Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 14

JHST 1ಇಗರ್ಜೆ ವೆರಾಂಡಾರ್…ದುಬಾವಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಚೊ ಕ್ರೋದ್‌ಭರಿತ್  ತಾಳೊ ಆವಾಜ್ತಾನಾ…ಎಕಾಎಕಿ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್  ಕರಿನಾತ್ಲೊಲೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್… ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಯಾಜಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ!

ಖಿಣಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಚೆರ್ ತಾಚಿ ವಿಜ್ಮಿತೆ ನದರ್ ಬಸ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಥಟಕ್ಕ್  ತೊ ಜಾಲೊ!.  ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…

‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್  ವಿಚಾರ್ನ್ ಹೊ ಸವಾಲ್ ಕರಿತ್ ತರ್?!  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮತಿಂತ್ ಜಗ್ಲಾತಾನಾ…ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಜಾಪ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ  ಘರ್ಚ್ಯಾ ವೆರಾಂಡಾರ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಾ ವೆರಾಂಡಾಚಿ ಮೆಟಾಂ ತೆಂ ಚಡತ್ತ್…ವೆರಾಂಡಾಚಾ ಪುರ್ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್  ತೆಂ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಮುಕ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಉದೆಲ್ಯೊ! ಥಂಯ್ಸರ್…

ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಲಾಂಭ್ ಧೀಗ್ ಗೊರೊ ಅಪರಿಚಿತ್ ತರ್ನಾಟೊ ಸೋಫಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಹಾಚೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಮುಖಾಮುಖಿ  ಬಸೊನ್ ಗಜಾಲಿಂನಿಂ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತವಳ್‌ಚ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾನಾ…ಡ್ಯಾಡಿಚಿ  ಆನಿ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್…ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ…

“ಕ್ಲೈವ್…ಅಳೆ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…”

“ಹಾಂ… ಹಾಯ್…ಗುಡ್ ಇವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…” ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟೆಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ.

“ಗುಡ್…ಇ…ಇವ್ನಿಂಗ್…” ವಳಕ್ ನಾತ್ಲೊಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟ್ ಕ್ಲೊಡಿಯಾಕ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಗಾಗೆಶೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಕ್ಲೈವಾಚೆ ದೊಳೆ ಹಾಚೆರ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ನದ್ರೆನ್ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ತೆಂ ಘುಸ್ಪೊಡೆ ಅಮ್ಸರಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾ ಕುಶಿನ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ರುಮಾಕ್  ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಪರತ್ ಥಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ರಿಶಭಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಸಗ್ಳಿ ವಾಟ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ… ಆತಾಂ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವೊಮ್ತೆಂಚ್ಚ್ ಕೊಸ್ಳಾಲೆಂ.

ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್  ಇಗರ್ಜೆ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ…ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ಘಡಿಯೆ ತಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ!

 ತಾಂಚಾ ದೊಗಾಂಚಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚಾ ಘಾಡ್ ಸಳಾವಳೆ ನಂತರ್ ಹಿ ತಾಚಿ  ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ವರ್ತನ್. ಹೆಂ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…

‘ಕಾಂಯ್ ಹೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಘಾಡ್ ಮೊಗಾ ಭಾಂದಾಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚೊ ಭಾಲೊ?! ನೊ ನೊ…!!’  ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿ ದಬಾವೆಚಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ… ಯೆದೊಳ್ ಭೊಗಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಎಕಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಜಡಾಯೆನ್ ತೆಂ ಥರ್ಥರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಕಾ ಯಾಜಾಕಾಚೊ ಸಮಡ್ತೆ ದಬಾವೆಚೊ ಸಂವಾದ್ ಆನಿ ಕಜಿನ್ ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚೊ ರಿಶಭಾಚಾ ಮೊಗಾವಿಶಿಂ ದುಬಾವೆಚೊ ದಬಾವ್…ಹೆಂ ದೊನೀಂ….

ಆಪ್ಣಾಕ್  ‘ರಿಶಭಾಚಾ ಮೊಗಾಕ್ ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾಗೀ?!’  ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉದೆತಾನಾ….ಹೆಂ ತಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕರಂದಾಯ್ ದೀಲಾಗ್ಲೆಂ. ಘಡ್ಯೆನ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ತರೀ…

‘ತಾಚ್ಯಾ ನಿತಳ್ ನಿಸ್ಕಳ್ ಮೊಗಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಭಾಲೊ ಮಾರ್ಲೊ!’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಳಾನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಕರಂದಾಯ್ ದಿತಾಸ್ತಾನಾಂ…ಆಪ್ಣೆಂ ರಿಶಭಾ ಥಂಯ್ ಆಧಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಕರ್ನ್ಯಾ ಖಾತಿರ್  ಚುರ್ಚುರಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ… ‘ ತುಜೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್ ತುಂವೆಂ ಘಾತ್ ಕೆಲೊಯ್.!.’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗಯ್ತಾನಾಂ…ರಿಶಭಾಚೆಂ  ವಿಶ್ವಾಸ್ ಭರಿತ್ ಮುಗ್ಧ್ ಮೊಗಾಳ್ ಮುಖಮಳ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಬರಿ ಜಾಲೆಂ.

ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಂವ್ಲೆಲಿಂ ದುಖಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಉಶೆಂ ಭಿಜಾಯ್ತಾನಾಂ…ರಿಶಭಾಚಾ  ಜರ್ಜರಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾ  ದುಖಾಂಚ್ಯೊ ಝರಿ ಹಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭಿಜಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಣಾಚಿ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರಿ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಧಖೊ ದೀವ್ನ್  ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ… ‘ಕಶೆಂ…?!…. ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ?!!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲಾಂ ತಾಕಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿ ದುಖಾಂ ಗಳಂವ್ಕ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್  ಚಿಂತುನ್ ತೆಂ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ!  ಅಶೆಂ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ರಿಶಭಾಚಿ ದುಖಾಂ ತಾಕಾ ಧೊಸುನ್‌ಚ್  ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್  ತಾಚಿ ಮಾಮ್ಮಿ ತಾಕಾ …ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ‘ಶಹರಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉದ್ಯಮಿ…  ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ವಾಲೊ!’ ಮ್ಹಣ್ ವಳಕ್ ದಿತಾಸ್ತಾಂ…ತಿಣೆಂ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮಾತೆಂಚ್ಚ್ ದಿಲಿನಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆನಿಕೀ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ರಿಶಭಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡುನ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಂ ಘಡಿತ್‌ಚ್ಚ್ ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ಧೊಸುನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ವಾಲೊ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ…ತ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನೆರ್ ನಾತ್ಲೆಂಲೆಂ ತೆಂ…ಫಕತ್ತ್  ‘ಹುಂ …ಹಾಂ’ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್  ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಬೆಫಿಕೆರ್ …ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಜಡಾಯೆಚಾ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ತೆಂ ವೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ…ಬಾಗ್ಲಾ ಆಡೊಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿಚಾ ಗಮನಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಠಿಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ!

ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಮೊಗಾ ಸಂಭಂಧಾವಿಶಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಪಾತ್ಯೆನಾತ್ಲೆಲೊ ತೊ…ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ‘ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ!’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ!

ಆತಾಂ ತಾಕಾ ರಿಶಭಾವಿಶಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಸಮಡ್ತೆ ಭಾಯ್ಲೊ…ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ದುರ್ಸೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ತ್ಯೊ ರೌಡಿಪಣಾಂ…ಗಲಾಟೊ…ತಾಚ್ಯೊ ವಿವಿಧ್  ಭಯಾನಕ್ ಕರ್ನ್ಯೊ…ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಬಾವೆಚೆ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಜರೂರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಘಟ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊಚ್ಚ್.

ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚಾ ಉತ್ರಾಂಚಾ ದಬಾವೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್… ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾವಿಶಿಂ ಘರ್ಚಾಂನಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ದಿಶೆರ್ ತಾಚಾ ಮತಿಚೆರ್ ದುಬಾವಿ ಮೋಡ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ …

ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ…ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ವಾಲೊಚಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟೆಚಿ…ತ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ತಿ ಏಕ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್  ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ನದರ್…ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಆದ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ತೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ನದ್ರೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚಾ ತ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಾ ವರ್ತುಲೆಂತ್ ತೆಂ ಭೊಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ವಾಲ್ಲೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ತಾಚಾ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ಮತಿಕ್ ಆದಾಳ್ಳೊ!

ತರೀ…ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚಿ ನೀಜ್ ವಿಶಯ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್  ಮಾಮ್ಮಿ ಲಾಗಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಮುಖಾಂತರ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್  ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾ ತ್ಯಾ  ಮುಖಾಂತರ್…

‘ಆಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆತುರಾಯೆರ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ.!’  ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತಾಂಚಾ ಮತಿಂತ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲೊ ತಾಂಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ!. ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವೆಳಾ…

‘ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕ್ಲಿಶ್ಟ್ ಪರಿಗತೆಂತ್  ರಿಶಭಾಕ್ ಮೋಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಕರಿಶಿನಾಂ…ನಾಂ ತೆಂ ನಾಂಚ್ಚ್!…ಆಮ್ಚೊ ಮೊಗಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಅಸಾಧ್ಯ್!!. ’  ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಧೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಆಮ್ಚೊ ಮೊಗಾ ಭಾಂಧ್ … ಕಸಲೆಯೀ ಅನ್ವಾರ್ ಆಕಾಂತೆ ವಾದಾಳಾಕ್  ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ತಸಲೊ. ತಸಲಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಕತ್ ಆಮ್ಚಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಮೊಗಾ ಭಾಂದಾಂತ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾ.!

ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಸಪ್ಣಾಂತೀ ಉದೆಂವ್ಚೊ ನಾಂ! ಅಸಲ್ಯಾ ಧೃಡ್ ಮೊಗಾ ಭಾಂದಾವರ್ವಿಂ… ‘ಜರ್ ಆಪ್ಣಾಚಾ ದಾರಾರ್ ಲಗ್ನಾ ಗಜಾಲ್ ಮೇಟ್ ದವರಿತ್ ತರ್…ಆಪುಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಜಡಾಯೆಚಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿರೋದ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಶಿಂ ಕೊಣಾಂಯ್ ಲಾಗಿಂ ಕಸಲಿಯೀ ರಾಜಿ ನಾಂಚ್ಚ್ ನಾಂ!…ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ನಾಂ!.’  ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಹೊ ಧೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್…ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಠಿಕ್ಚಾ ಪರಿಂ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಾ ಗಜಾಲೆಂತ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಮಾಮ್ಮಿನ್‌ಯೀ  ಧುವೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅತೀವ್ ಮೊಗಾನ್ ತಶೆಂ ಧುವೆಚೆರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್… ತಿ  ಕ್ಲೈವ್ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಉಲಂವ್ಚಾಕ್  ಗೆಲಿನಾಂ. ಹೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ  ಹಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಟ್ಟಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಜೀಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‌‌ಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಧೈರ್ ವಾಡಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತರೀ ಕಸಲೊಗೀ ಘುಸ್ಪೊಡೆಚೊ ಮತಿಕ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಕಾವ್ಜೆಣಿಂ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚೊ  ಏಕ್ ದುಬಾವೆ ಕಿಡೊ… ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಬಳಾನ್ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ! ಹೆಂ ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ತಾಚಾ ಧೈರಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಠಿಕ್ಲೊಲೊ ರಿಶಬ್….ತಾಚೊ ತೊ ನಿಸ್ಕಳ್ ನಿತಳ್ ಮೋಗ್…ಮೊಗಾಖಾತಿರ್  ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಚೊ  ಧೈರಾಧಿಕ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ …ಧೀರ್‌ಪಣ್, ಮೊಗಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚೆರ್ ತಾಚಿ ಝುಜಾ ದೀಶ್ಟ್ …

ಹೆಂ ಸರ್ವ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಂಯ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆರ್  ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಧೈರ್ ತಶೆಂ ತಾಚಾ ಧೃಢ್-ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಘಟಾಯ್ ದಿತಾಲೆಂ!

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ….

ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್ ಫ್ರೆಡ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಸ್ವೊನ್ ಯಾಜಕಾಸರ್ಶಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ…ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ವಾಲ್ಲೊ  ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ!. ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂಯ್ಕೀ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗಾಂಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತಾಚಾ ಮತಿಚೆರ್  ಬರೊಚ್ಚ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ದೆಂವ್ತಾಸ್ತಾಂ…‘ಆಪ್ಣಾ ಆನಿಂ ರಿಶಭಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಂಬಂದಾ ಮಧೆಂ ಖಂದಕ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಭರಾನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶಾಣೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಯ್ತಾಲೆಂ.

‘ಹೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಯಾಜಕ್  ತಶೆಂ ಫ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಬರೊ‌ಚ್ ಆವಾಜ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್  ಉಟ್ಚೆ ಜಬ್ಬೊರ್ ಧಡ್ಧಡೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲೆ!

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ… ‘ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಘಳಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ರಿಸ್ಕೆಚಿ…ದೆಕುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ರಿಶಬಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಜಾಯ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಛಾಪುನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಂಯ್ ಅಸಲಿ ಮೊಗಾ ರಿಸ್ಕೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ರಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ…

ರಿಶಭ್… ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಕರ್ತುಬಾವರ್ವಿಂ ಕಠಿಣ್ ನಾಸಮಧಾನೆಚಾ ರಾಗಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ! ಹ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಘಡಿತಾವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಅಶಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲೊಗೀ…ತಾಣೆ  ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ಚುಕೊಂವ್ಚೊ ಘಟ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚೆರ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ದುಬಾವೆ ಜಾಳ್ ತಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಜಗ್ಲಾಲ್ಯಾನ್ … ತಸಲ್ಯಾ ವಂಚಕಾ ಸಂಗಿ ತಶೆಂ ಯಾಜಾಕಾ ಸಂಗಿ ಮೆಳುನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ನಾ ಭೆಟೆಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಧೃಡ್ ಕರಿತ್ತ್ ಗೆಲೊ!

ಆನಿ ಹೆಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಏಕ್ ಆನಂದೆ  ಪರಿಗತ್ ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ … ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ತಾಚಾ ತುರ್ತ್ ಭೆಟೆಕ್ ಚಡ್ಪಡುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತೊ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ನಿರಾಸ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ!

ಹಿ ತಾಚಿ ಕರ್ನಿ … ‘ತಾಕಾಚ್ಚ್ ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಭಾಲೊ ತೊಪುನ್ …ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಡು ಘಾಲ್ಚೊ ರಿಸ್ಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಆಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ ! ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾನ್ …

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಬಾಕ್ ವೆಗ್ಳೆ ಕರ್ಚಾ …ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಫ್ರೆಡ್ಡ್ ತಶೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಡ್ಯಾಡಿಚಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ತಶೆಂ ತಾಂಚಾ ಗಂಬೀರ್ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ವಾಡಾತ್ತ್ ಗೆಲೆಂ!

♥ ♥

ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ದಾಂವ್ಲೆಲೆಪರಿಂ…ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಶಮನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ದಾಕೊಂವ್ಚೊ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ!

ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಗಂಬೀರ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತುರ್ತೆನ್ ಭೆಟ್ಚಾಕ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆಸಾ…ಆನಿ ರಿಶಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆರ್ ನಾ!  ಅಸಲ್ಯಾ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಪರಿಗತೆರ್…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ…

ಯಾಜಾಕಾನ್ ಕ್ಲೊಡಿಯಾಚೆರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಥಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಮಡ್ತೆ ಮೋಗ್ ಅಭಿಮಾನ್…ಸಮಡ್ತೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ವಚೊನ್ ಸಮಡ್ತೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮೊಗಾ ಸಂಬಂದ್ ವಾಡೊನ್ ಗೆಲೊ ತರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಉಟ್ಚೊ ಗಂಡಾಂತರ್…

ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಡ್ತೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಭಾಂದಾವರ್ವಿಂ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾ ತರ್ …ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಾಕಾ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಕಾಂತೊವ್ಣಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್…ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲೆವಿಶಿಂ ರುಜು ಸಮೇತ್ ಯಾಜಕಾಚಿ  ಜಾಗ್ವಣಿ ಚತ್ರಾಯ್…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಾ ಪಾಳಾಂಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ! ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾತೇ ಗೆಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಫ್ರೆಡ್ಡಾದ್ವಾರಿಂ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂನಿ  ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಕುಟ್ಮಾ ಮರ್ಯಾದೆಚಿ  ಜಾಗ್ವಣಿ  ಚತ್ರಾಯ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ…ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ …

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಕಾ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರಾಚ್ಯಾ ವೊತ್ತಾಡಾಕ್ ಘಾಲುನ್ ತೆಂ ತಾಚಾ ಮೊಗಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆರ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾಯ್ತ್ ಗೆಲೆಂ! ಅಶೆಂ ವೊರಾಂಚಿಂ ವೊರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ…

ಆವಯ್ನ್ ಮೊಗಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವಿನಂತಿ, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ  ತಶೆಂ ಫ್ರೆಡ್ಡಾನ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ ವಿರೋಧ್ ಭಾವಾನಾಂ…ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಘಡ್ಲೆಲಿಂ ಅನೀತ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಅನ್ನಾಡಿಪಣಾಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ಉತ್ರಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜಾಗ್ವಣಿ…ಅಶೆಂ…

ಯಾಜಕ್  ತಶೆಂ ಫ್ರೆಡ್ಡ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಹಾಂಚೆ…ಮತಿಚೆರ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚೊ ದಬಾವ್ ವೊತ್ತಾಡಾಚೆಂ ಬಳ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ಘಡಿಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘಡಿಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಪರಿಂ ತೆಂ ಸಲ್ವೊಣೆಚಾ ಸಾಂಕ್ಳೆಂತ್ ಬಂದಿ ಜಾಯ್ತ್ ಗೆಲೆಂ!

ಅಸಲ್ಯಾ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ವೇಳ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ತ್ ವೆತಾನಾಂ…

ರಿಶಬ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ನಿಸ್ಕಳ್ ನಿತಳ್ ಮೊಗಾ ಎಕ್ವೊಟಾಚಿ ಗಾಂಚ್ ಸಡಿಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಲಕ್ಶಣಾಂ, ಹಳ್ತಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ!

♥ ♥

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ….

ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಾಂಚಾ ಕೊಲೆಜೆ ದಿಸಾಂನಿಂ …ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…..

ತಾಂಚಾ ಘಾಡ್ ಇಶ್ಟಾ ಸಳಾವಳೆ ಪರಿಣಾಮೆನ್ ತಿಂ ತಾಂಚಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿವರುಂಕ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ತಾಂಣಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಉಚ್ಛಾರಣ್ ಕರುನ್ ಧೃಢ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ… ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್…

ಆಜ್ ತಿಂ ಪರತ್ ಭೆಟ್ಲಿಂ! ಆನಿ ತ್ಯಾಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ…

ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆರ್… ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಂ ಭೆಟೆಕ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಅವ್ದೆ ನಂತರ್… ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭೆಟೆವೆಳಾ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ವೆಗ್ಳೆ  ಕರುಂಕ್ ಕಶ್ಟುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ …ತೆಂ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೆಂಚ್ಚ್. ಹ್ಯಾವೆಳಾ…ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್ … ತಾಚಾ ಮೊಗಾಳ್ …ತಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಮೊಗಾ ಹುಸ್ಕೊ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾನಾ…. ತಾಕಾ ತೆಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ…ತೆಂ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೆಂಚ್ಚ್ !

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್  ಆಪ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ … ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಬಾವ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ….ರಿಶಭ್…

‘ಹೆಂ ಕಿತೆಂ?!… ಕಸಲೆಂ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಜ್ಮಿತೆರ್ ತೊಯೀ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಫಕತ್ತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್  ಪಳೆತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ! ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತೆಂ…

“ರಿ..ರಿಶಭ್…ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲಿಂ….ಮ್ಹಜ್ಯಾ  ಅಸಹಾಯಕತೆವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್  ಸಲ್ವಾಲಿಂ!”…ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಘದ್ಗದ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ…

ರಿಶಭಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಘಡ್ಘಡೊ ಮಾರ್ಲೊ!

ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ…ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಧಿಗ್ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಘಾಢ್ ಮೌನಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ. ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್‌ಯೀ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂನಾಂ!  ತ್ಯಾವೆಳಾ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಥಂಯ್ಸರ್…‘ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ?!…ರಿಶಭಾಚಾ ಮತಿಂ ಕಸಲಿಂ ಲಾರಾಂ ಉಟೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್?! ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಕಾಂತೆ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿಂ ಆಸ್ತಾಂ …ರಿಶಭ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾಂ …

ತೊ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ದರ್ಯಾ ಲಾರಾಂ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾವೆಳಾ…ದರ್ಯೊ ಕಠಿಣ್ ಉಚಾಂಬಳಿಂ ಲಾರಾಂನಿಂ ಅಪಾಯೆ ಸ್ಥಿತಿ ಉಬ್ಜೊವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!  ಆನಿ ಆಕಾಂತೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…

ಧಡ್ಧಡೆ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ರುಂದಾಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ… ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಅಪಾಯೆನ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳಿ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಲಾರಾಂನಿಂ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲಿ!  ಆನಿ ತೊ ಹಿ ಭಯಾನಕ್ ಜಿವಾಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸೊನೀ…ಆಪ್ಲಿಂ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಂದರುನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೊ!

ಅಶೆಂ ತೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿತ್ತ್  ಆಸ್ತಾಂ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಧೈರ್ ಚುಕಾತ್ತ್ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಆಕಾಂತ್ ಆಕ್ಲಾಸಾನ್ ಬುಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ….ತೆಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕಿಂಕ್ರಾಟುನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ…..

“ರಿ..ಶ..ಭ್! …ರಿಶಭ್ ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಆಸಾಯ್?! …ಖಂಯ್ ತುಂ ವೆತಾಯ್.?!…ರಾವ್…ರಾವ್ …ಸ್ಟೋಪ್…ಸ್ಟೋಪ್ ರಿಶಭ್…!… ” ತೆಂಯೀ ಆಕ್ಲಾಸಾಚಾ ಬೊಬೆನ್ ಧಾಂವಾತ್ತ್  ದರ್ಯಾ ತಡಿಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ತ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳಿ ಲಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…………….ದರ್ಯಾ ಲಾರಾಂತ್ಲಿಂ ರಿಶಭಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಥಾಂಬ್ಲಿಂ! ಖಿಣಾನ್ ಪಾಟಿಂ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆಂ…

“ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ?!”…ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆ ಪಿಸ್ಪಿಸ್ಯಾಂ ಘಧ್ಗಧಿತ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ. ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ್ ನದರ್ ತ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ಲಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಅಂತರಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ಖಿಳಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ….ಹಾಂವ್ ತುಜಿಂ ತಿಂ ಅಸಾಹಾಯೆಕ್ ದುಖಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ….ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ದುಖಾಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್, ತುಜೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತೊ ಬರೊ.  ಕಶೆಂಯೀ ತುಜೆವಿಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಶೂನ್ಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಅರ್ಥಾಹೀನ್. ತಸಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜಾನ್ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ, ಆನಿ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಜೀವಂತ್ ಉರ್ಲೊಂ ತರ್… ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸದಾಂ ಅಡ್ಕಳ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ತ್. ತುಜ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಸಂಸರಾಂತ್ ತುಕಾ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹೊ ರಿಶಭ್ ಖಂಡಿತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾಂ!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪಾಲಾಗ್ಲೆಂ….

‘ಕಾಂಯ್ ಹಿ ರಿಶಭಾಚಿ  ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ.?!’   ಹೆಂ ತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಪರತ್ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಉಟ್ಲೊ. “ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ ಅಡ್ಕಳ್ ನಿವಾರೊಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಮೊರೊಂಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್!”.

“ವ್ಹಾಟ್ ….ರಿಶಭ್….ತುಜೆಂ ಮರಣ್…?!…ಕಿತೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?!” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಅಕ್ಲಾಸಾಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್.

“ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ….ತುಜಾ ಸುಖಿ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೊನಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.”

ಎಕ್‌ಚ್ ತುಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್…ಯಾ…ಮ್ಹಜೆಂ ಮರಣ್!

ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜೆವಿಣ್ ತುಜಿ ವಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್. ಪೂಣ್  ಮ್ಹಾಕಾ…ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ತುಜೆವಿಣೆಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಂ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತುಜೆ ವಿಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ನಾಂ.

ರಿಶಭಾನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಫಕತ್ತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ. ತೊ ತುಜೊ. ತುಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಾಗೊ ನಾಂ…ನಾಂಚ್ಚ್. !”

“ಮೈ…ಲೋರ್ಡ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಶಿಂ ಜಾತಾಂ …ಪಿಶಿಂಚ್ಚ್ ಜಾತಾ. ರಿಶಭ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಜಾಯ್ … ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ರಾಕ್… ಕಿತೆಂ ತರೀ ಸಾಂಗ್. ಹಾಂವ್…ಹಾಂವ್ …ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾವುನ್ … ಅಸಾಹಾಯೆಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ …ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾಂ …ಮ್ಹಕಾ ಸಲ್ವಾಯ್ಲಾಂ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ  ಕ್ಲೈವಾವಿಣೆ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ …ಕ್ಲೈವಾವಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ನಾ!”

‘ಕ್ಲೈವ್ ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಚ್ಚ್ ರಿಶಭ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಲಾರಾಂನಿಂ ಲಾಂಬ್ ಬಕ್ಕಾರಾಂ ಕಾಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಬುಡ್ಲೆಲೊ ತೊ… “ಕ್ಲೈವ್…ಕ್ಲೈವ್!” ಪುಸ್ಪುಸ್ಯಾಂ ಬರಾಬರ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ರಿಶಭಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ…

ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚಾ ಫುಡೆಂ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಹಾಚಾ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.!… “ನಿಕಾಳ್ ಹಾಂಗಾಚೆಂ …ಹೆಂ ಹಾಂವೆ ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ!” ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ…

“ನೊ…”  ಕಠಿಣ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಖೆನ್  ಆಪ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಪೊಲ್ಯಾಕ್ ಧರುನ್ ತೆಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಗಳ್ಳೆಂ…!  ಆನಿ ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ…

ತೊ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ…ತೆಂ ದೊಳೆ ಥಾಂಪುನ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲೆಂ!

ಮುಕಾರ್ತಾ ►

ಜರ್ ಹಾಂವ್... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ - ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

66% feel thumbs up. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.