Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ

EAPEdgar Allan Poe

THE TELL-TALE HEART

ಎಡ್ಗರ್ ಅಲನ್ ಪೋ (1809-49) ಎಕುಣಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚೊ ಬೋವ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಕತಾಕಾರ್, ಕವಿ, ತಶೆಂ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಖಕ್ ಸೈತ್. ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ಮತಿ ಭಿತೆರ್ ರಿಗೊನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಆಶಾ- ಆಕಾಂಕ್ಶಾ; ಘುಸ್ಪಡ್-ಗೊಂದೊಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚಾಂತ್ ತೊ ಪ್ರವೀಣ್. ಸಾಹಸಿ ಕಾಣ್ಯೊ ರಚ್ಚಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರಚ್ ತೊ ಫಾಮಾದ್. ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ರಚ್ನಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾರ್ಕಿಕ್ ಪಾರ್ಕೊಣಿ, ನಿರೀಕ್ಷಣೆಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಶೆರ್ಲೊಕ್ ಹೋಮ್ಸ್, ಪೋಚೊ ಪತ್ತೇದಾರ್ ಡ್ಯುಪಿನಾಚೊ ಫೊಟೊ ಕೊಪಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. The Murders of Rue Morgue, The Purloined Lettrer ತಸಲ್ಯೊ ಪೋ ಚ್ಯೊ ಕೃತಿ ಆತಾಂಯ್ ಅಮರ್.

ಖರೆಂಚ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತು ಗೊಂದೊಳಾಯೆನ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ. ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಭರಲ್ಲೊಂ. ಆತಾಂಯ್ ತರೀ ತ್ಯಾಚ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸಾಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಚೆ ಸಾರ್ಕೆಂಗಿ? ಹಿ ಏಕ್ ಪಿಡಾಗೀ ವ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ, ತರೀ ಮ್ಹಜಿ ಗ್ರಹಣ್ ಸಕತ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಸಕತ್ ತರೀ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚಾ ಸರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್, ಪಂದಾ ಆಸ್ಚಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚಾ ಭುಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಬ್ಧ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತೆತ್ ಆಸಾತ್. ತರೀ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ? ಶಾಂತ್ಪಣಿ, ಕಸಲೊಚ್ ಮನೋವಿಕಾರ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಚಿಕ್ಕೆ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಯಾ.

EAP02

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೊ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಕ್ ಕಸೊ ಘುಸ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಘುಸ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹೊಚ್ ವಿಚಾರ್ ರಾತ್ ಆನಿ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಘುಂವಾಲಾಗ್ಲೊ. ಹೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ಧೇಶ್ ವ ಮನೋವಿಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಣೆ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕುಸ್ಕುಟಾ ತಿತ್ಲೊಯ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಚಿಂತಲ್ಲೊ ಸಮೆತ್ ಯೀ ನಾ. ಏಕ್ ಪಾಡ್ ಉತಾರ್ ಉಚಾರಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಧನಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಭಾಂಗಾರಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಶೆಲ್ಲೊಂಚ್ ನಾ. ತರ್, ಹಾಕಾ, ಬೋವ್ಶಾ ತೆ ದೊಳೆಚ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಚ್! ಘೊಣಿಚೆ ಬರಿಂ, ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಪಾತಳ್ ಫುಲ್ ಮಾಂಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತೆ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ನಿಳ್ಶೆ ದೊಳೆ. ತೆ ದೊಳೆ ಮ್ಹಜೆ ತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವಲ್ಲೆಚ್ ತಡವ್, ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ, ಮ್ಹಜಾ ಕುಡಿ ಭಿತೆರ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ರಗತ್, ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಬರ್ಫಾ ಬರಿಂ ಥಂಡ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್, ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್, ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ನಿಚೆವ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾವರ್ನಿ, ತಾಚೆ ತೆ ಪನ್ವತಿ ದೊಳೆ ನಿವಾರುನ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಹೆಂ ನೀಜ್. ತುಮಿ, ಹಾಂವ್ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಣೊನಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ಮೂ? ಪಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆವಸ್ತಿತ್ ತಶೆಂ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವೆ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಇತ್ಲಿ ಕಾಳ್ಜಿ ವಯ್ಸುಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ನೀಜ್. ಹರ್ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ವಳೂ ಅವಾಜ್ ನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಸುರ್ವೆರ್, ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂಡೊ ಮಾತ್ರ್ ಭಿತೆರ್ ರಿಗಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ.. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ, ಏಕ್ ಚೂರ್ ಯೀ ಉಜ್ವಾಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡಾನಾಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ಧಾಂಪಲ್ಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಭಿತೆರ್ ರಿಗಯ್ತಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಖಂಡಿತ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆ ಪಡೊನ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಇರಾದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಎಕ್ಲೊ ಪಿಸೊ ಇತ್ಲೊಯ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ಗಿ? ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ದಾರಾ ಭಿತೆರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವೋರಚ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ. ಭಿತೆರ್ ರಿಗಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಪಾವೊನ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಂಕ್ ಬಾಂಧ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಬಾರೀಕ್ ಪ್ರಕಾಸಾಚಿ ಕಾಡಿ ತಾಚಾ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಪನ್ವತಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊಂ. ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಬರೋಬರ್ ಸಾತ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫುಲ್ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲೆ ತೆ ನಿಳ್ಶೆ ದೊಳೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಧಾಂಪುನಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಪನ್ವತಿ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚೆರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದ್ವೇಷ್ ನಾತ್ಲೊ. ಸಕಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ಕೂಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ತಾಚೆಲಾಗ್ಗಿಂ ಸದಾಂಚೆ ಬರಿಂ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರುನ್, ಹೆಂ ತೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಹರ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಚೊರಾ ಬರಿಂ ತಾಚಾ ಕೂಡಾ ಭಿತೆರ್ ರಿಗೊನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಆಟ್ವ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ಕೂಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಭಾರಿಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ. ಘಡಿಯಾಳಾಚೊ ಸೆಕುಂದಾಚೊ ಕಾಂಟೊ ತರೀ ಮ್ಹಜಾಕೀ ಚಿಕ್ಕೆ ವೇಗಾನಂತಚ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ತಾಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ತ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಧೃಡತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಭಿತೆರ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಖುಷೆಚಾ ಭಾವನಾಂಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಚೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ವಳೂ, ವಳೂ ತಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚಾ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತೆರ್ಲ್ಯಾ ಭಾವನಾಂಚೊ ಜೋಪ್ ಪಾಪಾಚಾ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆದಾಳ್ಳೊ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಖುಷೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಭಿತೆರಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ಬೋವ್ಶಾ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ! ತೊ ಗಜ್ಡೆ ವಯ್ರ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಡೊನ್ ಪೊಡೊನ್ ಬಾರಿಕಾಯೆನ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ಳೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ನ್ಹಯ್? ನಾ, ಹಾಂವ್ ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಾಲ್ಲೊಂ ನಾ. ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾನ್ ಚೊರಾಂಚಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜನೆಲಾಂ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ದಾಟ್ ಅಂದ್ಕಾರ್ ಕೂಡಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ವಳೂ ದಾರ್ ಉಸವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂಚ್ ದಾರ್ ಉಘ್ಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

EAP03

ಹಾಂವೆ ದಾರಾ ಭಿತೆರ್ ಮಾಂಡೊ ರಿಗಯ್ಲೊ. ಲಾಟೀನಾಕ್ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತಗಡ್ ಆನಿಕೀ ಚಿಕ್ಕೆ ಸುಟಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ‘ಕರ,ಕರ,’ ಅವಾಜ್ ಕೆಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಡಬಕ್ಕ ಕರ್ನ್ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಪೆರ‍್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್, “ಕೊ..ಕೊ..ಕೋಣ್ ಥೈಂ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ ನಾ. ಚಡುಣೆ ಏಕ್ ವೋರ್ ಹಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾವಲ್ಲೊಂ. ತೊ ಯೀ ನಿದ್ಲೊ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಸಾತ್ ದೀಸ್ ಜಾಗೊನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ತೊ ಯೀ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಶಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಆಯ್ಕಾಲಿ. ತಿ ದುಕಿಚಿ ವ ಸಂತಾಪಾಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ತಿ ಭಿಂಯಾಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ. ತೆಂ ಮರ್ಣಾಚಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಥರ್ಥರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ಗೂಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಲ್ಲೆಂ ಅಕ್ರಂದನ್. ತಿಕಾ ಹಾಂವ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ವಳ್ಕತಾಂ.

ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾತಿಂ ನೀದ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕೂಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಭಾಂಯ್ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಬುಳ್ಬುಳ್ಯಾಂ ಬರಿಂ ಅಕಾಂತ್ ಚಡಯ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖರೆಂಚ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್ಲೊಂ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಅಜೂನ್ ನಾಸಮಧಾನೆನ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೊ. “ಖಂಯ್, ಧುಂವ್ರಾ ಘುಡಾಂತ್ ರಿಗ್ಲಲ್ಯಾ ವ್ಹಾರ‍್ಯಾಚಿ ಶಿಳೊಣಿ ಆಸ್ತೆಲಿ.” “ಉಂದಿರ್ ಆಸ್ತೆಲೊ.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾನ್ ತರ್ಕ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತರೀಪುಣ್, ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಿವಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಹಾಂವ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ.

ಪಾಪ್, ಅಪ್ಣಾಚಾ ಭಂವ್ತಿ ಮಾಂಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಕುಡಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಸೊವ್ಣ್ ತಾಚಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಗಮ್‌ಲ್ಲಿ.

ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾತಾರೊ ನಿದಾನಾತ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಲಾಟೀನಾಕ್ ರಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತಗಡ್ ಇಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆಶೆಂಚ್ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂಶಂಚ್ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಕಶೆಂಯೀ ಏಕ್ ಬಾರೀಕ್ ಇಡೆಂ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೊಂ. ನಿಮಾಣೆ ಲಾಟೀನಾಚಾ ಇಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬಾರಿಕ್ ಮಂದ್ ಕೀರ್ಣ್ ಸುಟೊನ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ತ್ಯಾ ವಿಲಕ್ಷಣ್ ಘೊಣಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

EAP05

ತೆ, ವಿಲಕ್ಷಣ್ ನಿಳ್ಶೆ ಘೊಣಿ ದೊಳೆ, ಉಗ್ತೆಚ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ತೆ ಹಾಂವೆ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಪಳೆಲೆ. ಫುಲ್ ಮಾಂಡಲ್ಲೆ ತೆ ಮಂದ್ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜಾ ಪಾಟಿ ಕಣಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಫ್ ಸರಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾಂವ್ ತಾಚೆಂ ವದನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ನಿಗೂಢ್ ಸಕ್ತೆನ್ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರಚ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ತುಮಿ ‘ಪಿಶೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ್ ಗ್ರಹಣ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ. ಹೆಂ, ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚಾ ‘ಟಿಕ್,ಟಿಕ್, ಟಿಕ್,ಟಿಕ್..’ ಸಬ್ದಾಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್ ಮ್ಹಣ್ತೇ ಆಸಾಂ. ದಾಟ್ ವಸ್ತುರಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಧವರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾ ಬರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಹೊ ಸಬ್ಧ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಪರಿಚಿತ್. ತೊ ಸಬ್ಧ್ ದುಸ್ರೊ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್! ದ್ಹೊಲಿಚೊ ಅವಾಜಾನ್ ಸೊಜೆರಾಚೊ ಆವೇಶ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂ, ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಮ್ಹಜೊ ಆವೇಶ್ ಚಡಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ತರೀಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಯ್ರಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್, ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆಂವ್ಕೀ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ನ್ ಫಾತ್ರಾಚಾ ಇಮಾಜಿ ಬರಿಂ ನಿಶ್ಚಲ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಫಕತ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಚೆ ಬರಿಂ ಹಾಂವೆ ಚತ್ರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿಂ ಉಡ್ಕಣಾಂ ದ್ಹೊಲಿಚಾ ಅವಜಾ ಬರಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಪುರ್ತೊ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ತೊ ‘ಟಿಕ್,ಟಿಕ್, ಟಿಕ್, ಟಿಕ್’ ಅವಾಜ್ ಅತಾಂ ಆನಿಕೀ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಹಾಂವೀ ಆತಂಕಿತ್ ಮ್ಹನಿಸ್. ಜಾಗ್ ಮಾಗ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನೀರವ್ ರಾತಿಂ ತೊ ‘ಟಿಕ್, ಟಿಕ್..’ ಸಬ್ಧ್ ಮ್ಹಜೊ ಆತಂಕ್ ಚಡಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ತರೀ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಸಬ್ಧ್ ಆನಿಕೀ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಫುಟೊನ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಯ್ತ್ ಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಘಾಬ್ರೆಲೊಂ. ದುಸ್ರೆಂ, ಹೊ ‘ಟಿಕ್, ಟಿಕ್..’ ಸಬ್ಧ್ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?!.. ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಪಾವಲ್ಲಿ. ಲಾಟೀನಾಕ್ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತಗಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್, ಏಕ್ ‘ಹುಂ’ಕಾರ್ ದಿತ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚೆರ್ ಉಡ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾನ್ ಏಕಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ವ್ಹಯ್ ಏಕಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಬಳ್ ನಾತ್ಲಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಕಸಲೊಚ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ ನಾ. ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚಿ ದಾಟ್ ಗಜ್ಡಿ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ವೊಮ್ತಿ ಘಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎದೊಳ್ಚಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್, ಮಸ್ತು ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಗಜ್ಡೆ ಪಂದಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಟಿಕ್, ಟಿಕ್..’ ಅವಾಜ್ ಕರ್ನಂಚ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಪರ್ವಾ ಕೆಲಿ ನಾ. ವೊಣ್ತಿ ಉತ್ರೊನ್ ಸೆಜಾರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಅಕ್ರೇಕೀ, ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ‘ಟಿಕ್, ಟಿಕ್..’ ಅವಾಜ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಮೆಲೊ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಗಜ್ಡಿ ಲೊಟುನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಮೆಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ನಿಳ್ಶೆ ದೊಳೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಧೊಸ್ಚೆ ನಾಂತ್!

ತುಮಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜೂನ್ ‘ಪಿಸೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರ್, ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಚಿ ಕೂಡ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಧವ್ರುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಪಾಯ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ರಾತ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೆಂದುಯೀ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲೆ: ಮಾಂಡೊ, ಮಧ್ಲೊ ಭಾಗ್, ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ…

EAP01

ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಚಾ ಕುಡಾಚಾ ಧರ್ಣಿಕ್ ಫಳಿಂ ಹಾಂತುಳ್ಳೆಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ಹಾಂತ್ಲಿ ತೀನ್ ಫಳಿಂ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲಿಂ. ಪಕ್ಕಾಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಫಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫಳ್ಯಾಂ ಪಂದಾ ಉಗ್ತೊ ಜಾಗೊ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಲಿಪವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಫಳಿಂ ಧಾಂಪ್ಲಿಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಖುದ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾನ್ ಸಮೇತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪಾತ್ತೊ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಬೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತರೀ ಭಾಯ್ರ್ ಆನಿಕೀ ಅಂದ್ಕಾರ್ ಭರಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಂಪಿಣ್ ವಾಜಲ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಥಂಡ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ. ಉಟೊನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತೇಗ್, ಅಪುಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಿತೆರ್ ಘುಸ್ಲೆ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಹಾಚಿ ತನ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾ ಸಮಧಾನೆನ್ ಭಿತೆರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮಾರಲ್ಲಿ, ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಪಣ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ? ಮ್ಹಾತಾರೊ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರಚ್ ಇತ್ಲೊ ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಕೀ ತಾಂಕಾ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ಕುಡಾಂತ್‌ಚ್ ಕದೆಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸೊಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ಹಾಂವೀ, ತುಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ಗೀ ನಾ ಕೋಣ್ ಜಣಾ, ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕ್ ಪುರುಲ್ಲೆ ವಯ್ರಚ್ ಕದೆಲ್ ಧವರ್ನ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ದುಬಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ನಾಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ತೆ ಯೀ ತೃಪ್ತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವೀ ಆರಾಮ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಪೊಲಿಸಾಂಕೀ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೆಯೀ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೆ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್, ಹಿ ಸಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆದ್ನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿಕಳ್ತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಂಬಾಯೊ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಕಾನಾಂನಿ ಕಸಲೆ ಪೂರಾ ಅವಾಜ್ ಉಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಉಟೊನ್ ವೆಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿಂ. ತೆಂ ಕೊಣಾಚಿಗೀ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಮ್ಹಜಾ ಕಾನಾಂ ಭಿತೆರ್ಲೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಡೊನಂಚ್ ಗೆಲೊ.. ತಾಚೆರ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊಂ.. ಪುಣ್ ತೊ ಸಬ್ಧ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಗ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆ ತೊ ಸಬ್ಧ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾನಾಂ ಭಿತೆರ್ಲೊ ನ್ಹಯ್, ಭಾಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಡ್, ಚಡ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ತರೀ ತೊ ‘ಟಕ್,ಟಿಕ್…’ ಅವಾಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಘಾಂಟಿ ಬಾಶೆನ್ ಸಾದಾಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತೊ ಏಕ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾಕ್ ವಸ್ತುರಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ತಸಲೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಬ್ಧ್. ಹಾಂವ್ ಶ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉರ್ಡಾತಾಲೊಂ ತರೀ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಾ ಗುಮನಾಕ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಗೆಲಿ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಬಸಲ್ಲೆ ಕಡ್ಚೊ ಉಟೊನ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊಂ. ಕಾನಾಂ ಭಿತೆರ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಸಬ್ಧ್ ಚಡೊನಂಚ್ ಗೆಲೊ. “ಹೆ ದಳ್ದಿರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾ ಉಟೊನ್ ಚಲಾನಾಂತ್ ಗಾಯ್?” ಮ್ಹಾಕಾ ದರಬಸ್ತ್ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಜಾತೇ ಆಸ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಘುಂವೊನ್ ಯೀ ಮ್ಹಜೆ’ಶಿಂ ಪಳೆಲೆಂ ನಾ. ಹೆವ್ಶಿನ್ ತ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಚಡೊನಂಚ್ ಯೆತಾಲೊ. ಎದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕಾತೆತ್ ನಾ ಕಾಯ್? ಹೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಪುಣಿ ನ್ಹಯ್ಮೂ? ತಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತರ್ಮನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೆಳೆಯ್ತೆತ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಕಳಾನಾಸ್ಚೆ ತಸಲೊ ಪಿಸೊ ನ್ಹಯ್. ಹಾಚೆ ವರ್ತಿ ದುಸ್ರಿ ಚಿತ್ರ್-ಹಿಂಸಾ ಬೋವ್ಶಾ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯೊ ನಂಜಾಳ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾತೆತ್ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜ್ಯೋರಾನ್, ತಾಳೊ ಪಿಂಜುನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರಿಜೆ ನಾ ಮೊರಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಲಾಷ ಉದೆಲಿ. ಘಡಿಯಾಳಾಚೊ ಸಬ್ಧ್ ಚಡೊನಂಚ್ ಯೆತಾಲೊ….

EAP04

“ಹೇಯ್.. ಬೆವಾರ್ಶ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನೋ..” ಹಾಂವೆ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡೊನ್ ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಅರಾಬಾಯ್ ದಿಲಿ. “ತುಮ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಚಲಾನಾ ಪಡ್ಪಶ್ಯಾನೊಂ..! ಹಾಂವ್ ಕಾಬೂಲ್ ಜಾತಾಂ! ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಲ್ಲೆಂ!.. ತೊ.. ತೊ ‘ಟಿಕ್, ಟಿಕ್, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್’… ಸಬ್ಧ್ ತಾಚಾಚ್ ದಳ್ದಿರ‍್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ! ಮ್ಹಜಾ ಕದೆಲಾ ಪಂದಾ ಪಳೆಯಾ… ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಹಾಂಗಾಚ್ ಪುರ್ಲಾ!”

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ

G W CARLO On KITTALL ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಮುಂಬಯ್.

    ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಅನುಭವಿ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಎಡ್ಗರ್ ಅಲನ್ ಪೋ ಹಾಚಿ ಹಿ ಭಯಾನಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಿತ್ರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಚಡ್ಲಾಂ. ಜೊಕ್ತಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ಘಾಲ್ಚಿ ಎಚ್ಯೆಮಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅನುವಾದಕಾಕ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.