ತಾರುಂ

ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರ್, ಪಾಪ್ಪ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾ ಕುವೈಟ್ ಥಾವ್ನ್; ಆಜ್ ಪರತ್ ಬೈಕ್ ಘೆವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗಾಜೆ. ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಮಾಗೀರ್ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ..” ಆಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ. “ಪಾಪ್ಪಚೊ ಫೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ತುಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ದಾರಾರ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ನಿರಾಶಾ ಭೊಗ್ಲಿ..” ಪಾಪ್ಪನ್ ಬೈಕ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಮಾಂಯ್”? ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಸೊರಾನ್.” ಪೊರ್ವಾಂ ಸುಕ್ರಾರಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್.. ತವಳ್ ತುಂಚ್ ವಿಚಾರ್..” ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ.” ಪಾಪ್ಪಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸಾ ಖಂಯ್, ತೊ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್”, ಪಾಲ್ವಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಪುಸಿತ್ತ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾಂತ್. ಪಾಪ್ಪ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂತೊಸ್ ಘಡಿಯೆನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ..ಪಾಪ್ಪಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೈಕಾಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಚಡ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ಸಕಾಳ್, ಪಾಪ್ಪಕ್ ದಾರಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಉದೆಲಿ. ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್, ಗೋಪಾಂತ್ ಘೆತಾನಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜೀವಾಂತ್ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ. “ಲೀನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭ್ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ? ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘಾಲ್ಯೆತ್ತ್”! ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾಪ್ಪ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್..”ತಾಚಿ ಪಿಯುಸಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಆತಾಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ವೊಜೆಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ”? ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮಾಂಯ್.” ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೇಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಾಂ ವಾ ನಾ ನೆಣಾಂ.. ದೆಕುನ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ವೀಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಮೆಚ್ವೊನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೀಸಾ ದಿಲ್ಯಾ..”!! ಅಶೆಂ ಪಾಪ್ಪನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಡಿಗ್ರೆಚೆಂ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಬ್ತಾಲೆಂ ವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾಂ. ಪೂಣ್ ಬೈಕಾ ಸಂಗಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಸಪಾಣಿಂಯ್ ಫುಟೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

‘ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚೊ ಆವ್ತಾರ್, ದರ್ಭಾರ್ ಆನಿ ಫಿಂರ್ಗಿ ಸೆಂಟಾಚೊ ಫರ್ಮಳ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಬರೊ ಲಾಗ್ತಾಲೊ.. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೊಚೊನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ ವ್ಹಯ್! ಪೂಣ್ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮಾತ್ ಖಂಡಿತ್ ನಯ್!

ಗಲ್ಫ್ – ಟಿ. ವಿ. ರ್ ಆನಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿಂ ಪಳಯುಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಸೊಭಿತ್, ನಿತಳ್ ಮಾತ್ರ್ ನಯ್; ತೊಪ್ಚ್ಯಾ ವೊತಾಬರಿಂ ಕಠೀಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಮಾನಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಧನ್ಯಾಚಾ ಘರಾ ವೆತಾನಾ, ಪರ್ಝಳ್ಚಿ ರೇಂವ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಕಳ್ಳೆಂ!

ರಾವ್ಳೆರಾ ಬರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಭಿತರ್ ವರ್ನ್ ಗಲೊ ಡ್ರಾಯ್ವರ್. ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡಾಂತ್ ದೋನ್ ಖಾಟಿ ಆನಿ ದೋನ್ ಕಾಬಟಾಂ, ದುಸ್ರೊ ಜಾಗೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾ! “ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜಾ ಪಾಪ್ಪಚೆಂ ಕೂಡ್, ಆತಾಂ ತುಜೆಂ! ತ್ಯಾ ಖಾಟಿರ್ ಏಕ್ ಮದ್ರಾಸಿ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚೊ ತಬ್ಬಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಂದ್ಪಿ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಡ್ರಾಯ್ವರ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಸಮ್ಜಾಯಿಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಹಾಂವೆ ನಿತಳಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಘರಾ ಸಾರೊಣ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ನೆಣಾಂ ತರೀ, ಹಾಂಗಾ ಸಾರೊಣ್ ಆನಿಂಬಾಣ್ಶಿರಿಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಮಿತ್ರ್ ಜಾಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ಧನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಥೊಡಿ ತರೀ ಧುಳ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೋರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ! ಧನ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳೆ ‘ಬಾಬ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಾಯ್ತಾಲೆ. ‘ಬಾಬ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಬಾಪಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ತರೀ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಪಾಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವಿಂಯ್ ಆಪಾಯ್ತಾಲೊಂ. “ತುಜಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ, ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ತಾಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ದಿಲಾಂ, ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಕಾ..” ಮ್ಹಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚುಕಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ನೊವೊದ್ ಕುವೈಟಿ ದಿನಾರ್(ಭಾರತಾಚೆ ಬಾರಾ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್) ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಭಾಳ್ ಘೆವ್ನ್, ರಾತಿಂ ಏಕ್ ವೊರಾರ್ ನಿದೊನ್, ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರೀ ನಿತಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾಂ.. ಆಜ್ ಪಾಪ್ಪನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸಾಂಭಾಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ, ಬೈಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ! ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಜಾ. ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಮೀಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ದನ್ಯಾನ್ ಕಾರಾಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ, ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೌಶೆಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ! ಹೊಚ್ಚ್ ಇಲ್ಲೊ ಸುಶೆಗಾಚೊ ವೇಳ್, ಘರ್ಚಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೊನಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ದೀಸ್! ಮಾಂಯ್ ಪಾಪ್ಪನ್ ಕಾಮಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಪಾಪ್ಪಚಾ ಭಾಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಾಗೊನ್! “ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ಹಾಂವೆ ಥಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ, ದೆವಾಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ರಾವ್ ಪುತಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಪಾಪ್ಪ!

ಘರಾ, ಚಿಂತಾನಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಫುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಖಾತನಾ ಕಷ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ಲೊಂ. ಹಾಂಗಾ ಧನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಜೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆವಣ್. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಫಕತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ, ಧನಿಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಮೆಜ್ತಾಲಿ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಕಶೆಂ ತರಿ ಲಿಪವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿತಾಲೊ, ಪೂಣ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೊ ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾಲೊ! ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂ ಏಕಾಚ್ಚ್ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ, ತಾತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ‘ನಾನಿ’ ಆಸಾತ್. ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ನಾನಿಯಾಂಚಾ ಗೊಪಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ದೆಕುನ್ ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ವ್ಹಡಾಂಚೊ ಜುಲುಮ್ ತರೀ ವ್ಹಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ನಯ್. ತ್ಯಾ ನಾನಿಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಸೊಸುನ್ ವರಿಜೆ ಅಶೆಂ ನಯ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ, ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್, ಧನಿನೆಚೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಧನಿ ಆನಿ ಧನ್ಯಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ. ಧನಿ ಭಾಭಾವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ದೆಕುನ್!

ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ಚಿ ಶನಿ ಲಾಗ್ಲಿ ನ್ಹೆಣಾ, ನಿಸಣ್ ದವರ್ನ್ ಜೂಮರ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಧನ್ಯಾನ್! ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ ನೆಣಾಂ, ಹಾಂವ್ ಜೂಮರಾ ಸಂಗಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಲ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್. ಧನಿನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ ಕೊಣ್‌ಚ್ ನಾ ಜಾಲೊ. ಧನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲೊ, ರಾಗಾನ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಚಾಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಂಗಾರ್ ದಾಡ್ಕಿಂ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಸರಿತ್ ಬಡಯ್ಲೊ. “ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜೂಮರ್ ತೆಂ. ಇಟೆಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ, ತುಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಧ್ಯಾನ್ ನಾ! ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ಧನಿನೆನ್ ಮಧೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಡಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದಾಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಜಾಂವ್, ಪಪ್ಪಾನ್ ಜಾಂವ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಆಜ್ ಪರ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಜೀವನ್‌ಚ್ ನಾಕಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದರ್ವಾಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ಚಲಾತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾಂ. ಪೂಣ್ ಖಂಯ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ಲೊಂ! ಸುಮಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಚಲೊನ್ ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆಂ ನಾಂತ್, ಗಾಂವಾಂಕ್ ವೆಚೆಂ ತರ್ ಕಶೆಂ? ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಧನ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಿವಿಲ್ ಐಡಿ ವಿಚಾರ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಘಾಮೆಲೊಂ. ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭರಾನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಯ್, ಕಂಪನಿಚೆ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ತರ್ (ಕಫೀಲ್) ಧನಿಯಾಚೆ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಧನಿಯಾಚೆ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಚ್ಚ್ ತೆ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಸಿವಿಲ್ ಐಡಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನಾ ತರ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ದವರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ! ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಡಿಯೆಂತ್ ಬಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೊಲಿಸ್. ಜಯ್ಲಾಕ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಣಿ ಧನಿಯಾಚಾ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಧನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, ಪೂಣ್ ಇತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಂ ಅಸ್ಲೊಂ! ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ!

ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧನ್ಯಾಲಾಗಿಂ, ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ನೆಣಾಂ. “ಆನಿ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಧನಿ ಮ್ಹಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ಚಲ್ತಾನಾ! ಸಾಂಗಾತಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಏಕ್ಲೊ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ “ತುಜೊ ಪಾಪ್ಪ, ತುಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಾಯ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಟೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಲೊಂ ಖಂಯ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೊ” ಆಕಾಸ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. “ಪಾಪ್ಪಕ್ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ”?!! ವಿಚಾರ್ಲೆ ಹಾಂವೆಂ ರಾಗಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಲಾವ್ನ್.”ಧನ್ಯಾನ್ ತುಜಾ ಪಾಪ್ಪಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ”!!

ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ಲೊ, ಧನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುನಿಗರಾಬರಿಂ ದಿಸ್ಲೊ. ಧನ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ, ತರೀ “ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಸರ್ಲೊ ಖಂಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಡೊನ್ ಪರಾತ್ಲೆಂ” “ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖೆಳ್ ಸುರು ಕೆಲೊಯ್ಗಿ, ತುಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಧಾಡಿನಾ ಗಾಂವಾಕ್. ಜರ್ ತುಕಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ ತರ್, ತುಕಾ ಹಾಂಗಸರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಚಾರ್ಶಿಂ ಕುವೈಟಿ ದಿನಾರ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ ಆನಿ ವಚ್, ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ”

ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂವ್ ಏಕಾ ದೀಸಾನ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡುಂ? ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ರೀಣ್ ಘೆವ್ನ್, ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್. ಹಾಂವೀಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವನಾಂತ್, ಆನಿ ಧನಿಯಾಚೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆ ಕಶೆ? ಹಜಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಮತಿಂತ್ ಉಬ್ಜಾತಾಲಿಂ, ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತುಮಿ ಮೋರ್ನ್ ಕರಾ, ಮಾಂಯ್ಕ್ ಭುಜಾಯಾ ತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೌಶ್ಯಾಂಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡ್ಲೆ’. “ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಚೆಡೊ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾವ್ಲೊ ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ ರಡ್ತಾಲಿ. ‘ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಾಪ್ಪ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಅಸ್ಲೊ, ತೊ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶೀಬಾಂತ್ ಪಾಪ್ಪಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ..’!!ಪೂಣ್, ಮ್ಹಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ, ಧನ್ಯಾಚೆ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೆ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಹಾಂವೆಂ!

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಧನ್ಯಾಚಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಕಾರಾಚಾ ಶೊ ರೂಮಾಂತ್ ಕಮ್ ಕರ್ತಾಯ್ಗೀ’? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತಾಚೊ ಕಾಮಾಚೊ ಜಣ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಥೊಡಿ ಅರ್ಬಿ ಭಾಸ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸಂಗಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೇಳಾಚಾ ಉಲೊಣ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧನಿ ಮ್ಹಕಾ ರಿಲೀಸ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ವೊಪ್ಲೊ.

ವೀಸ್ ನಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ ವೀಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಟ್ರಾ ನಂಬ್ರಾಚಾ ವೀಸಾಕ್ ಬದ್ಲಾಲಿ ಮ್ಹಜಿ ವೀಸಾ. ಘರ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ವೀಸಾ ಥಾವ್ನ ಕಂಪನಿ ವೀಸಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್, ಕಂಪನೆಚಾ ಕೂಡಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಭೋವ್ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಮ್ ಕಾಂಯ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾ, ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾರಾ ವಿಶಿಂ ಪುರ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್, ಸೇಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಥೊಡಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚಿಂ, ಅಶೆಂ ಕಮಿಶನ್ ಸಯ್ತ್ ಮಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣ್ಯೆ ತಾರ್ವಾಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ! ಆದ್ಲ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆ ದೆವೆಂ ಸಯ್ತ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚಾ ಧನ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮ್ಹಜಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮಚ್ವೊನ್ ಭಡ್ತಿ ದಿಲಿ, ಸಾಂಬಾಳ್ ಚಡವ್ನ್, ರಾವೊಂಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ದಿಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆಂ ದೆವೆಂಯ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಲೆಂ.

♦ ♦ ♦ 

ಆಜ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೊಂ. “ಅಳೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ತುಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತುಜಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ಲೊಂ ತುಕಾ, ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ! ಆನಿ ತುಕಾ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡ್ತೊಂ ತರ್, ಮ್ಹಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತೊನಾಂಯ್, ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಚುಕಿಚೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಿಣಿ ತುಜಿ ಪಾಡ್ ಕರ್ತೊಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ.” ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸತ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ’ ” ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮರೊಂಕ್ ಆಸಾ.. ತುಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಹ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಚಾಕರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ದೂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಆಸಾ, ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚಾ ಕಂಪನೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆಂ. ಆನಿ ತುಕಾ ಪಯ್ಶಾಂಚೆ ಮೋಲ್ ಕಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ತುಜಾ ಲಾಗ್ಚೆಂ ದೆವೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಘೆ ಹ್ಯಾ ಎನ್ವಾಲಾಪಾಂತ್ ತುಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್, ಆಜ್ ತುಂ ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲಾಯ್”!! ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆ.” ಬರ‍್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಯೇ ಪ್ರಕಾಶ್”! ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾಯ್ಲೊ.

ಮಾಂಯ್ಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಮೌಶ್ಯಾಂನಿ ಪಳಯ್ಲೆಂ, ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವೀಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ. ಕುವೈಟ್ ಯೆತಾನಾ, ದಿಶಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಕ್ ಆಜ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ದಿಶಾ ಆನಿ ಆಶಾ ದೊನಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್.

✍ ಕ್ಲೈವ್ ಸೋಜ್, ಬೊಳಿಯೆ

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

46% feel thumbs up. And how do you feel?
7 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
2 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

7 comments

 1. Deena prabha sequeira

  Nice story

 2. Great story bro,feel the real struggles of Arab world …keep writing and inspiring others with your great writing skills..

 3. Alban D'Souza

  Good Story Clive.. Keep writing

 4. Vijay Dsouza

  Keep writing Clive. Expecting more from u

 5. Joy D’souza

  Nice one.Clive Soz Boliye😊

 6. Roopak Preema D'Souza

  Very good story…

  3
  1
 7. Calvina Dsouza

  Nice… Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !