ಧುಂಪಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

ಧುಂಪ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪರ್ಮಳಾಚೊ ಸಂಕೇತ್‌ಗೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಪದ್ವೆಚೊ. ಬೋವ್‌ಶಾ ದೇವ್ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ದುಂಪಯ್ತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಕ್ ದುಂಪವ್ಚ್ಯಾ ಸುನೆಪರಿಂ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದೆವಾಕ್ ಧುಂಪಯ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಆನಿ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಧುಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆನಿ ಪದ್ವಿ ದೊನೀ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ನಾಣವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಂಯ್ ಧುಂಪ್ ಘಾಲ್ತಾ. ತವಳ್ ಘರಾಂತ್ ಭರ್ಚೊ ಪರ್ಮಳ್, ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ರಾಟಾವಳೆಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಿವಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಖಿಣಾಕ್ ಮನ್ ಸರ್ಗ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ರಿತಿನಿತಳಾಯೆಂನಿ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುಂಪಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ವಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಇರೊನ್ ವೆತಾ. ಪೂಣ್ ಕವಿತಾ ಜೆನ್ನಾಂ ತುರಿಬಲಾಂತ್ ಉಡ್ತಾ, ಪರ್ಮಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ಅಮಾಲ್ ಭರ್ತಾ ಆನಿ ಪರ್ಮಳಾಂತ್ ಅಮಾಲ್ ಭರ್ಸಾತಾನಾ ಸರ್ಗಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಅಪಾಪಿಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಇ ಅಮಾಲಾನ್ ಕನ್‌ಪ್ಯೂಸ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ, ಚಿಂತೂನ್ – ಕಿತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾಡುಂ ಸರ್ಗಾಕ್ – ದುಂಪ್? ವಾತ್ ? ವಾ ಅಮಾಲಾಂತ್ ಲಕೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್?

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ತುಂ ಧುಂಪಾಕಣ್,
ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಳೊ.
ತುಂ ಪೆಟೊಂಕ್
ಹಾಂವೆ ಜಳಾಜೆ.
ಆಮಿ ಬದ್ಲೊನ್
ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬ್ತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಜಾತಾ ಧುಂವರ್
ತುಂ ಪರ್ಮಳ್.

♦ ♦ ♦

ಭಾಗೆವಂತ್ ಧುಂಪಾಕ್ ಮಾತ್ರ್
ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ
ಮೋಗ್ ಉಜ್ಯಾಚೊ.

♦ ♦ ♦

ಧುಂವರ್ ದಿಂವ್ಕ್
ಖಂಯ್ಚೊ ರೂಕ್‌ಯಿ ಜಾತಾ..
ಪರ್ಮಳ್ ದಿಂವ್ಕ್
ಧುಂಪಾರೂಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್..!

♦ ♦ ♦

ಧುಂಪಾರುಕಾಚೆಂ ಲಾಂಕುಡ್
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಳವ್ನ್
ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಪೇಜ್
ಶಿಜವ್ನ್ ಆಸಾ…
ಗಾಂವ್‌ಭರ್
ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊಚ್ ಪರ್ಮಳ್

♦ ♦ ♦

ಧುಂಪಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್
ಧುಂಪಾಚೊ
ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್
ಕಳಾನಾ..!

♦ ♦ ♦

ಸಂಸಾರಾಂತ್
ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜಾತಿಚೊ
ಧುಂಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ‍್ಲಾ..
ಜಳೊನ್ ತರೀ
ಪರ್ಮಳ್‌ಚ್ ದಿತಾ

♦ ♦ ♦

ಧುಂಪಾಸವೆಂ ಕವಿತಾ ಉಡ್ಲಿ
ತುರಿಬಲಾಂತ್…
ತ್ಯಾ ದಿಸಾ
ಪರ್ಮಳ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್,
ಆಮಾಲ್‌ಯೀ ಭರೊನ್ ಗೆಲೆಂ
ಇಗರ್ಜೆಂತ್..!

♦ ♦ ♦

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್
ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಧುಂಪ್
ಪೆಟೊನ್ ಪರ್ಮಳ್ ಜಾಲೊ.
’ಹೋಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಾ’ ಥಾವ್ನ್
ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಧುಂಪ್
ಶೊಕೆಜಿಂತ್ ಭದ್ರ್ ಉರ‍್ಲೊ

♦ ♦ ♦

ಮಾಂಯ್ನ್ ಪರ್ನೆಂ ಪಕ್ಕಾಸ್ ಮೊಡುನ್
ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಪೇಜ್ ಶಿಜಂವ್ಕ್ ದವರ‍್ಲೆಂ..!
ಜಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್
ಲಾಂಕುಡ್ ದುಂಪಾರೂಕಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್
ಕಳೊಂಕ್‌ಚ್ ನಾ..!

♦ ♦ ♦

ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ
ತೊ ಸಿಗ್ರೆಟಿಂನಿ
ಧುಂಪಯ್ತಲೊ..!
ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾಚ್
ಧುಂಪಯ್ಲೆಂ.

♦ ♦ ♦

ಪರ್ನೊ ಧುಂಪ್ ಮ್ಹಣ್
ಮಾಂಯ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೊ
ಉದಾಕ್ ತಾಪಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾಂದ್ಣಿಕ್..!
ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್
ಪವಿತ್ರ್ ನ್ಹಾಣ್?

♦ ♦ ♦

ಧೊಗಾಂ ಸುನಾಂ ಮಧೆಂ
ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಸುನೆಚೆಂ
ಜೆವಾಣ್ ಚಡ್ ರುಚ್ತೆಲೆಂ!
ಕಾರಣ್,
ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಧುಂಪ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆಂ
ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್ಕ್ ’ಧುಂಪಯ್ತಲೆಂ..!’

♦ ♦ ♦

ಸರ್ಗಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್
ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಆಪಯ್ತಲೊ.
ಪಯ್ಲೆಂ: ಧುಂಪ್
ದುಸ್ರೆಂ: ವಾತ್
ಮನಿಸ್ ಆಖೇರಿಕ್..!

♦ ♦ ♦

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ
ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಸಲ್ವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್
ಧುಂಪಾಕಣಾಂನಿ
ಪಂಗಡ್ ಕೆಲೊ
ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ…
ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಚೊ ಧಾಂಬು ನಾ!

► ಜೆ. ವಿ. ಸಿಕೆರ್, ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿ

65% feel love. And how do you feel?
41 :thumbsup: Thumbs up
139 :heart: Love
4 :joy: Joy
17 :heart_eyes: Awesome
12 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Vinod Barboza - Shirva

    Nice Poem, read more than couple of times, every time it makes me to think in different angle. Thoroughly enjoyed the poem along with well supported introduction.

    4
    1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !