ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ : ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಳಾಕ ಭೇಟ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಾರಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಶಿಕೊವಚೆ ಕಾರ್ಕಳಚೆ ಎಸ್.ವಿ.ಟಿ ಶಾಳಾಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಡಾ| ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ನೇತೃತ್ವಾರಿ ಭೇಟ ದಿಲೆಂ ಆನಿ 52 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಫುಕಟ ಶಾಳಾ ಬ್ಯಾಗ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣ ಕೆಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾ ತರಪೇನ ದಿವಚೆ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿನ ವಾಪರನು ಘೆವನು ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಪಾಚೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ಕರಕಾ ಅಶಿಂ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಸೋಣು ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಇತರ ಜಿಲ್ಲಾಂತ ಲಿಖಿತ ಜಾವನ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿಕಯ್ ಜಾರಿ ಯೆವಕಾ ತಶೀಂಚಿ ಹಾಕಾ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಸೂಕ್ತ ಜಾವನ ಆಸಾ ಅಶಿಂ ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ಶೆಣೈನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಿಲೆಂ.

ಶಾಳಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಮಿತಿ ಎಚ್. ದಾಮೋದರ ಶೆಣೈ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಮ್. ಜಾನಕಿನಾಥ ರಾವ್, ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗೀತಾ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ಹೆರ ಮಾನೆಸ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶೀಲಿಂಚಿ.

MORE NEWS FROM WORLD KONKANI CENTRE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !