Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆಮಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್

SikearmCLMಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಲಿಮ್ಕಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ಚೊ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಆದ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಪರತ್ ಯೆತಾನಾ ದೊಗಾಂಕೀ ಹಾಸೊ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

‘ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲಾಯ್‌ಮ್ಮೂ’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಅಯ್ತಾರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಶೆರ್ಮಾಂವಾಚೆರ್ ಆಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ. “ಆಜ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್, ಭಯ್ಣ್ ಪತಿಣ್ ಯಾ ಧುವ್ ಸರ್ವಾಂಕೀ ಗವ್ರವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ‍್ಯಾಂ. ಆಶೆಂ ಸಂಸಾರಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ, ಆವಯಾಂಚೊ, ನರ್ಸಾಂಚೊ, ಟೀಚರಾಂಚೊ, ಮಾತಾರ‍್ಯಾಂಚೊ ಇತ್ಯಾದಿ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹರ್ ಎಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ತಾಲೆಂತ್ವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುನ್ ತಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಏಕ್ ಮಾದರಿ ಜಾಯ್ಜಯ್’ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಣೆಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಗಮ್ಮ್ ಕರುನ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಘಾಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂಚ್ ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಲಿ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ಲಿ.

ಫಿರ್ಗಜ಼್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂದೊ ವಲ್ಲಿ ಇಗರ್ಜೆಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ‘ಮಾರ್ಲೊ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂ ತಾಕಾ. ’ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕಲೊಯ್ಗಿ?’

‘ವ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಲ್ಲಿ. ‘ಮ್ಹಕಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ.’

‘ಮೀಟೀಂಗ್ ಆನಿ ಈಟಿಂಗ್ ಮಾಗಿರ್ ಕರ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ. ’ಏಕ್ ಸುಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ಲಿ. ಸಕ್ಟಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಚೊಯಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾಗಿ? ಆಮಿಂಯೀ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆ ಸಾಂದೆ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಸಕ್ಟಾಂ ಬರಿ ಅನ್ವಾಲ್ ಬಾಂದ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಪುರ್ಚೆಂ. ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲೋಕ್ ಮರ್ಯಾದೆಚಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆನಾ? ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ ನಾಂಗಿ?’

‘ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜ಼ಾಲ್ಯಾಗಿ ತುಕಾ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ವಲ್ಲಿನ್. ’ತಮಾಶೆ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಯ್ಗಿ? ಕೊಣಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್?’

‘ಕೊಣಿ ಕಿತೇಂಯಿ ಮ್ಹಣೊಂದಿತ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ’ಜ಼ಾಣಾಂಯ್‌ಗಿ ವಲ್ಲಿ ತುಂ? ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಮಾಂಡೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೀ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಣ್ಯಾನದ್ರೆನ್ ದೆಕ್ತಾತ್? ಆಮಿ ಕರ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೊಣಿ ಕರ್ತಾತ್ ಗಿ? ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಬಾರಾಂ ಆನಿ ಗಡಂಗಾಗಾರ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಏಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕರಿನಾಂತ್? ಆನಿ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ಗ್ಯಾರೆಜಿಗಾರ್ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಕರುನ್ ಪೋಟ್ ಭರಿನಾಂತ್? ಆಮಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಂವ್ ತರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕಂಟ್ರೋಲಾರ್ ಆಸ್ತಿಂಗಿ? ಭುರ್ಗಿಂ ಬೊರಿಂ ಕರುನ್ ಶಿಕ್ತಿಂಗಿ?

SSK03

‘ಸಮಾ ಪಳೆ, ಸೂಪರ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಳೆಂ ವಲ್ಲಿನ್. ’ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೀಟೀಂಗ್. . . ವಲ್ಲಿನ್ ಹೊಲಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ.

ಉಲಯ್ತ್ ದೊಗೀ ಕಂಪೌಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಘುಂವೊಂನ್ ಎಕೇಕ್ ಸಿಗ್ರೇಟ್ ವೋಡ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೊಗೀ ಜಣ್ ವೈನ್ ಶೊಪಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ದೋನ್ ಕ್ವಾಟರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಇತ್ಲಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್ತಾಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯಾ ಬಾರಾವಾಲ್ಯಾನ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಆಪಯ್‌ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಎಕಾಮೆಕಾಚೇಂ ಸುಖ್ ದುಖ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾತ್ ಆನಿ ಸಮಾದಾನೆನ್ ಜೆಯೆತಾತ್. ಹೊ ಏಕ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಶಿರ್ವಾದ್. ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಸ್ವ-ವ್ಯವಸ್ತಾ ನಾ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ.

‘ಮ್ಹಜಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಕಶಿ ಲಾಗ್ಲಿ ತುಕಾ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವಲ್ಲಿಕಡೆ.

‘ಸೂಪರ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಲ್ಲಿ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ವಲ್ಲಿನ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಹಾವೆಂ ವಲ್ಲಿಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಳೆಲೊ. ತೊ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಘಾಲ್ಲೆಂ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಹರ್ ಎಕಾ ಸಬ್ದಾ ಸಾಂಗತಾ ಸೂಪರ್ ಸಬ್ದ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ಸವಯ್ ತಾಚಿ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ’ಸೂಪರ್ ವಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಲ್ಲಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ’ತುಂ ಸೀರಿಯಸ್‌ಲಿ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮೂ?’

‘ಯೆಸ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ’ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಉಲಯ್ತಾತ್ಗಿ?’

‘ಪಳೆ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆಂ ಜ಼ಾಯ್ಜೆ. ಹರ್ಶೆಂಚಾ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾಯೀ ಕರೆಜ಼್ಮಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸೊರೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ತೆದಾಳಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಾಂತ್ ಉಲವ್ಯಾಂ’

‘ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತ್ ತುಂಚ್ ವಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಳೆ ಹಾವೆಂ. ’ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಜ಼ಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೊಕ್ ಔಟ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮಾಗಿರ್ ಆಮಿ ಬಸೊನ್ ಫಾಯ್ನಲ್ ಕರ್ಯಾಂ.’

‘ಸೂಪರ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಲ್ಲಿ ಪರ್ತುನ್. ಆನಿ ಏಕ್ ಕ್ವಾಟರ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಜೆ ಕರ್ನಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್ ವಲ್ಲಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.

ವಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಬರೊ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಸೆಂಚ್ ವಟಾರಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಫೇಮಸ್. ಶಿಸ್ತ್‌ ಇತ್ಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಕೀ ಸಾಂಜೆಚಾ ಸಾತಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾಕಡೆ ಕೊಣೀ ಉಲಯ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್.

‘ಮ್ಹಜೆಂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ದವರ್ನ್ ಘೆತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ.

ಸಕಾಳಿಂ ಗೊರ್ವಾಂಚೆಂ ದೂದ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ಏಕ್ ರಾಂವ್ಡ್ ಮಾರುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪರತ್ ಗೊಟ್ಯಾ ಭಿತರ್‌ ರಿಗ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ 90 ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ಲಿ ತರ್ ’ಸೂಪರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಟಾಲೆಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲಿಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಚಡ್ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಂವ್ಡ್ ಇಕ್ರಾ ವ್ಹರಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್. ಏಕ್ 15 ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಉಟೊನ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಳಾಂ ಕಡೆ ಥೊಡೇ ಚೊರೆ ಕರ್ನ್ 4 ವ್ಹರಾರ್‌ಶೆಂ ಏಕ್ 90 ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೇ ರಾತಿಕ್ 9 ವ್ಹರಾರ್. ವಲ್ಲಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಕಡೆ ಬರೊ ಸಂಬಂದ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜ಼ಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ ಕೋಣ್ ತರೀ ಹಾಡುನ್ ತಾಕಾ ಜ಼ಾಲಾಕಡೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸೊಡುನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ. ರಾವ್ಲೆ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಕೊಣೆಂ ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಬಾರ್ ಜ಼ಣಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಕುಮಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸಾಯ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾತ್ ವರಾರ್‌ಶೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಮೀಟೀಂಗ್ ದವರ್ಲೆಂ.  ಪೀವಟ್ ಜೆರಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ’ಆಮಿ ಏಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕರ್ಯಾಂ. ದೋನ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್. ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ 90 ವಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಜೊ’

SSK04

ಕಂಣ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲುನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಲೊಚೆನ್ ದಿಲಿ. ’ವಲ್ಲಿ ದಾಟ್ಟುಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಕಡೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಎನಾಂವ್ಸ್ ಕರವ್ನ್ ಥೊಡೆಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ‍್ಯಾಂ. ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ನ್ ಚಡ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿವ್ಯಾಂ’

ಡಿಂಗ್ ರೋಬರ‍್ಟಾಚಿ ದುಸ್ರಿಚ್ ಐಡಿಯಾ ’ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್ ಆಜ಼್ ಮುಣಾಸಾರ್ ಏಕ್‌ಯೀ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಕೊಣೆ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಎಕೀ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಖೊಟೊ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಂತ್, ಕೋಣ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ, ಕೊಣಾಚೆಂ ಲಿವರ್ ಎದೊಳ್ ಪಾಡ್ ಜ಼ಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ತಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಕರಿಜ಼ಾಯ್’

ಥೊಡೆಂ ಪಿಡ್ಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ಚೊ ’ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊನಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ’ಆಮಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರ್ತಾಂ ತರ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜ಼ಾಯ್ಜಾಯ್. ಟಾಯ್ಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಜ಼ೊ. ಗೆಸ್ಟಾಂಕ್ ಸೋಫ಼್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾತ್ ಸರ್ವ್ ಕರಿಜ಼ಾಯ್. ಸ್ಪೀಚ್ ಕರ್ಚಾ ಕೊಣೆಂಯಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಜ಼ೋ. ಶೋರ್ಟ್ ಆನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಜ಼ಾಯ್ಜಾಯ್. ಸರ್ವ್ ಟಾಯ್ಮಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಟಾಯ್ಮಾರ್ ಎಂಡ್ ಜ಼ಾಯ್ಜಾಯಿ’

ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಪೋಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಿಶೂನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ’ಆಮಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸೊರೊ ದಿಂವ್ಚಾ ವಾಯ್ನ್ ಸ್ಟೋರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಹರ್ತಾಳ್ ಕರಿಜ಼ಾಯ್. ಡಿಸೀಕ್ ಏಕ್ ಮನವಿ ದೀಜ಼ಾಯ್. ಜನಜ಼ಾಗ್ರತಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜ಼ಾಯ್.’

ಶೆಂಭರ್ ಜ಼ಣಾಂಚ್ಯೊ ಶೆಂಭರ್ ಐಡಿಯಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ಆಸ್ತಾಂ ಕರೆಜ಼್ಮ್ ಆಯ್ಲೊಚ್.

ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಲ್ಲಿ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ತಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜ಼ಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಸಿಂಜಿಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ಪೆಂಟೆಂತ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕರೆಜ಼್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಡಿ಼ಜ಼ಾಯ್ ತರ್ ತಯಾರಾಯ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಬೆಬ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ನಾಂವ್ ಜ಼ೊಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ವಲ್ಲಿ ಖಂಯಿ ಪುಣಿ ದಿಸ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಾಟ್ ಪಳೆವುನ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ತಾಚಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಘೊವಾಕ್ ಗಾಳಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾಂ ಘೊವಾಂಕ್ ಗಾಳಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ವೇಳ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೊ. ರಾತಿಂ ಸಾಡೆ ಆಟ್ ವರಾರ್‌ಶೆಂ ವಲ್ಲಿ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‌ಶೆಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಾಯ್ನ್ಬ್ ಶೋಪಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕೇಬಿನಾಂತ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಹಾವೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಹಾವೆಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚಾ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಬಸ್ತಾನಾ ವಲ್ಲಿ ಶೆರ್ಮೆಲೊ.

‘ಥೊಡೆಂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಸೆಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ಹಾವೆಂ ಕರೆಜ಼್ಮಾಂತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪೂರಾ ಸೊಡ್ಲಾಂ.’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ವಿರಾರ್ ಜ಼ಾವ್ನ್‌ಶೆಂ.

‘ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ’ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಮೆಳ್ಳೆಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಮಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಮಾ ಜ಼ಾಲೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಸಮಾ ಜ಼ಾಯ್ನಾ.’

ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಕ್ವಾಟರ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ಲಾಯರಾಲಾಗಿಂ 3 ಬೊಟ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ವಲ್ಲಿನ್. ಆನಿ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಲಿಮ್ಕಾ ಓರ್ಡರ್ ಕೆಲೊ.

ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಷಣ್ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪೋಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.ತಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಲಿಮ್ಕಾಯಿ ಹಾಡವ್ನ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂ. ’ಹಾವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೊ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಜಿರಯ್ತಾ. ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತಕ್ಲಿ ಬರಿ ಚಲ್ತಾ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ.

ಮಧೆಂ ಉಟೊನ್ ವಚೊನ್ ಸಪ್ಲಾಯರಾಕಡೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಸ್ತಾಲೊ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ವಲ್ಲಿನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಲಿಮ್ಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ಸ್ಟ್ರೋ ಘಾಲುನ್ ಎಕಾಚ್ ಮಿನಿಟಾಭಿತರ್ ಲಿಮ್ಕಾಚಿ ಬೋಟ್ಲ್ ಖಾಲಿ ಕರುನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಲಿ.

‘ಸೂಪರ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಲ್ಲಿ ಲಿಮ್ಕಾಚಿ ಬಾಟಲ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ತಾನಾ. ‘ಲಿಮ್ಕಾಂತ್ ಮಜಾ ಆಯ್ಲಿ.’

ಮ್ಹಜಿಂ ಅಂತರ್ಮಳಾಂ ಉಡ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್. ‘ಲಿಮ್ಕಾ ಇತ್ಲೊ ಸೂಪರ್ ಕಸೊ ಜ಼ಾಲೊ?’

ಮ್ಹಜೆಂ ಪೀವನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾವೆಂ ಸಪ್ಲಾಯರಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಅಸಲೆಚ್ ಲಿಮ್ಕಾ ದೀ.’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

’60 ಭರ್ಸುನ್ ಹಾಡಿಜೆಗಿ ಯ 90 ಭರ್ಸಿಜೆ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸಪ್ಲಾಯರಾನ್?

ವಲ್ಲಿಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಶೆಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಎದೊಳ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭರ್ಸುನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊಯ್?’ ಹಾವೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

’90 ಭರ್ಸುನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊಂ.’ ಸತ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಸಪ್ಲಾಯರ್

‘ಸೂಪರ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂ ವಲ್ಲಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ’90 ಚ್ ಭರ್ಸುನ್ ಹಾಡ್.’

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರಿ ಸಪ್ಲಾಯರಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರುನ್ ಲಿಮ್ಕಾಂತ್ ಭರ್ಸುನ್ ತೀನ್ 90 ವಲ್ಲಿ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಘುಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೈರಾಣ್‌ಯೀ ಜ಼ಾಲ್ಲೊ.

ಪರತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲಿಮ್ಕಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಸೂಪರ್’

SSK05

ಹಾವೆಂಯೀ ಮ್ಹಳೆಂ ‘ಲಿಮ್ಕಾಚ್ ಸೂಪರ್ ವಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಸೂಪರ್.’

ಚೊವ್ತೊ ಲಿಮ್ಕಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಉಟೊಂಕ್ ಜ಼ಾಲೆಂನಾ. ತಾಚೆಂ 3 ಬಾಟ್ಲಿಂಚೆಂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವುನ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

‘ಬಸೊಂಕ್ ಜ಼ಾತಾಗಿ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ.

‘ಜಾತಾ’ ಮುಣಾಲೊ ವಲ್ಲಿ. ’ಲೋವ್ ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ ವರ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

ವರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಸಾಡೆನೋವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

‘ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಅಜಾಪಾನ್‌ಶೆಂ.

‘ಹಿ ವಿಸ್ಕಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತೊ ಥಂಯ್ ರಾಕ್ತಾ ಆಸ್ತಲೊ. ದಯಾಕರುನ್ ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ’ ಪರಾತ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ’ಪ್ಲೀಸ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ. ಕೊಣಾಕೀ ಗೊತ್ತು ನಾ.’

ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಪಿಲಾಚಿ ಗತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ.

ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ ಬಾಯ್ಕ್ ರಾವಯ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿಚಿ ಸ್ತಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಟಸ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಲಕೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆವಲ್ಲೊ ವಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಚೆರ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡೊನ್ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ಫುಟ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಆವಸ್ತಾ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೊಂ ನಾ.

ಅಮಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆ ಆನಿ ಸೂಪರ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೊ. ಸೂಪರ್ ವಲ್ಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸೂಪರ್ ಲಿಮ್ಕಾ ವಲ್ಲಿ ಜ಼ಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾವೆಂ ಠರಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾತ್ ಫಿರ್ಗಜ಼್ ವಿಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ಸಿಲ್ಲೆಂ.

CKR

► ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

45% feel love. And how do you feel?
103 :thumbsup: Thumbs up
104 :heart: Love
0 :joy: Joy
22 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.