ಬಾಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್

ಆಜ್ ಜೂನ್ 16 – ಬಾಪಾಯಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ ಹಾಚೊ ಏಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಅಮಾಲ್‌ಪಣಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚೆರ್ ಆನಿ ಬಾಪಯ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಖಂಡ್ ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಸಿನೆಮಾ ರಚ್ಪಿ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಖಾತಿರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ತಾಣೆ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊಚ್ ಜಿಣಿಯೆ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಧನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ‍್ಲಾಂ. ತಸಲಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ ಸಿನೆಮಾಚಿ.

ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚ್ಯೆ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾನ್ ‘ಕ್ಲಾಸಿಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ 1989ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಬಜೆಟಿಂತ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ. ಅಮಾಲ್ ಪಿಡೆ ವಿರೋಧ್ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಘರ್ಶ್‌ಚ್ ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ಚಿ ಕಾಣಿ.

ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ವ್ಹಡ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ಪ್ಯಾಂ ಮೆರೆನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಪಟ್‌ಕಥಾ, ವಾಸ್ತವಿಕ್ ನಿರೂಪಣ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಅಭಿನಯ್ ಆನಿ ಬೊವ್ ಸುಂದರ್ ಪದಾಂನಿ ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ಕ್ ‘ಕ್ಲಾಸಿಕ್’ ದರ್ಜೊ ದಿಲಾಂ.

ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಭುಲೊಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮೆಲೊಡ್ರಾಮಾ ತಸಲ್ಯಾ ತಂತ್ರಾಂಕ್ ವಾಪರ‍್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಭಟ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯೀ ಗಿಮಿಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ಕ್ ಸಹಜತೆನ್, ಆನಿ ಎಕ್ಯೆ ರಿತಿಚ್ಯೆ ತೀವೃತೆಂತ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ.

‘ಡ್ಯಾಡಿ’ಚಿ ಕಾಣಿ:

ಆಜ್ಯಾ-ಆಜಿಯೆ ಸಂಗಿಂ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಚಲಿ (ಪೂಜಾ ಭಟ್) ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ (ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್) ಭೆಟ್ತಾ. ನಿಷ್ಠುರ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾನ್ ಆಡಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್ತಾ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಅಮಾಲ್ ಪಿಡೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಬಾಪಯ್-ಧುವೆಚೆಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಪಯ್ಣ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್.

ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಅಮಾಲ್ಯಾನ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆನಿ ವ್ಯಸನಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸುಟೊಂವ್ಕ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರಣಾಸವೆಂ, ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಧುವೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್‌ಯೀ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ.

ಆನಂದ್ ಸರೀನ್ (ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್) ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಗಾವ್ಪಿ, ಪುಣ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಆನಿ ವೃತ್ತಿ ದೊನೀ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಖ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್, ತಾಚಿ ಧುವ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಭೆಟೊನ್, ಅಮಾಲಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಸುರು ಕರ‍್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಥಾಂಬ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ತಾಂಣಿ ಫುಡ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆಪ್ತ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ರುಪಾಚೆಂ.

ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಹಾಚೊ ಸ್ಮರಣೀಯ್ ಪಾತ್ರ್:

ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ವಲ್. ತಾಣೆ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪಾತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ’ಡ್ಯಾಡಿ’ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ ತಸಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಅನುಪಮ್ ಖೇರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಫಕತ್ 34! ಎಕಾ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾ, ದುಖೆಸ್ತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾ ಭಿತರ್ ತೊ ಅಸೊ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೀ ಪಳೆವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ನ್ಹಯ್, ಖುದ್ ಆನಂದ್ ಸರೀನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಬಿಸುಳ್‌ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್, ಥಕ್‌ಲ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್, ಸಲ್ವಣೆಚೊ ಹಾವ್‌ಭಾವ್… ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಜೀವ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪಿಂತುರ್ ಜಾಲೆಂ ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ ಸಿನೆಮಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಜಿವಿತಾ ಕಾಣಿ ಪಳೆವ್ಪ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಮಾಲ್‌ಪಣಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಷ್ಟಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ 1998ವೆಂ ವರಸ್. ತಾಚ್ಯಾ ‘ಝಖ್ಮ್’ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ನಟ್-ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಸಿತ್ ಸೇನ್ ಹಾಣೆ ತಾಕಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೊ. ‘ಆಸಿತ್ ಸೇನ್ ಸಾಹೆಬಾ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ – ‘ಮಂಝಿಲೆಂ ಔರ್ ಭಿ ಹೆಂ’ (1974). ತಾಂತುಂ ಸಿನಿಮೀಯ್‌ಪಣ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ; ಪುಣ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊಗಳ್ಸಿತಲೊ, ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ‘ತೆರೆ ಪಾಸ್ ಕೆಹನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕುಛ್ ಹೆ ಹಿ ನಹೀ, ಇಸ್‌ಲಿಯೆ ತು ಬಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಘುಮಾತಾ ರೆಹತಾ ಹೆ ಔರ್ ಶೊಟ್ ಲೆತಾ ರಹತಾ ಹೆ. ಬೇಟಾ, ಜಿಸ್ ದಿನ್ ದರ್ದ್ ಸೆ ತೇರಾ ವಾಸ್ತಾ ಪಡೇಗಾ, ಜಿಸ್ ದಿನ್ ಜಿಂದಗಿ ತುಜ್ಹೆ ತೋಡೆಗಿ ಉಸ್ ದಿನ್ ತೇರೆ ಅಂದರ್ ಸೆ ವ್ಹೊ ಸಂಗೀತ್ ನಿಕ್ಲೆಗಾ ಜೊ ತೇರಿ ರೂಹ್ ಮೆ ಕೈದ್ ಹೆ. ಜಾ ನಿಕಲ್ ಜಾ.” ‘ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ (ಝಖ್ಮ್ ಪಿಂತುರಾಕ್) ಮೆಳ್ಳೆಂ, ತೆದ್ನಾ ತಾಣೆ, ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಪಸಂದೆಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತಾಣೆ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತವಳ್ ತೊ ನಶೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಪಿಂತುರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾನ್ ತಾಕಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾ – ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಚೊ – ತೆಂ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ’. ಆಪುಣ್ ಕಸೊ ಅಮಾಲಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ತೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ (ದುಸ್ರಿ ಪತಿಣ್ ಸೋನಿ ರಾಝ್ದನ್) ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ಶಹೀನಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊಂ; ಆನಿ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ತೊಂಡ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಉದೆಲೆಂ. ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಹಾಂವೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ; ಆನಿ ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಾ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಳ್ಣಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ; ಪುಣ್ ತವಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಹಾಂವೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಫಟೊವ್ಯೆತ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ಫಟೊವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ಫಟೊಂವ್ಚೆಂ? ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣಾ ಸಕತ್ ಆಸ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್‌ಚ್ ತಿ ಸಕತ್’. ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಅಮಾಲಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ‍್ನ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಘರಾ ಥೊಡೊ ಸೊರೊ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪರ್ದೆಶಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಜಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಚೆ ಡಯಲೊಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲೆಂ. ‘ಎಕ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಪೂಜಾ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ತಾಳ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ’. ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಹೊಚ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ತಾಣೆ ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸಾಂತ್ ‘ಆಯಿನಾ ಮುಜ್ಹ್‌ಸೆ ಮೆರಿ ಪೆಹಲಿ ಸಿ ಸೂರತ್ ಮಾಂಗೆಂ’ ಗಝಲಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲೊ. 

ಜಾಂವ್ – ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜಾಮಿನೆರ್ ಸುಟೊಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಧುವೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ (‘ಯೆ ಆದ್ಮಿ ಮೇರಾ ಬಾಪ್ ಹೆ’) ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸಗ್ಳೊಚ್ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್, ಬಂದೆಕುಡಾಂತ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ: ಕೊಣೆಂಗೀ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸೊರೊ ಚೊರ‍್ಯಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಬೊತ್ಲೆಚೆರ್ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ತಾನಾ, ಧುವೆಚೊ ಈಷ್ಟ್ (ರಾಜ್ ಝುಸ್ತಿ) ಪಳೆತಾ, ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗಿನಾ ತವಳ್ ತಾಣೆ (ಅನುಪಮ್) ಭೊಗ್ಚಿ ಲಜ್; ವಾ ನಿಮಾಣೆಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ತಾಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ತಾಳ್ಣಿ ಯೆತಾ ಆನಿ ಪರತ್ ಪಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ – ಅಶೆಂ ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಭೊಗ್ಚೆ ಚಡ್ಪಡೆ, ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೃಶ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊವ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಅಭಿನಯಾಖಾತಿರ್ ತೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಫುಡ್ಲದ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೂಜಾ ಭಟ್:

‘ಡ್ಯಾಡಿ’ ಪೂಜಾ ಭಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್. ಫುಡ್ಲದ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾವೊಡ್ಪಿ ಅಭಿನಯಾದ್ವಾರಿಂ ಗುಮಾನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ನಟಿ. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಹಾಚಿ ಧುವ್. ಆಪ್ಣಾಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ವಚುನ್, ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್, ತಾಕಾ ಅಮಾಲ್‌ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಫಕತ್ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣಾಂತ್ ವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಹಾಸ್ಯಾಂತ್ ವಾ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ‍್ಚೊ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಫಕತ್ ಸತ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್!

ಸಂಗೀತ್ ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ಚೊ ಅತ್ಮೊ:

ಆಜ್ ಜರೀ ಕೊಣೀ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತರ್ ತಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವನಾಂತ್. ದುಬಾವಾವಿಣೆ ರಾಜೇಶ್ ರೋಶನಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ಚೊ ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸೂರಜ್ ಸನಿಮ್ ಹಾಚಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ಲಗ್ತಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಉತ್ರಾಂ, ರಾಜೇಶ್ ರೋಶನ್ ಹಾಚೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಸಂಗೀತ್, ತಲತ್ ಅಝೀಜ್ ಹಾಚೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗಾಯನ್ – ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ಚೆಂ ದುಖಾಳ್ ಪಯ್ಣ್ ಆಮಿ ಕಾಳ್ಜಾಗುಂಡಾಯೆಥಾವ್ನ್ ಭೊಗಶೆಂ ಕರ‍್ತಾತ್. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ – ದುಖಾಳ್ ಆನಿ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣಾಚೆಂ ವಫಾ ಜೊ ತುಮ್‌ಸೆ ಕಭೀ ಮೆಯ್ನೆ ನಿಭಾಯಿ ಹೋತಿ/ಉಮ್ರ್ ನ ಮುಫ್ತ್ ಸಡ್ಕೊ ಪೆ ಗವಾಯಿ ಹೋತಿ ವಾ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಆಟೊವ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಗಝಲ್ ಆಯಿನಾ ಮುಜ್ಹ್‌ಸೆ ಮೆರಿ ಪೆಹಲಿ ಸಿ ಸೂರತ್ ಮಾಂಗೆಂ – ಹಿಂ ಪದಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ ಖಂಡಿತ್ ಅಧುರೊ.

► ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು
(ಹ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮುಳಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ)

66% feel thumbs up. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !