ಸ್ವಿಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ : ಫುಮೆಟ್ಟೊ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಸವ – ಬಸ್ತಿ ಆನಂದ ಶೆಣೈಕ ಆಪೊವ್ಣೆ

ಸ್ವಿಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಂತು 2019 ಎಪ್ರಿಲ್ 4 ತಾಕುನ ದೋನ ಹಪ್ತೊ ಚಲಚೆ ’ಫುಮೆಟ್ಟೊ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಸವಾಂತು’ ಭಾಗಿ ಜಾವಚಾಕ ಬಂಟವಾಳ ಬಸ್ತಿ ಆನಂದ ಶೆಣೈಕ ಆಹ್ವಾನ ದಿಲಾಂ. ಉತ್ಸವಾಚೆ ಅಂಗ ಜಾವನ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯಾರ ಪ್ರಚಲಿತ ನಡೆ ವಿಚಾರ ಬದ್ದಲ ದೋನ ಸಂವಾದಾಂತು ಶ್ರೀ ಶೆಣೈ ಭಾಗಿ ಜಾವನ. ತಶೀಂಚಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂಕ ಭೇಟಿ ದೀವನ ನವದೆಹಲಿಕ ವಾಪಸ ಜಾತಾಚಿ.

ಬಸ್ತಿ ಆನಂದ ಶೆಣೈ ತಾಂಗೆಲೆ ಭಾರಾ (12) ವರಸಾ ಪ್ರಾಯೇರ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ’ಪೊಗೊ ಚಾನೆಲ್’ ಹಾನ್ನಿ 2008 ಇಸವಿಂತು ಭಾರತಾಚೆ ಲ್ಹಾನ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ ಮಾಂಡುನ ಹಾಳೆಲೆ ’ಪೊಗೊ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕಿಡ್’ ( Pogo Amazing Kids under artistes Category ) ಸ್ಪರ್ಧೆಂತ ಪಯಲೆ ಇನಾಮ 5.00 ಲಾಖ ಆಪಣಾವನ ಘೆತಲಾಂ.

ಬಸ್ತಿ ಆನಂದ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ನಾತ್ತು ಆನಿ ದಿಲ್ಲಿಚೆ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಸ್ತಿ ದಿನೇಶ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ಪೂತು ಜಾವನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷದ್, ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ ಕಾಲೇಜ ಪದವೀಧರ ಜಾವನ ಆಸಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !