ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ಆಂತರಿಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ವಿಶೇಸ್- ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್

ಕಾಲ್ಚೆ ದಿಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ –  ಜ್ಞಾನ್‌ಪೀಠ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ನಾಟಕ್‌ಕಾರ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ-ಕಥೆಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಆಡಾಡತ ಆಯುಷ್ಯ’ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ‘ಶಿರಸಿ’ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ಲೊ ವಿಂಚ್ಲಲೊ ಭಾಗ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕೆದಳಾಯ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ಅನುಭೂತಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಫಕತ್ ಶಿರಸಿ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾರ್ನಾಡಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ – ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಗಾಜಯ್ತಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮಾನ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡಾಚೆರ್ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಆದಿಂ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾವೆಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಉದ್ಘಾಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಚೊ ಯೂ ಟೂಬ್ ವಿಡಿಯೊ ಹ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ದಿಲಾ. ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ-ಕಥೆಚೊ ಹೊ ಭಾಗ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್ ಜೊ ಆರ್ಸೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಅಂಕೊ 2015 ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ,  ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ.

ಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆನ್ಯೇಕೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಗುಡ್ಯಾ-ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯೆ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆಂತ್ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಚೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ತಿ ಇಗರ್ಜ್ಚ್‌ಚ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಕರುನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ವಸ್ತಿ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಮಾರ್ಗಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ಘರಾಂಚ್ ಪಸ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಕಾಳ್ ಸಯ್ತ್ ಇಗರ್ಜೆಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಸಾಂಗಾತಾ ಸುರು ಜಾತಾಲಿ. ಆಮಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಮೆಳೊನ್, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಬರಾಬರ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಲೀನಾ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆರ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾರವ್ನ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, “ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ನ್, ಬಾಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದಂವ್ಕ್ ನಜೊ?” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ವಳಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ.

ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚೊ ಮಾರೊಗ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಲೇಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ-ಸಂಭ್ರಮಾಂಕ್ ವೊವ್ಳಿಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಪಾಟ್ಲ್ಯೆ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತ್ಯೆಚೊ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ವ್ಹಾಜಪ್-ಸಂಗೀತ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಬ್ಯಾಂಡಾಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿಂಚ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಲಗ್ನಾವೆಳಾರ್ ತಾಣಿಂ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್‌ಗೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ದಳ್ದಿರ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲಿಯ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೆ ಸಾವ್ಳೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳೆಪಣಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಘಡಲ್ಲಿಂ ಕಠೋರ್ ಘಡಿತಾಂ.

ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಯ್ ಶಾಳೆಕ್ ವೆತಾನಾ, ವಾಟೆರ್ ‘ಐದು ರಸ್ತೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಚ್ ನಾಂವ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ, ಪಾಂಚ್ ರಸ್ತೆ ಮೆಳ್ಚೆಕಡೆ ಮರಿಯಮ್ ನಾಂವಾಚಿ ಲಾಂಬ್, ದಾಟ್ಯಾಮೊಟ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಕ್ಲಿ ಸದಾಂಯ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಗಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಡಲ್ಲೆ ಭಿಸುಳೆ ಧವೆ ಕೇಸ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬವ್ನ್, ಸಂಸಾರಾಕ್‌ಚ್ ಶಿರಾಪುನ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಚುಕಂವ್ಚೆಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚೊ ಘೊವ್, ಬಿರ್ಮತ್, ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಿಚೆಭೊಂವ್ತಣಿ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ‘ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ’ ದುಕೇಸ್ತ್ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಾಯ್ತಾತ್. ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಶಿರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧರುನ್, ತಾಕಾ ಎಕಾ ಝಡಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಲಾಗವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಖಿಳೆ ಮಾರ‍್ನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಬಾರ‍್ಚೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ, ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಫುಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಪುಜಾ ಕೆಲಿ. ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಚೆಡೊ “ಜೆಜುಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಶಿರ್ಲೊ ತಾಕಾ ಆಣ್ಕುನ್ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೊ, ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಹೆಂ ಪ್ರಾಚಿತ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿವರಣ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ದಳಿದ್ರ್ ಸಮಾಜೆಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ, ತಾಕಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಮಿಸೆಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಜಿಯೆತಾಲಿ. ಬಸ್‌ಸ್ಟೆಂಡಾಮುಕಾರ್ ಕೆದಳಾಯ್ ನವ್ಯಾನ್ ರಂಗ್ ವೊಡಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ಚೊ ದೋನ್ ಮಾಳಿಯಾಂಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊಚ್ ತಿಚೆಂ ಘರ್. ಘರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್, ವಿವಿಂಗಡ್ ರಂಗಾಚಿಂ ಪೀವನಾಂ ವಿಕುಂಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಳ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತಿ ಕೆದಳಾಯ್ ತ್ಯೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಝಳ್ಕನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ವಿಯೊಲ್ ವ್ಹಾಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಕ್ಲಾಶಿ ಚಲ್ತಾಲ್ಯೊ. ಥಂಯ್ ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಖುಶೇನ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ‍್ತಾಲಿ.

ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಉಗಯಿಲ್ಲೆ ಕೇಸ್, ಧೊಂಪ್ರಾಪಾಸುನ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ, ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ರಂಗಾಳ್ ಆಂಗ್ಲೆಂ, ಕೆದಳಾಯ್ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಲೇಡೀಸ್ ಸತ್ರಿ, ವಿದೇಶಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚೆ ಮೊಚೆ, ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂನಿ ತಿ ಶಿರಸಿಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ವೆಗ್ಳಿ ದಿಸ್ಚಿ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಶಿರಸಿಚ್ಯಾ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಕೂಲ್ವಂತ್ ವರ್ಗಾಚಿಂ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಪೂರಾ ತಿಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರ್ ಮಂಡಳೆಚಿಂ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಪುಣ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಆನಿ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸಾನಾಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ‘ತಾಂಕಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್‌ಯೀ ಯೇನಾ, ಕೊಂಕಣೀಯ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಾರಣ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಪಾಚಾರ‍್ತಾಲಿ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಯೀನ್, ವಸಂತಾಕ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಅಭಿರೂಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್, ಮಿಸೆಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ “ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ವಿಯೋಲ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ತೆಂ ವ್ಹಾಜಯ್ನಾ. ತೆಂ ವಸಂತಾಕ್ ಆಸುಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ವಿಯೋಲ್ ಧೊಣ್ವಾ ಬರಾಬರ್ ವಸಂತಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ಜೊಡ್ತಾನಾ “ಅಸಲೆಂ ಕಟೀಣ್ ವ್ಹಾಜಂತ್ರಾ-ವ್ಹಾಜಪ್ ತುಂ ಕಸೊ ಜಿಕ್ಲೊಯ್?” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆಂ ತಾಕಾಚ್ ಫುಗಾರ‍್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಯಶಸ್ವೆಚೆಂ ಶ್ರೇಯ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂನಾ.

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಹಾಂಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಲೇಕಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಆವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

‘ಸಮಗ್ರ ನಾಟಕ’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಕಾರ್ನಾಡಾಚೆಂ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ್ – ಕವಿ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಚ್ಯಾ ಗೋಕರ್ಣ ಘರಾಂತ್

ಮಿಸೆಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಫಕತ್ ಹಿಂದು ಬಾಯ್ಲಾಂಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸೊನ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಕ್ತಾ, ಮ್ಹಣ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಪಾದ್ರಿ ಪಿಗೆರೇಡೊಕ್ ಭಾರೀ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ದೆವಾನ್ ತಿಕಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ವಂತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಯಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ, ತಿ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಹಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್, ಶೈಕ್ಶಣಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸುಧಾರಣಾಂಕ್ ವಾಪರ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾದ್ರಿ ಬಾಪ್ಪಾಲಾಗಿಂ ಕೆದಳಾಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ವಿಶಯ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಿಸೆಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಖಿಣಾನ್, ಪುಣ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್, ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯೀನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್‌ಯೀ ತೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಬಾಪ್ಪಾಕ್ ತಶೆಂ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್. ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ಘರ್ ಎಕ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಹರ‍್ಯೆಕಾಕ್‌ಯೀ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಸೆಜಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಬಾಪ್ಪಾ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ, ಉಲವ್ಣೆಂ ಮೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಳಾಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚಿತ್ರಾಪುರ್ ಮೊಠಾಚ್ಯಾ ಗುರುಂನಿ ಭೆಟ್ ದಿತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಚೆರೆಲಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೆ ಉಬಾರಾಯೆಚ್ಯೊ ಬಸ್ಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತವಳ್ ಫಾದರ್ ಫಿಗೆರೇಡೋನ್, ತಾಂಚೆಂ, ಬಿಸ್ಪ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪೇಗ್ ಕರುಂಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚೆರೆಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರುಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ಬಿಸ್ಪಾಖಾತಿರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದು ಧರ್ಮಗುರುಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಪುಜಾ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಭೊಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪಾದ್ರಿಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಮೋಗ್. ಎಕ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಭೊಂವ್ತಣಿ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡುನ್ ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಕರಿಜೆ, ತಾಚೊ ಹಾಂವ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ತಾಣಿಂ ಕೊಂಕಣಿ (ರೋಮನ್ ಲಿಪಿಂತ್) ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ಲ್ಲಿ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ.

ಉಬಾರಾಯೆಚೊ ಜೀವ್, ಲಾಂಬ್ ತೋಂಡ್, ಭರ್ಮಾಚೊ ತಾಳೊ, ಕಾಳ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಚೆಂ ವೋಕ್ಲ್, ಪಾದ್ರಿಂನಿ ನ್ಹೆಸ್ಚೆತಸಲೊ ಧವೊ ಲೋಬ್, ಖಿಣಾನ್ ಕಠೋರತೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಯಾಕ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ತೊಂಡಾಚೊ ಜಿನೊಸ್- ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರಿ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಯೀ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ವಾಪರ‍್ತಾಲೊ. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಉಪೇಗ್ ಜಾತಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಧರ್ಮಗುರು ಥಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ನಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಬೈಬಲಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವೊಪಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊಚ್ ಫಾದರ್ ಫಿಗೆರೇಡೋಚ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ರುಪಾನ್. ವೊಪಾರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚಿ ಆಂತರಿಕ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆತಿತ್ಲಿ, ನಟ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರಣಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಹುಮೆದ್. ದೆವಾಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಯೆ ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಶಿರ್ಕ್‌ಲ್ಲೊ ಜೋಬ್, ದೆವಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಪಾಳಿಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್‌ಚ್ ಬಲಿ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಬ್ರಾಹಮ್. ಏಕ್ ಜಾಯ್ತ್? ದೋನ್ ಜಾಯ್ತ್? ‘ವೆಚಿಕ್ ಪೂತ್’ (ಪ್ರೊಡಿಗಲ್ ಸನ್)ಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲೊ ಪೂತ್ ಘರ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾನಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಚೆ ಕಳ್ವಳೆ, ಪುತಾಚೆಂ ಮರ್ಜೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್, ತೊ ಹಾರ‍್ವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾನಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಮಯ್ಪಾಸ್-ಯೆವ್ಕಾರ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಮೊಸೊರ್, ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ರಡೊನ್ ದಾಕವ್ನ್, ಹಾಸೊನ್ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಹಾವ್-ಭಾವಾಂನಿ ರಂಗವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ತ್ಯೆ ಶಿಜವ್ಣೆಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾಲಿ. ಜಮ್‌ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಾಸೂ ಕರ‍್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ.

ಚಡುಣೆಂ ಆಮಿ ಶಿರಸಿಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ; ಆವೆ ಮರಿಯಾ ಕೊವೆಂತ್ (ಕೊನ್ವೆಂಟ್). ಕೊವೆಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಪಾನಾಂ ಪಿಂಜುನ್ ಉಡವ್ನ್, ಫಕತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್, ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ವೊಪ್ಸುನ್, – ತ್ಯಾಗಾಚಿ, ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಚಿ ದೀಕ್ಶ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಂನಿ (ಸಿಸ್ಟರಾಂ) ರಾಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ. ತಿಂ ತಕ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯಾಂಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಳೊ ಲೋಬ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಶಾಳೆಂತ್ ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ‘ಭುತ್’, ‘ಕಾವ್ಳೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಚೆಸ್ಟಾಯೊ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ತರಿಪುಣ್ ನಿಮಾಣೆಂ ತಾಂಚ್ಯೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವೆವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯೆ ಆಸಕ್ತೆನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಆತ್ಮೀಯತಾ ತಿಂ ಜಿಕುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ತಿಂ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್‌ಚ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಸೆಜಾರಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತರೀ ತಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಮುಕ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುರು ಕರುನ್ ತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಭರ್ಸಾಲಿಂ.

ಬಾಪ್ಪಾ, ಪುಣೆಥಾವ್ನ್ ಶಿರಸಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಟ್ಟು ವಸಂತ ಆನಿ ಬಾಯ್ ಪ್ರೇಮಾಚಿ ಶಿಕ್ಪಾಪ್ರಗತಿಚ್ ವಯ್ರ್ ಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಪುಣೆಂತ್ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯೀ-ಬಾಪ್ಪಾನ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ ಶಿರಸಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ‍್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆ ಧಾರವಾಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ವಸಂತಾನ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್, ಶಿರಸಿಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ತೊ ಭರ‍್ತಿ ಜಾಲೊ.

ಪ್ರೇಮಾ ಶಿರಸಿಚ್ಯಾ ಕೊನ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿಕೀ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಆಪ್ಲಿ ನಿಶ್ಟಾ, ಭಾರಿಕ್ಸಾಣೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್, ಹಾಸ್ತೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಕ್ ಮಿಕ್ಚೊನ್, ಭಾರತೀಯ್ ಸಂದರ್ಭಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕಚ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್‌ಸಮರ್ಪಣಾವಿಶಿಂ ಆಯೀ-ಬಾಪ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಗವ್ರವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

2009 ವರ್ಸಾ ಶಿರಸಿಚ್ಯಾ ಆವೇ ಮರಿಯಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಶಾಳೆಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಧೊ ಶೆಕ್ಡೊ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬಾಪ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ ತಾಣಿಂ ವೊವ್ಳಿಗ್ ದಿಲ್ಲಿ. ದಾಟ್ಟು ವಸಂತ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸುನಂದಾ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತಾರಿಕೆಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾತಾನಾ, ಆಮಿ ಶಿರಸಿ ಸೊಡುನ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತರೀ ತ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಾಂನಿ ಬಾಪ್ಪಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ‍್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಯೀ-ಬಾಪ್ಪಾಕ್ ಕೊವೆಂತಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್, ತ್ಯೆಚ್‌ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ತೊ ಉಡಾಸ್ ಗೊವಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅನುಭೂತಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೆದಳಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಿ ಸಿಸ್ಟರಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾತಾಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾವಿಶಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಸವಾಲ್ ವಿಸರ‍್ಲಾಂ ತರೀ ತಿಣೆಂ ಖಿಣಾನ್ ಏಕ್ ರಂಗಾಳ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಲ್ಮಾರಿಂತ್ಲೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ, ಆಪ್ಣಾಕುಶಿಕ್ ಬಸವ್ನ್, ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ದಾಕವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ವಿವರಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾವಿಶಿಂ ಮರಿಯೆಕ್ ದೇವ್‌ದುತಾಂಥಾವ್ನ್ ಆದೇಶ್ ಯೆತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಧರುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪುನರ್‌ಜಿವಂತ್ಪಣಾಪಾಸುನ್ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹಂತಾ ಹಂತಾಂನಿ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ತಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಶೀದಾ ಘರಾ ಧಾಂವ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್ ಆಯೀ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬಳ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ವಚೊನ್, ದಾರಾಚೆರ್‌ಚ್ ರಾವೊನ್, “ಆಯೀ, ಆಯೀ, ಆತ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲಿ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ತಿ ಕಾಣಿ ತಿಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಬರಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ತಾನಾ “ಹಾಬ್ಬಾ, ಪಳೆ, ಕಸಲೊ ದುಶ್ಟ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್! ಸಗ್ಳೆಂ ದೂಕ್ ಬರ‍್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ದವರ‍್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ದುಕಾಂ ಗಳಯ್ಲಿಂ. ತಿಚ್ಯಾ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕೀ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ತೊ ಆಖ್ಖೊ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾನ್ ಶಿಜೊನ್ ಸಾರ‍್ಲೊ. ಸಿಸ್ಟರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯಿಚೆಂ ದೂಕ್ ಪಳೆತಾಂಪಾಸುನ್, ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ಧೆಂ-ಪಾವ್ಣೆಂ ವೋರ್ ಸಂಪ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ತರೀ ತ್ಯಾ ಕುಸ್ಕುಟ್ ವೆಳಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಅಂತರಂಗಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿಲೊ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಸಾರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಖ್ಖಿ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಚ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಸಾರ್ಕಿ, ಬಳ್ವಂತ್ ರಿತಿನ್ ರೊಂಬ್ಲಿ.

ಹಾಶ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿಸ್ಟರಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್‌ಕೀ, ಚಾಳಿಸ್‌ಕೀ ಪಿಂತುರಾಂಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್‌ಚ್, ದೆವಾಳಾಂತ್ ವೆಪಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಜೆಜುನ್ ಚಾಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಾಂತಿದುತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಡೊನ್ ವೆತಾನಾ ಸಯ್ತ್, ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಕ್ರಮಕ್, ಉದ್ರೇಕಾಚ್ಯೆ ಘಡಿಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಲ್ಪನಾಸಕ್ತೆಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಶಿರಸಿ ಸೊಡುನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾರವಾಡಾಂತ್ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಿಯಾ ಆರೋರಾ ಕೂತೋ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಇಶ್ಟಿಣೆನ್ Goa, a Daughter’s Story ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗೋಮಾಂತಕಾಚೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಇತಿಹಾಸ್ ತಶೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆವಿಶಿಂ ಆತ್ಮಕಥಾ ಬರಯ್ಲಿ. ತಿ ಬರಯ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 15-16 ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಪೊರ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಧರ್ಮಾಂತರ್, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗಜಾಯಿಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ, ಭಾರತಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್‌ಚ್ ವಿಕಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ, ಹ್ಯಾ ಹಿಂಸಾಚಾರಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಉಸ್ತುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂನಿ- ತಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಸಯ್ತ್ – ವಜನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಎಕ್ಯೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್‌ಚ್ ಹೆ ದುರಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಮಾಂದಪ್, ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್-ವಿರೋಧಿ ಅಪಪ್ರಚಾರಾಕ್ ವಾಟ್ ಕರ್ನ್ ದಿತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಿ ಸಬಾರ್ ರಾತಿಂ ಹ್ಯಾ ಧರ್ಮ್-ಸಂಕಟಾಂತ್ ಲೊಳೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರಯ್ತಾಂ:

‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಘರ್ಶಾಚಿ ರೀತ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಧರ್ಮಾಂತರಾಚ್ಯೊ ಸಮಸ್ಯಾ ಫುಡ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸಲೀಸ್ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ದೀಸ್-ರಾತ್ ಚಿಂತೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್… ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡಾಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಕಳಯ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂ:

“ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂಯ್ ತೆಂಚ್ ಬರಯ್ಜೆ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕದ್ವಳ್ ಸಂದರ್ಭಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಣಿ ತುವೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾತ್ವಿಕ್ ಮೆಟಾಂಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಬರಿ ಇತಿಹಾಸಚ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟಾಂ ಪರಸ್ ತುಂ ನಯ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ರಿತಿನ್ ಊಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾಂಯ್.

“ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ವಿವರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಆಸ್ತಿತ್ವ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಮುಕೆಲ್ ವಿಸಂಗತ್ ಉಕ್ಲುನ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾಯ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಂತರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಜಾಲೆ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ನಿಬಾರ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದ್ಭುತ್, ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕಾಣಿಕೊ ಜಾಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆಮಿ ಮಾಂದಿಜೆಚ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ತುಜೆಭಾಶೆನ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‌ಪಣಿಂ ಹೆ ನಿಜಾಯೆಚೆಂ ವಿಸಂಗತ್‌ಪಣ್ ಮುಕಾರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾ!”

ಹಾಂವೆಂ ಶಿರಸಿಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಮಧೆಂ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಸಾರುಂಕ್ ನಾತಲ್ಲಿಂ ತರ್, ತ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆಂತರಿಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆವಿಶಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಂ ನಾ.

ತರ್ಜಣ್‌ದಾರ್ ►ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

68% feel thumbs up. And how do you feel?
45 :thumbsup: Thumbs up
8 :heart: Love
2 :joy: Joy
6 :heart_eyes: Awesome
5 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Ronald Sabi

    Wonderful! Great article and translation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !