Trending Now

ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ‘ಝುಜ್’ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಆನಿ ಸಾಂ. ಜೊಸೆಫ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ‘ಝುಜ್’ ಹಾಚೆಂ 24ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮಾರ್ಚ್ 16 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನಿನಾಸಮ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೆಶನಾರ್, ಪದುವಾ ರಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿ ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆಜುವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಗೂಂಡ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಫಕತ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರಿಂ ವಯ್ರ್ ಕೇಂದ್ರೀಕ್ರತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್, 90 ಮಿನುಟಾಂಚೊ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಕಸೊ ಸಂಪ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.


ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಸೊಶಿಯೆಶನಾಚೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಜೊಸ್ಸಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಖಜನ್ದಾರ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಮತಾಯಸ್ ವೆದಿರ್ ಆಸೊನ್, ‘ಝುಜ಼್’ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮಾ| ಅಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊಕ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಸರ್ವ್ ಪೊಷಕಾಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲವ್ನ್, “ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಸಲೊ ನಾಟಕ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಥರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತಾಣಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಥಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ನಾಟಕ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮಾ| ಆಲ್ವಿನ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ‘ಝುಜ಼್’ ನಾಟಕಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ.

ಎಕಾ ಪ್ರೆಕ್ಷಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ “ಇತ್ಲೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ನಟನ್, ನಿತಳ್ ಭಾಸ್, ಉಂಚ್ಲೆ ಸಂಭಾಷಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ತರೀ ಹಾಣಿ ಬರೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆವಾಜ್ ಆಸೊನ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸ್ಲೊ ಮನಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಜಾಗೊಂವ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ”


ದುಸ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ “ಹೊ ನಾಟಕ್ ದೋನ್ ರೆತಿರ‍್ಯೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಬಳ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆದಾರ್ ದಿತಾ. ತಾಂತ್ಲೆ ಸಂಭಾಶಣ್, ಆನಿ ದೊಗ್‌ಚ್ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರಿಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ”

ಭಾತ್ಮಿ : ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವ

One comment

  1. Alphonse Mendonsa

    Yes, Zuz drama is one of the best drama I have seen. The role played by Christhy and Clanvin should be appreciated and applauded. Powerful dialogues, acting skills, the presentation, lighting, sounds, background music and above all the story makes this drama one of the most memorable one. Also from the same team, one must also watch “Salgi morna Sangi ” for which Christy Ninasam awarded best Karnataka state actor.
    Wishing the team all the success in future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !