ಕೈಫಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ

ಕೈಫಿ ಅಜ್ಮಿ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅಮರ್ ನೆಕೆತ್ರ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತ್ವಾಚೆ ದೇಣ್ಗೆನ್ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಘಟಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾ ಸಮುದಾಯಾ ತರ್ಫೆಚೊ ಕವಿ. ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ಅಪುಟ್ ತಾಲೆಂತಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ನಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಶಬನಾ ಅಜ್ಮಿ ತಾಚಿ ಧುವ್. ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾ ಸವೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ `ಅಬ್ಬಾ’ಚ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚಿ ದಿವ್ಟಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಳ್ತಿ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆ, ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಚೆರ್, ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖ್ ಆನಿ ಕೈಫಿಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಧಾಕ್ಟುಲಿ ಏಕ್ ಕೃತಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಗದಗಾಚ್ಯಾ ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ `ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪ/ಕೈಫಿ ಆಜ್ಮಿ ಕವಿತೆಗಳು’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾ. ಶಬನಾ ಅಜ್ಮಿಚೆಂ ಬರಪ್ ರಾಹುನ್ ಆನಿ ಕೈಫಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಿಭಾ ಹಿಣೆ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾಂ. ವಿಭಾನ್ `ಬೆತ್ತಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕನಸಿನ ದೀಪ’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಕೈಫಿಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತರ್ಜಿಲ್ಲ್ಯೊಯೀ ಆಸಾತ್. `ವರ್ತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಮಾನತೆಚಿ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಜಿವಾತರ್ಫೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರೇತನಾಂಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ಆಲೊಚೆನ್ಯೊ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಗಟ್ಚೊ ಆಶಯ್’ ಘೆವ್ನ್ ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ಲೊ ಥೊಡೊ ಭಾಗ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ದಿಲಾ.

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕವಿ ಕೈಫಿ

ಕೈಫಿ ಅಜ್ಮಿಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ಅಜಮ್‌ಗಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮಿಜ್ವಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ, 14  ಜನೆರ್ 1919 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಲೊ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶೌಕತ್ ಕೈಫಿ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ರಂಗ್‌ನಟಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಅಜಮ್‌ಗಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈಫಿ ಸಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾಂತ್ `ಅಜ್ಮಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಳಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅತ್ಹರ್ ಹುಸೇನ್ ರಿಜ್ವಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಆನಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ತೊ, ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆನಿ ಜಮೀನ್ದಾರ್‌ಪಣ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಜಿಯೆಲೊ.

ಸಮಾನತೆಚೆಂ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಡ್ತ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಯ್ಸುನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂದ್ವಾರಿಂ ಉರ್ದು ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ಬಳ್ ದಿಲೆಂ. ಸಿದ್ಧಾಂತಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್. ಅಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾಫ್ರಿ, ಮಗದುಮ್ ಮೋಹಿನುದ್ದೀನ್ ಗೋರಕ್‌ಪುರಿ ತಸಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಉರ್ದು ಕವಿ ಸರ್ವ್ ಉರ್ದು ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಕೈಫಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ರಾಜಿ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚಳ್ವಳೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಟ್ ಕೆಲಿ.

ಕೈಫಿ ಸಾಬಾಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ಜಮೊ `ಝನ್‌ಕಾರ್’ 1943 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲೊ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈಫಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಕರ್‍ವಣಾಂಯೀ ಘಾಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಭಗ್ನ್ ಮೋಗಿಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾತ್. ಆಖಿರ್-ಎ-ಶಬ್, ಸರ್‍ಮಾಯಾ, ಆವಾರಾ ಸಜ್ದೆ, ಕೈಫಿಯತ್, ನಯೀ ಗುಲಿಸ್ತಾಂ ತಾಚೆ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕವಿತಾ ಜಮೊ. ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಕೃತಿಯೊ ತಾಕಾ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಊಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಫಾವೊ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ. ತಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್‌ಯೀ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ.

ಕೈಫಿ ಸಾಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ `ಕಮ್ಯೂನ್’ ಹಾಂತುಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪಾಂತ್ ಸಮುದಾಯ್‌ಚ್ ಬೋವ್ ಮುಕೆಲ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಲೊ. ಮೋಗ್ ಆನಿ ಝುಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆ ಮನೋಭಾವ್. ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತಪ್ ಫೈವ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟ್ಲಾಚೆ ಲಕ್ಸುರಿಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಟೊಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್, ಕೈಫಿ ಸಾಬ್ ತಸಲೆ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ, ದುಕಾಂನಿ ಹಾತ್ ಧುತೆಲ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಜಿಯೆವ್ನ್, ತಾಕಾ ಏಕ್ ಬೋವ್‌ಜಣ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಆಯಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ಕೈಫಿ ಆಜ್ಮಿನ್ ಸಿನೆಮಾಂಖಾತಿರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂಯೀ ಅದ್ಭುತ್. `ಕಾಗಜ್ ಕೆ ಫೂಲ್’ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪದ್ `ವಖ್ತ್ ನೆ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಹಸೀಂ ಸಿತಂ’ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕೋಣ್ ನೆಣಾಂತ್? ತಾಚೊ ರಚ್ಪಿ ಕೈಫಿ ಸಾಬ್. ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ತೊ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ದಿಸ್ತಾ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಶ್ಹರಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಆಸಾ. (ಕೈಫಿ ಸಾಬ್ `ನಸೀಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಯೀ ಆಸಾ.)

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಅಬ್ಬಾ

ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದೊಳೆ ಉಗಡ್ತಾನಾ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ರಂಗ್ – ತಾಂಬ್ಡೊ. ಮ್ಹಜಿಂ ಆವಯ್ – ಬಾಪುಯ್ ರೆಡ್‌ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೊಲಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಾಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ್‌ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾಚೆರ್ ಉಬೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಬಾವ್ಟೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯ್ತಾಲೊ. ತಾಂಬ್ಡೊ ರಂಗ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ರಂಗ್, ಕ್ರಾಂತಿಚೊ ರಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಮ್ಹಜಿ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಭೊಂವ್ಡೆಂತ್‌ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ. ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೃಥ್ವಿ ಥಿಯೇಟರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಆನ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಬ್ಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಜ್ದೂರ್ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ಚಲ್ಚೆಕಡೆ ಪಾವ್ತಾಲಿಂ. ಅಸಲ್ಯೊ ಸಭಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಖಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಬ್ಡಿಂ ಬ್ಯಾನರಾಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಘೋಷಣಾಂ ಸಾದ್ತಾಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಗಿತಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊಚ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೊ. ನೆಣ್ತುಲೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ರ‍್ಯಾಲಿಂನಿ ಉರ್ಬೆನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಕಾಮೆಲಿ ಮ್ಹಜೊ ಕಠಿಣ್ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕರ್‍ತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಪಾಳಾಂ ಧರ್ತೆಚೆ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ರೊಂಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂನಿ, ಪ್ರದರ್ಶನಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಂ ತರ್, ಪಾಂಯ್‌ಯಾತ್ರಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾಂ ತರ್, ಉಪಾಸ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಕ್ ಬಸ್ತಾಂ ತರ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಕ್ಟಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಚಿ ಮುಕಾರ್‍ಣಿ ಮಾತ್ರ್.

ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಲ್ಲಿಥಾವ್ನ್ ಮೀರತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲಿ ಪಾಂಯ್‌ಯಾತ್ರಾ ಸುರ್‍ವಾತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಎಕೆ ರಿತಿಚೆ ಭಿರಾಂತಿನ್ ಆನಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಎಕೆ ನಟಿನ್ `ಖುಲೇಆಂ’ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಅಪಾಯಾಚೆಂ; ಮ್ಹಜೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಪಿಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ್, ಫಾತ್ರಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಜಾಗ್ವಣೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಗಾಜ್ತಾಲಿಂ. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಂತ್ ಎಕೆ ರಿತಿಚೊ ಆಕಾಂತ್. ಮಾಂಯ್, ಭಾವ್ ಬಾಬಾ, ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ತನ್ವಿ ಆನಿ ಜಾವೇದ್ (ಅಖ್ತರ್) ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನೀ ಏಕ್ ಉತರ್ ಸಯ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರನಾತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಅಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್, ತಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ವೊಡುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, `ಅರೆ, ಮೆರಿ ಬಹಾದ್ದೂರ್ ಬೇಟಿ ಡರ್ ರಹೀ ಹೆ? ಜಾವೋ, ತುಮೆ ಕುಚ್ಛ್ ನಹೀ ಹೋಗಾ’. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ನಿರ್ಭೀತ್‌ಪಣ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ಧಯ್ರಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊಚ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲೊ; ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ನವಿ ಉಮೆದ್ ಭರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಂಯ್‌ಯಾತ್ರಾ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ನ್ಹಯ್? ಹೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ ಮಾಂದುನ್, ಮುಕಾರ್ ಚಲೊನ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಶಸ್ವಿ ಥರಾನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ದಾಖ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಅಬ್ಬಾಕ್ ಏಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂಚ್ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕೊಂಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ, ಕಾರ್ಯಾಸಾಧನ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಹುಮಿಣ್ ಜಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ ಜಾಣಾಂ, ತ್ಯೊ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕನಾ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ: ತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾಸೃಷ್ಠಿ, ತಾಂತುಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚಿ ವರ್ತಿ ಸಕತ್, ತಾಚ್ಯಾ ಒಟ್ಟು ಕಾವ್ಯಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್, ವಿಶಾಲತಾ ಸರ್ವ್ ಅದ್ಭುತ್. ತಾಚೊ ಬೋವ್ ವೆಯುಕ್ತಿಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪರಿಧಿ ಉತ್ರೊನ್, ಬೋವ್ ವಿಶಾಲ್ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೆಂ ಝುಜ್ ಫಕತ್ ತಾಚೆಂ ಝುಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರನಾಸ್ತಾಂ, ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆಂ ಝುಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲತಾ. ಖೊಮ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೆಂ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ತರ್ಫೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ವಾ ಕೋಮುವಾದಾ ವಿರೋಧ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂನಿ, ಕೆದ್ನಾಯ್ ಅಬ್ಬಾಚೆಂ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಗೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನ್ ದಿತಾ; ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ವರ್ತಿ ಉರ್ಬಾ ಭರ್ನ್ ಝುಜಾಚೆ ವಾಟೆನ್ ಮುಕಾರ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾತಾಂತುಂ `ಮಕಾನ್’, `ಔರತ್’ ಆನಿ `ಬಹುರೂಪಿಣಿ’ ಗಿತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಧಾರಾಚೆ ಖಾಂಬೆ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಆನಿ ಧುವೆಕ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಆನಿ ಸ್ವಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್‍ಚಿ ವಾಟ್ ಸೊದುಂಕ್ ಉಮೆದ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬ್ಬಾನ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್, ಘರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಬಾಂದ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್ಚೆಂ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ `ಮಕಾನ್’ ಕವಿತೆಂತ್ ಬೋವ್ ಬಳ್ವಂತ್ ರಿತಿನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವೊಳಿ ಉಚಾರ್ಲ್ಯೊ ತರ್:

ಬನ್‌ಗಯಾ ಕಸರ್ ತೊ ಪೆಹರೆ ಪೆ ಕೊಯಿ ಬೈಠ್ ಗಯಾ
ಸೋ ರಹೆ ಖಾಕ್ ಪೆ ಹಮ್ ಶೋರಿಷ್-ಎ-ತಾಮೀರ್ ಲಿಯೆ
ಅಪ್ನಿ ನಸ್‌ನಸ್ ಮೆ ಲಿಯೆ ಮೆಹನತ್-ಎ-ಪೈಹಮ್ ಕಿ ಥಕಾನ್
ಬಂದ್ ಆಂಖೋಂ ಮೆ ಇಸೀ ಕಸರ್ ಕಿ ತಸ್ವೀರ್ ಲಿಯೆ
ದಿನ್ ಪಿಗಲ್‌ತಾ ಹೆ ಇಸೀ ತರ್‍ಹಾ ಸರೊಂ ಪರ್ ಅಬ್ ತಕ್
ರಾತ್ ಆಂಖೋಂ ಮೆ ಖಟಕ್ತೀ ಹೆ ಸಿಯಾಹ್ ತೀರ್ ಲಿಯೆ
ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್ ಬಹುತ್ ಗರಮ್ ಹವಾ ಚಲ್ತೀ ಹೆ
ಆಜ್ ಕೀ ರಾತ್ ನಾ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಪೆ ನೀಂದ್ ಆಯೇಗಿ
ಸಬ್ ಉಠೋ, ಮೈ ಭೀ ಉಠೂಂ, ತುಮ್ ಭೀ ಉಠೋ, ತುಮ್ ಭೀ ಉಠೋ
ಕೋಯೀ ಖಿಡ್ಕಿ ಇಸೀ ದೀವಾರ್ ಮೆ ಖುಲ್ ಜಾಯೇಗಿ

ಆಜ್ ಕೈಫಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಅಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆತಾಂ. ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ರುಕಾಝಡಾಂಚೆಂ ಆಂಗ್ ಧುವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸಾ. ಆಕಾಸ್ ನಿಳ್ಸೊ ಜಾಲಾ, ತಣ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಗುಲ್‌ಮೊಹರ್ ಝಡಾಂತ್ ಫುಲ್‌ಲ್ಲೊ ಫುಲಾಂಘೊಸ್ ಉಜಳೊನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆತಾಂ. ಗ್ರಂಥಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಶೆಲ್ಫಾಂಚೆರ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ. ಅಬ್ಬಾಚೆಂ ವೋಕ್ಲ್, ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ಯಾಡ್, ಮೊಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೆನ್ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾತ್. ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತಿಂತೆರ್ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ದವರಿಜೆ. ನವಿ ಕಾವ್ಯಾಝರ್ ಫುಟಜೆ… ಸಕ್ಕಡೀ ಆದಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಅಬ್ಬಾ ಮಾತ್ರ್ ನಾ…

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ► ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !