Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪರ್ನೆಂಚ್ ನವೆಂ!

CVCLMN 1 1ನವೆಂ ವರಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆ. ನವೆಂ ವರಸ್ ಯೆತಾ ಮಣೊನ್ ಸಕ್ಟಾಂಕಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ನ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ನಾಚ್ ನಾಚೊನ್, ಪದಾಂ ಗಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ನವೆಂ ಕೆಲೆಂಡರ್ ವರಸ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ನವೆಂ? ಮನಿಸ್ ಆದ್ಲೆಬರಿಚ್ಚ್. ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿ? ಕಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿ? 2018 ದಶೆಂಬರ್ ಎಕ್ತಿಸ್ ತಾರ್ಕೆರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ 2019 ಜನೆರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರ್ಕೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಬದಲ್ಲೆ? ಮನಿಸ್ ಬದ್ಲನಾ ತೆಂ ಸತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರೆಂ ಜಾಣಾಂತ್. ಆಮಿ ಬದ್ಲಜಾಯ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ವಾಸ್ತವಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಪಯ್ಸ್. ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೊ ಸಾಂಡುನ್ ಬರೆ ಗೂಣ್ ರುತಾ ಕರ‍್ಚೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಯೆತ್. ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ಆಯ್ಲಿ ತರ್, ತಿ ಏಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್. ಪುಣ್ ತಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್. ಸವ್ಕಾಸ್ ಹೆರ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾಂಪಾಳೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಬಾರಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಟಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಡಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಸಾನ್ ಭರುನ್ ಪುಷ್ಟಿ ದಿಸತ್ ತರ್, ತಿ ಏಕ್ ಶಾರಿರಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಲೊಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತಿ ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್. ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್.

ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಚಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ನಿದೆಂತೀ ಜಾಗಯ್ತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ ತಾಚೆ ಕೇಸ್ ಉಗಯ್ತಾ. ನವೆಂ ವಸ್ರುರ್ ಮೆಳ್ನಾ ತರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ರಾಗಾನ್ ಫುಗಯ್ತಾ. ಫೆಸ್ತಾಂಕ್, ಸಂಭ್ರಮಾಂಕ್ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸ್ಚೆಂ ಫೆಶನ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ತೊ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಾಂಟೊಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್‌ಚ್ಚ್ ನವೆಂ ನವೆಂ ಆಶೆತಾ. ನವೆಂ ಘರ್, ನವೆಂ ಕಾರ್, ನವೆಂ ವಾಚ್, ನವೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಸೆಂ ನವ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಲದಿನ್ ಲಾಂಭ್ ಜಾತಾ. ಪರ್ನ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ನವ್ಯಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ ರಗ್ತಾಂತ್ ರೊಂಬ್‌ಲ್ಲಿ ಸವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ನೈಂ, ನವ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಫೆಶನ್ ದರ್ಶಕ್ ಕಾಂಟೊ ಮಣ್ಯೆತ್.

CVCL01

ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಆನಿ ನವ್ಯೊ ವಸ್ತು ಬರ‍್ಯೊಚ್ಚ್. ಪುಣ್ ವವೆಂ ಸಂಯ್ಬ್ , ನವೊ ಮನಿಸ್, ನವಿ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಣ್, ನವೆ ಗೂಣ್ ಹೆಂ ಮನ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ಆಮ್ಕಾಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನೈಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ನವೆಸಾಂವ್ ವ ನವೆಂಪಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಆಶೆತಾಂವ್. ಮನಿಸ್ ಬದ್ಲನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ಹೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ನವೆಪಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕೊಣೀ ಮನಿಸ್ ತಾಚೊ ವ ತಿಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಬದ್ಲಿನಾ. ನಡ್ತೆಂಯ್ ಬದ್ಲನಾ. ಪುಣ್ ಹೆರಾಂನಿ ಬದ್ಲಜಾಯ್ ಮಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮಾ? ಆಪುಣ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ತರ್, ಹೆರ್ ಬದ್ಲುಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಪಟ್? ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ನೀತ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಏಕ್ ನೀತ್! ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಉಲವ್ಪ್!

ಬಳಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತೆಂ ಖರೆಂ ತರಿ, ’ತಾಣೆ ಬದ್ಲಜಾಯ್. ತೊ/ತಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ/ತಿಕಾ ಮಾಂದ್ತಾಂ ವ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ತಾಂ’ ಅಸ್ಲೆಂ ಧೋರಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ತರ್ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಕೊಣಾಕಿ ಆಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಲೆಂಚ್ ಧೋರಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್ ಮನಿಸ್ ದೆವಾ ಹುಜಿರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕತ್? ಬದ್ಲುನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದೆಚಿ ತರ್, ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸಾಧ್ಯ್? ’ತುಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬದಲ್, ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಂ’ ಮಳ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ತರ್ಣಾಟಿಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಿತ್? ಕಿತ್ಲಿಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಿತ್? ’ತುಂ ಬದಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಕಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ರೀಗ್’ ಅಶಿ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ತರ್ಣಾಟೆ ಪಾದ್ರಿ ಜಾತಿತ್? ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಮಾದ್ರಿ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಉರ‍್ತಿತ್? ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ ತಸೊ/ಆಸಾ ತಶಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತವಳ್ ಸಂಸಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ ಮಳ್ಳಿಂ ತಿರಸ್ಕರಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಸ್ವಭಾವಾಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್!

CVCL003

ಥೊಡ್ಯಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಂನಿ ಮನಿಸ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಆಶೆತಾ. ದೆಶಾಚೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಚಾ ಹಾತಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಸುಟ್ಕೆಚೊ ದೀಸ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮನಿಸ್ ಸಪ್ಣೆತಾ. ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಫುಡಾರಿ ವಚುಂದಿತ್, ಬರೆ, ನವೆ ಮುಖೆಲಿ ದೆಶಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಧರುಂದಿತ್ ಮಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಸಕ್ಡಾಂಕಿ ಆಸ್ಚಿ ಸಹಜ್. ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ದೆಶಾಂತ್ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೊಸಾಚೆಂ ಲಾಂಭ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬದ್ಲಾವಣ್ ಲೋಕ್ ಆಶೆಲೊ ಆನಿ ಎಡ್ಸಾ ಕ್ರಾಂತಿಂತ್ ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಭ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಗೊರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ವರ್ಣ್-ಭೇಧ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಅಖೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಆಶೆಲೊ ಆನಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಾಂಡೆಲಾಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಸರ್ಕರಾ ವಿರುಧ್ ಝುಜ್ಲೊ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಜಿಕ್ಲೊ. ಆಮ್ಚಾಚ್ಚ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಅಖೆರ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ದೆಶಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳುಂದಿ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂನಿ ಲೊಕಾನ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ವಿರೋಧ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ತಸಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಖಾಲ್ ದೇಶ್ ಭರ್ ಚಳ್ವಳ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಶೆವಟಿಂ ಜಯ್ತೆವಂತ್‌ಯ್ ಜಾಲೆ. ಆತ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಶೆತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಭಿಸ್ಪ್ ಕೆನ್ನಾಂ ನಿವೃತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳಾತ್ ಮಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾದ್ರಿ ಆಶೆತಾತ್. ಕೊವೆಂತಾಂನಿ ವ್ಹಡಿಲ್/ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ನವೊ/ನವಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ಚ್ ಕುಸ್ತಾ . ಆತಾಂಚೊ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಮಣ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ರಾಗಾರ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಜಾತಾ ಫುಮಾರ್ ತರ್ ಲೋಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಏಕ್ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಯೆಂವ್ದಿ ಮಣ್ ದೆವಾಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಭೆಟಯ್ತಾ ತಾಂತುಂ ನವಾಲ್ ನಾ! ಆಯಿಲ್ಲೊ ನವೊ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಸ್ಳುನ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಲೊಕಾಚಿ. ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪರಿಗತಿಂನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ತಾ.

ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಕಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್? ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಘಾಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ದುಕಾಂ ಚಡ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್. ದಾದ್ಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣಿಂಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ನಾ ಜಾತಾತ್! ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ವ ಇತರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬದ್ಲನಾಂತ್. ತೆ ಬದ್ಲುಂಕ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮಾಗುನ್, ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂತಾಂ ಭಕ್ತಾಂಕ್ ನೊವೆನಾಂ ಧರ್ನ್, ವಾತಿ ಪೆಟವ್ನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ತೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಿಸಾಂ ಭೆಟವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ತಸ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಖಡ್ಪಾರ್ ಉದಕ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಡು ಅನುಭವ್! ದುಕಾಂಚ್ ಖಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ. ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡೆ ದಾದ್ಲೆ ಲಗ್ನಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಂಚಾ ಸುಳ್ಯೆಂತ್ ಶಿರ್ಕುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್. ತಿ ಮತಿಚಾ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಚಿ ಲಾಂಭ್ ಕಾಣಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ದವರ್ಲೆಲಿ ಭುತಿ ಜಿಣಿಭರ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್. ತ್ಯಾ ಫಾಪ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಗಳಯಿಲ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಏಕ್ ಸಾಗರ್ ಜಾತಿತ್. ಪುಣ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾರಾಂ ಪರಿಂ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ದಾದ್ಲೆ ವಿಪ್ರೀತ್ ದುಭಾವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿಣಿ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಿ ವಳ್ವಳಾಯ್ತಾ. ಮತಿಂತ್ಲೊ ಕಿಡೊ ಮರನಾ. ಮನಿಸ್ ಸರನಾ, ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ವರಿನಾ! ಕಸ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್!! ಮನ್ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಖಡಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪರತ್ ಕರ್ಗನಾ. ಬದ್ಲಾವಣ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಶಿಲೆಂ ಸಪಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಖಂತಿಚಿ ಝರ್ ಸುಕನಾ.

ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಶೆತಾತ್ ಭುರ್ಗಿಂ. ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಕಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಮಾ ಜಾತಿತ್. ಘರಾಂತ್ ಕೆನ್ನಾ ಸಮಧಾನ್ ಯೇತ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಮಳ್ಳಿ ಸಕತ್ ಪರತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ಧರಿತ್ ಮಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚಿಂ ತರ್ನಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಉಣಿ ನಾಂತ್.

ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಶೆವ್ನ್ ದುಕಾಂನಿ ಉಶೆಂ ಭಿಜಂವ್ಚಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ಚೊ ಸಂಖೊ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡುನ್ ಯೆತಾ. ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ಪೊಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ತೊಪ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಆಪ್ಣೆ ಉಪ್ವಾಶಿಂ ರಾವುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಖಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಆತಾಂ ಪೊಟಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಹಾತ್ ನಾಂತ್! ಏಕ್ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಖಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ಕ್ ಖಂತ್. ಆನ್ಯೆಕ್ ವೆಳಾರ್ ಆವಯ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲ್ಯಾರಿ ಭುರ್ಗಿಂ ದೀನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೂಕ್! ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾರಾ ತರಿ ’ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆ ಮಾಂಯ್’ ಮಣ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ‍್ಚೆಂ ಎಕ್ಲೆಂಯ್ ನಾ! ಹಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೆನ್ನಾಂ ಮೊವಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲತಿತ್ ತೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಸಪಣ್ ಸಬಾರ್ ಜನ್ಮ್-ದಾತರಾಂಚೆಂ. ಆವಯ್ಚಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ಚಾ ಖಾಂದಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆತಾಂ ಮೊಬಯ್ಲಾ ವೆಂಗೆಂತ್! ಹಿ ಕಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ!!! ಪರ್ತತಿತ್ ಹಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಕುಶಿಂ?

CVCL02

ಹ್ಯಾ ಸಂಸರಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಪಳೆತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್ . ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮಳ್ಳೆಂಯ್ ರುಜು ಜಾಲಾಂ. ಬರೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಖೊಟೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಖೊಟೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಈಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಈಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮೊವಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಧಾರುಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮೊವಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಬದ್ಲವಣ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಬದ್ಲವಣ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ವಾಸ್ತವ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಬರೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪರ್ನೆಂಚ್ ನವೆಂ ಆನಿ ನವೆಂಚ್ ಪರ್ನೆಂ! ಮನಿಸ್ ತೊಚ್ಚ್/ತಿಚ್ಚ್. ದೆಕುನ್ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್‌ಯ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಮಿ ದೀಜಾಯ್. ಖರಿ, ನೀಜ್ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ವರ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಮನಾಚಿ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ. ಮನ್ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲಿಂ ತರ್ ಮನಿಸ್ ಬದಲ್ಲೊ/ಬದಲ್ಲಿ ಮಣ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಯೆತ್.

ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಆಶೆಂವ್ಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀತ್? ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರಾತ್?

► ಸಿವಿ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

 1. mm
  Alphonse Mendonsa Pangala

  There’s a saying that if you want to change the world, first change yourself, your habits, attitude and actions.
  The above article exactly pointing at that. It’s a very well written article explaining in detail how can we expect change from others if we don’t change ourselves first.
  In this context, there are certain things that we can change collectively such as governments and elect a most appropriate one. Even then every single person has to take trouble of voting. Unless we do that we can’t change anything, any government.
  Thanks sir for this beautiful narrative. Expecting more from you in Kittall..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.