ಗಾಜ್ ಆನಿ ಮೂರ್

ಲ್ಬಿಎಸ್ ಮಾರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಲಾ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲಾಲಾಗಿಂ ವೇಯ್‌ಬ್ರಿಡ್ಜಾಲಾಗ್ಚ್ಯೆ ಗಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ನಾಕ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಿಯಾಕ್ ಗಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗೋಮ್ಸ್ ಚಾಳಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆತೆಲಾಸ್ಟೋವಾಚಿ ಗಾಜ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ತೊಚ್ ಆವಾಜ್‌ಗೀ ವಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ದೋದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೋಮ್ಸ್ ಚಾಳಿಮ್ಹಣಾಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ನಖ್ಖಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಲಪ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಕುಡ್ಸೊಂಚೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್‌ಚ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಾಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಹಿ ಗಲ್ಲಿಚ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ. ಚಾಳಿಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಕಾಕ್ಸಾಂಕ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಕಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ತಿಚ್ ಸವಯ್ ಬರಿ ವಾ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪಾತ್ಕಾಖಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಗಲ್ಲಿಚ್ ವಾಪಾರ‍್ಚಿ ಸದಾಂಚಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯೆ ಗಲ್ಲೆಂತ್ ಕೊಣೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ವಾಡಿಯಾ ಥಂಯ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸ್ಟೋವಾಚಿ ಗಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಸ್ಟೋವಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಂತ್‌ಚ್ ಚಾರ್‌ಪಾಂಯಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೊಂದೆಪೋಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಸದಾಂ ತಾಂಬ್ಶಾದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚೆಂಚ್ ರುಪ್ಣೆಂ ದಿಸ್ಚೆಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಥಾಪಡ್ ಮಿರ್ಮಿರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತೊ ಜಾತಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂಚ್ ತ್ಯಾ ಆವಾಜಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಮ್ಸೊರ‍್ತಾಲೊ, ಪುಣ್ ಗೌರಿಚೊ ಪಾತ್ತೊ ಆಜೂನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

K05

ಗೌರಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಹೆ ಪೂರಾ ಲಪ್ಡೆ ಜಾತೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವೊರಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲಾಸ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬರೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಲಜ್ ದಿಸಜೆಗಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಗೊಂದೋಳ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗೀಳ್ನ್ ಆಸಾಶೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಹೆ ಪೂರಾ ಲಪ್ಡೆ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಗಿ ವಾ ನಾಕಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾಕ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರವೀಣಾಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ನಖ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಘೆಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರವೀಣಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆಸ್ತೊಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಡ್ರಾಯ್ವಿಂಗ್ ಶಿಕ್ತೊಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಚಿ ಲಜ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಭೊಗುನ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಗೌರಿಚೆರ್ ರಾಗ್ ಯೇಜೆಗಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಶೆ..ಶೆ.. ಗೌರಿಚೆರ್ ಕಸೊ ರಾಗ್ ಕರ‍್ಚೊ? ವಾಡಿಯಾ ಯಾನೆ ವಾರ್ಡನ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಆನಿ ಗೌರಿ ಸಿದ್..ಸಿದ್ ಸಿದ್‌ಲಿಂಗಿ ಗೋಡಾ… ಗೋಮ್ಸ್ ಚಾಳಿಚಿಂ ರೋಮಿಯೊ ಆನಿ ಜ್ಯೂಲಿಯಟ್… ಎಕಾಮೆಕಾಪಾಸತ್ ಮರೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮ್ಹಾನ್ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಣಾರಾಂ…

“ಚಲ್ ಹಟ್… ತೆರೆಕು ಮೆರಾ ನಾಮ್ ತಕ್ ಬೋಲ್ನೆಕೊ ನ್ಹಯ್ ಆತಾ’ ಗೌರಿನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಿಂ ಪಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಡಿಯಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಂಬೊರ್‌ಪಿಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ.

“ವೊ ತೆರೆಸೆ ಪಟ್ನೆವಾಲಿ ನ್ಹಯ್‌ರೆ.. ಫಟಾಕಾ ಹೆ ವೊ ಫಟಾಕಾ..” ಮ್ಹಣ್ ಚಾಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ 13 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆಚ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಣ್ದಿರ‍್ಕಾರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಲೆತೆನ್ನಾ ವಾಡಿಯಾಕ್ ಖರೆಂಚ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಫಟಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎಸ್ಸೆಸ್ಸಿಂತ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾಪಾಸ್ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾತೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್, ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ರೋಡಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ವಾಲೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲೇಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ, ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ಕ್ಲೀನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘುಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ, ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ, ತವಳ್ ನೊವ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಗೌರಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೌರಿಕ್ ತೊ, ತೆಂ ಎದೆಶೆಂ, ನಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿರ್ಮೆಂ ಗಳವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಾನಾಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ಪ್ರವೀಣಾನ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಖಾತಿರ್‌ಚ್ ದೆವಾನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾಡಿಯಾಕ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಮಡ್ರಾಸಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್‌ಯೀ ಸಾವ್ಳಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಗೌರಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್‌ಚ್ ಗೊರೆಂ ಗೊರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್.

ವಾಡಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚಿ, ಪಳೆವ್ನ್ ಒಳೊಕ್ ನಾ. ತೊ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಿಂ ಸರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್, ತಾಕಾ ಪೊಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಗೆರ್ ತಾಕಾ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆ ಆನಿ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಶಯ್ಲೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚ್ಯಾ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾಂನಿ, ಮುಂಬಂಯ್ತ್‌ಲ್ಯಾ ಮೊಗ್ರಾಂಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರ್ನ್, ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ರೋಡಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ಪ್‌ಲಾಯ್ನಿಮದೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುರ್ಲಾ ವಿಲೇಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಚಾಳಿಂಚೆಂ ಮ್ಹಾಲಕ್ಪಣ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಪುಣ್ ತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ವಾಟ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ. ವಿಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಘಟಾರಾಂಬಗ್ಲೆನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪುರುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಂಖ್ಯಾತ್ ಡ್ರಮ್ಮಾಂನಿ ಕುಸಪಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ಳಾಪಾಕ್, ತಾಂಚಿ ಸರ್ತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಚ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಘೋ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆತೆಲಾ ಸ್ಟೋವಾಚೆರ್ ಚಡವ್ನ್ ಭಾಟಿ ದೆಂವಯ್ತಾನಾ, ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂತ್, ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ್‌ಪಾಂಯಾಚೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಥೆಂಬೆ ಥೆಂಬೆ ದೆಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಅಮೃತಾಕ್ ಕಾಲೆತ್ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಚಾಕೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸುಖ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆ ಪಗ್ಡೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಸಂಖ್ಯಾತ್ ಚಾಳಿಗಾರಾಂಕಡೆ ಪಗ್ಡಿ ವಸೂಲ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾ ತೆಂ ತೊ ಬೋವ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಮುನೆಂಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಆನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸುಧಾರ‍್ಸುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ತಾಕಾ ಪೊಂವ್ಚ್ಯಾ ನಳ್ಯಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ನಳಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಜೆರಾಲ್ ಕಾಕ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ನಿತಳಾಯೆವಿಶಿಂ ದುರಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಾಳಿಗಾರಾಂಕ್ ಸುಧಾರ‍್ಸುಂಚ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್‌ವೀಣ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಡಿಯಾಚ್ಯಾ ವಾ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ನವ್‌ಸಾಗೊರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ಳಾಪಾಚಿ ಆಂಬ್ಶಿ ಮೂರ್ ಆನಿ ಸ್ಟೋವಾಚ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಗಾಜೆಸಾಂಗಾತಾ ವಾಡಿಯಾ ಚಾಳಿಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಸಂಗಿಚ್ ಖೆಳೊನ್ ವಾಡ್ಲೊ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಬರಿಚ್ ಮರಾಠಿ ಶಾಳೆಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ತರೀ, ಪಾಯ್ಪ್‌ಲಾಯ್ನಿ ಪೆಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೀತಲ್ ಟೊಕಿಸಾಂತ್, ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಎಕಾಲೆಕಾರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತಿತ್ಲ್ಯೆ ಸಲೀಸಾಯೆರ್ ಶಿಕಪ್ ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ಲೆಂನಾ.

K06

ವಾಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಚಾಳಿಂನಿ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾಕ್ಸಾಂಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಥಾಲೆಂ ಲಾಗವ್ನ್ ವಾಪಾರ‍್ಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಸವ್ಲತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಕೂಲ್ವಂತಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಕುರ್ಲಾ ವಿಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ಮಾರ್ಗಾಪೊಂತಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗೋಮ್ಸ್ ಚಾಳಿಂತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಾಂಪರಸ್, ಮರಾಠಿ, ಗುಜ್ರಾತಿ, ಗೊಂಯ್ಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಆನಿ ಮಡ್ರಾಸಿ ಮ್ಹಣ್ ದುಸ್ರೊ ಲೋಕ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಪಾಟಿಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕೊನ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಟ್ರ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಎಕೆಕಾಚ್ ಕೊಟ್ರೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ ತರ್, ಪಾಟಿಕ್ ಪಾಟ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಕೊಟ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕುಟಮ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ, ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ಸೂರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಮುಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಪ್‌ಟೊಪ್ ಯುನಿಫೊರ್ಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ, 12 ನಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ ರತ್ನಮ್ಮ ಆನಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಗೌಡಾ ಜೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಮಾಣೆಂಚ್ ಗೌರಿ. ಮ್ಯಾಪಾಂತ್ ಮ್ಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಪ್ರಾಸ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಡ್ರಾಸಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಭುಂಯ್ಗೋಳಿಕ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳಿಗಾರಾಂನಿ ಜಾಂವ್, ವಾಡಿಯಾನ್ ಜಾಂವ್, ಗೌರಿಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾವಿಶಿಂ ವಿಶೇಸ್ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಕರ‍್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ’ನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಡ್ರಾಸ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಭರ‍್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಡ್ರಾಸಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮುಂಬಯ್‌ಗಾರಾಂಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಿಯಾನ್, ತಾಣಿಂ ಮುಂಬಯ್ಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರ‍್ಚೆಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆವೊಟಾನ್ 13 ನಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಣ್ದಿರ‍್ಕಾರಾಸಾಂಗಾತಾ ಸಿರಿಗುಂಡಿ ರಚುನ್, ಗೌರಿಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಭಾವ್ ಧನುಶ್ ಆನಿ ಗಿರೀಶಾಸವೆಂ ಥೊಡೆಶೆಪಾವ್ಟಿಂ ಝಗ್ಡಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಚ್ಯೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸತಾಯ್ಲಾಂ. ಚಾಳಿಭಾಯ್ರ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಆವಯ್ನ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಝಡಾಂಚ್ಯೆ ಚಾಟ್ಟೆಂಕ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲಾಂ, ಅಪ್ರೂಪ್‌ಶೆಂ ಸುಕೊಂಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಪ್ಳಾಂಚೆರ್ ಉದಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ.

ಪುಣ್ ಎಚ್‌ಎಸ್ಸಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪ್ರವೀಣಾಚ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕೊಟ್ರೆಚ್ಯೆ ಪಾಟಿಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಕೊಟ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ‘ಎಗ್ನೆಸ್ ಆಂಟಿ ಕಿ ಬೇಟಿ’ ಆಸುಂತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭೆಟೊನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಘಡೊ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಸುಂತಾಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುರ್ತೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾನಿ ಚಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ವ್ಹಡ್ ವಾಡಿಯಾಕಡೆ ಆಪ್ಲೆ ದಿಲ್ ಕೆ ಹಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವಾಡಿಯಾಕ್ ಚೆಡುಂ ಪಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎದೊಸೊ ಪೋರ್ ಪ್ರವೀಣಾಪ್ರಾಸ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಯ್ತ್ ಯೇವ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸರ್ವಾಂಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್‌ಶೆಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. “ಯೆ ಲವ್‌ಗಿವ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೆಂ ಸೊಛಾಯೀಚ್ ನ್ಹಯ್‌ರೆ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆಮದೆಂ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಭಾಸಾಭಾಶೆಂತ್, ಪ್ರವೀಣಾನ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ತರೀ ಗೌರಿಕ್ ಮದೆಂಚ್ ಘುಸಯ್ಲೆಂ. ಪ್ರವೀಣಾಚ್ಯಾ “ವೊ ತೆರೆಸೆ ಪಟ್ನೆವಾಲಿ ನ್ಹಯ್‌ರೆ.. ಫಟಾಕಾ ಹೆ ವೊ ಫಟಾಕಾ..” ಡಾಯ್ಲೊಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಪ್ರಾಸ್ ಗೊರೆಂ ಆಸೊನ್, ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಧವ್ಯಾಚ್ ಯುನಿಫೋರ್ಮಾಂತ್, ಸ್ಕರ್ಟಾಸಕಯ್ಲ್ ದಿಸ್ಚೆ ಗೊರೆಚ್ ತೆಲ್ತೆ ಪಾಂಯ್ ಆನಿ ಬ್ಲಾವ್ಜಾಭಾಯ್ರ್ ಅರ‍್ನೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಗೌರಿಚೆಂ ಉಬಾರ್ ಹರ್ದೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್, ವಾಡಿಯಾಕ್ ಗೌರಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಪಾಸತ್‌ಚ್ ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲಾಂ ತೆಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ದೇಡ್-ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಗೌರಿ ಆನಿ ಗೌರಿಕ್ ಪಟಂವ್ಚೊಚ್ ವಾಡಿಯಾಚೊ ಜಿಣಿಯೆಶೆವೊಟ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ದಿಸ್ಪಟಿ, ಗೌರಿಚ್ಯೆ ದಿಸ್ಪಟೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಶೆಂ ಕಾಮಾಫಾಳ್ಯೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಧನುಶ್ ಆನಿ ಗಿರೀಶಾಸವೆಂ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ವೆರ್ಥ್ ಪ್ರೇತನಾಂಯ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂನಿ ನೊವೆಥಾವ್ನ್ ಧಾವೆಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಗೌರಿಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯೆ ಸುಟಿಯೆಂತ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶೀತಲ್ ಟೊಕಿಸಾಚ್ಯಾ ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂಮದೆಂ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಘಡೊ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ಮುಕಾರ್ ವಚನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಪ್ರಕರಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಆನಿ ಆಸುಂತಾ ಜೊಡಿಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರೋಮಿಯೊ ಜ್ಯೂಲಿಯೆಟಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆದರ್ಶ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಉಜ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಂತರ್ಫೆನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ತೇಲ್ ವೊತ್ಲೆಂ.

ಪಾವ್ಸಾಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಜೂನಾಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯೆ ಗರ್ಮೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್, ಗಲ್ಲೆನಾಕ್ಯಾರ್ ಗೌರಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಾಡಿಯಾ ಘಾಮಾನ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಆಶಾರ್‌ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಗಣಿತ್ ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂಚ್ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಶೆಧುಳಿಕ್ ಘಾಮಾನ್ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವೊರಾಂನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾಬರಿಚ್, ಎದೊಳ್ ರಂಗ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಸಾಡೆನೊವಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೌರಿಚೊ ಪಾವ್ಣೆಬಾರಾಪರ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಪಾತ್ತೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪೂರಾ ಲಪ್ಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ಂಚ್ ಗೌರಿ ಮ್ಹಣ್, ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದುಬಾವ್‌ಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಆತಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆತೆಲಾ ಸ್ಟೋವಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಭೊಂವ್ತಣಿ ವಸ್ತುರ್ ಸುಕೊಂಕ್ ಉಬತ್ ಘಾಲ್ಲೆಬರಿ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸೊರ‍್ಯಾಕುಸಾಪಾಚಿ ಆಂಬ್ಶಿ ಮೂರ್‌ಯೀ ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಂಫುಡಾಂಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಶಿಯ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಶೀತಲ್ ಟೊಕಿಸಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಹೆರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಚೊರ‍್ಯಾಂ ಚೊರ‍್ಯಾಂ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ವಾಡಿಯಾನ್ ಪಕ್ಕುಲಾಗಿಂ ರಂದವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಯಮಾಹಾ ಆರ್‌ಎಕ್ಸ್ 100 ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ಮಾರ್ಗಾರ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ತುರ‍್ಭೆನಾಕ್ಯಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಸವಾರಿಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರೀ ಗೌರಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೆಂ ಕ್ಯಾ, ಸಬ್ ಲೋಗ್ ರೆಹ್ತೆಂ ಹೆಂ.. ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಅಕೇಲೆ ಥೊಡಿ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ದೊಡುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ವಾಡಿಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಕಾಸಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್ ಉದೆತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಚಲನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅನಂತ್ ಅವ್ಕಾಸಾಂತ್ ಗೌರಿನ್ಂಚ್ ತಾಚಿ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಾರ‍್ವಾಲೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚಿಂ ಅಗಣಿತ್ ಬಸ್ಸಾಂ.

ವಾಡಿಯಾ ಕ್ಲೀನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ವಾಲೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚಿಂ, ಎಸಿ, ನೋನ್-ಎಸಿ, ವೀಡಿಯೊಕೋಚ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೆ ಕಾಲೆತಿಚಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ಮುಂಬಂಯ್ತ್‌ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂತಾಂ’ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಫಾಳ್ಯೆರ್ ವ್ಹರುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಂತ್ರಾಟಾಚೆರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಆನಿ ಠಾಣೆ ತಾಲೂಕಾಂತ್ ಪಾಸತ್ ಘುಂವ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ರೋಡಾಚ್ಯೆ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಮುಯಾಂಬರಿ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್.

“ವೊ ಎಸಿವಾಲೆ ವೀಡಿಯೊಕೋಚ್ ಮೆಂ ಹಮ್ ದೊನೊಂ ಕೊ ಹೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇಖ್ನೆಕಾ” ಮ್ಹಣ್ ಗೌರಿನ್ ಬಾಯ್ಕಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊವಾಳ್ ಹರ್ದೆಂ ವಾಡಿಯಾಚ್ಯೆ ಪಾಟಿಕ್ ದಾಂಬೂನ್, ಮುಕಾರ್ ಬಾಗೊನ್ ತಾಚೆ ಕಾನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಚಾಬೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ತೆಂ ಕಶೆಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಕಳ್ನಾತ್‌ಲ್ಯಾರೀ, ವಾಡಿಯಾ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಒಪ್ವಾಲ್ಲೊ.

K04

ಆಜೀಕ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಡ್ರಾಯ್ವರಾಂಚೆ, ಕಂಡಕ್ಟರಾಂಚೆ ಆನಿ ಕೊಣಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್‌ಪಾಂಯ್ ಧರುನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ವಾಡಿಯಾ ಆನಿ ಗೌರಿ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ರೋಡಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಎಸಿ ವೀಡಿಯೊಕೋಚಾಂತ್ ರಿಗೊನ್, ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಲಗ್ಸುರಿ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮೋವ್ ಪುಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಟಿರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಒಣ್ಕೊನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ನ್, ತೆಂ ಟ್ರಿಪ್ಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ಸುರ್ವೇರ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಳ್ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಲುಬುಲಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೌರಿನ್ಂಚ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಕರ್ನ್, ಕ್ಯಾಸೆಟಿಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಪ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಕಡ್ಲಿಂ.

ಗೌರಿಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್ ಧನುಶಾನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವಸ್ತುರ್ ಸಮಾ ಕರೀತ್ ಬಸ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೌರಿಕ್ ಆನಿ ವಾಡಿಯಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್, ಚಾಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್, ವಾಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ವ್ಹರ್ನ್, ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಾಳಿಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ದುರಾಂಕ್‌ಯೀ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಸಾಮ್ಕಾರ್‌ಚ್ ವಾಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮಡ್ರಾಸಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಚ್ ಮುಕೇಲ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ವಾಡಿಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಚಾಳಿಗಾರಾಂಸಮೊರ್ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್, ತೇಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಮಡ್ರಾಸ್ಯಾಂಮುಕಾರ್ ಉಬ್‌ಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡಿಜೆ ತರ್ ‘ಏಕ್ ದೂಜೆ ಕೆ ಲಿಯೆ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಸು ಆನಿ ಸಪ್ನಾಬರಿಚ್ ಆಪ್ಲೊಯ್ ಮೋಗ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ವಾ ಮೊರ‍್ನಾಂತ್‌ಚ್ ಸಂಪ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಕಾಂ ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಪರತ್ ಚೊರ‍್ಯಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಿಯಾ ಆನಿ ಗೌರಿನ್ ಅಖಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹೊಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ, ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂಚ್, ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಘರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್, ಆಜ್ ಸಾಡೆನೊವಾಂಕ್ ಪಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲೆನಾಕ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೌರಿಕ್, ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತುರಾಂ ಚೆಪುನ್, ಬ್ಯಾಗ್‌ಚ್ ಗೌರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ವಾಡಿಯಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಆತಾಂ ಬಾರಾ ಉತರ‍್ಲ್ಯಾರೀ ಗೌರಿಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

Kishoo03

ಸ್ಟೋವಾಚಿ ಗಾಜ್ ಇತ್ತುನ್‌ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕಾತಾ ತೆಂ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲ್ಲೆಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸೊರ‍್ಯಾಕುಸಾಪಾಚಿ ಬಾರೀಕ್ ಮೂರ್‌ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಕಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೆತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್, ಕಿರ‍್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಭುಕೆಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಏಕ್ ನವೊಚ್ ದುಬಾವ್ ವಾಡಿಯಾಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಬಸ್‌ಸ್ಟೇಂಡಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 384 ನಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ ಬಿಇಎಸ್ಟಿ ಬಸ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಲೆಜಿಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ, ಪ್ರವೀಣ್ ಪಣ್ದಿರ‍್ಕಾರ್ ಹ್ಯೆ ಗಲ್ಲೆಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಚಾಳಿಚಿ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ವಾಟ್ ಧರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಡಿಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಆತಾಂಚ್ಯೆ ತಾಚ್ಯೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತೊ ಬಸ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ, ದೇವ್‌ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನವಾಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಾಡಿಯಾಚೊ ಜಿನೊಸ್, ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಪ್ರವೀಣಾಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

“ಅರೆ… ತೆರೆಕು ಮಾಲೂಮ್ ನಹಿಂ ಹುವಾ ಕ್ಯಾ? ಕಲ್ ರಾತ್‌ಕಿ ಗಾಡಿ ಮೆಂ ಗೋವ್ರಿಲೋಗ್ ಸಬ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಗಯೆಲೆ..” ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರವೀಣಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಸಾಂಗ್ತಾನಾಚ್ ಸ್ಟೋವಾಚಿ ಗಾಜ್ ಕಾಂಯ್ ಝೊಡ್‌ವಾರ‍್ಯಾಬರಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಉಬಯ್ತಾ ಆನಿ ನವ್‌ಸಾಗೊರಾಚಿ ಆಂಬ್ಶಿ ಮೂರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ಮಾರ್ಗಾಕ್‌ಚ್ ಪರ್ಮಳಾವ್ನ್ ಗಿಳ್ತಾಶೆಂ ವಾಡಿಯಾಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಘೋ ಗಾಜ್ ಆನಿ ಆಂಬ್ಶಿ ಮೂರ್ ಏಕ್ ಸುಳಿ ಕಶಿ ವಾಡೊನ್ ಯೇವ್ನ್, ತಾಚೊ ಬಾಪ್ಪು ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್‌ಪಾಂಯಾಸಮೇತ್ ಹ್ಯೆ ಸುಳಿಯೆಂತ್ ಗಿರಾ ಘುಂವೊನ್ ಉಬೊನ್ ವೆತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಚಾರ್‌ಪಾಂಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಬೊನ್ ಆಸಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಭೊಗಜೆ, ದೂಕ್‌ಗೀ, ಸಂತೊಸ್, ರಾಗ್‌ಗೀ, ಲಜ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಕಳ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯೆಚ್ ಬಿರ್ಮತೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಡಿಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದುಕಾಂ ದಿಸ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಎಕ್ದಮ್ ‘ಏಕ್ ದೂಜೆ ಕೆ ಲಿಯೆ’ಚ್ಯಾ ವಾಸುಬರಿಚ್ ಪುರ್ತೆಂ ಬಾವ್ಲೆಂ, ದೊಳೆಯ್ ವೊಲೆ ಜಾಲೆ. ತಾಣೆಂ ವಾಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಚಿರ್ಡುನ್ ಹ್ಯೆ ಕಠೀಣ್ ಸುಳಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಚಾಳಿತೆವ್ಶಿಂ ಗಲ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕೂರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

66% feel thumbs up. And how do you feel?
79 :thumbsup: Thumbs up
20 :heart: Love
1 :joy: Joy
11 :heart_eyes: Awesome
6 :blush: Great
2 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. mm
    Glanish Jude Martis

    Very good story. Liked it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.