ಪಾನೀರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲುವಿಸ್ ಪೀಂತಾಚಿ ‘ಬೇಟಿ ಪಡಾವೊ’ ಕಾಣಿ

SP04ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್, ಲುವಿಸ್ ಪೀಂತಾಚ್ಯಾ ಪೇಸ್-ಬೂಕ್ ಪಾನಾದ್ವಾರಿಂ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ. ತೆನ್ಕಾ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಂಪಲ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಲುವಿಸ್ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸುನಿತಾ ಸೊಜಾಚಿ 18 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಧುವ್, ಸೆಲೆನ್ ಪ್ರೀತಿ ಪೀಂತ್ ಹಿಣೆ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 2018 ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ PUC-II ಪರಿಕ್ಶೆಂತ್ 96% ಅಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಜಿಲ್ಲಾ  ಮಟ್ಟಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲೆಂ. ಹಿ ಖಬರ್ ನಾ ತಿಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿನ್, ನಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಗುಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

ದೀಸ್-ಕುಲಿಚೆಂ ಲಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಲುವಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚಾ ಸಾದನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಗುಮಾನಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನೊ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ಹಿ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಮಾದ್ಯಾಮಾಂಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ ತರೀ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮಾದ್ಯಮಾನ್ ತಾಕಾ ಕಾನ್ ದಿಲೆನಾಂತ್. ಹಿ ಖಬರ್ ಪರ್ನಿ ಮ್ಹಣೊನ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ಹಿ ಖಬರ್ ಛಾಪ್ಲಿ ನಾ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಸೆಲೆನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಮ್ಹಣ್‌ಗೀ? ವಾ ತೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಖಾತಿರ್? ವಾ ತೆಂ ಎಕ್ದಂ ದುಬ್ಳೆಂ ದೆಕುನ್?” ವಿಳಾಪ್ ಕರ್ತಾ, ಸೆಲೆನಾಚೊ 45 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಬಾಪಯ್.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೆಲೆನ್ ಪ್ರೀತಿ ಪೀಂತ್ ►

ಸೆಲೆನ್ ಪ್ರೀತಿಚೊ ಜಲ್ಮ್ 2000 ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 6 ವೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೆಂ ತಾಚಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಆವಯ್ – ಬಾಪಯ್ಕ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವ್ ಆಸಾ, ತೊ ಆತಾಂ ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಲುವಿಸಾಚಾ ಲಗ್ನಾಚಿ ಆಪ್ರೂಪಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ತರ್ನೊ ನವ್ರೊ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಥೆದ್ರಾಲಾಕ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಲಗ್ನಾಚಿ ವಿಧಿ ಸಂಪ್ತಚ್, ತಾಂಕಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್!

ಹಾಂಗಾಸರ್, ಬೊಳಿಯೆ ದೇವರಗುಡ್ಡೆಚಾ ದೆವಾದೀನ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕರಿಜೆಚ್ : ಹಿಂ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

SP10 SP15

SP07

2006 ಜ್ಯೂನಾಂತ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ, ಹಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರೂಲ್ : ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಾಜೆ. “ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಸರ್ಕಾರಿ ಆದಾರ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಂಯ್? ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ. ಅನಿ ಎಕಾಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಡೊನೆಶನ್ – ಹೆರ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಫೀ ಘೆನಾಂತ್. ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಚಲೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಧೆಂ – ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವೊರಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಸಾ. ಬಸ್ಸಾರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಕಡೆ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್. ಸಾತ್ವಿ ಜಾತೆಚ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ನವೆಂ ಎಡ್ಮಿಶನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ, ತಾಕಾ ಖರ್ಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ್ವಡ್ನಾ”

“ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾರ‍್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ ಥಳೀಯ್ ಪರೊಪ್ಕಾರಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಗೀ?” ಸಟ್ಟ್ ಆಯ್ಲಿ ಜಾಪ್ : “ನಾ; ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಪ್ರೀತಿಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ 100% ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಂಯ್‌ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ 20 ಭರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್, ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಹರ್ ಯುವ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಉರ್ಭೆನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ”

SP06

SP05

SP11

“550 ವಯ್ರ್ ಘರಾಣಿಂ ಆಸ್ಚಾ ಪಾನೀರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಪ್ರೀತಿ ಎಕ್ಲೆಂ ದುಬ್ಳೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚೊನ್‌ಯೀ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್, ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ. ದೆಕುನ್ ಪ್ರೀತಿ ತಾಂಕಾ ಆಮ್ಚಾ ಸಮಾಜೆಚಿ, ಧರ್ಮಾಚಿ, ಆನಿ ನಡ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಏಕ್ ಜಿವಿ ದೇಕ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ನವೀಕರಣ್ ಹಾಡುಂಕ್, ಮುಳಾವೆಂ ಸಂರಚನ್ (ಬಾಂದ್ಪಾಂ/ ಸಂಚಾರ್/ ಉದ್ಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ/ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ) ಸುದ್ರಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್‌ಯೀ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಂವೆ ಶ್ರಮದಾನ್ ಕರ್ನ್, ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ರೀತ್ ಸುದ್ರಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ದಿಲಾ. ಪಾದ್ರಿ-ಮಾದ್ರಿಂಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ.” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಲುವಿಸ್

ಧಾವೆಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಶೆಂತ್ ಪ್ರೀತಿಚೊ ದೆಕಾವೊ ►

ಪ್ರೀತಿ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಅವ್ವಲ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ನಂಬರ್. ಪಯ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ತಾಕಾ ಶೀದಾ A+ ಗ್ರೇಡ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ವೆವಸ್ಥೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ (ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್, ಖೆಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸಕ್ತೆಚೆ ವಿಷಯ್) ಹಾಂತು ತಾಕಾ A. ತಾಚ್ಯಾ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಫಕತ್ 15 ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಟಿಚೆರ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲಿ. ನಾಚ್. ಗಾಯನ್, ನಟನ್, ಆನಿ ಭಾಶಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಕೆದಾಳಾಯೀ A+

SP08   SP13

ದೆಕುನ್. ತೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಲೊಕಾ-ಮೊಗಾಳ್ ಭುರ್ಗೆಂ. ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಕಾ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಭಾರಿಚ್ ಬರ‍್ಯಾ ರಿತಿಂತ್ ತೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ 92 ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ 3 ಟಿಚರಾಂ! ಆನಿ ಪ್ರೀತಿಕ್ ಧಾವೆಂತ್ ಟಿಚರ್‌ಚ್ ನಾ!

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ನಾಚ್ ಆನಿ ಪೌರಾಣಿಕ್ ನಟನ್ ಹಾಂತು ತಾಚೆಂ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಸಾದನ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸೌಹಾರ್ದಾಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

SP09   SP12

2016 ವರ್ಸಾ ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ SSLC ಪರೀಕ್ಶೆಂತ್ ಪ್ರೀತಿಚೆಂ 97.44% ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ 100% (125/125) ಆನಿ ಗಣಿತ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ 100%. (1969 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಕ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ವಿಷಯಾಂನಿ ಇತ್ಲೆಚ್ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ). ಆನಿ External Assessment ಪ್ರಮಾಣೆ, ಅಭ್ಯಾಸ್ ವೆವಸ್ತೆಭಾಯ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂನಿ ತಾಣೆ A+ ಆನಿ A ಗ್ರೆಡ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಲಿ.

SP20

ಬಾರಾವಿ ಪರೀಕ್ಶೆಂತ್ ಪ್ರೀತಿಚೊ ದೆಕಾವೊ ►

ಪ್ರೀತಿನ್ ಬಲ್ಮಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್ಲೊ. “ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ?” ವಿಚಾರಿ ಹಾಂವ್,” ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ವ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಹಿಂ?” “ಆಮ್ಕಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ಫೀ ಘೆಂವ್ಚಾ, ಡೊನೆಶನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ ಫೀ ಆರಾಂವ್ಚಾ, ಪ್ರಾಯ್ವೆಟ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾಂ ಸರ್”, ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿಚೊ ಬಾಪಯ್. “ಕೊಲೆಜ್ ತಿ ಅನುದಾನಿತ್ ಆಸುಂ ವಾ ಅನುದಾನಾವೀಣ್, ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್, ಸ್ಟುಡೆಂಟಾಚಿ ದಾಕೊವ್ಣಿ ನಹಿಂ. ಬರ‍್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಚಾ ಆನಿ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಶಿಕ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆನಿ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಮಾತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಸಂದರ್ಬ್ ದಿತಾತ್”

SP14

“ಬಾರಾವೆಂತ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ?” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಪ್ರೀತಿಚಿ ಜಾಪ್ : 72 ಸರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಳ್ಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ; 72 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ಕ್ಲಾಸ್‌ರೂಮಾಂತ್ ಪಿಛಾರ್ ಕರ್ನ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಿಚೆರ್ individualized ಆನಿ personalized attention ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್.”

ಅಸಲ್ಯಾ ಅಭಾವಾಂತ್‌ಯೀ ಪ್ರೀತಿಕ್ ಬಾರಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ 2018 ಮಾರ್ಚಾಚ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಶೆಂತ್ ಜುಮ್ಲಾ 576/600 ಮ್ಹಣ್ಜೆ 96% ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಶಯಾಂತ್ 95% ವ ವಯ್ರ್. ತಾಚಿ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ; ಆನಿ ಹೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಅಂಕ್.

NEET- 2018 ಆನಿ ಪ್ರೀತಿಚಿ ದುವಿದಾ ►

ಹಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಕಾಣಿ. ಆಜ್ – ಕಾಲ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂಕ್ (ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಲೇಕನ್ ವಾಚಾ). ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ 15% ಮಾತ್ರ್ ಮೆರಿಟ್‌ವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ದವರ್ನ್, ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಿಟಿ ರಿಜರ್ವ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ವೆತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಕಟ್ – ಒಫ಼್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ NEET ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಕ್ಶಾ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ಹಿ ಪರಿಕ್ಶಾ CBSE ಬೋರ್ಡಾಚ್ಯಾ Syllabus ಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯೊ ಸಿಟಿ ಮಾರುಂಕ್ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ಟ್ಯೂಶನಾಂ ದಿಂವ್ಚಿ ವಾ ನಮುನೊ ಸವಲಾಂವಳಿ ಆನಿ ಸೂಕ್ತ್ ಜಾಪಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚೊಂ ವ್ಹಡ್ಲೊ ದಂದೊಚ್ ಆಸಾ, ಒನ್-ಲಾಯ್ನ್ ತಶೆಂ ಒಫ಼್-ಲಾಯ್ನ್. ಅಸಲಿ ಸುವಿಧಾ, ಪ್ರೀತಿಕ್ ನಾತ್ಲಿ ದೆಕುನ್, ತಾಚೆಂ NEET- 2018 ALL INDIA RANK (AIR) Cut Off ಸಕಯ್ಲ್ ಉರ್ಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚಾ ಅಲ್ಪ್-ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಕೋಟಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಕೋಟಾ ನಾ; ಕಂಬೈನ್ ಕೋಟಾಂತ್  free ಆನಿ merit ಸೀಟ್ ತಾಕಾ ಜಾಲಿನಾ.

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಪ್ರಾಯ್ವೆಟ್ ಎಜುಕೆಶನ್ ಟೈಕೂನಾಂನಿ ಚಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಲುವಿಸ್ ಪೀಂತಾಚಿ ನಯ್. ಅಸಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಕೊಲೆಜಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಆನಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆನ್ ಅಸಾತ್, ತ್ಯೊ ಬಸ್ಸಾರ್ 5-10 ಮಿನುಟಾಂ ತಿತ್ಲೆ ಲಾಗಿಂ, ಪ್ರೀತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್. ಪೂಣ್, ಥಂಯ್ಚಿ ಲಾಕಾಂಚಿ ವರ್ಸಾಚಿ ಫೀ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಾಯ್ಲಿ.

NEET- 2019 ಕ್ ಭರ್ತಿ ಆನಿ ಪುರ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ►

2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರೀತಿ ಘರಾಚ್ ಉರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್, ತಾಣೆ ಪರತ್  NEET- 2019 ಪರಿಕ್ಶಾ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪುರ್ತಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮಾಯ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಹಿ ಪರಿಕ್ಶಾ ಆಸಾ, ಜೂನಾಚಾ 5ವೆರ್ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಜೂನ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ counselling ಆಸಾ, ಪ್ರೀತಿನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ALL INDIA RANK ಸುದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಫುತ್ ಘಾಲಾ. ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ವ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಫ್ರಿ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭರ್ವಾಸೊ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿಯ್ ಆಶಾ.

ಪ್ರೀತಿಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ವಯ್ರ್ ವಿವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಪಡ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ಖರ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಏಕ್ Charitable Education Trust ಹಾಂವೆ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಸೊಫುತ್ ಘಾಲಾ. ಮಿನತ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಜುನಾಚ್ಯಾ 13 ತಾರಿಕೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ನ್, ಪ್ರೀತಿಕ್ admission ದಿವಂವ್ಚೊ ಆನಿ perpetuity ಫ಼ಂಡ್ ಸುರು ಕರ್ಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಆಸಾ. (ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಖಾತಿರ್ ಪ್ರೀತಿಚ್ಯಾ ಸಂಗರ್ಶಾಚಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ dohaphilip@gmail.com ಹ್ಯಾ ಇಮೇಯ್ಲಾಚೆರ್ ಬರವ್ನ್ ಟ್ರಸ್ಟಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.) ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಪ್ರೀತಿಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಪ್ರೀತಿಪರಿಂ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಮೆರೆವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಡಜನ್‌ಭರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ತಶೆಂ  ಗರ್ಜೆವೊಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ.  ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ದಿಲ್ ಖೋಲ್ ಕೆ  ದೆ ದೊ… ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನಂತಿ.

SP01

ಪ್ರೀತಿಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಕುಂಪಲ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಜತೆನ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ 1,20,000 ಖರ್ಚಾನ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ ರಾಂದ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕಾಕುಸ್-ಮೊರಿ ಆಸಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಂತ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊಂ,  ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಸವಲಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯಾ.

► ಪಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ಥ

Philip Mudartha On KITTALL ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

58% feel thumbs up. And how do you feel?
7 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
1 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
1 :cry: Sad
0 :rage: Angry

7 comments

 1. Parishioners Our Lady of Mercy Church Panir

  Dear Editor the news Louis Pinto’s daughter Beti Padavo which you have published in media is wrong. On behalf of our Lady Of Mercy Church Our Parish Priest, Parishioners, and church committees have provided help for her education till II PUC. Our Parish Priest also written recommended letter to C.O. D. P & Educare for further studies & Guidance.

  4
  6
  • mm
   Philip Mudartha

   Dear Parishioners of Paneer Catholic Church,

   With pleasure, I want to inform you that your parishioner, Miss Selen preethi Pinto, has performed well in NEET-2019. She has secured 7th place overall and 3rd place among girls from Kannada medium aspirants within Karnataka. While appreciating your past help till PUC-!!, may God bless you for providing what you may as a community come forward to assist her now. Here are details for depositing contrinutions directly into her account:
   Bank : Syndicate bank
   Name address of the Branch : KOTEKAR
   NH 17
   MAIN ROAD
   KOTEKAR , 575022
   A/c No. : 01472200131829
   Name: Selen Pinto
   IFSC Code: SYNB0000147
   SWIFT Code: SYNBINBB008

 2. Parish Priest Our Lady Of Mercy Church Panir

  ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಖಂಯ್ಚೆಯೀ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್, ಲಾಯಿಕ್, ಗೊವ್ಳಿ ಪರಿಷದ್, ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಾನಾಂತ್ ಲೂವಿಸ್ ಪೀಂತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಫಟ್. ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್, ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಆನಿ ದಾನಿ ಥಾವ್ನ್, ಲೂವಿಸ್ ಪೀಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಾಂಕಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ದಾನ್ ಒಟ್ಟು ಕರುನ್ ದಿಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಪಿ. ಯು. ಸಿಂತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಮರ್ಕ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಿಂಟೋಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಸನ್ದ್ಮನ್ ಕೆಲಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವ್ರತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಾಣಾರ್ ಎಡುಕೇರ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಆನಿ ಸಿ. ಒ. ಡಿ. ಪಿ. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲೇಖಾನಾಂತ್ ತುಮಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಚೂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಚಾಪ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿ ತೆಂ ತಿದ್ದುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆ ಮಾಹೆತ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಪಮಾನ್ ತುಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆಜಯ್.
  ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿ ಪರಿಷಧ್

  4
  5
 3. ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  ಸಂಪಾದ್ಪಿ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್, ಆಪ್ರೂಪಾಯೆಚೆಯೊ ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಆಯ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಬರಿ ಶೀರ್ಷಿಕಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಲಾವ್ನ್, ವಾಚುಂಕ್ ಮಜಾ ಜಾಲಿ. ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಮಿನತೆಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

  5
  4
 4. mm
  Gerald Carlo

  ಪ್ರೀತಿಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಮೇ ಪಾಂಚ್ ತಾರಿಕೆಚೆ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ತೆಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಆನಿ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ಚಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ದಿ.

 5. mm
  Dr Gerald Pinto

  Great achievement Prithi. I have used her reference in my articles. Compared her with students paying laks of rupees as fees and coaching and doing much below her. Her parents should be honoured. Only such parents can apply a brake for education mafiya.

  • Parishioners Our Lady of Mercy Church Panir

   Dear Editor the news Louis Pinto’s daughter Beti Padavo which you have published in media is wrong. On behalf of our Lady Of Mercy Church Panir, Our Parish Priest & Parishioners and church Committee’s have provided help for Preethi Pinto till II PUC. And also Our Parish Priest written recommended letter to C.O. D. P. & Educare for further higher study & guidance.

   1
   7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.