ಕೊಮೆಡಿ ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ಸನ್ಮಾನ್, ‘ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೊ ಕಳೊ’ ಬಿರುದ್.

2019 ಮೆಯಾಚಾ 22 ತಾರ್ಕೆರ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಫೆಸ್ತ್ ಬೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆಂ. ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಕಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಟ್, ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ದಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್, ತಾಣೆ ರಂಗ್ ಮಂಚ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಾ ವೆದಿರ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ‘ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೊ ಕಳೊ’ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನ್ ಶೋಲ್ ಪಾಂಗ್ರೊವ್ನ್  ವ್ಹಡಾ ಮಾನಾನ್ ಸನ್ಮಾನಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವೆದಿರ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಗಾರಾಂನಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಅಬಿಮಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂ. ರಿತಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಅಬಿಮಾನಾಕ್ ಹೆಂ ಬಿರುದ್ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ತಶೆಂ ಶಾಲೊ ಘಾಲುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂನಿಂ ತಾಚೆಂ ರುಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ.

ಮ್ಹಜಾ ಸಮ್ಜಣೆಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಾ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆದಿರ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಕಲಾ ಮೇಟ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ನಾಟಕ್ ಬೊಂಬೈ ಸರ್ಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್.  ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಖಟಾರ್, ಶಾರ್ಜಾ, ಅಬುದಾಬಿ,  ದುಬಾಯ್ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಗಾಂವಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಯಶಸ್ವೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲೊ.

ಸುಮಾರ್ 32 ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ 500 ವಯ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ ತಾಣೆ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ 32 ನಾಟಕಾಂಪೈಕಿ ‘ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ನಾಟಕಾಂತ್ಲೊ ತಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಪ್ರೇಮಿ ಸಬಾರಾನಿಂ ‘ಹೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಚರ್ಬೆಲಾ!’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ವೊಲಾವ್ನ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾ.

ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್

ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ 89 ಯಶಸ್ವೀ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಸಂಪೊವ್ನ್ 100ವ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಥಂಯ್ ಹೊ 75 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಮಧೆಂ ತಾಚೊ ನವೊ ನಾಟಕ್  ‘ಫುಟ್‌ಲ್ಲಿ ಮೊಡ್ಕಿ’ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನ್ ‘ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ವಾಟೆರ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸಾ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಉರ್ಬೆವಂತ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆದಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ದಾನಿ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಗುಪಿತ್ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ ದಿತೇ ಆಸೊನ್, ತೊ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.  ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬೊಂದೆರ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಯೆದೊಳ್ 122 ಶೊಲಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಕಲಾವಿದ್ ತೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡಮಿನ್ ‘ಕೊಂಕಣ್ ಗೌರವ್ ‘ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಇತರ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಿ ಬಿರುದಾಂ – ಪದಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.  ಹಿ ಸರ್ವ್ ತಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಮಾಂದುನ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಾ ದೇವ್ ಪ್ರಜೆನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ತೊ ಮಾನ್ ಗೌರವ್ ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆನಿಕೀ ಮುಂದರುನ್ ತೊ ನಾಂವಾಡೊನ್ ಆಸೊಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಾಣೆ ಭಕ್ತೆನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ರಿತಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಪ್ರಜಾ ತಾಕಾ ಲಾಂಭ್ ಆವ್ಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ದೆಣಿಂ ಮಾಗ್ತಾ.

ವರ್ದಿ ► ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !