ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ವಿಸಾವೊ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್ – ಮಮ್ಮಾ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾತಾ ನಾಟಕ್

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ – ಯುಎಇಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಸಾವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆಚ್ಯಾ ದಬಾಜಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಕರುನ್ ಯುಎಇಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ.

Maestro Events ದುಬಾಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಭೋವ್ ಆತುರಿತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಜುಸ್ತ್ 5.30 ವ್ಹರಾರ್ Emirates International School Auditorium Dubai ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾದರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲೆ ದೋನ್ ವರ್ಸುಗ್ಯೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಭುಂಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ವರ್ಸುಗಿ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ದಾಯ್ಜಿ ವಾರ್ಸುಗೆಚೆಂ ಆಚರಣ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಥತೆ ಲಾಗೊನ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಪರತೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಬೋವ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಠತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಯುಎಇಂತ್ಲಿ ಮಂಗ್ಳುರಿಯನ್ ಮುಳಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್‌ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಭೊವ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 19 ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ “ದಾಯ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್” , ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾತೊಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಂಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ತಶೆಂಚ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮೈಸೂರ್ ಹೊ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವರ್ಸುಗೆಂಚ್ಯಾನಿ ಹಿ ವಿಸಾವಿ ವರ್ಸುಗಿ ಚಡ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಆಚರಣಾಚೊ ಎಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಭೊವ್‌ಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡುನ್ ಲಗ್ಭಗ್ 8000ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೊ ಆಶೋಕ್ ಪಾಟೊಳೆ ಹಾಣೆ ಮೂಳ್ ಮರಾಟೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ “ಮಮ್ಮಾ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾತಾ ” ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತೊಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ನಾಟಕಾಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಜುಮೆಚಿಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖೆಳೊಂವ್ಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಶಿಮ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ ಆಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ದುಬಾಯಾಂತ್ಲೊ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ, ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಲಾಕರ್ ಡಯಾನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಮುಕಾಮರ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್‌ಚೊ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೊ ” ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ” ಹಾಚೆ ಆನ್ಭೊಗಿ ಕಲಾಕರ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ.

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ಲಾಗಿಂ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾಕಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಫಕತ್ ಮನೋರಂಜನ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಕಲಾದಿಶ್ಟಿನ್ ಮಾತ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿಯನ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಾಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಪತ್ರಾಂ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್ತಾತ್

ಕರಮಾ : ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ – 050 4583930, ಬರ್‌ದುಬಾಯ್ : ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ – 055 1065023 , ಸಂದೀಪ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ – 055 697 8707, ಆಲ್ಕೂಜ್ : ರೊಬಿನ್ ನಿರುಡೆ – 056 822 0617, ಶಾರ್ಜ : ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ – 055 647 8578 , ನಾನು ಮರೊಲ್ – 050 840 2207

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !