Trending Now

ಸಂವಿಧಾನಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಳೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ವ್ಹರುಂ – ಬಿಸ್ಪ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

“ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿರಂತರ್ ಫುಡೆಂ ಚಲಂವ್ಚೊ ಮಹಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ನ್ಯಾಯ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್, ಸಮಾನತಾ ಆನಿ ಭಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಘಡ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆದಿಶೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬಳ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಶೋಷಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಬಳ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆಮ್ಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಡ್ತಾ. ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾಸಂಕ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಖಂತ್ ಕರ‍್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂವ್. ತಶೆಂ ಕರ‍್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ, ಆಮ್ಚಿಂ ಕರ‍್ತವ್ಯಾಂ ಸಾರ‍್ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ದೆಶಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚೊ ವಾಂಟೊ ಸೂಕ್ತ್ ರಿತಿನ್ ನಿರ‍್ವಹಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಪೆಚಾಡಿಜೆ” ಮ್ಹಣುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೆ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ತೆ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಯೋಗಾನ್ ಪರ‍್ಗಟ್ಲಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾಂತರಾಚೆಂ ಲೋಕಾರ‍್ಪಣ್ ಕರ‍್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ.

“ಸಂವಿಧಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಬರೆಂ ತೆಂ ಆಸುಂ ತೆಂ ಬರ‍್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಫಾಯ್ಧ್ಯಾಭರಿತ್ ಜಾತಾ. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಪರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಜಾಗೃತೆನ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ಧಾರೆನ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಬರ‍್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪಡ್ಚೆಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ . ಹ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ ಆಮಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಯ್ನಾಂವ್ ತರ್ ಖೊಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಜರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತವಳ್ ಥಂಯ್ ಖೊಟ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾರ‍್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗರ‍್ಜೆಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಸರ‍್ವೋಚ್ಛ್ ಕಾಯ್ದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವ್ಹಯ್ ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಆರ‍್ತಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ನ್ಯಾಯ್ ಆಸಾ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಹಾತೆರ್‌ಯಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಕಥೋಲಿಕಾಂನಿ ಹೆಂ ಹಾತೆರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸ್ಥರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಭಾರತಾಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಪ್ರೊ| ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರಾನ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಂತ್ ಘಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತಾಚೊ ಬರೊ ವಾಪರ್ ಕರಿಜೆ” ಮ್ಹಣುನ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕಥೋಲಿಕ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾವುರ‍್ಲಲ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗಾಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ವಾವುರ‍್ಲಲ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ನಾಗರೀಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಆನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಕ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ ಆನಿ ಭಾಶಾಂತರ್‌ಗಾರ್ ಪ್ರೊ| ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆಕ್ ತಾಣಿಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷಧೆಚೊ ಕಾರ‍್ಯದರ‍್ಶಿ ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಪಿ ನೊರೊನ್ಹಾ ಉಲೊವ್ನ್ “ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಎಕೇಕ್‌ಚ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಹುಮ್ಟುನ್ ವೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾ ತರಿ ವೊಗೆ, ಮೊನೆ ಆಸಾಂವ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆನ್ ವಾಚುನ್ ಪುಣಿ ಜಾಗೆ ಜಾವ್ಯಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ರಾಕ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವಾವುರ‍್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಪ್ರೊ| ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಬೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಜೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಬಾಪ್ ರೊಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಾಪ್ ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ, ಬಾಪ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ‍್ನಾಂಡಿಸ್, ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಕಾರ‍್ಮೆಲ್ ಧರ‍್ಮ್ ಸಂಘಾಚಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಬೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ರೀಟಾ ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಪ್ರೊ| ಜಾನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ನಾಗರೀಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಆನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಕಾರ‍್ಯದರ‍್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಸರ‍್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗೃಣೆಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಹೊ ಗ್ರಂಥ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !