Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಝುಜ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ

MudarthaColumn 1 1“ಒ, ಹೊ, ಹೊ, ಆಯ್ಶಪ್ಪಾ!” ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಲಾ ಥಾವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ, ವ್ಹಡ್ಲಿ ಬೋಬ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಹೊಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಟಿ.ವಿ ರ್ ಬ್ರೆಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಲ್ತೆಲಿ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಏರ್-ಫೊರ್ಸಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ರಾತಾ – ರಾತ್ ಘುಸೊನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಲೀಡರ್ ಮ್ಹೊಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾಜೆ, ಮ್ಹೊಜ್ಯಾ ಮೋಡಿಭಾಶೆನ್ ಜಾಯ್ಜೆ!” ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಿ, ಉಬಿ ರಾವ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ನೆಣ್ಯಾರಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ : “ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಮೋಡಿನ್ ಖಂಯ್ಚೊ ವಾಗ್ ಮಾರ್ಲೊ?”

“ವಾಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ, ಆನಿ ಕಿತೆಂ? ಬಾಲಕೋಟ್ ಖಂಯ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಗೊತ್ತು ಆಸಾಯೆ? ಗೂಗುಲ್ ಕರ್, ಕಳ್ತೆಲೆಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ರೂಂದ್ ಪೊಸ್ಕಟ್ಯಾ-ಬಿತರ್! ಎಲ್.ಒ.ಸಿ ಉತ್ರೊನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಟೆರಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಬೊಂಬ್ ಘಾಲೆ ಮ್ಹೊಣ್ತಾಂ! ಕಸಲೆಂ ಧಯ್ರ್!! ಆತಾಂ ತುಕಾ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ? ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ, ಉಲವ್ಣೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮ್ಹೊಣ್ಚೆಂ ಭೆಶ್ಟೆಂ. ಝುಜ್ ಕರ್, ಅಶೆಂ ಆನಿ ಮುಖಾರ್, ಪುಲ್ವಾಮಾ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪೊಯ್ಲೆಂ, ಹೆ ಅನ್ನಾಡಿ, ದೋನ್ ಕಾಸಾಚೆ, ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಪೊಳೆತೆಲೆ”.

ಲಾಂಬ್ ಉಲಯ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್. ಆತಾಂ, ಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಮೋಡಿಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಧರ್ನ್ ತಿಣೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್‌ಚ್. ತಿಚಿ ಕಸಲಿ ಲದಿನ್ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕನ್ವಡ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ತಿ ಸಕೊಂಕ್ನಾಂ.

PM15

“ಪುಲ್ವಾಮಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 40 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಕ್, ಆತಂಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ಲೆ ನಾಂತ್‌ಗೀ? ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನಹಿಂಗೀ? ತೆದಾಳಾ, ತುಜ್ಯಾ ಮೋಡಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಯ್ ಮಾಂಡ್‍‌ಲ್ಲಿಗೀ”? ಹಾಂವೆಂಯೀ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆನಾಂ.

ಝುಜಾವರ್ವಿ ಕಸಲೇಯ್ ಸಮಸ್ಸೆ ನಿವ್ರಾನಾಂತ್; ಬದ್ಲಾಕ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಉದೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಹಾಂವ್ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ಪಾರ್ವೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಡವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೋಡಿಕ್ 56 ಇಂಚ್ಯಾಚೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಆಸಾ. ಕೆದಾಳಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ತೆಂ ದಾಕಯ್ಜೆ ತೆಂ ತಾಕಾ ಯೆತಾ. ಝುಜ಼್ ಮಾಂಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಹೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೂಧ್ ಶಿಕ್ಚೆ ನಹಿಂ. ಶಾಂತಿ, ಓಮ್ ಶಾಂತಿ, ಮ್ಹೊಣ್ ಮೊಂತ್ರಾಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜ಼ಾಯ್ನಾ: ತುಜೊ ಮನ್‌ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪಿರದಾನಿ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸೊನಿಯಾ? ಮ್ಹೊಣ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಬೊಸ್ತೊ. “ಅಮಿಂ ಹೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಂನಾಂವ್. ವೇಳ್ ಆನಿ ಘಡಿ ವಿಂಚುನ್, ಆಮಿ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್” ಅಶೆಂ ಸ್ಟೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ದಿತೊ. ಬಸ್, ಗರಜ್‌ಚೊ ವಾಗ್, ಮಾರಿನಾಂ ಖೈಂ, ತಶೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಸಿಂಗಾಚಿ, ಸೊನಿಯಾಚಿ ಅನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಚಿ ಗಜ಼ಾಲ್. ಭೆಶ್ಟೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ! ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ. 2008 ನವೆಂಬರ್ 26 ಬೊಂಬಯ್ ಎಟ್ಟೆಕ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಿಂಗಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ”?…

PM11

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್‌ಚ್ ರಾವವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಝುಜ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ, ಹೆ ಆಯ್ಚೆ ನವೆ ವಿಶಯ್ ನಹಿಂ. ತುಜೊ ಮೋಡಿ ಘೊಣ್ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿಚೆಂ ಎಕ್ಶನ್ ಪೊಲಿಟಿಸಾಯ್ಜ್ ಕರ್ತಾ, ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್. ಆಮ್ಕಾಂ, ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ತುಮಿ ಪಾರ್ವೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ವಾದ್ “ಮೋಡಿ ಆನಿ ರಾಹುಲ್ ವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ನಹಿಂ”. ವಿವಾದ್ ಮೆಟಾ-ಮೆಟಾಕ್ ಝುಜ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ ಮನೊಭಾವಾಮಧೆಂ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಮಾದಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಉಲವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂ ಮಧೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾಂತ್ ಲೆಗುನ್ ಹಿಂ ತತ್ವಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಂ ವಾಪರ್ಚಿಂಗಿ ವ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ? ಝುಜಾವರ್ವಿಂ ಕಸಲೊಯ್ ಸಮಸ್ಸೊ ನಿವ್ರಾಂವ್ಕ್ ಜ಼ಾಯ್ನಾಂ”.

“ತುಂ ಆನಿ ತುಜೆ ತಸಲೆ ಕೊಣ್ ಪಾರ್ವೆ ಕಿತೆಂ‌ಯ್ ಮ್ಹೊಣೊಂದಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆಂ ಪೆಂಕಟ್ ಮೋಡಿನ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಟೊಮಿಕ್ ಬೊಂಬಾಕ್ ಮೋಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಭಿಯೆನಾ. ದೆಕುನ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಜ್ದಾರ್ ದೆಶ್‌ಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಆನಿ ಮೋಡಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆ. ಮೋಡಿಚ್ ಜಿಕ್ತಾಗಿ ನಾಂ, ತೆಂ ತುಂ ಪೊಳೆ!”

ಆಖ್ರೆಚೊ ನಿರ್ಣಯ್ ದೀವ್ನ್, ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಜ಼್ನಾಕ್ ಗೆಲಿ.

♥ ♥ ♥ 

“ಎನ್ ಐ ಫ಼ೊರ್ ಎನ್ ಐ, ಮೆಕ್ಸ್ ಟು ಪೀಪ್‌ಲ್ ಬ್ಲಂಯ್ಡ್” ಮ್ಹಳಾಂ, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿಂ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತಾನಿಂ. ಹಿ ಗಾದ್ ತುಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾಯೆ? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮ್ಹೊಗಾಚ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆ? ಝುಜ಼್ ಝುಜ಼್ ಮ್ಹಣ್ ಲದಿನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ವೊಪಾರ್ ಸಾರ್ಕಿ. ಎಕಾ ಗಾಲಾಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ದುಸ್ರೊ ದಾಕಯ್ ಮ್ಹಳಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾನ್”.
ಹಾಂವೆಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ನಾಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಜ಼್ನಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊಂ. ಆನಿ, ಆಮ್ಚೊ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿಕಲ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲೊಂ.

“ತೊ, ಅನ್ಯೆಕ್ ಗಾಲ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಕಾಲ್ ಗೆಲಾ; ಆತಾಂ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಲಾಕೀ ವಾಜ಼ಾಂವ್ಚೊ ಕಾಲ್. ಪೊಳೆಯಾಂ, ತುಜೊ ದಾವೊ ಗಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕಯ್.”

ಸತ್ತಿ ಹಾಂವ್; ಗಾಲ್ ಮುಕಾರ್ ದಿತಚ್, ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಫ಼್ ಕರ್ನ್ ಲಾಟ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಜಯ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಗಾಲಾರ್.

“ಪೊಳೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ಼್ ದಿಸ್ಲಿಯೆ? ಆತಾಂ ತುಜೊ ಉಜ್ವೊ ಗಾಲ್ ಮುಕಾರ್ ಗಾಲ್. ಪೊಳೆಯಾಂ, ತುಜೆಂ ಐಡಿಯಲಿಸ್ಮ್ ದಾಕಯ್ “.

PM16

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಜ಼್ ಆನಿಂ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ದೋನಿಂ ನಾಂ, ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾತ್ರಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾಂವೆಂ ವಿಶಯ್‌ಚ್ ಬದ್ಲಿಲೊ.

“ಆಜ಼್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೀನ್ ತಾಂತ್ಯಾಚೆಂ ಒಮ್ಲೆಟ್ ಜ಼ಾಯ್. ಆನಿ, ಸಾಂಗಾತಾ ತೀನ್ ಪಾಂವ್‌ಯೀ ಜ಼ಾಯ್”.

“ನಾಂ; ತುಕಾ ಆಜ಼್ ದೋನ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ, ತೆಂಯೀ ದೊವೊ ಬೊಳ್ ಮಾತ್ರ್! ಹಳ್ದುವೊ ಬೋಳ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಾಂ. ಕಳ್ಳೆಂಮೂ? ಆಯ್ಕಲೆಂಮೂ? ಹಾಂಗಾ, ಕುಜ಼್ನಾಂತೀ, ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಘೊಣ್”!

ಲ್ಹಾನ್ ಕುಕುರಾಕ್, ಶಿಮ್ಟೆರ್ ಗುಡ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್, ಹಾಂವ್ ಚುಪ್-ಚಾಪ್ ಸಾಲಾಕ್ ಗೆಲೊಂ; ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೆ ಚೆನೆಲಾರ್ ಹೊಚ್ ವಾದ್ : ದೊನ್ ಘೊಣಿ, ಉಗ್ರ್‌ವಾದಿ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತೆಲೆ ಆನಿ ದೋಗ್ ಪಾರ್ವೆ, ಶಾಂತಿವಾದಿ, ವಿರೊದಿ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತೆಲೆ ಉಲಯ್ತೆಲೆ. ಬಾವ್ಡೊ ಮೋಡೆರೇಟರ್. ಒಡಿಎನ್ಸಾಕ್ ವಿಚಾರಿ : ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ಉಗ್ರ್‌ವಾದಿ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರಾ. 75% ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲೆ!

ಸಗ್ಳೊ ದೇಸ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಘೊಣಿಂಚೊ ಹಿಂಡ್ !

► ಪಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ತ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

42% feel joy. And how do you feel?
1 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
3 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Celestine DSouza

    Tuja modin sarjikal straik karn 300 terrorist marlle mun bijepichani matr polelen ani konei polounkna

  2. mm

    Indirect messages to Modi attitudes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.