ಹೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಕೊಣ್ ಜಿಕ್ತಲೊ?

ಸತ್ರಾವ್ಯಾ  ಲೊಕ್‌ಸಭೆಕ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾಂ. ಸಾತ್ ಹಂತಾಂಚೆರ್ ದೇಸ್‌ಭರ್ ಮತದಾನ್ ಜ್ತಾಲೆಂ. 91 ಲೊಕ್ ಸಭಾ ಶೆತಾಂನಿ ಪಯ್ಲೊ ಹಂತ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 11ವೆರ್ ಸಂಪ್ತೆಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಚೊ ಮತ್‌ದಾರ್ ವೋಟ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಮಾಯ್ 23 ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಓಸ್ಕರ್, ವಗ್ಗಾನ್ ಬರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚೆಂ ಮತ್‌ದಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಸಾ ; ಹಾಂತು ಬಡ್ಗಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿಂ 14 ಶೆತಾಂ ಆಸಾತ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 87 ಶೆತಾಂ. ತಿಸ್ರೆಂ ಹಂತ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 23ವೆರ್ ಆಸಾ, ತೆನ್ಕಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ 14 ಶೆತಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ 115 ಶೆತಾಂನಿ ಮತ್‌ದಾನ್ ಜಾತೆಲೆಂ.  ಅಶೆಂ, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪಿ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಂಣಿ ಮಾಯ್ 23 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೀವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.

ಮ್ಹಜಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜ಼ಾಲ್ ►

ಹಾಂವ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ Thane ಶೆತಾಂತ್ ಮತ್‌ದಾರ್. ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಬೆಲಾಪುರ್ ಪಡ್ತಾ, ಜ್ಯಾ ಎಸೆಂಬ್ಲಿ ಶೆತಾಂತ್ ನೆರುಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಪಡ್ತಾ. 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂಚ್ ಮತ್‌ದಾರ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ಲಿಂ ಚುಕಯಿಲ್ಲಿಂ. ಹೆಂ Nationalsit Congres Party (NCP) ಕ್ ಸಲ್ವಾಂವ್ಕ್ ಬಿಜಿಪಿಚಿ ಘುಟ್ಮಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲಯಿತ್ತೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರಿ 5 ವ್ಹರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಯ್ ನಾಂ. ಆತಾಂ 20 ದೀಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್; ಯೆದೊಳ್ ಆಮ್ಚಿಂ ನಾಂವಾ ಮತ್‌ದಾರ್ ಪಟ್ಟೆರ್ ನಾಂತ್. ಹಾವೆಂ EC ಕ್ ಒನ್ -ಲಾಯ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದಿಲಾಂ. 20 ದಿಸಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಬಿಂಡಿ ಸೊಲಾಂ ಜ಼ಾಂವ್ಚಿಂ? ಮ್ಹಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಯೆದೊಳ್ ಅಬ್ಯರ್ಥಿಂಚೊಂ ಕಸಲೊಯೀ ನಾ ಆವಾಜ಼್, ನಾ ಘರಾಂಚಿ ಭೆಟ್. ಎಪ್ರಿಲ್ 5ವೆರ್, ಅರ್ಜ್ಯೊ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ನ್, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂಜ಼ೂರ್ ಜ಼ಾತೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಳಯ್ಜೆ.

ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡ  (Mangaluru) ಲೊಕ್ ಸಭಾ ಶೆತ್ ►

ಓಸ್ಕರ್ ವಗ್ಗಾನ್ ಶೀದಾ ವೊಟ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ; ತರೀ, ಮತ್ಲಬ್ ತೊಚ್ಚ್- ನಳಿನಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ? ಜ಼ಾತ್ – ಕಾತ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಂ ವಿರುದ್ಧ್ ದ್ವೆಶ್!? ಹುಂ! ಹೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ. ಘರ್ ವಾಪಸಿ!? ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ಲಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಚೊರ್ನ್ ವೆಲಿಂ, ರಾತಾರಾತಿಕ್. ತ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂಚ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಜ಼ಾಯ್ಜೆ! ಪಟ್ಟಿಂಗ, ಚೊರಾಂಚಿ ಫಿಲ್ಯಾದ್!! ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಿಕೊನ್ ಯೆವ್ಯಾಂ; ಮೊದಿ ಪ್ರದಾನಿ ಜ಼ಾಂವ್ದಿ, ಮಾಗಿರ್, ಮಾಯ್ 23 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆಯಾಂ; ಹಾಂಚಿ ಲುಂಗಿ ಸೊಡಯ್ನಾ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್…?

ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಕೋಮುವಾದಾಚೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘೊಂಟೆರ್. ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಂತ್ ಬಸೊನ್, ಏಕ್ಲೊ ಭೊಟ್ ನಳಿನಾಕ್ ನಾಚಯ್ತಾ. ಹಾಂಚ್ಯೆ ಮುಟಿಂತ್ 4-5 ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಕೊಣ್ ಬಾಮೊಣ್ ಚೆಡುಂ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ, ಕೊಣ್ ಪುಜಾರಿ ಚಲಿಯೆಕ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲ್ಯಾನ್ ಗಲ್ಫಾಚೆ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆ ನಗ್ ದಾಕಯ್ಲೆ ಆನಿ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜ಼ರ್ ಜ಼ಾಲೊ; ಕೊಣ್ ಬೊಂಟಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಬೀಫ಼್ ಅನಿ ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಗವ್ನ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ನಾಗಿಣ್ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ? ಅಶೆಂ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್, ಹಿಂದುರಾಶ್ಟ್ರಾ ಕಸೊ ಜ಼ಾಂವ್ಚೊ? ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್‌ಚ್ ದೇಸ್: ಬಾರತ್ (ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ!) ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾವ್ದಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಜೊ? ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಇತ್ಲೆ ಗಿರೆಸ್ತ್ ದೇಸ್ ಆಸಾತ್, ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ತಾತ್. ಸೋನಿಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಇಟೆಲಿಕ್ ವಚ್ಯೆತ್ ನಹಿಂವೆ?

ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಪಿ ಶೆತ್. Literacy Rate 94%; ಹಾಂತು ಉಣ್ಯಾರ್ 60% ಕೊಲೆಜ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ. 30% Post Graduate, 6-8% ಪಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ತರಿಪುಣ್, ವೊಟಾಚ್ಯಾ ಬೂತಾಂತ್ ರಿಗ್ತಚ್, ಯೆಂಕಲ್ನ – ಅಕಲೆನ, ನಮ್ಮವರು – ಅವರು, ಮಿಗೆಲೊ – ತಾಂಗೆಲ್ಲೊ, , अप्ना – उन्का.  ದೆಕುನ್ಂಚ್ ನಹಿಂಗಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸಲ್ವಲೊ, “ಮಿಗೆಲ್ಯಾ” ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್. ಆಮ್ಕಾಂ, ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್-ಲ್ಯಾಂಕ್, ಲೆಗುನ್ ವಾ ಖಬರ್: ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಆಪುಣ್ ಜಿಕ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಶೆತಾಂತ್, ಉಲ್ಲಾಳ್ ಎಸೆಂಬ್ಲಿ ಶೆತ್ ಸೊಡ್ನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ 7 ಶೆತಾಂನಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ ಆಸಾತ್. ಖ್ಹಾದರ್ ಏಕ್ಲೊ ಪುನೆಗೆಲ್ಲೊ, 99% ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವೊಟಾಂ-ವರ್ವಿಂ ತ್ಯಾ Muslim Dominated Segment-ಂತ್ ಜಿಕ್ಲೊ ಆನಿ ಮಂತ್ರಿ ಜ಼ಾಲೊ. ತರ್ನೊ, ಶಿಕ್ಪಿ ಅನಿ ಮೊವಾಳ್ – ಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಮಯ್ಕಳಾಚೆ ಬ್ಯಾರಿ; ತುಮಿಂ, ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಲುರ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣೆ GSB ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ಕುಡ್ಲಾಚ್ಯೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚೊ (Kannada Brahmins, Billavas, Nadavas, Bunts, Kurubas, Kubers, Kammeras, other OBCs, and SC/ST) ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ guess ಕರ್ಯೆತ್: SC/ST ವೊಟ್ 500 – 2000 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕಾಲ್ದಿ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ವಿಕೊನ್ ವೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಗುಲೆ ಭಾರಿಚ್ ಘಂವ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್, ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಪುತ್ತುರ್, ಸುಳ್ಯಾ, ಅನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶೆತಾಂನಿ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ 10% ಮತ್‍ದಾರ್ ವಿಕೊನ್ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ದೆಕುನುಂಚ್ ನಹಿಂವೆ Demonitzation ಕೆಲ್ಲೆಂ? ಏಕ್ Calculator ಆಸಾ?

ಅಂದಾಜ಼್ ಕರಾ, ಏಕಾ ವೋಟಾಕ್ 2000 ರುಪಿಯಾಂ ಲೆಕಾರ್, 1 ಲಾಕ್ ವೊಟಾಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಲೆ ಕರೊಡ್ ಜ಼ಾಯ್? ಎಕ್ಯೆ ಅಬ್ಯರ್ಥಿನ್ ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ವಾಂಟ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ, ಮ್ಹ್ಹಣ್ತಾ, ಸುನಿಲ್ ಆರೊರ, CEC. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡ್ ದುಡು ಬಿಜೆ.ಪಿ ಕಡೆ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಯೀ, ರೆವೆಂತ್, ಮುರ‍್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಕ್, ಖಡಪ್ ಖೊಂಡುಂಕ್ ಅನಿ ಗ್ರೆನಯ್ಟ್ ಖಣಿಯೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲಯ್ಸೆನ್ಸಾಂ ದೀವ್ನ್ ಕಾಳೊ ದುಡೂ ಜಮೊ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆ ಖಬರ್. ದೆಕುನ್ ದಿಸ್ತಾ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆನಿ ಗುದಾಂವಾಂನಿ IT Raid ಘಾಲಿ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿ ನ್ ಸೊಫುತ್ ಘಾಲಾ, ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ ತೊ ಜಿಕವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಲೊ! ದೆಕುನ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ ಮಿಥುನ್ ರೈನ್, ಪಾಡ್ತೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಪ್ಲೆ ಸ್ವಂತ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ವೊತುನ್, ಹೆಂ Make or Beak Election ಝುಜ಼ಾಜೆ. ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಚ್ಯಾ Dirty Tricks Department, IT Cell and Media Communications ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಕಮಲಾ ಪ್ರಾಸ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ನಾ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಣೆಂ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜ಼ಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.

ಆನಿ ಉಡ್ಪಿ ಚಿಕ-ಮಗಳೂರು ಲೊಕ್ ಸಭಾ ಶೆತ್ ►

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣರಾಂಕ್, ಸಂಪಾದ್ಪಿ ಅನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾ ವಿಶಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ. ಅಮಿ, ಉಡ್ಪಿಗಾರಾಂನಿ, ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಉಬೆಂ ರಾವೊನ್ ಮಂಗಳೂರುಗಾರಾಂಕ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟಿಜೆ. ತರಿಪುಣ್, ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ದೊಗೀ ಉಡ್ಪಿ ತಿಸ್ಲೆ ಜ಼ಾಲ್ಯಾನ್, ಹೆಂ ಬರಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹೆಂ ಶೆತ್ 2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜನ್ಮಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಯೆದೊಳ್ 2008, 2012 By-election, 2014 ಅಶೆಂ 3 ಎಲಿಸಾಂವಾಂ ಜ಼ಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೋಗ್ ಘೊಡೆ : 1. ಬಿಜೆಪಿ : ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಪುತ್ತುರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ, ರಘುಪತಿ ಭಟ್, ಸ್ಥಳಿಯ್, ಮನೊರಮಾ ಮಧ್ವರಾಜ್, ಸ್ಥಳಿಯ್ ಆನಿ ಕೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೊ ಸ್ಥಳಿಯ್ 2. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ : ಮನೊರಮ ಮಧ್ವರಾಜ್, ಸ್ಥಳಿಯ್, ಕೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೊ ಸ್ಥಳಿಯ್ ಅನಿ ಪ್ರಮೊದ್ ಮಧ್ವಾರಾಜ್ ಸ್ಥಳಿಯ್ ತೊ ಮನೊರಮಾಚೊ ಪೂತ್.

ಚಿಕ-ಮಗಳೂರುಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಶೆತಾಂಚ್ಯೆಂ ಕಾತ್ರಾಪ್ ಕರ್ನ್, South Canara (North) ಹಾಚಿಂ ಕರಾವಳಿಚಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಶೆತಾಂ ಜೊಡುನ್, ಹಿಂ ಆಟ್ ಶೆತಾಂ ಸಾಗಾತಾ ಕಸಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಅಪ್ರೂಬಾಚೆಂ ಶೆತ್. ಉಡ್ಪಿಂತ್ ಕರಾವಳಿ, ಮಾಡ್, ಮಾಡಿಯೊ, ಭಾತಾಚಿ ಸಾಗ್ವಳಿ. ಚಿಕ-ಮಗಳೂರುಂತ್ ಮಲ್ನಾಡ್, ಘಾಟ್ ಆನಿ ರಾನಾಂ, ಸರಾಗ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಬಾರಿಕ್ ನಂಯೊ. There is no common denominator between the two regions. ಕಳ್ಳೆಂ-ಮೂ?

ಉಡ್ಪಿ, ಮಂಗ್ಳುರಾ ಭಾಶೆನ್ ಕೊಮುವಾದಾಚ್ಯೆಂ ಹುಂಬ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಪಟ್ಟ್. ಉಡುಪಿ ಶ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಣಾ ದೀವ್ಳ್ ಆನಿ ತಿಂ ಆಟ್ ಮಟಾಂ, ಕನ್ನಡ ಭಾಮ್ಣಾಂಚಿಂ. ಪೆಜಾವರ್ ಸೊಮ್ಗೊಳ್‌ಚ್ ಹಾಂಗಾ ಬಸ್ಲಾ. ಇಂದಿರಾನ್ ಆನಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸಾನ್‌ಂಚ್ 1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಂಚಿ ಬುಂಯ್ ನಾಂಗೊರ್ ವ್ಹೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್, ಹಾಂಚಿ ವ್ಹಾಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ, ತೆಂ ತೊ ವಿಸ್ರಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಉಡುಪಿ 1975 ಥಾವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಜಿಕಾಯ್ತಾ. ಕೊಣ್ ಬೆರ್ಚಪ್ಪಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್.

ಚಿಕ-ಮಗಳೂರು ಜ಼ಾತ್ ಕಾಸ್ತ್ ಮನುವಾದಿಂಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ. ಹಿಂದ್ವಾಂ ಮದೆಂ, ಲಿಂಗಾಯತ್, ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಬಾಮೊಣ್, ಚಾರೊಡಿ, ಗೌಡಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ 115 ಘರಣ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಶಿಸ್ಟ್ ಜಾತ್ , 50 ಘರಣ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ! ಮುಸ್ಲಿಮಾಂ ಮಧೆಂಯೀ ಅಜುನ್, ಹೆಂ ಊಂಚ್ಚ್ ನೀಚ್ ಆಸಾ: ಬ್ಯಾರಿ, ನವಯತಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಬಿಂಡಿ ಸೊಲಾಂ! ಹಾಂಗಾ 3 ಘೊಡೆ: 1. ಬಿಜೆಪಿ, 2. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆನಿ 3. ಜೆಡ್ಯೆಸ್. ಹ್ಯಾ ಜ಼ಾತಿ ಭಾಟ್ವಾರಾಂತ್ ತಿನಿ ಘೊಡೆ ಏಕ್ದಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ರೆಂಕ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ಸಕ್ಕಡಾಂ ಕಡೆಂ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಆಸಾತ್, ಒಕ್ಕಲಿಗಾ ಆಸಾತ್, ಉರ್ಲೆಲಿ ಸಕ್ಕಡೀ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್, ಆತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ಚಡ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಘುಸ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯೆಂ ಬಹುಮತ್. MLA C.T. Ravi ಹಾಚಿ ಭಾಶಣಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಳೆಯಾ, ತೀನ್ ದೀಸ್ ಉತ್ಕಾಡೆಂ ವೆಚ್ಯೆನಾಂ!

ಅತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಕಸಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಉಡ್ಪಿ ಚಿಕ-ಮಗಳೂರು ಲೊಕ್ ಸಭಾ ಶೆತಾಂತ್, 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವ್ಹರ್ಸಾ, ಕೆಂದ್ರಾಂತ್ Congress-led UPA2 ಜಿಕ್ತಾನಾ, ಕರ್ಣಾಟಕಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. CM Yeddy ಲಾನ್ಶಾ ಬಹುಮತಾನ್ ಗಾದಿಯೆರ್ ಬಸ್ಲೊಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಒಪರೆಶನ್ ಕಮಲ್, ಶ್ರಿ ರಾಮುಲು ಆನಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೊಂಕ್ಡಾ-ಕಾಂಡ್. ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ? ತರ್ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಉಡ್ಪಿ ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಂ ವಯ್ರ್ 2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹಲ್ಲೊ, Amnesia Pub Attack ಆನಿ  Padil Homestay Attack ಆನಿ ಹರ್ ಏಕ್ಯೆ ಲಾನ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಲೆಗುನ್ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯೆರ್, ಚ್ಯೆಪೆಲಾರ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಅಸಲೆಂ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮ್ ದೀವ್ನ್, ಗೌಡಾಯಿ ದಿಲ್ಲಿ ದಾಂವೊನ್ ಗೆಲೊ! ಧಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ CM, ಆಯ್ಲೊ; ಅಶೆಂ The Party with a difference had 3 CMs in 5 years!)

ಹಾಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜ಼ಾವ್ನ್, 2013 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ 110 ಥಾವ್ನ್ 40 ಚ್ಯೆರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ 122 ಸಿಟಿ ಜಿಕೊನ್, ಪದ್ವೆರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಏಕ್ ಶೆತ್ ಸೊಡ್ನ್, ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ 15 ಎಸೆಂಬ್ಲಿ ಶೆತಾಂನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಲ್ವಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕಸೆಂ ಜ಼ಾಲೆಂ? ತೊಚ್ ಲೊಕ್? ತೊಚ್ ಕೊಮುವಾದ್? ಆನಿ ಜ಼ಾತ್ ಕಾಸ್ತ್ ಖೈಂ ಗೆಲಿಂ?

2 ಘೊಡೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರೆಸಾಂತ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಜುಮ್ಲ 92% ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ಯಾ 2 ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟೊನ್ ವೆತಾ. ಅಸೆಂ first past the post Westminster elective democracyಂತ್ ಜಿಕಾಜೆ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್, ಉಣ್ಯಾರ್ 46.01% ವೋಟ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಳಾಜೆ. ದೆಕುನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ swing % ಜಾಯ್ಜೆ ತೆಂ estimate ಕರ್ಯೆತ್! ಹಾಂವ್ ಉಡ್ಪಿಚೆಂ ಸ್ವಿಂಗ್ % ಲೇಕ್ ದಿತಾಂ: 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೌಡ 48.09%, JPH 44.86%. ಜುಮ್ಲ, 92.95%, ಮಾರ್ಜಿನ್ 3.23%. ಆತಾಂ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್, JPH ನ್ ಜಿಕಾಜೆ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಣೆಂ 46.48% ವೊಟ್ ಜಿಕಾಜೆ. Swing 1.62%. ಫಲಿತಾಂಶ್ JPH ಕ್ t 46,75% ಮೆಳ್ಳೆ ಅನಿ ತೊ ಜಿಕ್ಲೊ! ದೆಕುನ್ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ committed voters ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ನಹಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ committed voters ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ. ತಾಂಕಾ, ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕಿತೆಂ ಕೆರಟ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಯಾರ್ ಜ಼ಾಲೆಂ. ಆನಿ ಖಂಯ್ಸರ್ (ಬೂತಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ) ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯೆ ವೊಟ್ ವಯ್ರ್, ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕರ್ನ್, ಕೊಣಾಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರಿಜೆ, ತಾಕಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜ಼ಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಆತಾಂ ಪ್ರಮೊದಾಕ್ 9% ಸ್ವಿಂಗ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ, ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಜೆಡ್ಯೆಸ್ ಬಾವ್ಟೊ ಆನಿ ಸಿಂಬಲ್ ಘೆತ್ಲಾಂ; ಘಾಟಾರ್ ಹೆಂ ಚಲ್ತಾ. JPH ನ್, 2009 ಂತ್ ಭೊಜೆ ಗವ್ಡಾಕ್ ದವರ್ನ್, ತಾಣೆಂ 8% ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯೆ ವೋಟ್ ವೆಲ್ಲೆ ಜ಼ಾಲ್ಯಾನ್. ತಶೆಂ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಮಾರ್ಜಿನ್ 5.4% ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂ. ಬಿಜೆಪಿನ್ ಕನ್ನಡ ಬಾಮೊಣ್ (ರಘುಪತಿ ಬೊಟ್) ಉಮೆದ್ವಾರ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿಕೊಕ್ ನಾಂ. ಘಾಟಾವಯ್ರ್, ಹಾಂಕಾ ಕೊಣ್ ವಿಚಾರಿನಾ.

2019 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ; ತಾಣಿಂ ಹಿ ಸಿಟ್ 2014 ಭಾಶೆನ್, ಕನ್ನಡ ಬೊಟಾಕ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಾಟಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಶೊಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಶೊಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಯೆಡ್ಡಿಚೆಂ ಖಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿವಾಲೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಯೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣಾ ಆನಿ ಶೊಭಾ ಆಕ್ಕ. ಅಮ್ಚೆಂ ಶೊಭಾ ಅಕ್ಕಾ 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ 17.67% winning margin ಘೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗೆಲೆಂ. ಅಸಲೆಂ margin ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ್. ಆತಾಂ, ಶೊಭಾಚ್ಯೆ ವಿರುದ್ದ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ JPH ಕ್ ಉಬೊ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತೊ 2015ಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ಪ್ರಮೊದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್‌ಯ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಉಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೆ ಖಬರ್ ಉಟಯಿಲ್ಲಿ, ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಉಡ್ಲೆಲಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಬಹಶಾ ಸೊರಕೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್. ತೊ ಗೆಲೊ ನಾ, ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ ಸೀಟ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಪುಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚಿ ನಯ್. ಜೆಡ್ಯೆಸಾಚಿ. ಹಿ ಎಕ್ Winning strategy of Cong-JDS, ಬಸ್ಕಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್. ಘಾಟಾರ್ ವೊಟ್ ಜೆಡ್ಯೆಸ್ ನಾಂವಾಂನ್, ಆನಿ ಕರಾವಳಿಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಮೊಗ್ರಾಂಚ್ಯೆ ವೊಟ್ ಮಧ್ವರಾಜಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್. ಮಲ್ನಡಾಂತ್ಲೆ 8-9% ವೊಟ್ ಜೆಡ್ಯೆಸ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾನ್ ಹಾಡಿಜೆ; ಕರಾವಳಿಂತ್ 8-10% ವೋಟ್ ಮೊಗ್ರಾಂ, ಓಬಿಸಿ, ಆನಿ GSB Konkanis ಥಾವ್ನ್ ಮಧ್ವರಾಜಾನ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್, ಶೊಭಕ್ಕಚೊ ಪತ್ತ ಕಟ್ಟ್! ಮ್ಹಜೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂ ಮಧ್ವರಾಜಚ್ಯೆರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ. bet ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

► ಪಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ಥ

The specified slider id does not exist.

 

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. Kishoo Barkur

  Super analytical article ….

  1
  1
 2. Ronald Sabi

  Very interesting analysis. Tinge of humor made reading even more interesting.

  1
  1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !