ಆಂಬ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂಬ್ಯಾರ್

“ಕಾಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ, ಏಕ್ ವೋರ್ ಜಾಲೆಂ, ಫೊನಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಯ್? ಕೋಣ್ ಹಾಬಾ ಪುನೆಗೆಲ್ಲೊ?” ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆತುರಾಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್.

“ಕೊಣಿ ನಾ… ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ ಎಚ್ಚೆಮ್. ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ನಹಿಂವೆ, ಫೊನಾರ್ ಉಲವ್ನ್?” ಹಾಂವೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲೆಂ.

“ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಪುನೆಗೆಲ್ಲೊ? ತುಂ ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ಲೊಳ್ತಾನಾ ಕೊಣಿ ನಾ, ನಾ ಎಚ್ಚೆಮ್, ನಾ ಆಂದ್ರಾಮ್. ಆತಾಂ ತುಜಿ ಗಾಂಡ್ ನೀಟ್ ಜಾಲಿಗಿ, ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಗೆ ಜಾಲೆ; ಹಲ್ಕಟ್!” ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್ ಕೊಣೆಂ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ?

“ಪಳೆ, ತಶೆಂ ನಹಿಂ; ವೇಳ್ ಘಡಿ ಆಸ್ತಾ; ತೀನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ತಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಡ್ಚೊ ನಹಿಂ.” ಹಾಂವೆಂ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಹಾಂವ್ ವೊಪ್ಪಾನಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ ಉತೊರ್ ದೊನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ಚೆಂ. ಸಂಬ್ರಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾ.” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಹಟ್‌ಚ್!

“ಜಾಂವ್ದಿ, ಆತಾಂ ತರೀ ಸುಖ್ ದುಖ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ನಹಿಂವೆ, ತಾಂತುಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾಜೆ.” ಹಾಂವೆಯಿ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ನಾಂ.

“ಆಜ್ ಕಾಲೆಂ ಬೊರೊಯ್ತಾಯ್? ಮ್ಹೊಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಬಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾನೆ?”

“ತುಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆದಾಳಾ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ? ಸಾಂಗ್!”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕುರ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್ಗೀ? ಆನಿ ತುಂವೆಂ ಅಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ತರಿ ಕಿತೆಂ? ಮಿ ಅಂಡ್ ಮೈ ಒಳ್ಡ್ ಕ್ರೆಬ್ ಲಿವ್ ಹಿಯರ್! ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಕುರ್ಲಿ ಆನಿ ತುಕಾ ಚಾಬ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೊಗಿ ನಾಂ?” ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಂಬ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂಬ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲಿ.

“ಆತಾಂ ತುಂ ಇಲ್ಲೆಂ ವೊಗೆಂ ಬಸ್ತಾಯ್ಗಿ? ಸ್ಟೇವನ್ ಕೊವೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ, ತುಜ್ಯಾಂ ತಶ್ಯಾಲ್ಯಾಂ ಕಾತಿರ್‌ಚ್! ಡೊಂಟ್ ಸ್ವೆಟ್ ದ ಸ್ಮೊಲ್ ಸ್ಟಫ್ ವಿದ್ ದ ಫೆಮಿಲಿ! ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾರ್ಕೊ ಧುಂವ್ನಾಯಿ, ಬೊಶಿ ಲೆಗುನ್ ಧುಲ್ಯಾಯ್  ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ತೆಲಾಚಿ ಹಿಮ್ಸಾಣ್ ವಚೊಂಕ್ನಾ, ಕುಲೆರ್ ಲೆಗುನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಧುಂವ್ಕ್  ಕಳಾನಾ, ಫೆಸ್ಬೂಕಾಚೆರ್ ವ್ಹೊಡ್ಲಿಂ ವ್ಹೊಡ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಾಂ ಬರಯ್ತಾಯ್! ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲ್ಲು ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ, ಹಾಂ!”

 

ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ವ್ಹೊಡ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆಕ್ ಮುಲಾಮ್ ಪುಸುಂಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ, ಸೊಕ್ಸ್ ಘಾಲುಂಕೀ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಮಜತ್ ಜಾಯ್.

“ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ತುಜಿ ಚಾಕರ್ನ್‌ಗಿ? ಉಟ್‌ ಬೊಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಸೆವಾ ಕರಿಜೆ. ಮಾಗಿರ್, ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಪಾಡ್, ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಕುರ್ಲಿ!”

“ಶಿಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕಿ ಏಕ್ ಮೀತ್ ಆಸಾಜೆ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಜೀಬ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನಹಿಂ. ತೆಂ ತುಕಾ ಸೊಭಾನಾ. ಆತಾಂ 63 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ವಾಗ್ಚೆಂ? ಸ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಉಲಯ್ತಾ!” ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಶಿಣ್.

“ತುಂ ತ್ಯಾ ಒಪ್ರೆಶನಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕುಂಯ್‍ಕ ಜಾಂವ್ನಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ? ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸುಶೆಗಾತ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಸಾಡೆ ಬಾರಾ ಪೊರ್ಯಾಂತ್ ನಿದ್ತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ದೀಮ್ವ್ಕ್ ಉಟಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ರಾತಿಂ ಕಶಿಯ್ ಮಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡಾನಾ, ನಿದ್ತಾನಾ ಅಡೇಜ್ ಜಾತಾತ್. ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್, ಹೆ ಘೊವಾಚೆ ರಗ್ಳೆ? ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಸ ವ್ಹರಾರ್ ಉಟೊನ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ದಡಿ ಬಿಡಿ ಕರ್ನ್ ಹಾಂಡಿಯೊ ಆಪ್ಟುಂಚ್ಯೊ? ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಕೊಣ್ ನರ್ ಮನಿಸ್ ಚಾ ಪಿಯೆತಾಯೆ?”

“ಹಾಂವ್ ಒಪ್ರೆಶನಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಕುಂಯ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತರ್, ತುಕಾ ಎಟಿಎಂ‌ತ್ ವಚೊನ್, ಪಯ್ಶೆ ಕೊಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತೊಲೊ? ಮ್ಹಜೊ ಭುತ್ ಗೀ? ದಿ-ಮಾರ್ಟಾಕ್ ವಚೊನ್, ಆಂಗ್ಡಿ ಸಾಮಾನ್ ಕೊಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತೊಲೊ? ತುಜೊ ಮೀಂಡ್‌ಗೀ? ದುದಾಕ್ ನೆಟ್ ಬೆಂಕಿಂಗಾ ದ್ವಾರಿಂ ವರ್ಗಣಿಂ ಕೋಣ್ ಬಾಂದ್ತಲೊ? ತುಜೊ ಮೆಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್‌ಗೀ? ಮೊಗೊರ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಂ ಚಡ್ತೆ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್? ಮಾಸ್ಳಿ ಕೋಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತೊಲೊ? ತುಜಿ ಮೆಲ್ಲಿ ಅವಯ್‌ಗೀ? ತುಜಿ ಬುಟ್ಟಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸೊಕ್ಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್, ತುಜ್ಯಾನ್ ನಜೊ!”

 

“ಮಿಂತ್ರಾ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಜಾಳಿರ್ ಸೇಲ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ನೆಸುಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನಾ. ಪಾಂಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಣೊ ನಾಂತ್. ದೋನ್ ಜೋಡಿ ವ್ಹಾಣೊ ಆನಿ ತೀನ್ ಜೋಡಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ಬೇಂಕ್ ಬುಡ್ಚೆಂ ನಾಂ. ಖಂಯ್ ವರುಂಕ್ ಕಂಜೂಸಿ ಕರ್ನ್? ವೆತಾನಾ, ವೊರ್ನ್ ವೆತಾಯ್‌ಗೀ?” ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಸದಾಂಚೆ ರಜಾರ್!  ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ, ತ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ.

“ಅಮೆಜೊನ್ ಜಾಳಿರ್- ಬುಕ್ ಸೇಲ್ ಆಸಾ. ಬರೆ ಬರೆ ನಾಮ್ಗಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸುಣ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ತುಜ್ಯಾ ಏಕಾ ಜೋಡಿ ವಾಣ್ಯಾಂಕ್,  ತೀನ್ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.”

“ಬೂಕ್… ಬೂಕ್ … ಬೂಕ್, ಕೆದಾಳಾ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಬೂಕ್, ವಾಚ್‌ಚ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂಯೀ ಕರ್ಯೆತ್, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್. ತುಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ನಾಂಯ್? ಎಚ್ಚೆಮ್ ಕಸೊಯ್ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಛಾಪುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ. ಬೆಶ್ಟೆಂಚ್, ಪೇಸ್ – ಬುಕಾರ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್, ನಾಂವಾಕ್ ನಾಂವ್ ಜಾಲೆಂ, ಚಾಯ್ ಪಾನಿ‌ಯೀ ಜಾಲಿ.”

“ಪಳೆ, ಮನಿಸ್ ಕೇವಲ್ ವ್ಹಾಣೊ, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿಯೆನಾಂ. ತಾಕಾ ಮೆಂದು ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಚ್,  ತಾಣೆಂ ವಾಚಿಜೆ, ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಜೆ, ಲ್ಹಾನ್ – ವ್ಹಡ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಜೆ. ವಾಸು, ಖಡಾಪ್, ಎಟ್ಯೆಲ್, ಚಾ ಫ್ರಾ, ಸಿರಿವಂತ್, ಇತ್ಯಾದಿ, ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ತೆಲೆ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್? ಹೆತ್ತೆರಿಕೀ, ತುಂ ಕಶೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲೆಂಯ್? ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿ ವಾಚುಂಕ್ ಯೆತಾ? ತುಜ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಆವಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಳ್ವೊನ್ ಯೆತಾ.”

“ಪುರೊ, ಪುರೊ, ತುಜೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಮರಾಟಿ ಶಿಖಯ್ತಾನಾ, ತುಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್? ಭೆಶ್ಟೆಂ ಉಲಯ್ತಾ , ತಾಳ್ ಯೀ ನಾ, ಮೂಳ್ ಯೀ ನಾ!”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ; ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಾನಡೀ ಲಿಪಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲೆಂನಾಯ್? ಮುಖ್ಲೆಂ ಜೊಡೆಂ ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ನಹಿಂವೆ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂನಿ ವೆಚೆಂ. ಹಾಂವೀ ಏಕ್, ಕೊಣಾಕಡೆಂ ಉಲಯ್ತಾಂ; ಗಾದೆ ಕೊಸ್ಚೆಂ ತುಂವೆಂ ಖಂಯ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಂಯ್!”

“ಪುರೊ, ತುಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಗೊತ್ತು ಆಸಾ ನೆ? ಹಾಂವ್‍‌ಚ್ ಅನ್ನಾಡಿ; ಹಾಂವೆಂ ಖಂಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಪಳಯ್ಲಾ ? ಪೂರಾ ತುಂವೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ!”

“ನಾಸ್ತಾನಾ… ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಣೆಂ ಜನ್ಮಾಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ!”

“ತುಂ ಆಂಬ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂಬ್ಯಾರ್ ಉಡ್ಲೊಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಕಡೆ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಘಡೀ ಜೊಪ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೊರೆಂ!”

ಆಯ್ಲ್, ಮ್ಹಜಿ ಮೊಗಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಬೆಡ್ರೂಮಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ನಿದ್ಲಿ.

 ಪಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ಥ

50% feel awesome. And how do you feel?
1 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
1 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

10 comments

  1. Andrew L D Cunha

    ಆಂಬ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ ಕುಂಬ್ಯಾರ್ ಉಡ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ತಾನ್. ತುಜಿ ಶಯ್ಲಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ವಚೊನ್ ವಚೊನ್ ಅಂದ್ರಾಮಾಕೀ ಬಾಕಿ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾಂಯ್. ಬರಯಿತ್ತ್ ರಾವ್. ಬರಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ತಾನಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬಿಗಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತಿನಾ! ಬಗಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ! ವಾಚುಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ.

    • ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ತಾ

      ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂ, ಪಯ್ಲೆಂ, ೨೫ ಅವಸ್ವರ್ ಜ಼ಾಂವ್ದಿತ್.

  2. Alphonse Mendonsa Pangala

    Welcome back sir Philip. Loved your hilarious article above. It was nice to read your witty articles once again. Total entertaining.. thanks n keep on sharing regularly..

    • ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ತಾ

      ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಆನಿ ಸರಾಗ್ ವಾಳ್ತೆಲಿಂ. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ; ವಾಚುನ್, ವಿಮರ್ಸೊ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರೊನಾಕಾ.

  3. Welcome back Philip. Happy to read your fun filled article. Hoping to read more from you in near future!

    • ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ತಾ

      ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ; ವಾಚುನ್, ವಿಮಸ್ರೊ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರೊನಾಕಾ.

  4. ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಮುಂಬಯ್.

    ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುದಾರ್ಥ ಮಹಲಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಆತುರಾಯೆಚಿ ನದರ್ ಮಾರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಮಝಾ ಆಯ್ಲಿ. ಮಿವ್ಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾತ್. ಗೊಡ್ಸೊ- ಕೊಡ್ಸೊ ಹೊ ಸಂಬಂಧ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

    • ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ತಾ

      ಆನಿ ಸರಾಗ್ ವಾಳ್ತೆಲಿಂ. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ; ವಾಚುನ್, ವಿಮರ್ಸೊ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರೊನಾಕಾ.

  5. Gerald Carlo

    ಲಗೇ ರಹೊ ಫಿಲಿಪ್ ಬಾಯಿ..ತುಂ ಅದೃಷ್ಟ್ ವಂತ್. ತುಜಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವಾಚ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾ ತರೀ… ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಚೊ (!) ಚಾಡಿಯಾಳೊ ಮಿವ್ಣೊ ಆಸಾ!

    • ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ತಾ

      ಮಿವ್ಣ್ಯಾಕ್ ದುಬೈ ದಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಗ್ಳೆ ನಾಂತ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !