ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಂತೀ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಧುಬಾಲಾ

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ `ಮುಘಲ್-ಎ-ಅಝಮ್’ ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಅನಾರ್ಕಲಿ, ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಚಿ ದಂತ್‌ಕತಾ ಮಧುಬಾಲಾ ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಂತೀ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್. ಆನಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೆಂ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಂಯೀ, ಆತಾಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಮೋಗ್‌ಕರ್ನಾರಾಂಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ದಿಸಾ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, 1933 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ.

ಜೀಣ್‌ಭರ್ ಮೊಗಾಖಾತಿರ್ ಲಾಲೆವ್ನ್, ಆಕೆರಿ ತೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ, ಫಕತ್ 36 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ (ಫೆಬ್ರೆರ್ 23, 1969 ) ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಧುಬಾಲಾಚಿ ಜಿಣಿ ದುಖಾಚಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ. ಮಧುಬಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಫುಡೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚಿ ಅಪರಿಮಿತ್ ಆಂಜಾಳ್ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತಾಪರಿಂ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸೊ ಉದೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ದುಖಾಳ್ ಕಾಣಿ ಬೋವ್ ಕೊಡ್ಸಾಣೆಚಿ.

“ತಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಮುಗ್ಧತಾ ಆನಿ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಚೆಂ ಮಿಸ್ಳಾಪ್. ತಾಚೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಂತ್ ಮುಗ್ಧತಾ ಝಳ್ಕತಾನಾಂಚ್ ಪೊಕ್ರಿಪಣ್‌ಯೀ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ’’ ಅಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ತಾ ಸುಶೀಲಾ ಕುಮಾರಿ. ಮಧುಬಾಲಾ – ದರ್ದ್ ಕಾ ಸಫರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತಿ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ತಿಣೆ ಮಧುಬಾಲಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ದುಖಾಳ್ ಅವಸ್ವರಾಂಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್  ಫಾಂಕಯ್ಲಾ.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ತಾಚೆ ಸೊಭಾಯೆಚೆರ್ ಭುಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಚಿ ಖಬರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ.  “ತಾಚ್ಯಾ ಸಾದರ್ಪಣಾಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ. ತಾಕಾ ಖಂಚೊಯೀ ಏಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್‌ಯೀ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. `ಮುಘಲ್-ಎ-ಅಝಮ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಪಾತ್ರಾಕ್ (ಅನಾರ್ಕಲಿ) ಸಯ್ತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಖಾತಿರ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ’’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, `ಘೂಂಗಟ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಾದರ್‍ಪಣ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೀನಾ ರಾಯ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

ಮಧುಬಾಲಾನ್ `ಬಸಂತ್’ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾದ್ವಾರಿಂ, ಆಪ್ಲೆ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬಾಳ್‌ನಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಉದ್ದಾರ್ ಕರುಂಕ್. “ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಏಕ್ ಖಡಕ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಪಠಾಣ್. ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಕ್ ಸಹನಟಾಂ ಸವೆಂ ಭರ್ಸೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೊ. ಸ್ಟೂಡಿಯೊ ಭಾಯ್ರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ತಾಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೊ. `ನಯಾ ದೌರ್’ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಡೇಟ್ ದಿತಾನಾ ತೆಂ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರಾಚೆರ್ ಗೂಂಡ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಮಧುಬಾಲಾನ್ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸೊಡಿಜೆ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಮುಕಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಶರ್ತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮಧುಬಾಲಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮೊಟೊ ಆದಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್‌ಮಾತ್ ಸಾಂದೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಹಾಕಾ ಒಪ್ಪಲೊ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಬಿ.ಆರ್. ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೋಪಾಲಾಕ್ ಧುವೆಕ್ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಆಪುಣ್ ಮಧುಬಾಲಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮಧುಬಾಲಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಮದ್ಲೊ ಮೊಗಾಬಾಂದ್ ತುಟ್ಲೊ.’’

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲೆ Dilip Kumar: The Substance And The Shadow  ಆತ್ಮ್‌ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಹಿ ದುಖಾಳ್ ಮೊಗಾಕಾಣಿ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ.

ಫುಲ್ ಆನಿ ಕಾಂಟೊ :

ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಧುವೆಚೆರ್ ಇತ್ಲೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ದವರ್ತಾಲೊ ಕೀ ಮಧುಬಾಲಾಚೆಂ ಆಖ್ಖೆಂ ಜಿವಿತ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಮುಟಿಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಧುಬಾಲಾಚೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಜಹಾನ್ ಬೇಗಮ್. `ಮಜ್ಲೀ ಆಪ್ಪಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್‌ನಾಂವಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾಲಿಂ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಾಂಚ್ವೆಂ. ಫುಲ್ಚ್ಯಾ ಫುಲಾ ತಸಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂಚೆಂ, ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ತುಪೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಧುಬಾಲಾ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನಜೂಮಿನ್ (ಜ್ಯೋತಿಷಿನ್), ತೆಂ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ; ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತುಟ್‌ಲ್ಲೆ ಮೊಗಾಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಬೊರ್ಗೊಳಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಜಿವಿತಾ ಸವೆಂ ದುಖಾಳ್ ಜಿಣಿ ಸಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲ್ಮೆಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

ಮಧುಬಾಲಾಚೆಂ ದುರಾದೃಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಏಕ್ ಬುರಾಕ್ ಆಸೊನ್, ತಾಚೆಖಾತಿರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಫುಲಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮಧುಬಾಲಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಾಂಟೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಚಿತ್ರ್‌ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಾಪಿಡಾ 1960ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಚಡ್ ಜಾಲಿ.

ಮಧುಬಾಲಾ ಪಿಡೆಂತ್ ಕಷ್ಟತಾಲೆಂ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ದಿ ತಾಚಿ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಜತನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಲಂಡನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಶಿತ್ ವಚೊನ್ ಪೇಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಮಧುಬಾಲಾ ಆನಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಖುಶೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ; ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಅನ್ಕೂಲತೆಖಾತಿರ್ ತಿಂ ಎಕ್ವಟ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಲಗ್ನ್. ಆಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಧುಬಾಲಾಕ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರಾ ಮುಕಾರ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಮಧುಬಾಲಾಥಾವ್ನ್ ದುಡ್ವಾಭದ್ರತಿ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮಧುಬಾಲಾಚೆ ಪಿಡೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಮಧುಬಾಲಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಉರ್ಬಾ ನಿಂವ್ಲಿ.

ಆಪ್ಲೆ ಪಿಡೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮಧುಬಾಲಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಫಕತ್ 28 ವರ್ಸಾಂ. ಸರ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ 36 ವರ್ಸಾಂ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾ ಸಂಗಿಂ ತಾಚೆಂ, ವಿರಾರಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಮೋಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲಗ್ನಾಜಿವಿತ್ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೊಗಾಖಾತಿರ್ ತಾನೆವ್ನ್, ಜಿವಿತಾಚೆ ನಿಮಾಣೆ ಘಡಿಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಧುಬಾಲಾಚಿ ಜಿಣಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಏಕ್ ದುರಂತ್ ಕಾಣಿ. ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಕಾರಣ್. ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸ್ಟೂಡಿಯೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಮಧುಬಾಲಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫಕತ್ ಧುವೆಥಾವ್ನ್ ಆದಾಯ್ ಜೊಡ್ಚೊ. ಮಧುಬಾಲಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕಿದಾರ್ ಶರ್ಮಾ, ಕಮಲ್ ಅಮ್ರೋಹಿ, ನಟ್ ಪ್ರೇಮ್‌ನಾಥ್ ಆನಿ, ಮುಕಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಆಲಿ ಭುಟ್ಟೊ ಸವೆಂಯೀ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ತವಳ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಹೆ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣೀ ನೆಣಾ. ಮಧುಬಾಲಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ದಿಸ್ಪಟಿ ಬರೊವ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂತುಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂವಿಶಿಂ ಬರೊವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆ ದಿಸ್ಪಟಿದ್ವಾರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತೆ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮಧುಬಾಲಾಸವೆಂ ತಾಚಿ ಡೈರಿಯೀ ದಫನ್ ಕೆಲಿ.

ರಿಯಲ್ ಲೈಫಾಂತ್ಲಿಂ ಸಲೀಮ್ – ಅನಾರ್ಕಲಿ :

ಜಶೆಂ ಹೀರ್-ರಾಂಜಾ, ಸೋನಿ-ಮಹಿವಾಲ್, ತಶೆಂ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಮಧುಬಾಲಾಚಿ ಮೊಗಾಕಾಣಿ ಅಮರ್ ಕತಾ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಚಡ್ಣ್ಯೊ-ದೆಂವ್ಣ್ಯೊ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚಿ ಮೊಗಾಕಾಣಿ ಎಕಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಾಪರಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶಾಂಸವೆಂ ಮಧುಬಾಲಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಮಧುಬಾಲಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಮೊಗಾಪ್ರಸಂಗ್. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಪಠಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಧುಬಾಲಾ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರಾಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ವಯ್ರ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮಧುಬಾಲಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ದೊರೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಮಧುಬಾಲಾಕ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರಾಕಡೆ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೊ. ಮಧುಬಾಲಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸೊನ್, ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಗಿದಾನದರ್ ದವರ್ತಾಲೊ. ಚೊರಿಯಾಂ ಚೊರಿಯಾಂ ತೆಂ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಭೆಟ್ತಾಲೆಂ. ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನಾನ್ ಉಬ್ಯೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಡ್ಕಳ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಕರ್ಕರೆ ಭೊಗ್ತಾಲೆ.

ಚಲ್ತೀ ಕಾ ನಾಮ್ ಗಾಡಿ 1958

ಮುಘಲ್-ಎ-ಅಝಮ್  1960

ಹಾಫ್ ಟಿಕೆಟ್ 1962

ತರೀ ಜಾಯ್ತೊ ತೇಂಪ್ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಉರ್ಲೊ. 1957ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ `ನಯಾ ದೌರ್’ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ತುಟಾಫುಟ್ ಉದೆಲಿ. ಅತಾವುಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ಹಟಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನಯಾ ದೌರಾಂತ್ ಬಿ.ಆರ್. ಛೋಪ್ರಾನ್ ಮಧುಬಾಲಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವೈಜಯಂತಿಮಾಲಾಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆಂ. ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಚಲನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖುಬಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅತಾವುಲ್ಲಾನ್ ಛೋಪ್ರಾಚೆರ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲಿ. ಕೇಜಿಚೆರ್ ತನ್ಖಿ ಚಲ್ತಾನಾ ದಿಲೀಪ್ – ಮಧುಬಾಲಾ ಮದ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ಮಧುಬಾಲಾಚೊ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಡ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಹಿ ಕೇಜ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕೆಲಿ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚೊ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಸಂಬಂಧಾಕ್ ಕೊಡ್ಹು ಅಂತ್ಯ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ವಿಧಿಚೊ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಆದಿಂಚ್ ಮಧುಬಾಲಾನ್ ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ಹಾಚಿ ಮ್ಹಾ – ಸಿನೆಕೃತಿ `ಮುಘಲ್-ಎ-ಅಝಮ್’ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಂತ್ರಾಟಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರಾ ಸವೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಆವ್ದಿ ಬರೋಬರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ (1950-’60)! ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಪಣ್ ಆಕೆರಿಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮಧುಬಾಲಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಉತರ್‌ಯೀ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲೊ. ಅಸಲಿ ಕೊಡ್ಹು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ಮಧುಬಾಲಾನ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪಾತ್ರ್ ಅಸೊ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ ಕೀ ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಲೆಕ್ತಾತ್. ಕಲಾ, ಜಿವಿತಾಕ್ ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಅನಾರ್ಕಲಿಚೆರ್, ಸಲೀಮಾಚೊ (ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್) ಮೋಗ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಕಠಿಣ್ ದಬಾವ್ ಪಡ್ತಾ.

ಅನಾರ್ಕಲಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಧುಬಾಲಾಚೆ ಜಿವಿತಾವ್ದೆಚೊ ಪರಮ್‌ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಪಾತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಮತ್ ಕಠಿಣ್ ರಿತಿನ್ ಝೆಂಜರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತರೀ, ಆಪುಣ್‌ಚ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಮುಘಲ್-ಎ-ಅಝಮಾನ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮಧುಬಾಲಾಕ್ ಅಮರ್ ಕೆಲೆಂ.

(ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮುಳಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ)

► ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !