್ಶೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಭಾಸೊ, ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನಿ 6.6 ಕೊರೊಡ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕುರ್ತಿಚೊ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಶಿಣ್ ಕರ್ಚೊಗಿ? ಕಸ್ಲೊ ಮೂರ್ಖ್ ಹಾಂವ್. ಮೆಯ ಕುಲ್ಪಾ, ಮೆಯ ಕುಲ್ಪಾ, ಮೆಯ ಮೆಕ್ಸಿಮಾ ಕುಲ್ಪಾ; ದೆವಾ ಧನ್ಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಚುಕ್ ಬೊಗೊಸ್.

ಏಕಾ ಪರ್ಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ 45 ರುಪಯ್ ಆನಿ 90 ಪೈಶೆ ವರ್ಸಾಚೊ ಖರ್ಚ್! ಆನಿ ಹಾಂತುನ್, ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ತೀಸ್ ಪೈಶೆ!

ಹ್ಯಾ ತೀಸ್ ಪೈಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಅಯ್ವಜ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ ವ್ಹಡ್, ಭಂಡಾರ್ ತೆಂ ಭಂಡಾರ್. ಭಿಕ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಕರೋಡ್ ವ ದೋನ್, ಘಸ್ಟೊ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

“ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಕೊಂಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಪುಣೀ ಥಾಪುಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಅಶೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ನಹಿಂಗಿ?”

ಮ್ಹಜಿ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮಾಂಡ್ಲಿ.

“ಸಾಹಿತಿ ಸಗ್ಳೆ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚ್ಯೆ. ದೀಸ್ ರಾತ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸದಾಂ ತಾಂಚೆಂ ರಜಾರ್, ಕಾಮ್ ಪೆಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ; ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೆಂ ಖೆಳೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಾಂಕಾ ಪಿಲ್ಯಾದ್”

“ದೆಕುನ್ ತುಂವೆಂ ಶಾಣೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆನಿ ರೂಲ್. ಆಯ್ಕೊಂನಾಯ್‌ವೆ ? ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ, ವಾಂಟಿಜೆ. ಥೊಡೆ ತುಜೆ, ಆನಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಥೊಡೆ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಘೊಂಕ್ಚೆ”.

ಬುದ್ಧು ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಶಿ ಕಶಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಇತ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಜಾಲಿ? ಒನ್ – ಲೈನ್ ಕುರ್ತಿ ಒರ್ಡರ್ ಕರ್ತಾನಾಂಯ್ ಅಸಲಿಚ್ ಥೊಡಿ ಬೂದ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲಿ ತರ್?

“ಯೆಯಾ, ಯೆಯಾ, ಕಿತ್ಲಿಂ ಎನೌಸ್‌ಮೆಂಟಾಂ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಿಂ, ಮಾಗೊಂಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಣಂದೆ ಪಡ್ರಾದ್; ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ, ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ”?

“ತೆಂ ಮೊರೊಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ ತುಂ; ಆಪೂಟ್ ಸೆವಾ ನಯ್‌ವೆ ತುಜಿ? ಆತಾಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಭೈರಪ್ಪಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್”?

“ಅರೆ, ಹೆಂ ಬೊರೆಂ ಆಸಾ. ದೊನ್ ಕರೋಡಾಚ್ಯಾ ಪೀಠಾಚೊ ಫಾಂವ್ಡರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್, ಆನಿ ಭುತಿ ಜೆಂವ್ಕ್ ಬೈರಪ್ಪಾ? ಸೊಳಾ ಪೀಠಾಂ ಮೂಸ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್; ಹಾಂತು ಕಾಲೆಂ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಳಾರಿ ದರ್ತೊಲೊ? ಸೊಳಾ ಜಣ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಜೆ; ನಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಮಹಂತ್. ಹೆಂ ಅದ್ಯಯನ್ ಪೀಠ ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರಿನಾ ತರ್, ಶರ್ತ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ, ತುವೆಂ ದೋನ್ ಕೊರೊಡ್ ಕುರ್ತಿ ಒರ್ಡರ್ ಕರ್ಯೆತ್”.

“ಪಕ್ಕಾ? ಹಾಂವ್ ರಪ್ಪಾ ಗೆಲಿಂ ಆನಿ ರಪ್ಪಾ ಆಯ್ಲಿಂ. ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಘಳಾಯ್ ನಜೊ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್‌ಸ್ಟೊಲ್‌ಮೆಂತ್ ಒರ್ಡರ್, ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆಕಾರ್ ಆತಾಂಚ್ ಕರ್ತಾಂ”.

ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಿಣಾನ್ ಜಬೊಂಗ್ ಜಾಲಿ.

► ಪಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ಥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !