ಐಪಿಎಲ್ ಆನಿ ಎಲಿಸಾಂವ್

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ್ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ದೊನೀ ಖೆಳ್‌ಚ್ಚ್…ಏಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ರಾಜಕೀಯ್. ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಬೋಲ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾಟಾಚೊ ತರ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚೊ, ಉತ್ರಾಂನಿ ತೀರ್ ಮಾರ್ಚೊ!

ಧರ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ (ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಧರುನ್) ವ್ಯಸನ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚುನಾವ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೊನೀ ಖೆಳ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಜಾತಾತ್. 12 ವ್ಯಾ ಆವ್ರತ್ತಿಚೆಂ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುರು ಜಾತಾ ತರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚೊ ಚುನಾವ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ವೆರ್. ಮಾಯ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನೀ ಅಂತಿಮ್ ಶಿಕರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಖೆಳ್ ಮುಕ್ಲೆ ಆಟ್ ಹಪ್ತೆ ಲೊಕಾಚೆ ಉದ್ವೇಗ್, ಆಕರ್ಷಣ್ ಆನಿ ಹುಮೆದ್ ಊಂಚ್ ಶಿಕಾರಾಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ಕರುನ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ದುಬಾವ್ ನಾ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾನಿಂ ದುಡು, ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ. ಅಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಆನಿ ದ್ವೇಷ್ ಚಡೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ತರ್, ಲೋಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಧರ್ಮ್, ದೇಶ್ ಭಕ್ತ್, ದೇಶ್ ಭದ್ರತಿ ಇತ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಮತ್ ಘಾಲಿತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್?

ಚುನಾವ್ 7 ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರಜ್ ಆಸ್ಲಿಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ವಾದ್ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ್ ತರೀ, ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಭಾರತಾಂತ್‌ಚ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಕ್ತಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್. 2009 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಆನಿ 2014 ವೆಳಾರ್ ಯು ಎ ಇ ಆನಿ ಭಾರಾತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಉಡಾಸ್ ಕರ‍್ಯೆತ್. ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದೆಶಾಂತ್ ಕಾನೂನ್ ಆನಿ ಶಾಸನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಚುನಾವಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಭಾರ್ ಕ್ರೀಯಾತ್ಮಕ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಶಾಸನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಚಿ ಬಂದಬಸ್ತ್ ಆನಿ ತಯಾರಾಯ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಐ ನ್ ಬರಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ.


ಚುನಾವ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಮಧೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮತ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಐ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಖೆಳಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮೈದಾನಾಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಪ್ರಶಂಸೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ (ಮೆಚಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡನಾಸ್ತಾನಾ).

ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಜಾಂವ್ ಚುನಾವಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಕಶೇಂ ರಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೊಲ್ಮೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟ್. ಪೂಣ್ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಬೊಲ್ಮೆ ಸಾಂಗೊನ್ ದುಡು ಕಮಂವ್ಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್. ಜುಗಾರ್ ಆನಿ ಪೋಂತ್ ಘಾಲುನ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡು ಆದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಜಾತಾ. ಆಧಿಕಾರಿ ಕಿತ್ಲೆ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೊ ದಂದೊ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ದಾಕ್ಲೆ ಸಭಾರ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದಾಂಪುನ್ ವೆತಾ.


ಚುನಾವಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಣಿ ವಿಂಚ್ಯಾ ಉಮೆದ್ವಾರಾಚೆರ್ ತಸೆಂಚ್ ತಾಣಿ ವಿಭಾಡ್ಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾ ಬಳಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾ ತರ್ ಐ ಪಿ ಎಲ್ಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾ, ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೈದಾನಾಚ್ಯಾ ಪಿಚ್ಚಾಚೆರ್ ತಶೆಂ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಅದೃಶ್ಟಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಉಲ್ಟೆಂ – ಪುಲ್ಟೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ 2008ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಲ್ಪನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಯುವ ಟೀಮ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರೊಯಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೆಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಶೇನ್ ವೊರ್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್‌ಪಣಾರ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಸೆಂಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ನಿಶೇಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೆನ್ನಯ್ ಸುಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಜೀಕ್ ಲಾಭ್ಲಿ. ಅನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಹ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ರೊಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರ್, ಎದೊಳ್‌ಯ್ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಟ್ರೊಫಿ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ!.

ದೋನಿ ಆನಿ ಕೊಹ್ಲಿಕ್ ದೇವ್ ಮಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಮ್ಯಾಚಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯಾ ಶಹರಾಚ್ಯಾ (ಘರ್-ಟೀಮ್) ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಆನಿ ಧಿಗೊ ದಿತಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ರಜಾ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾರತಾಚೆಂ ತರ್ನೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಆನಿ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಂತ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ತರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಟಿ. ವಿ. ಲಾಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಮಜಾ ಮಾರ್ಚೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ವಾಸ್ತಾವಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಏಕ್ ಘಟ್ ಆನಿ ಶಾತಿವಂತ್, ಧರ್ಮ್ – ನಿರಪೇಕ್ಶ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ ವಿಂಚುಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಮತ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪೇಕ್ಶ್ಯಾ ದವರ್ಯಾಂ.

► ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ

60% feel thumbs up. And how do you feel?
3 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !