Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ದುಕಾಂತ್ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್

CVCLMNಹ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ಕಿತೆಂ ಘಡನಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡನಾ? ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್‌ಯ್ ಸಮ್ಜನಾ. ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ವೊಲ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಮಳ್ಳೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಧೊಸ್ತಾ. ವಾಯ್ಟಾ ಥಾವುನ್ ಬರೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ಗಿಟಾರ್ ನೀಟ್ ಬರಂವ್ಕ್ ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್? ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ’ದುಕಾಂಚೆಂ ಕೊಂಡ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಮಾನ್ ರಾಣ್ಯೆ ಮಾಗ್ಣೆಂಚ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಜಾಗಯ್ತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ದುಕಾಂಚಾ ಕೊಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ, ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿಂ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿಂ ನಾಂತ್! ’ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಉಡ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಲ್ಫಿ ಗಾಯ್ತಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ’ಹಂಕಾರಾನ್ ಆನಿ ದಳ್ಬಾರಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ. ದೆಕ್ತಲೊ ರಚ್ಣಾರ್ ಆಸಾ ವಯ್ರ್, ದೊರಿ ಲಾಂಬ್ ಸೊಡ್ತಾ’. ವ್ಹಯ್. ದೊರಿ ಲಾಂಭ್ ಸೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಮನಿಸ್ ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆರಾಂಕಿ ದೂಕ್ ದಿತಾ. ಹೆರಾಂಚಾ ದುಕಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭ್ ದೂಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಸುಕ್ ಆಶೆತಾ. ಪುಣ್ ಸುಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಫಕತ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್. ವಾಸ್ತವ್ ಜಿವಿತ್ ಸುಖ್ ದೂಕ್ ದೊನಿ ಮಿಸ್ಳುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್. ದೊನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಘೆಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ತರ್ ದುಕಾಂತ್ ಸುಕ್ ಕಶೆಂ ಮಿಸ್ಳುನ್ ಗೆಲಾಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಗರ್ಜ್.

CVL03

ಮನಿಸ್ ಜಲ್ಮತಾನಾಂಚ್ ರಡುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಮೆಟ್ ದವರ‍್ತಾ. ಹಾಸುನ್ ಯೇನಾ. ಸುಕಾಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಸಂಸಾರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರಿನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ದೂಕ್ ಭೊಗುನ್ ಜಿಣಿ ಆರಂಭ್ ಕರ‍್ತಾ. ಅಸಹಾಯಕ್, ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಸುನ್, ಕೊಣಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಆಸಾಂ ಮಳ್ಳೆಂಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪ್ರಿತುಮೆರ್ ಪಾಯ್ ದವರ‍್ತಾ. ಸಗ್ಳೊಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾ. ಪುಣ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ರಡ್ತಾನಾ ತಾಚಾ ದುಕಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣ್ ಪುಣಿ ಚಿಂತಾತ್? ತಾಚಾ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಜನ್ಮ್ ದಾತಾರಾಂಚ್ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಆಟಯ್ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಭುರ್ಗೆಂ ರಡ್ತಾನಾ ಆವಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ವಿಸರ‍್ತಾ, ಬಾಪಯ್ ಆಪುಣ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಆಸಹಾಯಕ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚಿ ದೂಕ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ಮತಿಕ್ ವರಿನಾಂತ್. ಹೆಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಘಡ್ಚೆಂ. ಜಲ್ಮಾ ಭಂವಾರಿಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ. ದೂಕ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌‌ಚ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚಿ. ತಿಚ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಕಾರ್ ಚಡ್ ಭಯಾನಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್. ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಿ ದೂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ದೂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾತ್!

ಜಿಣಿ ತರ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಂನಿ ವಿಣುನ್ ವೆತಾ. ಸೊದ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಪುಣ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೂಕ್. ಹೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಖುಶಿನ್ ಭರಾನ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್. ಹೆರಾಂಕ್ ದೂಕ್ ಕರಿತ್ ಭೋವ್ ವಡ್ ಬಾದಕ್. ಪಿಕಿ ಖೊಲಿ ಝಡ್ತಾನಾ ತರ್ನಿ ಖೊಲಿ ಹಾಸ್ತಾಲಿ ತಶೆಂ ಆಮಿ ಕಷ್ಟತಾನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಹಾಸ್ಚೆಂ, ಆಮ್ಚಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಣಿಂ ಮಝಾ ಭೊಗ್ಚಿ. ತೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಲಾರಾಂಚೆರ್ ಧಲುನ್ ಉಪ್ಯೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಲಾರಾಂನಿ ಶಿರ್ಕುನ್ ದರ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಕ್ ಪಾವ್ತನಾ ತಡಿರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಲಾರಾಂಕಿ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂ ನಾ. ಲಾರಾಂನಿ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಪುಣ್ ತಡಿರ್ ಬಸುನ್ ಮಝಾ ಭೊಗ್ಚಿಂ ಆನಿ ಹಾಸ್ಚಿಂ ಅಚಾನಕ್ ಲಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಿತ್! ಹೆರಾಂಕ್ ದೂಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸೊದ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ರಾಕುನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ವೇಳ್‌‌ಚ್ ರುಜು ಕರುನ್ ದಾಕಯ್ತಾ!

CVL01

ದೂಕ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆಬರಿ ಪಾಡ್ ನ್ಹಯ್. ದುಕಿಕ್ ಆನಿ ದುಕಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ. ದೊನಿ ವೆರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಘೊಳ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚುನ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ತರ್ ತಾಕಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಿ ಖಂತ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಘರ‍್ಚೆಂ ರುಚಿಕ್ ರಾಂದಪ್ ಚುಕ್ತಾ ಆನಿ ಮೋತ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಚಡ್ ವಿರಾರ್ ಜಾತಾ. ಹಿ ದೂಕ್ ಆನಿ ಖಂತ್ ತೊ ಬರ‍್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ತಾಕಾ ದೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸುಕಾಂತ್ ಬದಲ್ತಾ. ಘರ‍್ಚಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ತಾಕಾ ಬಳ್ ದಿತಾ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಸುಕ್ ತೊ ಆಶೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ದೂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತರ್ ದೂಕ್ ಸೊಸ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಏಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಶೆವಟಾ ಪಾಸುನ್ ಸೊಸ್ಚಿ ದೂಕ್ ಮಧುರ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾತಾ ತರ್ ದೂಕ್ ಬರಿಚ್ಚ್. ದೂಕ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಯ್ನಾ ಪುಣ್ ದೂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಆಯಾಮ್ ಫುಡೆಂ ಯೆತಾ. ತಡಿಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾರಾಂನಿ ತಡಿರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪುಸುನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ತಾ. ತವಳ್ ದೂಕ್ ಬದ್ಲನಾ ತರಿ ತ್ಯಾ ದುಕಿ ಥಂಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮನೋಬಾವ್ ಬದಲ್ತಾ.

ಆವಯ್ಚಿ ದೂಕ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಚಿಂ ದುಕಾಂ ಕೊಣೆ ಪುಣಿ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್? ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸಿನಾ? ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಾಲನ್-ಪೋಷಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟ್ ದುಕಿಚೆಂ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಕಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆವಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತಿಚಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸ್ಚೆ ಹಾತ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾತ್. ದುಕಾಂ ಪುಸಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಹಾತ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದುಕಾಂ ಪುಸಿನಾಂತ್. ಕಾಳ್ಜಾಂ ಧಾರುಣ್ ಜಾತಾತ್. ಆವಯ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಎಕ್ಸುರಿಚ್ ಕಷ್ಟತಾ. ತಿಕಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚಾ ಪಾಲನ್-ಪೋಷಣಾಂತ್ ಕೊಣಾಚೊಚ್ ಆದಾರ್ ಮೆಳನಾ. ಪುಣ್ ತಿ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡಿನಾ. ಆವಯ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವಾದಳಾಕ್ ಹಾಲನಾತ್ಲೆಂ ಸಮರ್ಪಣ್ ಗೂಂಡ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣೆ ಬಾಪಯ್ಚಿ ದೂಕ್ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ಚಿಂ ದುಕಾಂ ಕೊಣ್ ಆರ್ಥ್ ಕರ್ತಾ? ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ತೊ ಘೊಳೊನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್. ತಾಣೆ ಭೊಗ್ಚೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಂಗುಂಕ್‌ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತೊ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಭೊಗ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೆಲಿಂ ಕೊಣಿ ನಾಂತ್! ತಾಣೆ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಿಂ ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ನಿವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗಜಾಯ್. ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಹೆರ್ ಸಾಂದೆ ಮಾಗುಂಕ್‌ಯ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಚಿಂನಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಮರುಭುಂಯ್‌ತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಬರಿ. ಅಪ್ರೂಪ್ ತಿಂ ದಿಸ್ಚಿಂ, ದಿಸ್ತಾನಾ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ. ಕುಟ್ಮಾ ಪಾಸುನ್ ತಾಣೆ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹುಲ್ಪಲ್ಯಾರ್ ಗೆಲೊ, ಬುಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಲೊ ತಿ ಗತ್ ತಾಚಿ. ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭೊಗ್ಚಿ ದೂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ದುಕಾಂ ಸಮ್ಜಂಚೆಂ ಕೊಣಿ ನಾ. ಪಪ್ಪಾ ಮಾಮ್ಮಿ ಚಡಿತ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಫೊರಿನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಂಗಾ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಪುನೆವಂತಾಂ ಮಹಿನ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಜೊಡಿಂತ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಆರ್ಧೆಂಯ್ ಮೆಳಾನಾ! ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ದುಕಾಂ ಖಡ್ಪಾರ್ ಪಡ್ಚಿಂಚ್ ಚಡ್. ತಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ‍್ಚಿಂ ಕೊಣಿ ನಾಂತ್. ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜುನ್ ದುಕಾಂ ಗಳಂವ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಾಂಚಿ. ಕೊಣಾಕಿ ತಿಂ ದುಕಾಂ ದಿಸನಾಂತ್. ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ವ್ಹಾಡನಾಂತ್.

CVL04

ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸುಕ್ ಆನಿ ದೂಕ್ ಏಕ್ ತಾಕ್ಡೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತುಕ್ಚೆಂ ಆನಿ ದೂಕ್ ಜಡ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾನಾ ವಿಶೇಷ್ ಸುಕ್ ಭೊಗುನ್ ತೆಂ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ. ವಿಶೇಷ್ ಸುಕ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ದೂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ತಿ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ. ವಿಪರೀತ್ ದುಡು ಖರ್ಚುನ್ ಸುಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಸುಕ್‌ಚ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದುಡ್ವಾನ್ ಸುಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ದೂಕ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ! ದೂಕ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಸೊರೊ ಹೆರ್ ದುಕಿಂಕ್ ಏಕ್ ಆಹ್ವಾನ್. ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಸ್ಳುನ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಾಂಚಿ. ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ದೂಕ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಸುಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ನ್ಹಯ್! ಸುರ್ಯೊ ಉದೆವ್ನ್ ಬುಡ್ಲಾ ತಶೆಂ ಸುಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದುಕಾಂತ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆನಿ ಬುಡ್ಲಲೊ ಸುರ್ಯೊ ಪರತ್ ಉದೆಲಾ ತಶೆಂ ದೂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಸುಕಾಂತ್ ಬದ್ಲುನ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ದರ್ಯಾಚಿಂ ಲಾರಾಂ ರಾವ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಸುಕ್ತಿ-ಭರ್ತಿ ದರ್ಯಾಂತ್ ಕಶಿ ತಶಿಚ್ ಆಮ್ಚಾಯ್ ಜಿವಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ.

CVL02

ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೆರಾಂಕಡೆ ಸರಿ ಕರುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಳಾಬ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ! ಸುಕ್ ಭೊಗಿನಾತ್ಲಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣಿ ನಾಂತ್. ಸುಖ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಭೊಗ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಿ ಎಕ್ಸುರೊ/ಎಕ್ಸುರೆಂ ನ್ಹಯ್. ದುರ್ಬಳ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ವ್ಹಡ್, ಗ್ರೇಸ್ತಾಕ್ ತಾಚೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಜಡ್. ಗಿರ್ಬುಜಿಕ್‌ಯ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್, ಗಿದಾಕ್‌ಯ್ ಆಸಾತ್; ಉಂದ್ರಾಕ್‌ಯ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್, ಹಸ್ತಿಕ್‌ಯ್ ಆಸಾತ್; ವಾಗಾ-ಸಿಂಹಾಕ್‌ಯ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್, ಚಿತ್ಳಾಂ, ಮುಯೆಂಕ್‌ಯ್ ಆಸಾತ್. ರೂಕ್ ಝಡಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ವಾದಳಾಂ ಮಾರ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಭಾಳ್ಚೆಂ ಕೊಣ್‌ಯ್ ನಾ.

ಕಷ್ಟ್-ದೂಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರಿನಾ ಬಗಾರ್ ಘಟ್ ಕರ್ತಾ. ಕಾಳೊಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್, ಬೆಜರಾಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್, ನಿರಾಶಾ ಜಾತಚ್ಚ್ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆತಾಚ್ಚ್. ಶೆವ್ಟಿಂ ಮರ್ಣಾ ಉಪಾಂತ್ ಪುನರ್ ಜಿವಿತ್ ಆಸಾಜಯ್‌ಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್?

► ಸಿವಿ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel love. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.