Trending Now

ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ – ಸ್ವಂತ್ ಭಾಶೆಂತ್, ಸ್ವಂತ್ ಲಿಪಿಂತ್

ಲಾಂಬ್‌ ಕಾಳ್ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಕಷ್ಟಾಲೊ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಂತ್ ಹಜಾರೊ ದೇಶ್‌ಭಕ್ತಾಂನಿ ಸತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಹಿಂಸೆಚ್ಯಾ ಮಾರ‍್ಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂಘರ‍್ಷ್ ಚಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ 15 ಅಗೋಸ್ತ್ 1947 ವೆರ್ ಆಮಿ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಂರಚನ್ ಸಭೆಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಕಾನೂನಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಂರಚನ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಭಾರತೀಯಾಕ್ ತೊ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಜಾತಿ-ಕಾತಿಚೊ, ಧರ‍್ಮಾಚೊ, ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್, ಆರ‍್ತಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಪಿತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ವೆಕ್ತಿ ಗವ್ರವಾಚಿಂ, ಸಮಾನತೆಚಿಂ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚಿಂ ಆನಿ ಭಾವ್‌ಭಾಂದವ್ಪಣಾಚಿಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ ಮಾಂಡ್ಲಲಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಜಾಗತಿಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರೇಪಿತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

‘ಜ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ನಾ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕರ‍್ತವ್ಯಾಂ ಸಾರ‍್ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಸತ್, ಕಾಯ್ದೊ ಆಸ್ಚೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸಾರ‍್ಕಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್. ಕಾಯ್ದ್ಯಾವಿಶಿಂ ಭ್ಯೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ‘ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚುಕಿ ಕರ‍್ತಲ್ಯಾಕ್ ಖ್ಯಾಸ್ತಿಂತ್ಲೆಂ ಚುಕೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನೀಬ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಉತರ್‌ಯಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜಾಯ್.

1946 ಥಾವ್ನ್ 1949 ನವೆಂಬ್ರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವಾವುರ‍್ಲಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಂರಚನ್ ಸಭೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರಾನ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಂರಚನ್ ಕೆಲೆಂ. ಡಾ. ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಂರಚನ್ ಸಭೆಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಭೆಕ್ ತಾತ್ಕಾಳ್ ಸರ‍್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ಧಾರಿಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಡಾ. (ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್) ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಂತ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ಕರಡ್ ಪ್ರತಿ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಸಂರಚಿತ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ಮೂಳ್ ಪ್ರತಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚೆರ್ ಸುಮಾರ್ 2000 ತಿದ್ವಣ್ಯೊ ಚರ‍್ಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣೆಂ 26.11.1949 ವೆರ್ ತಾಚೆರ್ ರುಜು ಪಡ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ 26.01.1950 ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾನುಶಾಸಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ 395 ನೋಂದ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೆ 22 ಭಾಗಾಂನಿ ವಾಂಟುನ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಕಾ 12 ಅನುಸೂಚಿ ಆನಿ 5 ಅನುಬಂಧ್ ಆಸಾತ್. ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಇನಾಮ್ ವಾ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಂರಚನ್ ಸಭೆನ್ ಆಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಸ್ವಾರ‍್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಂತ್ಲೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಸಬ್ಧ್ ‘ಆಮಿ ಭಾರತಾಚೊ ಲೋಕ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ‍್ತಾ. ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ಭಾರತ್ ಏಕ್, ಸಾರ‍್ವಭಾವ್ಮ್, ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿ, ಧರ‍್ಮ್‌ನಿರಾಪೇಕ್ಷ್, ಲೋಕ್‌ಶಾಹಿ, ಗಣರಾಜ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ನಾಗರೀಕಾಂಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಆರ‍್ತಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ನ್ಯಾಯ್, ವಿಚಾರ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ್, ಶೃದ್ಧಾ ಆನಿ ಉಪಾಸನಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್, ಧರ‍್ಜ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಸಂಧೆಚಿ ಸಮಾನತಾಯ್ ನಿಶ್ಚಿತ್‌ಪಣಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಧ್ವಾರಿಂ ತ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಲೊಕಾಂಮಧೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚಿ ಏಕತಾಯ್ ಆನಿ ಏಕಾತ್ಮತಾಯ್ ಹಾಂಚೆಂ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿವ್ಪಿ ಭಾವ್‌ಬಾಂದಾವ್ಪಣ್ ಪ್ರವರ‍್ಧಿತ್ ಕರ‍್ಪಾಚೊ ಸಂಕಲ್ಪ್ ಕರ‍್ತಾ.

ಭಾರತ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಭುಂಯ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹಿ ಏಕ್ ಅಪುರ‍್ಬಾಯೆಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ವಿವಿಧ್ ಜಾತಿ, ಭಾಶೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾಂನಿ ಹೊ ದೇಶ್ ಉಬೊ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಉಬೆಂ ಕರ‍್ತಾನಾಂ ’ವಸುಧಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಕುಟಮ್’, ’ಸರ‍್ವ್ ಜಣಾಂಕ್ ಸುಖಾನ್ ಭರುಂಕ್ ಆನಿ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಭದ್ರತಿ ಲಾಬುಂಕ್’ ಹಾಂಗಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾವಾದಿ ಧರ‍್ಮಾಂತ್ ಹೊ ದೇಶ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ, ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಖರೆಂ ಆನಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ ಆಮಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರಿಜೆ. ಹಾಕಾ ಲಾಗುನ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ‘ದೊಕುಮೆಂತ್’ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾಂ ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೆತರ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಿಣೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಸತಾಂ, ತತ್ವ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಭಾಜೆ ತರ್ ಆನಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಭೊಂವಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಿ ಉಬೆಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಆಮಿ ವಾಚಿಜೆ ಆನಿ ಅರ‍್ತ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆಜೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ಜೀವನ್ ವಿಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ಮುಳಾವಿ ವಳಕ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಜಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಗರ‍್ಜಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ವಳಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್ (ಸಿಬಿಸಿಆಯ್) ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆಂ ನಿರಂತರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ತ್ಯಾ ಧ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚಿ ಆನಿ ಕರ‍್ತವ್ಯಾಂಚಿ ಸಾರ‍್ಕಿ ವಳಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಿಬಿಸಿಆಯ್‌ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಶೆವಟಾಕ್ ಅರ‍್ತಾಭರಿತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಯೋಗಾನ್ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕರ‍್ನ್ ಪರ‍್ಗಟುಂಕ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಪ್ರೊ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ ಹಾಣಿಂ ಹೆಂ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ತಜ್ಞಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ವೇಳ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಖಾಂ ಜಾಗೃಣೆ ರಾತಿಂ (20 ಎಪ್ರಿಲ್ ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ) ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಲೋಕಾರ‍್ಪಣ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಯೋಗಾನ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಹೊ ಸುಮಾರ್ 425 ಪಾನಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಫಕತ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ದೊನ್ಶಿಂ ರುಪೊಯ್ ಆಸ್ತಲೆ.

ಸಂವಿಧಾನಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾಂತರಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾಮನಾಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಚೊ ಆಮಿ ಸಹಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಜ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ಆಸಾ ತಾಣಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಜ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ಆರ‍್ಥಿಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾಂ ತಾಂಕಾಂ ವಾಂಟ್ಯೆತಾ. ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತಿ ಖಾತಿರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಯೆತಾ – 9448724276

► ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ

2 comments

 1. ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥಾ

  ಪರತ್ ಎಕ್ ಬರೆಂ ಲೇಖನ್. ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಧಾವಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ social studies ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಂತ್ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಬರವ್ನ್, ಹೆಂ confirm ಕರ್ಚೆಂ.
  ಆತಾಂ, ಪ್ರಸ್ತಾವಾನಾ (Preamble) ವಿಶ್ಯಾಂತ್; ಹೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಹ್ಯಾ ಬಾರಿಚ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಜೆ. 26-01-1950 ಕ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾನುಶಾಶಿತ್ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ “socialist, secular ” ಆನಿ “integrity” ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಬ್ದ್ ನಾತ್ಲೆ; ತೆ ಎಮರ್ಜೆಂಸಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಸರ್ವ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯೆ ನಾಯಕ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಕಯ್ದ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಭಾಸಾಭಾಶೆವಿಣೆಂ 42ವೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಚಿ ಮಾನ್ಯಾತಾ ಜ಼ೊಡ್ಲೆಲೆಂ ಜ಼ಾವ್ನಾಸಾ. 1978ಂತ್ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ 43 ಆನಿ 44 ಸುಧಾರಣ್ ಹಾಡ್ನ್, ಇಂದಿರಾಚ್ಯೊ ಥೊಡೆಶ್ಯೊ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ತರಿಪುಣ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಬಹುಮತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಸಂಘ್ (ಆತಾಂಚಿ ಬಿಜೆಪಿ) ಕ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಜ಼ಾಯ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಹಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಮಾಹೆತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮತದಾರಾಕ್ ಆಸಜೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೋದಿಕ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಸಕ್ದಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ.

 2. Jason Pinto, SDB

  This title is so misleading. The reasons are as follows:
  1. The Indian constitution was already translated years back into Konkani, which is the official language of Goa.
  2. SVANT LIPI? Konkani does not have its own script. What we use is borrowed from the Kannada language. So “ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆತಾಂ ಕನ್ನಡ/ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ is more appropriate. Appreciate Stevenbab for his time, energy in such a monumental task.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !