ಮಿಥುನ್ ರೈ ತಸಲೊ ಮುಕೆಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ?

ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾಂ ತರೀ, ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಏಕ್ ಬರೊ ಶಿಕ್ಪಿ, ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಪುಣೀ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಶಾಣೊ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಶಾ ( ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಾ ಹಿಂದಿ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಎಕಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರೀ ತಾಕಾ ಭಾಶೆಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸವ್ಲತ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಸಕತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.)

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಚುನಾಯಿತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಣೆಂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ರೆಡೊ ಮುತೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ವಿಡಂಬನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪೊಪ್ಳಾಂ ಕ್ರಶಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಯ್ತಾಂಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸದಾನ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‌ ಪುಣೀ ಸಮ್ಜಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭಾಶೆಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆಸ್ಲೆಲೊ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಸಂಸದ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಮುಖಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಚ್ಯಾ ಪೊಪ್ಳಾಂ ಕ್ರಶಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸೆ ಚಡಿತ್ ಬರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ, ಮುಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಾಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿ ತರ್ಫೆನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಲೊ ಯುವ ಮುಖೆಲಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಹಾಚೊ ಎಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ INA ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಟ್ವೊ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಥರಾನ್, ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ ತ್ಯಾ ಮಾಜ್ಯಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಥುನ್ ರೈ, ಏಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಆಸ್ಚೊ, ಯುವಜಣಾಂಚಿ ನಾಡ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಆಶೆಂ ಮಿಥುನ್ ರೈ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಹಾವೆಂ ದೆಕ್ಲೆಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಅಯ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಘಡ್ಲೆಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಹಿಂ.

ಘಡಿತ್ 1 ►

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ದೋನ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಭೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ. ಏಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಬೊಂಡಾಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಚೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸುಖಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಕಿ ಹಾಚೆಂ. ಹೆ ದೊಗೀ ಯುವ ಮುಕೆಲಿ ಜರ್ ಆಜ್ ಜಿವಂತ್ ಅಸ್ಲೆಲೆ ತರ್ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಯ್ಸುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ವಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತೆ ನಾಂತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಭೆರ್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಟ್ಟುಕ್, ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಗ್ಗಣ್ಣಕ್ ಹಾವೆಂ ಆಜ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಭಾವುಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಆನಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಬೊಂಡಾಲ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಜ್ ಜರ್ ಬೊಂಡಾಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಮಿಥುನಾಕ್ ಲೋಕಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ಳೆಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತೊ ವಾ ತೊಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾತೊ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಘಡಿತ್ 2 ►

2013ವೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಶೆತಾಚೊ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಐವನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಾರ‍್ಯಾ ಖಬರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ದಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ 2012ವೆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲೊ ಜೆ ಆರ್ ಲೋಬೊ ಸರ್ವ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹುನ್ ತೂಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಜೆ ಆರ್ ಲೋಬೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಸೆರ್ವಲೊ ತರ್, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಭೆರ್ “ಪಕ್ಷಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಅಧಿಕಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಾಯ್ಲೆ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಿಥುನ್ ರೈನ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಸಭೆಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರೀ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪಂಗಡ್ ಹಾಜರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಜರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳಾನಾ ತರ್ ಕಾಲ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಿಥುನ್ ರೈನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾರ್ಗಾಯೆಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಬಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಮಿಥುನಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ದಿಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಸಯ್ತ್ ಮಿಥುನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಘಡಿತ್ 3

ಪಡೀಲ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹಾಕಾ ಹಿಂದು ಜಾಗರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಯುವಕ್ ಯುವತಿಂ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಖಬ್ರೆಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ವಿಷಯ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ವಯ್ರ್ ಆರೋಪ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಲಾಭ್ ಜೊಡ್ಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತು ಮಿಥುನ್ ರೈಚೊ ವ್ಹಡ್ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ್ ಹರ್ತಾಳಾಕ್ NSUI ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾವಿಶಿಂ ತುರ್ತಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಜಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆನಾರಾ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯೊ ದಿಸ್ಪೊಟ್ತ್ಯೊ ಕ್ಲಾಸಿ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಖಬರ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಹಾಕಾ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ “ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಬಳಾನ್ ಭಿತರ್ ಬಸಯ್ಲಾಂ. ಸಗ್ಳೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಘಡಿತಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ತಾಳೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧಾಂಪ್ತಾತ್. ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವೆಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಲೆಜಿಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಧಾಡಿಕ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ತೆಲೆ” ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲೀಸಾಂಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ತರ್ಕಾಕ್ ದೆವ್‌ಲ್ಲೊ ದಯ್ರಾದಿಕ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ. ತಾಣೆ ಘೆತ್ಲೆಲೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಜೆ ಆರ್ ಲೋಬೊಕ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಯುವಜಣ್ ಕಾಂಗೆಸಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಂ.

ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ 2012ವೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ ಹಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾ ತರೀ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಕ್ ಆಸಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೊವಾಳ್ ಕಾಳಿಜ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪಾಸೊತ್ ಆವಾಜ್ ಉಟವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ (NSUI) ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಬದ್ದತಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಆಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಂ.

ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ. ರಾಷ್ಟೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಸರ್ವ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೆಕ್ಚೊ, ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶಹರಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಸವ್ಲತ್ಯಾಂಕ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕಾಮಾ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ಚೆ ತಸಲಿ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ತಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾನ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಜಿಕೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಜರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ಅಭಿವ್ರದ್ದೆಕ್, ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯ್ ಪ್ರವ್ರತ್ತ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ನವೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪರ್ಜಳ್ಚಿ ಘಡಿ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ.

► ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್

100% feel thumbs up. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥಾ

  ಬರೆಂ ಲೇಕನ್. ವಾಚ್ತಾನಾ, ಹೊ ತರ್ನೊ ಮುಕೆಲಿ, ಶ್ರೀ ಐವನ್, ಪೂಜಾರಿ, ಖಾದರ್ ಆನಿ ಬಾವಾ ಹಂಚ್ಯಾ ಪಂಗಡಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ಲೊಬೊ, ರೈ, ಅನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಿ ಕೊಂಕಣ್ಯಾಂನಿ ಬಿತರ್ ಬಿತರ್ ಪೊಕೊಳ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನ, ಜಿಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

  3
  1
  • Dear Philip Sir.
   I believe this time Congress will work as a team. Out of 8 Vidhana Sabha constituencies,7 they lost against BJP and Loksabha election is an only option to spread the existence of Congress in Coastal Karnataka if they want to survive till upcoming State elections. I feel the people who will campaign Mithun at their constituency will be on race of Vidhana Sabha ticket in coming days. So those who want to win the race, will practice at field now itself.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !