ತುಮ್ಚೊ ವೋಟ್ ಕೊಣಾಕ್?

2014 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಭಾಜಪಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನರೆಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನಾಂತ್ ‘ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ’ ಚುನಾವ್ ರ‍್ಯಾಲಿ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2017 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೀವ್ಳಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಾಸೊತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಆರ್ಬಿ ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಓಖಿ ಚಂಡಮಾರುತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಶ್ಟಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಕ್ಶದೀಪ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದಾನ್ ಸಬೆಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾ ತವಳ್ ಮೇ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಉಡ್ಪಿ ಎಂಜಿಎಂ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನೆಹರೂ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ರ‍್ಯಾಲಿ  ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನಾರ್ ಚುನಾವ್ ರ‍್ಯಾಲಿ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾ ತವಳ್ ಮೆಯಾಚ್ಯಾ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಡುಪಿ, ಮುಲ್ಕಿ, ಸುರತ್ಕಲಾಂತ್ ರೋಡ್ ಶೋ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ನೆಹರೂ ಮಯ್ದಾನಾಂತ್ ಚುನಾವ್ ರ‍್ಯಾಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ದೀವ್ಳ್, ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಆನಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದರ್ಗಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಪರತ್ ಚುನಾವ್ ಖಳ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ, 7 ಹಂತಾಂಚೆರ್ ದೇಶ್‌ಭರ್ ಚಲ್ಚೊ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ದೊನ್ ಹಂತಾನಿಂ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, 18 ಆನಿ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಚೊ ಆಸಾ. ಭಾಜಪ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪ್ರದಾನಿ ಮೋದಿಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚುನಾವಾ ಖಳಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾನಿಂ ಬಹಿರಂಗ್ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಪ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆ ದೊಗೀ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತೆಲೆ ಖಂಡಿತ್! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಾಚೆಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಖಿಣಾನ್ ಖಬ್ರೊ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂದ್ವಾರಿಂ ಸತ್ ಖಬ್ರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಫಟಿ ಖಬ್ರೊ ಚಡ್ ವೇಗಾನ್ ಆಶಾರ್ – ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ಚುನಾವಾಚಿ ದಿಶಾಚ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಏಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ತರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಸಂಗ್ತಿಚ್ಯಾಕೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ವಿಂಚುನ್ ದೇಶ್ ಭರ್ ಚಲ್ಚೊ ಸಾರ್ವರ್ತಿಕ್ ಚುನಾವ್ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವೆಕ್ತಿಂಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕರ್ನ್, ತಾಂಚಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾನಾಂವ್ಚಿಂ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಹಾತೆರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ನರೆಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಘಾಲ್ನ್ ‘ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಕೊಣಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೆರ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಹಾವೆಂ ಮಾಕಾ ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, “ನ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲೋಕಸಭಾಶೆತಾಚೊ ಮತದಾರ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ವಡೋದರ, ವಾರಣಾಸಿ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಅಮೇಠಿ ಲೋಕಸಭಾ ಶೆತಾಂನಿ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ.  ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಚಡುಣೆ ತ್ಯಾಚ್ ಶೆತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾವೆಂ ಕಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ವಿಂಚ್ಚೆಂ? ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಶೆತಾಚೊ ಮತದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾವೆಂ ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ತುವೆಂ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚಿಜೆ ತರ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪುಣೀ ಎಕಾ ಶೆತಾಂತ್ ದಾಕಲ್ ಕರಿಜೆ ನಾ ತರ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಕೊಣಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ವೋಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸಾ ತಾಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವಾಜೆ!” ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತಾಚಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಜಾಪ್ – ” ತೆಂ ತಶೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮಾಂಕ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಸಮ್ಜಾನಾ, ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕೋಣ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆನ್ ವೋಟಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ ಆನಿ ತಿ ಪಾಡ್ತ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಿಜೆ. ದೇಶಾಂತ್ ಆತಾಂ ಝುಜಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಫಾವೊತಿ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬೆರ್ಚಪ್ಪ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚಾ ವೋಟ್ ಘಾಲಿಜೆ, ಸಶಕ್ತ್ ಭಾರತ್ ಭಾಂದಿಜೆ…. ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಮುಕಾರುನ್‌ಚ್ ಗೆಲೊ! ಅಸಲೆ ದೇಶ್‌ಭಕ್ತೆಚೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್, ತಾಳ್-ಮೂಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚಿ ದೆಕುನ್ ತಸಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ತರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾವೆಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಚರ್ಚಾ ಮುಕಾರಿಲಿ ನಾ.

ಬೊವ್‌ಶಾ ಅಸಲ್ಯೊಚ್ ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಆನಿ ಸಂದೇಶ್ ದೇಶ್ ಭರ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ ಪ್ರಬಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಾಡ್ತೆಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ತಸ್ವೀರ್ ಮೋದಿ ಆನಿ ರಾಹುಲಾಚ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ‘ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಕೊಣಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್?”… ಅಶೆಂ ಸಂದೇಶ್ ಅಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ನ್ಹಯ್, ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಪದ್ವಿ ಶಿಕಾಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್, ತಾಂತುಂಯೀ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವಜಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಗಜಾಲ್! ತೆಂ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಶೀದಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತೆವ್ಶಿನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಳೆಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ಯಾಕ್ ಶೀದಾ ಚುನಾವಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್, ಆಮಿಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮತದಾನ್ ಕರಿಜೆ, ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಾಧ್ಯ್! ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಹೆಂ ತರ್ಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸೊಂಕೀ ಪುರೊ! ಪುಣ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ರಿತಿಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಫರಕ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ದೊನೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿಂ ವಿಣ್ಲೆಲಿ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಚುನಾವ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಚುನಾವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಸಲಿ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ತೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯೆತಾ.

ಅಮೇರಿಕಾ (USA) ಒಟ್ಟುಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚೆಂ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಸಂಸ್ಥಾನ್ (ಎಕ್ತಾರ್), ಏಕ್ ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ (Federal Democracy) ರಾಷ್ಟ್ರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರಾಂಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ, ಹರೇಕಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಲಾಜೆಕ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಕಾಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ (Quasi-Federation) ರಾಷ್ಟ್ರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಎಕೇಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ತಾ ತರೀ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ತಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಎಕಾ ಹಂತಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶೀಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ್. ಹಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವೆಸವಸ್ತೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ.

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ವೆವಸ್ತೆಂಚೆರ್ ವಿಣ್ಲೆಲ್ಯೊ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಕಿಯಾ ಕಶೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಪದ್ವೆಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ರಾಜ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಒಟ್ಟುಕ್ ಬಸ್ಕಾ 538. ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಬಹುಮತ್ ಸಂಖೊ 270. ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾಯೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಹ್ಯೊ 538 ಬಸ್ಕಾ 50 ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ 60 ಬಸ್ಕಾ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ವೋಟ್ ಚಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ 55% ವೋಟ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ 45% ವೋಟ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ತವಳ್ ತ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಚಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಕ್ ವೋಟ್ 55,000 ಆನಿ 45,000 ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ವಚಾನಾಂತ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ 55% ವೋಟ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಒಟ್ಟುಕ್ ಬಸ್ಕಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 60 ಬಸ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಾತ್! ಆನಿ ಅಶೆಂ 270 ವಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬಸ್ಕಾ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ! 2016 ಚ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೋಟ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ತರೀ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶೀಯ್ ಪದ್ವೆಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ 270 ವೋಟ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಆತಾಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಸಭೆಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 545 ಬಸ್ಕಾ ಆಸಾತ್. ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಬಸ್ಕಾ ಅಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಅಮಾನತ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ತ್ಯೊ ಫಾವೊ ಜಾತಾತ್. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 543 ಬಸ್ಕೆಂ ಖಾತಿರ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಚುನಾವ್ ಚಲ್ತಾ ಆನಿ ದೇಶ್ ಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 543 ಶೆತಾಂಪಯ್ಕಿ 272 ಶೆತಾಂನಿ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಚೆ 272 ಸಂಸದ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ, ರಾಕಣ್ ಮಂತ್ರಿ, ದುಡ್ವಾ ಮಂತ್ರಿ ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಖಾತ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತ್ರಿಂಚೆಂ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೆಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂತ್. ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸದಾಂಪ್ರಾಚ್ ಚಡ್ ಯೋಗ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜರ್ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸದಾಂಕ್ ಆಸಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಚೆಂ ಯು.ಪಿ.ಎ-1 ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಚುನಾವಾಕ್‌ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಪೂಣ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಊಂಚ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ| ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಾಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯು.ಪಿ.ಎ-2 ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳೀ ತಾಕಾಚ್ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಗಾದಿಯೆರ್ ಮುಕಾರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ 538 ಬಸ್ಕೆಂ ಪಯ್ಕಿಂ 270 ಬಸ್ಕೆಂನಿ ಜೀಕ್ ವಾ ಸಲ್ವಣಿ ಠರಾಯ್ತಾತ್ 50 ರಾಜ್ಯ್. ಪೂಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 543 ಲೋಕಸಭಾ ಬಸ್ಕೆಂನಿ 272 ಬಸ್ಕೆಂನಿ ಜೀಕ್ ವಾ ಸಲ್ವಣಿ ಠರಾಯ್ತಾತ್ 543 ಲೋಕಸಭಾ ಶೆತಾಂ! ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ಲೊ ಹೊ ಫರಕ್’ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್!

ಅಮೇರಿಕಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಚೆರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಹರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಶೆತ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ವಿಧಾನಾ ಸಭಾ ಶೆತಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಶೆತ್ ಆಮಿ ಘೆತ್ಲೆಂ ತರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಿಟಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೌತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ನೋರ್ತ್, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಪುತ್ತೂರ್, ಸುಳ್ಯ ಆನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಶೆಂ ಆಟ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಶೆತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಶೆತ್ ಜಾತಾ. ಆಟ್ ಶೆತಾಂಕ್ ಆಟ್ ಶಾಸಕ್ (MLA) ಪುಣ್ ಏಕ್ಲೊಚ್ ಸಂಸದ್ (MP). ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 224 ಶಾಸಕ್ ತರ್ ಫಕತ್ 28 ಸಂಸದ್! ಸರಾಸರ್ ಲೇಕ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಟ್ ಶಾಸಕಾಂಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಂಸದ್. ಸಂಸತ್ತಾಂತ್ ಎಕಾ ಸಂಸದಾಚೊ ಪಾತ್ರ್/ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾಜೆ ತರ್ ಹೆಂ ಸಾದೆಂ ಲೇಕ್ ಪುರೊ! ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವೆವಸ್ತೆಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಮುಕಾರ್ ವಚಾನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ರೇಲ್ವೇ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಯ್‌ವೇ ತಸಲೆ ವಿಭಾಗ್ ಶೀದಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಖಾಲ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಶೀದಾ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ನಾಂಚ್! ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾಂನಿ ಸಂಸದಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮುಕೆಲ್ ಜಾತಾ. ಲೋಕಸಭೆಚ್ಯಾ ಅಧಿವೇಶನಾಂತ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸುಡಾಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ, ಸಂಬಂಧಿತ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಪರಿಂ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಂ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅನುದಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಸಂಸದಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ! ಆತಾಂ ಸಾಂಗಾ, ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆರ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆರ್ಚಪ್ಪಾಕ್ ಹಾವೆಂ ವೋಟ್ ಘಾಲೊ ತರ್, ಪಂಪ್‌ವೆಲ್‌ಚೆಂ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಧುರೆಂ ಆಸಾ, ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ವಿಭಾಗ್ ಎದೊಳ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತೊ ಸಕಾತ್? ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಿಜೆ ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಚಿ ಶ್ಯಾತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಿಜೆ?

ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಂವೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಂವ್ ಮೋದಿ, ರಾಹುಲ್ ಯಾ ಆನಿ ಕೊಣೀ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಭ್ಯರ್ಥಿ – ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಚುನಾವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಚುನಾವಾಕ್, ತಾಚೆಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್/ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಮಾತ್ರ್! ತೆಂಯೀ ತೆ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಫರಾ ಪೊಂಡ್ಕುಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಟ್ ಸೊಧುನ್ ವಚಾಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪಾತಳ್ ತರೀ ನವೊಚ್ ಡಾಮಾರ್ ಪಡ್ತಾ. ವಿಮಾನ್ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ತಾಣಿಂ ವಚಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿಂ ಪುಲಿಸಾಂಚೊ ಪಾರೊತ್, ಚಾರಾಂಯೀಂ ಕುಶಿಚಿಂ ವಾಹನಾಂ ರಾವವ್ನ್ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಚಾರ್ ವೆವಸ್ತಾ… ಅಶೆಂ ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾಭಾಷೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಥಳೀಯ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಕಳ್ಚೆ ತರೀ ಕಶೆ? ತೆ ಕಾಂಯ್ ನಂತೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಾಚೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ನ್, ಬ್ಲೋಕಾಂತ್ ಸಾಂಪೊಡ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್? ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಟಿಕೆಟಿ ಖಾತಿರ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಉಬೆ ರಾವ್ತಾತ್? ಕೇರಳಾಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ರೈಲ್ ಗಾಡಿಯೆಂತ್ ಮಲ್ಬಾರ‍್ಯಾಂಚೊಂ ದಳ್ಬಾರ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುಗಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ‘ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಟಿಜನ್’ ಸತ್ಕಾರ್ ಭೊಗುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸಾ? ತರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶೆತಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಗುಜ್ರಾತ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿನ್, ಗುಜ್ರಾತ್ ಮೊಡೆಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಸರ್ಗ್ ದಾಖವ್ನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆ ಬರೆ ದೀಸ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ದೇಶ್ ಭರ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೋಣ್, ತಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಕಿತೆಂ, ತಾಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥಿ ಕಿತೆಂ, ತಾಚೆವಯ್ರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯೊ ಪುಣೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಜಿ ಆಸಾತ್’ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮುಳಾವಿ ತನ್ಖಿ ಸಯ್ತ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಭಾಜಪಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ವೋಟ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಬರೆ ದೀಸ್ ಸ್ವಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಶ್‌ವಾಸಿಂಕ್ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಶನ್, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಬೆಕಾರ್ಪಣ್ ತಸಲಿಂ ಎದೊಳ್ ಭೊಗುನ್ ನೆಣಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಖರ್ಗಾಂ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕಶಿಂಯೀ ಮೆಳ್ಳಿಂಗೀ, ತಾಚೆವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ಕಸೊ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಯೋಗ್ಯ್ ಸಂಸದಾಂನಿಂ ಬಡಯಾ, ಖಾತರಾ, ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರಾ, ಹುಲ್ಪಾಯಾ, ದಂಗೊ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್ ದೇಶ್‌ಭರ್ ಭಿರಾಂತೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಉಬ್ಜಾವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಲಾಯಕಾಂನಿಂ “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾಪ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತೆಂ ತಂತ್ರಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಸ್ತೆಚೆ ಗೊಮ್ಟಿ ಬಸಯ್ಲಿ”, “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ವಾಪಾರ್ನ್ ದೊಳೆ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾತಾರೊ ರಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಝುಜೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ರಗ್ತಾಂ ವಾಳಯಿಲ್ಲಿಂ ದ್ರಶ್ಯಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾರಥಿ ಕರ್ನಾ ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಝುಜಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಖಿಣಾ ಖಿಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಘೆತಾಲೊ” ಅಸಲಿಂ ವಿಜ್ಞಾನಾಚೆಂ ನಾಕ್ ಖಾತರ್ಚೆ ತಸ್ಲಿಂ ವಾಕ್ಮುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಮೂರ್ಖ್‌ಪಣ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಲೊಕಾನ್ ‘ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತಾಂಕೀ ಲೊಕಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್’ಗೀ?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ ಭಾರತಾಕುಶಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ!

ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವರವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ – ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಶಿಕ್ಪಿ, ಶ್ಯಾಥಿವಂತ್ ಕೋಣ್?, ತಾಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥಿ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಲಾಭಂವ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಕಸಲೊ? ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಆಸಾತ್’ಗೀ? ಸಕ್ಡಾ ವರ್ನ್ ಚಡ್ ತೊ ಮಾರ್, ಬಡಯ್, ಹುಲ್ಪಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾವಿರೊದ್ ಕಾಲೆತಿಚೊಗೀ? ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಧರ್ಮಾಂಚೆ, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಂಚೆಂ ಸೊಬಿತ್ ವೋಡ್ತ್ ಜಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೌಹಾರ್ದಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾತರ್ಫೆಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೊಗೀ? ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ  ಅಭ್ಯರ್ಥಿಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಉಬೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆರ್ಚಪ್ಪಾಕ್ ನ್ಹಯ್!

ಓಸ್ಕರ್, ವಗ್ಗ

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಶಿಂ ಮುಳಾವಿ ಜಾಣ್ಕಾರಿ ಘರಾ ಬಸ್'ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ತುಮಿ ದೋನ್ ಸುಲಭ್ ರಿತಿಂನಿಂ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ►
1. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚ್ಯಾ ವಾ ಮೊಬೈಲಾಚ್ಯಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸರಾಕ್ ವಚೊನ್ www.myneta.info ಮ್ಹಣ್ ಟೈಪ್ ಕರ್ನ್ ಎಂಟರ್ ಧಾಂಬ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇಶ್‌ಭರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಚುನಾವಾಚಿಂ, ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ, ದುಡು-ಆಸ್ತಿಚೊ, ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದುಡು-ಆಸ್ತಿಚೊ, ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಜಿಂಚೊ ವಿಸ್ತ್ರತ್ ವಿವರ್ ತುಮಿ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ ನಾಂವ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಸಂಪ್ತಾ ವರೇಗ್ ಫುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂಚಿ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಾಭ್ತಾ. ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚೆಂ ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ ಲಾಭ್ತಾತ್.
2. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಾಂತ್ MYNETA ಮ್ಹಣ್ ಟೈಪ್ ಕರುನ್ ಏಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ (PIN) ಟೈಪ್ ಕರ್ನ್ 56070 ನಂಬರಾಚೆರ್ ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖಿಣಾನಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚೊ, ಆತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾಚೊ ಮುಳಾವೊ ವಿವರ್ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಇನ್‌ಬೋಕ್ಸಾಕ್ ಯೆತಾ! ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾನಿಂ MYNETA 575005 ಮ್ಹಣ್ ಟೈಪ್ ಕರ್ನ್ 56070 ನಂಬರಾಕ್ ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ ಧಾಡಿಜೆ.

[ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ ]

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

100% feel sad. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
1 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

 1. OSCAR LUVIS

  ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಕ್ ದೇವ್ ಭೊರೆಂ ಕರುಂ ಸರ್. ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಚುನಾವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ, ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾವೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಶಿವಾಯ್, ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ಕøತ್ ಮಾಹೆತ್ ಹ್ಯಾ ಲೆಖನಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್, ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಹಾವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ.
  ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್, ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕಾಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಶಾವಾದ್ ಕರ್ನ್ ಮತದಾನಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಹಾಂಗಾಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್, ಚುನಾವಣ್, ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಯಂತ್ರ್ ಹಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಮುಳಾವಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಪರ್ಕಿ ದೇಶಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತೀ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಯಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಭ್ರಮಿದೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರ್ಚಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ನಾಲಾಯೆಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ – ಹೆಂ ತಿನೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಆಶಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾವೆಂ ಕೆಲಾಂ.
  ಇಂದಿರಾಚೊ ಕಾಳ್ ಹಾವೆಂ ಧರುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನಿಂ ಜಾಂವ್, ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆತಸ್ಲ್ಯಾ ಯುವ ಬರವ್ಪ್ಯಾನಿಂ ಜಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನಾ ದೆಕುನ್, ತುಮಿ ತುಮ್ಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಕಸೊ ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

  • mm
   Philip Mudartha

   ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತ್ಯೆರ್, ಇಂದಿರಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್, voting age 21 ಆಸ್ಲಿ. ದೆಕುನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಬುಧ್ವಂತ್ ಆನಿ politically informed ಯುವಜ಼ಣಾಂಕ್ information ಆರಾವ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜ಼ಾಯ್ನಾಸ್ಲೆಂ. Of course, ಹಳ್ಳೆಚೊ ಲೊಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಟುಡೆಂಟಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ವಿಚಾರ್ತೆಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಕೊಲೆಜಿಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತೆಲೆ, ಹೈ ಸ್ಕೂಲಾಂಕ್ ನಹಿಂ (ತೆದ್ನಾಂ, ಜುನಿಯರ್ ಕೊಲೆಜ್ ನಾಸ್ಲಿ). ಹಾಂವೆ ಬರಂವ್ಚೊ ಕಾಲ್ 1967 ಥಾವ್ನ್ 1977 ಪರ್ಯಾಂತ್; ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ 14-24 ಪ್ರಾಯ್.
   1967 ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜ಼ಾತಾನಾಂ, ಹಾಂವ್ 7ವಿ ಪಾಸ್, ಬೊಳಿಯೆ ಹೈ ಸ್ಕುಲಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ exceptional oratory skills ವಿಶಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿ ಪೆಂಟ್ ಉಲಯ್ತೆಲಿ; ದೆಕುನ್, ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್, ಕಾಪು ವಿಧಾನಾ ಸಭೆಚೊ ಉಮೆದ್ವಾರ್ (ದಿ) ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಬೊಳಿಯೆಂತ್, ಥೊಡ್ಯಾಂ ರೆಲ್ಲಿನಿಂ, ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ತೊ ಪ್ರಜಾ ಸೊಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತೆಚೊ (PSP) ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೀಡರ್. ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಘರ್-ಕೊಡ್ಕೆ (hut, electoral symbol of PSP) ಬೊಳಿಯೆ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಥೈಂ, election popaganda ಕರ್ಚೆಂ. ರಾತಿಕ್, ಮಾಡಾಚಿ ಚುಡೆತಿ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ-ಘರಾ ವೆಚೆಂ. ಪಾಂಬುರ್, ಕಾಬೆಡಿ, ದಿಂದೊಟ್ಟು, ಪಡು-ಬೆಳ್ಳೆ, ಪಂಜಿಮಾರ್, ತಾಂತಿ-ಫಾಲ್ಕೆಂ, ಕಟ್ಟಿಂಗೆರಿ, ಕೊಡಂಗಲ, ದೆವೆರಗುಡ್ಡೆ, ಆರ್ಬಿ, ಮರ್ಣೆ ಅನಿ ಯೆಡ್ಮೆರ್ ತಿತ್ತುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೊಕ್ ವಳ್ಕಾತಲೊ: ಅತ್ತೆ, ಬೌಥು ಪರ್ಭ್ಲೆನಾ ಕಿನ್ನ್ಯಾ ಮಗೆ, ಶಾಲೆಡ್ ಭಾರಿ ಹುಶ್ಯಾರ್-ಗೆ ಮ್ಹಣ್. Smart and cunning ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿನ್, ಮಜ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಪ್ರಚ್ಯಾರಕ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ಲೆಂ. ಅಮಿ ಭಶಣಾಂತ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ: ಬೆನ್ನ್ಯರೆ ಕಂಡಾ ಉಂಡು, ಉಣರೆ ಅರಿ ಉಂಡು, ಕುಲ್ಲೆರೆ ಒನ್ಜಿ ಇಲ್ಲ್ ಬೋಡಾತ್ತೆ? ವೊಟ್ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಪಾದ್ಲೆ. ಹಿ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚಿ ಗಜ಼ಾಲ್.
   ಲೊಕ್ ಸಭೆಚಿ ಗಜ಼ಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ತೆದಾಳಾ ಬೊಳಿಯೆ, south canara (north) ಲೊಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್. ಮುಲ್ಕಿ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಡ್ಗಾಕ್ ಅನಿ northern border of South Canara ಜಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಪಡ್ಲಾಕ್ ದರ್ಯೊ ಆನಿ ಮುಡ್ಲಾಕ್ ಘಾಟ್; ಹೆಂ ಶೆತ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆವಲ್ ಲೊಬೊ ಪ್ರಭುಚಿ ಓಳಕ್. ತೊ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಶೆನ್, down to earth ನಹಿಂ; retired ICS officer, ಪಳೆ! ನಹಿಂ. ಆಯ್ಲೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಕಡೆ ಗೆಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಕಾಯ, ಪಾದರ್” ಮಣಾಲೊ; ಅನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರಾರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಶೆರ್ಮಾಂವ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೀಸಾರ್ ನಹಿಂ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್. ಆನಿ ತೊ ಜಿಕ್ಲೊ! ಪಾದ್ರಿಂನಿ ತಾಕಾ ಜಿಕಾಯ್ಲೊ!! ತಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್, ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಕೊಣ್ ಆಸ್ಲೆ? 7-8 ಜ಼ಣ್, ತಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಜ಼ಾಲೆಂ? ಮ್ಹಾಕ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. (ತವಳ್, ದೊನೀ ಎಲಿಸಾಂವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜ಼ಾತೆಲಿಂ. ಫರ್ಬುಲೆ, ಇನಿ ವೋಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೊವೊಡು, ನಕ್ಶತ್ರಕ್ ಪಾಡ್ಗನಾ ಯೆನ್-ದ್, ಕಾಂಡೆ ಪೊರ್ತು ಗೊತ್ತು ಆವೆರೆ, ನಕ್ಶತ್ರ ಓಂಜಿ ಬೋಡು ಅತ್ತೆ. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ; ಅಂದ್, ಅಂದ್, ಸುಂಕುರ್ ತೂದ್, ಅಪ್ಪೆರ್ ಲಕ್ಕಾವೆರ್. ನಕ್ಶರಾಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ)
   1967 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಲೊಬೊ ಪ್ರಭುಚಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಡ್ತ್ (ಪಿಲೂ ಮೊಡಿ ಭಾರಿ ನಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಲೀಡರ್, ಹ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಚೊ. I am a CIA agent ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಲೊ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಂವ್ತಾಲೊ, ಲೊಕ್ ಸಭೆಕ್ ಯೆತಾಲೊ), 2 ನಂಬ್ರಾರ್ main opposition party. ಮಯ್ಸುರಾಂತ್ (ಅತಾಂ, ಕರ್ನಾಟಕ), 27 ಶೆತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ 5 ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. (ಭಾರತಿಯಾ ಜನ ಶಂಘಾಕ್ 0 (ಜೀರೊ)). ಆದ್ಲೊ ರಾಯ್ ಓಡೆಯರ್ ತಾಂಚೊ ಲೀಡರ್. Ayn Rand ಚ್ಯೊ ವ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಸುಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚಾ. ವ Fountainhead ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫಳ್ನಿರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಚಾ. ಭಿತರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ಲೊ ತರ್ನೊ ಮಾತಾರೊ ಆಸಾ, ತೊ ಹಾಂಚಿ political philosophy ಸಾಂಗೋಂಕಿ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್, 19 ಜ಼ಾತಾನಾ, ಲೊಬೊ ಪ್ರಭುಕ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘುಸೊನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಮಾಕಾ ಭಿತರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಹಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಗೆಲೆಂ ತೇಲ್ ಹಾಡುಂಕ್, ತಶೆಂ ಸೊಬಿತ್ತ್; ಯಿ ದುಸ್ರಿ ಕಾಣಿ. ತೆದ್ನಾಂ ಪ್ರಭು ಎಮ್. ಪಿ ನಹಿಂ. ತೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ವಾಚಾ).
   1971 ಲೊಕ್ ಸಭೆಚ್ಯೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜ಼ಾತಾನಾ, ಇಂದಿರಮ್ಮಾನ್ INC ಪುಟವ್ನ್ 1.5 ವರ್ಸ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂ. ಮೊರಾರ್ಜಿನ್ INC (O) ಕರ್ನ್, ಇಂದಿರಾಕ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಲೋಟುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕ್ ಸಭೆಕ್ 4 ವರ್ಸಾಂ ಸಮ್ತಾನಾಂಚ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. (ಪಾಡ್ತ್ ಪುಟಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಹಾಂವಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರು ಮ್ಹಜ್ಯಾ MLA ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ನಾಸ್ಲೊಲೊ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಎಂಬಸಡರ್ ಕಾರಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭಂವ್ತಲೊ. ಬಾಡ್ಯಾಚೆಂ ನಹಿಂ, ಸ್ವಂತ್. ತಿ ಕಾಣಿ ದುಸ್ರಿ, ಆತಾಂ ನಾಕಾ). 1971 ಂತ್ ಕಾಂವ್, ಜೆಸ್ವಿತಾಂಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ Gonzaga House ಂತ್, ಪಾದ್ರಿ ಜ಼ಾಯ್ನಾಂ ತರೀ, ದುಬ್ಳೊ ಅನಿ “ಆಮ್ಚೊ” (ಹೆಂ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜ಼ಾಚೆಂ reference. RIP Bishop Basil D Souza) ದೆಕುನ್, ರಾವ್ತಲೊ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನೆಹ್ರು ಮಯ್ದಾನ್ನಾರ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ. ಸುಮಾರ್ 3 ವ್ಹರಾಂ ರಾಕವ್ನ್, ಇಂದಿರಾ ಆಯ್ಲಿ; ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರ್ ಪಾಡ್ ಜ಼ಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಹಿ CIA ಚಿ ಫಿತುಳ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ತಿಣೆಂ ಸ್ಟೆಜಿಕ್ ದಾಂವ್ಚಿ ಸ್ಟಯ್ಲ್ ಪಳೆಜೆ! ಸ್ಟೆಜಿರ್ 3 ಮಿನುಟಾಂ ತಿ ಉಲಯ್ತಾ: “ಹಾಂವ್ ಇಂದಿರಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮನಾಂಕ್ ಇಂದಿರಾ ಹಟಾವೊ. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಇಂದಿರಾ ಲಾವೊ, ಗರಿಬಿ ಹಟಾವೊ. ಅಗರ್ ಕಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕುಚ್ಚ್ ಹೊ ಗಯಾ, ತೊ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೊ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ಕುಚ್ಚ್ ದೋಸ್ತ್, ಜೊ ಉನ್ಕೆ ಎಜೆಂಟ್ ಹೆಂ, ಉನ್ ಲೊಗೊಂಕ್ ಜಿಮ್ಮೆದಾರ್ ಪಕ್ಡೊ”. ಜ಼ಾಲೆಂ. ಲೋಕಾಂಚೆ ಹಾರ್ಚ್, ಹಾರ್, ನಾರೆಚ್ ನಾರೆ! ಸುಮಾರ್ 100-150 ಲೊಕಲ್ ಲೀಡರ್ ತಿಚ್ಯೆ ಪಾಂಯ್ ಧರುಂಕ್!!. ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಕೊಣ್ ತೆಂ ಕೊಣಕೀ ವ ಮ್ಹಾಕಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ತೊ ಮುಕಾರಿ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ, ಉಲಂವ್ಕೀ ನಾಂ. 1971 ಂತ್ ಹಾಂವ್ confused adolescent. Ayn Rand ಸಾರ್ಕಿಗೀ, ವ ಯುರೊಪಾಚ್ಯೆ ಮ್ಹಜೆ ಸೊಶಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ಪಿ, ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶೊ.ಅನಿ ಪ್ರತೆಕ್ ಜ಼ಾವ್ನ್. ಫುಡಾರಾಂತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜ಼ಾಯ್ಜೆ? Howard Roarke or Andrei Taganov? Toohey or James Taggart? (ತೆದಾಳಾ, ವಾಸುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ ಕಾದಂಬರಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ)
   1972-ಂತ್ ಇಂದಿರಮ್ಮಾ ಪರ್ತುನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಉಡ್ಪಿ ಅಜ್ಜೆರೆಕಾಡ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಗೆಲೊ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್, (ದಿ) ಶಿರ್ತಾಡಿ ವಿಲ್ಲಿಯಂ ಪಿಂಟೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಡ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹೆಂ 1972 ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆಂ (ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುನ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂ) ಎಸೆಂಬ್ಲಿಚೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್. ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆದ್ನಾಂ ಇಂದಿರಾಚಿ INC (R) ಪಾಡ್ತಿಚಿ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಶ್ರಿಮತಿ ಮನೊರಮಾ ಮದ್ವರಾಜ್.(ತಿಚೊ ಪುತ್ ಹ್ಯಾ 2019 ಲೊಕ್ ಸಬೆಕ್ Cong-JDS alliance ಚೊ ಉಡ್ಪಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶೆತಚೊ ಉಮೆದ್ವಾರ್. ಆನಿ ತೊ ಜಿಕ್ತಲೊ, ಖಂಡಿತ್. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ!)
   ಇಂದಿರಾ ಆಯ್ಲಿ, ಲೊಕಾಚಿ ಖಾತಡ್ ಅಶಿ ಗಿ, ತಿಕಾ ಸ್ಟೆಜಿರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಂಗಾರ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭುತ್ ಎತಾಗಿ; ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಸಗ್ಳಿಂ 25-30 ಮಿನುಟಾಂ ಉಲಯ್ಲಿ. ಆತಾಂ, ತಿಚ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧಿ ಭಾರತಿಯಾ ಜನ ಸಂಘ. ಹಾಚೊ ಉಮೆದ್ವಾರ್ (ದಿ) ದಾಕ್ತೆರ್ ವಿ.ಎಸ್.ಆಚರ್ಯಾ M.B.B.S. ಉಡ್ಪಿ ಮೆಯರ್ ದೆಕುನ್ ಸ್ಟೆಜಿರ್ ಅಸ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಜ಼ೊ ಇಸ್ಟ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್, ಕಲ್ಮಾಡಿಂತ್ ಮಧ್ವಾರಾಜಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಲೆರಾ ರಾವ್ನ್ ಆನಿ ಹಜ಼ಾರ್ ಎಕ್ರೊ ಭುಂಯ್, ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯೊ ಬೋಟಿ ಅನಿ ಕೆನಿಂಗಾಚ್ಯೊ ಫೆಕ್ಟರಿಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 2-3 ಮಯ್ಲಾಂ ಲಾಗ್ಸರ್. ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಅಡವ್ ದವರ್ಲಾಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕ ಅನಿ ವಿಲ್ಲಿ ಪೀಂತಕ್ ಕಳಿತ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ಚವ್ತಿ ಶಿಕ್ಲೆಲಿ, ಮೊಗೊರ್ಲೆಂ, ಮನೊರಮ ಉಲವ್ನಾಂ, ಉಬೆಂ ರಾವೊನ್ “ನಮಸ್ಕಾರ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಅನಿ ತೆಂ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ವಿ.ಎಸ್ ಚಿ ಡಿಪೊಸಿಟ್ ಜ಼ಪ್ತ್ ಜ಼ಾಲಿ. (ಇಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾವಾಂತ್ “ಮ್ಹಜೊ” ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಸ್ಲೊ; ಹಾಂವೆ ತಾಕ ಮೆಳ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ತೊ ಕಾಪು ಶೆತಾಚೊ INC (R) ಉಮೆದ್ವಾರ್, ತೆದಾಳಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಕಡೆಂ 10-12 ಕಾರಾಂ, 1-2 ಬಿಜ್ನೆಸಾಂ, ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ 1970ಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರು ತಾಚ್ಯಾ MLA ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮಾಗಿರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ತಿ ದುಸ್ರಿ ಕಾಣಿಂ. ಆತಾಂ ನಾಕಾ).
   1971 -75 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎದಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ parliamentary majority ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ, 1975ಂತ್ ಜೂನ್ 25 ವೆರ್ ತಿಕಾ ಎಮೆರ್ಜೆಂಸಿ ಘೊಶಿತ್ ಕರ್ನ್, ಸರ್ವಾದಿರ್ಕಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಚಾನಕ್ 1977 ಎಲಿಸಾಂವ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತಿ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ವಾಯ್ಟ್ ಥರಾನ್ ಸಲ್ವಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಕಿಟಳಾರ್ ಎಕ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕರ್ಯೆತ್. ವ ಎಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನಿಕೀ ಬರೆಂ. 1977 ಆಖ್ರೆಕ್ ಹಾಂವೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಡ್ತಾನಾಂ, ಇಂದಿರಾ ವಿಶಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಎಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಿರಿವಂತಾ ಕಡೆ, ಆನ್ಯ್ಯೆಕ್ ಪ್ರತಿ ಪಯ್ಣಾರಿಚ್ಯಾ ಪಿಯಾದ್ ಸೊಜ಼ ಕಡೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯೆಂ ಕಿತೆಂ ಜ಼ಾಲೆಂ ಮಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಪಿಯಾದ್ ಸೊಜ಼ಾ ಕಡೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಫಿಲಿಪ್, ಶಾಂತಿಪುರ್ ಲಿಕ್ಣೆ ನಾಂವಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಇಂದಿರಾ ಬಯೊಗ್ರಫಿ ಅನಿ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ (ಅಯ್ನ್ ರೆಂಡಚ್ಯಾ We the living ಚ್ಯಾ ಆದಾರಾರ್) ಆಸ್ಲ್ಯೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜ಼ಾಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಇಸ್ಟಾನ್, ಅತಾಂಚ್ಯಾ ಜ್ಯೊ ಕಾದ್ರ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಅನಿ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜುಲೊ ಹಾಂಣೆ ಕಾಯ್ ಜಮವ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂಗೀ ತೇಂಯ್ ಮ್ಹಕ ಕಳಿತ್ ನಾಂ.

 2. mm
  Philip Mudartha

  ಹೆಂ ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಕನ್, ಜೆಂ ಸಾದ್ಯಾ ವಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಿದಾಯಿಕ್ ಕಾನುನಾಚಿ (Constitutional Law) ಡಿಗ್ರಿ ಆಸ್-ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆಗುನ್ ವಾಚುನ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ first past the post Westminster elective democracy-ಂತ್ ಕೊಣ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಲಿಸಾಂವಾ ಪಯ್ಲೆ ಥಿರಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ನಹಿಂ. ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಕೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ ಸಾಂದೆಚ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಸ್ತಾರಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.
  ಪುಣ್ ಹಿ theory. 1971 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಿ| ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಥರಾಜುಚೆಂ ತಳ್ ಭಾರಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ತವಳ್ಚೆ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ಸಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಜಿಪಿಗರಾಂ ಭಾಶೆನ್ಂಚ್ ಉಲಯ್ತೆಲೆ. ತವಳ್ ಕಸಲಿಂಯ್ ಮಾದ್ಯಾಮಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ ತರೀ ತೊಂಡ-ಉತ್ರಾಕ್ हव कि ख्बर ಫಯ್ಸ್ ಜ಼ಾತೆಲಿ. ಹಾಂವ್ 1971 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ನೆಹ್ರು ಮೈದಾನಾರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಧಿಚೆಂ ಭಾಶಣ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ: ಗರಿಬಿ ಹಟಾವೊ, ಇಂದಿರಾ ಲಾವೊ!’ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ತಿಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಬಹುಮತೆನ್ ಜಿಕ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಮೊದಿ ಯೆವ್ನ್, ಮೊದಿ ಹೆ ತೊ ಮುಮ್ಕೀನ್ ಹೆ, ಮೊದಿ ಲಾವೊ, ದೆಸ್ ಕೊ ಬಚ್ಯಾವೊ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ. ತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಜಿಕ್ಚಿ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. (ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೆಸ್ ಲೆಕನ್ ಜ಼ಾಯ್ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಂ).
  ಲೆಕಾಕಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯೆ ಆಡಳ್ತೆಚ್ಯೆ ವ್ಯವಸ್ತೆವಿಶಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಚುಕಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ಚುಕಿ ಲೆಕನಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಫರಕ್ ಹಾಡಿನಾಂತ್. ಲೆಕನಾಚೊ ಮೂಳ್ ಸಂದೆಶ್ ಶೀದಾ, ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಅನಿ to the point ಆಸಾ. ಪರ್ಬಿ, ಓಸ್ಕರ್ ವಗ್ಗ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !