Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಚರಿತ್ರಾ ಪುನರಾವರ್ತಿತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ?

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕಾಳ್ ಚಕ್ರ್ ಘುಂವೊನ್ ಆದ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂಚ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. (This is the cyclical view of history propagated by the marxists) 1996 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಪಿವಿ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಿಕೊನ್ ಪರತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ತಲೊ ಮಳ್ಳೆಂ ಬೊಲ್ಮೆ ತಾಚಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಪಾತಿಯೆಲ್ಲಿ. ರಾಜಿವ್ ಗಾಂದಿಕ್ ಉಸ್ಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ Liberation Tiigers of Tamil Ealam (LTTE) ಹ್ಯಾ ಉಗ್ರ್‌ವಾದಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ AIADMK ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಬೊಸ್ ಅನಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಜಯಲಲಿತಾಚೆಂ ಚರಿಷ್ಮಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್, ಪಿವಿನ್ ತಿಚೆಕಡೆ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ಹೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತಮಿಳ್ ನಾಡು ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಪಿವಿನ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಆನಿ ಹೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ದೋಷ್ (strategic mistake). ತೆದ್ನಾಂಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಮುಕೆಲಿ ಜಿ.ಕೆ ಮೂಪಾನಾರನ್ ಪಿವಿಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ವಚೊನ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಪುಟಯ್ಲಿ; ಅನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಮಧೆಂ ಅನಿ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿರೊಧಿ ಪಾಡ್ತಿಕಡೆಂ, DMK ಆನಿ CPI ಕಡೆಂ, ಘಟಬಂಧನ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೊಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಹೆಂ ಘಟಬಂಧನ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ: ಪುರಾ 39 ಸಿಟಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಅಂಡ್ಡಾ! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಿವಿಕ್ ಸೊನ್ನೆ (zero)!

Pip03

ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದೋಷ್ ಅನಿ ಪಿವಿಚೊ ಫುಡಾರ್ 

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 140 ಸಿಟಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಬಿಜೆಪಿಕ್ 161 ಸಿಟಿ ಮೆಳೊನ್ ತಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾಡ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಪ್ರದಾನಿ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೆಯಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ರಾಶ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೆ. ಹೆರಾಂ 22 ಪಾಡಿಂಚೊ ಅನಿ ನಿರ್ದಳಿಯೀ ಎಮ್.ಪಿಂಚೊ ಅಧಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಘೆವ್ನ್, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿನ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಲೊ! ಹ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಸಭೆಂತ್ 3 ಎಮ್.ಪಿ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಬಿಜೆಪಿಗಾರ್. ಮುಕೆಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಹೊ ಸರ್ಕರ್ ಕರುಣಾನಿಧಿಚ್ಯಾ DMK ಚ್ಯಾ 39 ಎಮ್.ಪಿ.ಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಹಿಸೊಬ್. 13ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಣೀ ಮುಕಾರ್ ಅಯ್ಲೆಂನಾ, ದೆಕುನ್ 31 ಮೆಯಾಕ್ ವಾಜಪೇಯಿನ್ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂದ್ಲಿ!

Pip07

161 ಎಮ್.ಪಿ, ತಾಂತು ಏಕ್ ಸ್ಪಿಕರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, (272 – 180 -2 nominated, always voting with the ruling party = 90) 90 ಎಮ್.ಪಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಲೊ? ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ, 46 ಸಿಟಿ ಜಿಕ್ಲೆಲೆಂ ಜನತಾ ದಳ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಾಂಗ್ರೆಸಾನ್, 140 ಸಿಟಿಂಚ್ಯಾ ಮಾಂದ್ರೆ ತೆದ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಅಶೆಂ, (272+1-2-140-46=85) 85 ಸಿಟಿಂ ಖಾತಿರ್ ಜನತಾ ದಳ್ (ಜೆಡಿ) ತೆದ್ನಾಂಚ್ಯಾ 11ವ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಸಭೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ (Leftist) ಅನಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ್ left-of-center ಪಾಡ್ತಿಂಚೊ vOT ಘೆವ್ನ್ vote of confidence ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಹೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಉರೊಂಕ್ನಾಂ, ತಿ ದುಸ್ರಿ ಗಜ಼ಾಲ್! 1998ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರತ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜ಼ಾಲೆಂ!

ಜರ್ DMK ಸಾಂಗಾತಾ, ಪಿವಿನ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್ ?

ಕಾಂಗ್ರೆಸಕಡೆಂ, Cong-DMK alliance ಚ್ಯೊ 179 ಸಿಟಿ ಜಾತ್ಯೊ; ಅನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ single largest party ಜಾತಿ. ತವಳ್ 20 – 22 ಹೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಡ್ತ್ಯೊ ಆನಿ ನಿರ್ದಳೀಯ್ ಸಾಂದೆ ತೆಂಕೊ ದೀತೆ. ಹೆಂ ಬಹುಮತ್ ದಾಕವ್ನ್, ಯುಪಿಎ ತಸ್ಲೊ ಏಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ 1996 ಂತ್-ಚ್ ಘಡ್ಯೆತೊ! ಬಿಜೆಪಿ ಆಪ್ಲೆ 161 ಎಮ್.ಪಿ. ಘೆವ್ನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಿ. ಸಗ್ಳಿ ಚರಿತ್ರಾಚ್ ಬದ್ಲಿ ಜ಼ಾತಿ! ಪಿವಿಕ್‌ಚ್ ಪಿ.ಎಮ್ ಕರ್ತೆ. ಬಹುಶಾ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪಿ.ಎಮ್ ಜಾತೊ.ಸರ್ಕಾರ್ ಪುರ್ತ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಕ್ ಉರ್ತೊ. ಹೆಂ ಜ಼ಾಲೆಂನಾಂ. 1998ಚ್ಯೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜ಼ಾತೆಂ ನಾ.

Pip02

ಹ್ಯೆ ಎಕೆ ಚುಕಿ ವರ್ವಿಂ ಪಿವಿಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್ಲೊ; ಅದ್ಯಕ್ಶ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕೇಸರಿ ತಸ್ಲೊ ಬೆರ್ಚಪ್ಪ ಆಯ್ಲೊ. ಹೊ ತವಳ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಚಿ ದುಡ್ವಾಚಿ ಪೊತಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಪಾಡ್ತಿಭಿತರ್ ಚಡ್ ವೋತ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ತೆದಾಳಾ, ಸೊನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ “ಆಪುನ್ ಜಾಲಿಂ, ಆಪ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯೆ ರಗ್ಳೆ ನಾಕಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ದುಕಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ 1998 ಂತ್ ಪರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಿಚ್ಯೆ ಪಾಂಯ್ ಧರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ! She was the unwilling politician unlike Maneka Gandhi who was the natural polician among the daughers-in-law.

2019 ಇಸ್ವೆಚಿ ಕಥಾ

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾನ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಪಾಡ್ತ್ DMK ಸಾಂಗಾತಾ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಪಾಡಿಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಆನಿ ರಾಹುಲಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಚಲ್ತಾ. ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಕರುಣಾನಿಧಿಚೊ ಪೂತ್ ಅನಿ ತರ್ನೊ; ತಾಕಾ ಅನಿ ರಾಹುಲಾಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಬರೆಂ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ. ರಾಹುಲಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜ಼ಾಯ್ಜೆ, ತೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಜ಼ಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಅಸಲೆಂ ಘೋಷಣ್ ತೊ ತವಳ್ ತವಳ್ ದಿತೇ ಆಸಾ. 16ವ್ಯಾ ಲೋಕ್‌ಸಭೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ 45 ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ರಾಹುಲ್, 1996ಚ್ಯಾ shadow PM ವಾಜಪೇಯಿ ಭಾಶೆನ್ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ, ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಚೊ, ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ PM aspirant. ದಾವ್ಯಾಂ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಧರ್ನ್, ಸಭಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಡ್ತಿಯಿ ಹ್ಯಾ UPA-3 ಘಟಬಂದನಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಯಲಲಿತಾಯಿ ನಾಂ, ಕರುಣಾನಿಧಿ ಯೀ ನಾಂ. ತಮಿಳ್‌ನಾಡಾಂತ್ 5 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ AIADMK ಅಧಿಕಾರಾಂತ್ ಆಸಾ, ದೆಕುನ್ anti-incumbancyಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ DMK-INC ಚ್ಯಾ ಘಟಬಂದಾನಾಕ್ ಅನ್ಕೂಲಾಚಿ ಗಜ಼ಾಲ್. ತಿಂ, DMK 20 ಸಿಟಿ ಅನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 9 ಸಿಟಿಂಚ್ಯೆರ್ seat adjustment ಕರ್ನ್ ಉಭಿಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಉರ್ಲೆಲೆ 10 ಸಿಟಿ 4-5 ಲ್ಹಾನ್ ತಮಿಳ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಹ್ಯೊ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್, ಹ್ಯೊ ಪಾಡ್ತಿ NDAಕ್, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೋದಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀನಾಂತ್. 100% ಫಲಿತಾಂಶ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಹೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಾಂತ್ NDAಕ್ ಅಂಡ್ಡಾ!

Pip01

ವಿರೊದಿಪಕ್ಶೆಂತ್, AIADMK ಥೊಡ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಡ್ತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ. AIADMK ಭಿತರ್ ಫುಟ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಜಯಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ confidante ಸಸಿಕಲಾಕ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘ್ಹಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್ ದೀವ್ನ್, ತಿಚೊ ಭಾಚೊ ದಿನಕರನ್ ಪಾಡ್ತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ನವಿ ಪಾಡ್ತ್ Amma Makkal Munnetra Kazhagam (AMMK), ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ. confidante ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಬೆನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ಅನಿ ಕಾಳೊ ದುಡು ಹಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಅನಿ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಮನಿಸ್. ದೆಕುನ್ ಅತಾಂ AMMK ಕಡೆ ಬರೆ ಗುಲೆ ಭಂವ್ತೆಲೆ. ಅಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ತನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂ, ಮದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ, ಆನಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕಿಚನಾಚಿ ಐವಜ್ (ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಗ್ರಂಯ್ಡರ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ವಾಂಟೂನ್ ಹೆ ಸಿಸ್ರಿ ದುಕಾಂ ಗಳಯ್ತೆಲೆ. ದೆಕುನ್, ಬಿಜೆಪಿನ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ AIADMKಕ್ ಚಡ್ ಸಿಟಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ದಿಸಾನಾಂ. ಹಿ ಪಿವಿ ಭಾಶೆನ್ ಬಿಜೆಪಿಚೊಯ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ದೋಷ್! 1996 ಆನಿ 2019, ಪಿವಿ ಆನಿ ಮೋಡಿ – ಶಾಹ! ಚರಿತ್ರಾ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜ಼ಾತೇ ಆಸ್ತಾ!

2014 ಚ್ಯೆಂ ಮಿಶನ್ – 272+

2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಿಶನ್ – 272+ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಶಾಕಾಕ್ ಆನಿ ಬೂತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಣಾರಾಂಕ್ ಅಮಿತ್ ಶಾಹಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಖಾಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ. ಸಾಂಗಾತಾ, ದುಡು, ಸೊರೊ ಆನಿ ಇನಾಮಾಂಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ದಾಡ್ನ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಅನಿ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೆ ಪರಿಂ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಪಾಲಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಕಶೆಂಯೀ ಜ಼ಾಂವ್, ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್, ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್, ಆನಿ UPA-2 ಚ್ಯಾ anti-incumbancy ಸುತ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಬಿಜೆಪಿ 282 ಸಿಟಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ. (ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಮೆಲೆ, ಥೊಡೆ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲೆ, ಆತಾಂ 268 ಆಸಾತ್).

Pip05

Pip04

ಮಿಶನ್ – 272+ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಢೆ ನಾಂ. ತೊ ಆತಾಂ, ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಜೆಡಿಯುಚೊ ಉಪ್-ರಾಜ್ಯಪತಿ; (ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್, ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಿಟ್ ಜೆಡಿಯುಕ್ ಕಶೆಂ ಮೆಳಯ್ಜೆ ಅನಿ ಎಲಿಸಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿತಿಶ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಕಸೊ king maker or king ಕರ್ಚೊ, ಬಹುಶಾ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಿ.ಎಮ್. ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರ್ಚೊ ವ non-BJP non-Cong Federal Front ಹಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಕರ್ಚೊ ಹೆಂ ಪಳಂವ್ಚ್ಯೆಂ. MBA ಡಿಗ್ರಿ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಹೊ Balanced Score Card ತಸಲ್ಯಾಂ ಅಧುನಿಕ್ ಕುಯುಕ್ತಿಂಕ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಕಶೆಂ ಅಪ್ಲೊ ಶೆವಟ್ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆತಲೊ ಪಳೆಯಾಂ. (ತುಮ್ಚ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕಡೆ, ಫಿಲಿಪಾಕಡೆಯೀ, ಹ್ಯಾ BSC ಚ್ಯೆ courses and workshops ಕರ್ನ್ ಜ಼ೊಡ್ಲೆಲಿ ಸನದ್ ಆಸಾ).

ಆತಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ

ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳಾನಾಂ. 200-240 ಸಿಟಿ ಮೆಳ್ಚಿ ಹುಮೆದ್ ಆಸಾ. ಸಮಿಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮಾದ್ಯಮಾಂ, ಹಿ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ದೇಶಾಚಿಂ ಮೂಳ್ ಸಮಸ್ಸಿಂ ಗೂಣ್ ಜ಼ಾವ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಕ್ಲುನ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್ (ಬಿಜೆಪಿ-ಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚಿ ನಹಿಂ. ತಿಂ ರಾಶ್ಟ್ರಿಯ್ ಸುರಕ್ಶತಾಚೆಂ ಡೊಳ್ ಬಡಯ್ತಾತ್.)

1. ಬೆಕಾರ್ಪಣ್, ಪ್ರತೆಕ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾಂ ಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆಂ (Important for new voters, in 21-28 age group)
2. ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚೊಂ ಸಂಕಟ್ (important for 28-55 age roups)
3. ಭೃಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆನಿ ಕಾಳೊದುಡು (important for non-committed, floating, independent voters. BJP is more corrupt than Congress party)
4. ಮಹಿಳಾಂಚಿ ಭದ್ರತಿ, ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೆರಾಂನಿ (important for women and senior citizens with working daughter, like me!)
5. ಆತಂಕ್‌ವಾದ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಾಶ್ಮೀರ್, ನೊರ್ತ್ ಈಶ್ಟ್ ಆನಿ ನಕ್ಸಲ್ (Important for 18-21 age group and all committed voters of BJP, the so called muscular nationalism that Modi purveys)
6. Pseudo Isms, Aggressive Hindutva on one side (importent for committed Congress voters) minority appeasement (important for committed BJP and saffron voters), communal hatred, and polarisation on community lines. (Important for a minority of intellectuals and arm-chair thinkers, social activists etc).

ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಂಚೆ ಚುನಾವ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್, 3 ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಂಚ್ಯಾ ಚುನವಾ ವೆಳಿಂ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಮಹುಮತ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾಂ. ಹೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ hindi heartlandಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಸ್ತಾನ್, ಮದ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಅನಿ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಡ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಜ಼ಾಲೆಂ. ತಿನಿಂಯೀ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಚಡ್ತಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಖಬ್ರೆ ಮಾದ್ಯಮಾಂ, ಸಟ್ಟಾ ಬಜ಼ಾರ್ ಆನಿ ಅಭಿಮತ್/ ನಿರ್ಗಮನ್ ವಿಂಚ್ಣುಕ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲ್ಮೆ ದಿತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್, ಮತದಾರಾಂನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಭೊಗ್ಸಿಲೆಂ ಆನಿ ಅಪ್ಲೊ ವೋಟ್ ದಿಲೊ.
ಚರಿತಾ ಪುನಾರವರ್ತನ್ ಜಾತಾಗೀ? ಬಹುಶಾ!

ಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ಲಿಂ ವಲಯಾಂ

1. Hindi heartland ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಸ್, ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಸ್, ಅನಿ ಬಿಹಾರ್. 2014 ಂತ್ಲ್ಯಾ 16ವ್ಯಾ ಲೊಕ್ ಸಭೆಂತ್, BJP-ಕ್ 154 (+12 NDA allies). Total 185 seats
2. North East ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಸ್ಸಾಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಣಿಪುರ್, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜೋರಾಮ್ ಆನಿ ತ್ರಿಪುರ್ (7 ಭಯ್ಣ್ಯೊಂ). BJP-ಕ್ 7 (ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವ್ಯೊ allies ಜ಼ೊಡ್ಲ್ಯಾತ್). Total 25 seats
3. South India ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕರ್ಣಾಟಕಾ, ಕೆರಳಾ, ತಮಿಳ್ ನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಸ್, ತೆಲಂಗಣ, ಪುದುಚೆರಿ ಆನಿ ಲಕ್ಶ-ದ್ವೀಪ್ ಕುದುರ್. BJP-ಕ್ 19 (+1 NDA allies). Total 132 seats.
4. Western India ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರ ಆನಿ ಗೊಯಾಂ, BJP-ಕ್ 25 (+ 18 allies). Total 50 seats
5. ಸೌರಾಶ್ಟ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ Gujarat. Dadra & Nagar Haveli, ಅನಿ Daman & Diu. ಹಾಂಗಾ BJP-ಕ್ 28 seats Total 28 seats
6. North-west and Delhi ಮಳ್ಯಾರ್ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಯಾಣಾ, ಉತ್ತರಖಂಡ್ಡ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಸ್, ಚಂದಿಗಡ್ ಅನಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್, BJP-ಕ್ 20 (+4 allies). Total 35 seats.
7. J&K ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಮ್ಮು ಆನಿ “ಆಮ್ಚೆಂ” ಕಾಶ್ಮಿರ್. ಹಾಂಗಾ ಬಿಜಿಪಿ-ಕ್ 3, ಸಕ್ಕಡ್ ಜಮ್ಮುಂತ್. Total 6 seats
8. Rest of India incl West Bengal ಮಳ್ಯಾರ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲ್, ಛತ್ತಿಸ್‌ಘಡ್, ಜಾರ್ಖಾಂಡ್, ಒಡಿಶಾ, ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ಅನಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೊಬರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ BJP-ಕ್ 27 (+2 allies), total 86 seats.

ಹೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ 2019 ಎಲಿಸಾಂವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್.

Pip06

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಚೊ manifesto ಅವ್ವಲ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್, manifesto ಕಿತ್ಲೆ ಜ಼ಣ್ ವಾಚ್ತಾತ್? ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಬಿಜೆಪಿಕ್ anti-incumbancy ಆಸಾ. ಭಾಸವ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಕಾಮ್ ಜ಼ಾವ್ನಾ. ರೋಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾಕ್ 5 ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ; ಭಿತರ್ ಕರುಂಕ್ ಜ಼ಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸೊನಿಯಾಚೊ ಕಾಳೊ ದುಡು, ಯುರೊಪಾಂತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಆಸಾ, ತೊ ಹಾಡ್ನ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಂವ್ಟಾಂತ್ 15 ಲಾಕ್ ಜ಼ಮೊ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜುಮ್ಲ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳ್ಳಾಂ. ಅಮಿತ್ ಶಾಹಾನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳಾಂ. Demonitization, raw draft of GST, ಯು.ಪಿ.ಎ-ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಲೆಂ ಕಟ್ಟ್ ಆನಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರಿನಾಸ್ತನಾ ಲಾಗು ಕೆಲ್ಲೆಂ , ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಬಂಡವಾಳಿಂ ಕಾಮಾಂ (Merger of Vijaya Bank into Bank of Baroda: This is shameful for our BUNTS. Mithun Rai, please note!) ರಾಫಾಲೆ ಕಾಂಡ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್, ಪುಲ್ವಾಂಮಾಂ ಕಾಂಡ್ ಅನಿ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ strikes ಅಸಲ್ಯಾಂ ಜುಮ್ಲಾಂನಿ ಬುಡವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತರೀ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಶೆಂ ಘಟಬಂಧನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ನಾಂತ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಬೊಂಬಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೋದಿ ವಾದಾಳ್ ದಿಸಾನಾ; ತುಮ್ಕಾಂ ಕರಾವಳಿಂತ್ ದಿಸ್ತಾಗಿ? ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಬರವ್ನ್ ಸಾಂಗಾ.

ವಲಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಸಿಟಿ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ historical data ಚ್ಯೆಂ statistical ಅನಿ regression analysis ಕರ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ದಿತಾಂ. ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ, ಜ಼ಾಯ್ತ್‌ಮೂ?

► ಫಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ತಾ

The specified slider id does not exist.

 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.