ಗುಲ್ಝಾರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಿಶೋರಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್

‘ಝುಕೀ ಹುಯೀ ನಿಗಾಹ್ ಮೆ ಮೇರಾ ಖಯಾಲ್ ಥಾ…’

ಗುಲ್ಝಾರ್ ಸಾಬ್ ಹಾಚೆ ಹೆ ‘ಖಯಾಲ್’ ವಾ ‘ಚಿಂತ್ನಾಂ’ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ನಿತಳ್-ನಿರ‍್ಮಳ್, ಶಾಂತ್ ತಾಳ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಉಜಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಚಲನ್‌ಚಿತ್ರಾಂನಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪ್ರಭಾವ್ ನಿರಂತರ್, ಸದಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ ತಸಲೆ. ಗುಲ್ಝಾರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ತಾಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಬೊವ್ ವಿಶೇಸ್. ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್, ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿ, ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಖಯ್ಯಾಮ್ ವಾ ರಾಜೇಶ್ ರೋಶನ್ – ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಮಾತ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಸಲೆಂ.

ತಾಂಚೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್ 1968ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಥಾವ್ನ್, ಬಿಮಲ್ ರೊಯ್‌ಚ್ಯಾ ‘ದೊ ದೂನಿ ಚಾರ್’ ಸಿನೆಮಾಥಾವ್ನ್ ಸುರ‍್ವಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ,  ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ, ಜಿವಾಳಾಯ್ ಭರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಪ್ರಕೃತೆಕ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೆಂ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಸಾಬ್ ಹಾಚೆಂ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಭರ‍್ಲೆಲೆಂ ಗೀತ್ ‘ಹವಾವೋಂ ಪೆ ಲಿಖ್ ದೊ ಹವಾವೋಂ ಕೆ ನಾಮ್, ಹಮ್ ಅಂಜಾನೆ ಪರ‍್ದೇಸಿಯೋಂ ಕಾ ಸಲಾಮ್’ ಸ್ಮರಣೀಯ್ ಜಾತಾ. ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಥಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಧಲ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾ-ಝಡಾಂನಿ ಭರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ವರ್ಣನ್ ಇತ್ಲೆ ತಪ್ಶಿಲಾಯೆನ್ ಗುಂತ್‌ಲ್ಲಿ ಶಯ್ಲಿ ಅವ್ವಲ್. ‘ಯಹಾಂ ಸುಬಹ್ ಸೆ ಖೇಲಾ ಕರ‍್ತೀ ಹೆ ಶಾಮ್…’ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್! ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ತಣಾಚೆಂ ಹಾಂತುಳ್ಣ್ ಆನಿ ರುಕಾಂಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ ಆಸ್ಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ಆನಿ ತೆ ನ್ಹಂಯ್ಚೆ ತಡಿಕ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಪಾವಂವ್ಚೊ, ಸರ್ಪಾ ಜಶೆಂ ದೊಡುನ್-ಮೊಡುನ್ ವೆಚೊ ಹಳ್ಳೆ ರಸ್ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರ‍್ತಾ ಹೆಂ ಪದ್.

ಸಾಂಜೆಚೆ ವೆಳಿಂ ಎಕ್ಸುರೊ ಬಸೊನ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ತೆನ್ನಾ ಥಟ್ಟ್ ಕರ‍್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ತೆಲೆಂ ‘ವ್ಹೊ ಶಾಮ್ ಕುಛ್ ಅಜೀಬ್ ಥಿ, ಯೆ ಶಾಮ್ ಭೀ ಅಜೀಬ್ ಹೆ, ವ್ಹೊ ಕಲ್ ಭೀ ಪಾಸ್ ಪಾಸ್ ಥೀ ವ್ಹೊ ಆಜ್ ಭೀ ಕರೀಬ್ ಹೆ…’ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಸ್ಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆ ಸೊಭಾಯೆಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್, ಮನಾಕ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ನಿಯಾಳ್ನ್, ಎಕಾ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ಚೆ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ? ಗುಲ್ಝಾರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಥಾವ್ನ್ ವಾ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಥಾವ್ನ್ ವಾ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್? ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್. ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್, ‘ಖಾಮೋಶಿ’ (1969) ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿಚ್ ಏಕ್ ಬೊವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಪದ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ‍್ತಾ.

ಸಲೀಲ್ ಚೌಧುರಿ

ಗುಲ್ಝಾರಾನ್ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಉಜಾರ್ ಕರ‍್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಿಂ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ನ್ಹಯ್. ಜಾಂವ್ ತೆಂ ದೂಖ್ ವಾ ಸಂತೊಸ್, ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣ್ ವಾ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್, ಚಡ್ತಾವ್ ತಾಣೆ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ‍್ಚಿ ರೀತ್ ಶೀದಾ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ‘ಕೋಯಿ ಹೋತಾ ಜಿಸ್‌ಕೊ ಅಪ್ನಾ ಹಮ್ ಅಪ್ನಾ ಕೆಹ್ ಲೇತೆ ಯಾರೋಂ, ಪಾಸ್ ನಹೀ ತೊ ದೂರ್ ಹಿ ಹೋತಾ ಲೇಕಿನ್ ಕೊಯೀ ಮೆರಾ ಅಪ್ನಾ…’ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ಉಚಾರ‍್ತಾನಾ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಚರಿತ್ರಾ ರಚ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣಾಚೆರ್ ಲಿಖ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕವಿತಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರ‍್ನ್ ಪಳೆಯಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಶೀದಾ ಉಚಾರ‍್ಣಿ ದಿಸ್ತೆಲಿ ಆನಿ ಹಿಚ್ ಶೀದಾ ಉಚಾರ‍್ಣಿ ಹೆ ಕವಿತೆಕ್ ಸಾದಿ, ಪುಣ್ ಅಮರ್ ಕರ‍್ತಾ. ಗುಲ್ಝಾರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ‘ಆನಂದ್’ ಸಿನೆಮಾಖಾತಿರ್ ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ‘ಮೇರೆ ಅಪ್ನೇ’ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ ವಿಶೇಸ್. ಸಬಾರಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಕ್, ಸೊಲ್ಫಾಂಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿಚೆಂ ಬೊವ್ ಸಂಕೀರ‍್ಣ್ ಮೀಟರಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ರಚನ್ ಗಾಯನ್ ಕರ‍್ಚಿ ತಾಂಕ್ ರುಜು ಕರ‍್ಚಿ ಏಕ್ ನಿಸಣ್. ಹೊಚ್ ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿ 17 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ! ‘ಹಾಂವೆಂ ಕಿಶೋರಾಕ್ ಸಕಯ್ಲಿ ದರ್ಜಾ ದಿಲ್ಲಿ’ – ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಚೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಸಾದರ‍್ಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ಲೊ ನಾ. ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣಾಚೆರ್ ಗುಲ್ಝಾರಾಚಿ ಹಿ ಶೀದಾ ಗುನ್ಗುನಾವ್ಣಿ, ಕಿಶೋರಾಚೊ ಗೂಂಡ್ ಆನಿ ದಾಟ್ ತಾಳೊ ಆನಿ ಸಲೀಲ್ ದಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ತಾಳ್ಯಾ (tune) ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಉಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ.

  

ಪಂಚಮ್ ದಾ ಆನಿ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಸಾಬ್    |    ಪಂಚಮ್ ದಾ ಆನಿ ಕಿಶೋರ್ ದಾ

ಕಿಶೋರ್ ಆನಿ ಗುಲ್ಝಾರಾ ಸವೆಂ ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ವಿಶೇಸ್. ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಭೊಂವ್ಡೆಕಾರಾಚೆಂ ಪದ್ ‘ಮುಸಾಫಿರ್ ಹೂಂ ಯಾರೋಂ, ನಾ ಘರ್ ಹೆ ನಾ ಠಿಕಾನಾ, ಮುಜೆ ಚಲ್ತೇ ಜಾನಾ ಹೆ, ಬಸ್ ಚಲ್ತೇ ಜಾನಾ…’ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್. ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ, ಆಡ್ಕಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ. ‘ಧುಂದ್ಲಾಪನ್’ ವಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ದಿಷ್ಟಿಕೋನ್ ತಾಚೆಪರಿಂ ದುಸ್ರೊ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಕವಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮ್‌ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾ. ತೊ ಎಕಾ ಯುವಕಾಕ್ ಎಕೆ ಚಿಂತ್ಪಾವೀಣ್ ವಾಟೆನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರಯ್ತಾ ಆನಿ ಒಪುನ್ ಘೆತಾ ಸಾಂಗುನ್: ‘ದಿನ್ ನೆ ಹಾತ್ ಥಾಮ್ ಕರ್ ಇಧರ್ ಬಿಠಾ ದಿಯಾ, ರಾತ್ ನೆ ಇಶಾರೆ ಸೆ ಉಧರ್ ಬುಲಾ ದಿಯಾ…’ – ಪ್ರಕೃತಿ, ಬದ್ಲನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾ ಸವೆಂ ಆಸಾ, ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತೊ – ಯುವಕ್ – ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನಾಚ್ಯಾ ತಾಳಾನ್ ಭರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕಿಶೋರಾಚ್ಯಾ ಗಾಯನಾನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ಪರಿಚಯ್’ (1972) ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಹೆಂ ಗೀತ್ ಬೊವ್ ಖಾಸ್ ಆನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್.

ಆನಿ, ‘ಒ ಮಾಜ್ಹಿ ರೆ ಅಪ್ನಾ ಕಿನಾರಾ’ ಗಿತಾಂತ್ಲೆ ದಿಶಾವೀಣ್ ಸೊಭಾಯೆವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಎಕಾ ದೊಣ್ಕಾರಾಕ್ ತಾಣೆ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ಬರಿ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾ; ಖಂಯ್ ಲಂಗರ್ ಘಾಲಿಜೆ, ಖಂಯ್ ದೋಣ್ ಚಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ. ಪುಣ್ ದೊಣ್ಕಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ. ಏಕ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಸಾದರ‍್ಪಣ್ – ಜರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಏಕ್ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕ್ ದೊಣ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್? ಗುಲ್ಝಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ: ‘ಕೊಯೀ ಕಿನಾರಾ ಜೊ ಕಿನಾರೇ ಸೆ ಮಿಲೇ ವ್ಹೊ ಅಪ್ನಾ ಕಿನಾರಾ ಹೆ’. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂಗಾಯ್ ಗುಲ್ಝಾರಾನ್ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣಾಚೆರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ‍್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಶೀದಾ ರಿತಿಚಿಂ ನ್ಹಯ್. ‘ಖುಷ್ಬೂ’ (1974) ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಹೆಂ ಪದ್‌ಯೀ ಏಕ್ ರತನ್. ಕಿಶೋರಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೆಂ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ, ಫಳಿತಾಂಶ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ರುಮಾಂತ್ ರಡ್‌ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತರ್ ಹೆಂ ಪದ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುಂಯ್ ಪಡೊಂಕ್ ಫಕತ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಚೊ ತಾಳೊ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರಣ್‌ಗೀ? ವಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ‍್ತಾತ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಜಿಣಿಯೆ ರಸ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯೆತಾ, ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ ‘ಅಪ್ನಾ ಕಿನಾರಾ ನದಿಯಾ ಕಾ ಧಾರಾ ಹೆ’.

‘ಜಾನೆ ಕ್ಯಾ ಸೋಚ್ ಕರ್ ನಹೀ ಗುಝ್ರಾ, ಇಕ್ ಪಲ್ ರಾತ್‌ಭರ್ ನಹೀ ಗುಝ್ರಾ…’ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ಗುಲ್ಝಾರಾಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಉಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ಪಣಾಚೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಝಳ್ಕಾತಾ. ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನಾಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಸೊಲ್ಫಾಂನಿ ಆನಿ ಕಿಶೋರಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಗುಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಖಿಣಾಂಚೆಂ ದೂಖ್ ಉಜಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪದ್, ಗುಲ್ಝಾರಾ ಶಿವಾಯ್ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣಾಚೆ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನಿರೂಪಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ‍್ತಾ. ಎಕಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ: ‘ಗುಲ್ಝಾರಾಕ್ ಎಕಾ ಪಂಗಡ್ ತಸ್ವಿರೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಲ್ಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ; ಗುಲ್ಝಾರ್ ಧವೆಂ ಜುಬ್ಬಾ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಚಸ್ಮಾ ಘಾಲ್ಲೊ, ಬ್ರಾವ್ನ್ ಚಪ್ಪಲಾಂ ಘಾಲ್ಲೊ, ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಸ್ಚೊ.’ ವ್ಹಯ್, ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಮಾ. ‘ಕಿನಾರಾ’ಂತ್ (1976) ಗುಲ್ಝಾರಾಚಿಂ ಹೆರ್ ರತ್ನಾಂಯಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಪಂಚಮ್ ದಾ (ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್) ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಸವೆಂ, ಕಿಶೋರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಣಿಕ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ ತಸಲಿ.

‘ಥೋಡಾ ಹೆ, ಥೋಡೆ ಕೀ ಜರೂರತ್ ಹೆ, ಜಿಂದಗಿ ಫಿರ್ ಭೀ ಯಹಾಂ ಖೂಬ್‌ಸೂರತ್ ಹೆ…’ ಹಾಚ್ಯಾ ವರ್ತೆಂ, ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯೊ ಆಶಾ-ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, ಗರ್ಜೊ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ?  ಗುಲ್ಝಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಸಾದೆಪಣ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಆಶಾ-ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ಯೊ ಆಸಾತ್… ತಾಂಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಧರ‍್ಣ್ ತಾಂಣಿ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಎಕ್ಲೆಂ ‘ಮೆ ಚೂನೆ ಜರಾ ಆಸ್‌ಮಾಂ ಚಲೀ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ‘ಬಾದಲ್ ಪೆ ಉಡ್ನಾ ಹೋಗಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗಯ್ತಾ. ರಾಜೇಶ್ ರೋಶನ್ ಹಾಚೊ ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್.

‘ಘರ್’ (1978)  ಬೊವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನೊಸ್ತಾಲ್ಜಿಕ್ ಭೊಗಾಪಾಚ್ಯಾ ‘ಫಿರ್ ವಹೀ ರಾತ್ ಹೆ’ ಆನಿ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ‘ಆಪ್ ಕೀ ಆಂಖೋಂ ಮೆ ಕುಚ್’ ಹಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಖಂಚೆಂ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಮ್ಹಜಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರ್ಮನ್ ದಾ ದೋನ್ ಬೊವ್ ಉಂಚ್ಲಿಂ ರಚನಾಂ ರಚ್ತಾ, ಜಂಯ್ಸರ್ ಗುಲ್ಝಾರ್, ‘ಆಪ್ ಸೆ ಖೂಬ್‌ಸೂರತ್ ಆಪ್ ಕೀ ಅಂದಾಜ್ ಹೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವರ್ಣಿತಾ ಆನಿ ‘ರಾತ್‌ಭರ್ ಖ್ವಾಬ್ ಮೆ ದೇಖಾ ಕರೇಂಗೆ ತುಮ್ಹೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಬುಡಯ್ತಾ.

‘ಹಜಾರ್ ರಾಹೇಂ ಮುಡ್ ಕೆ ದೇಖಿ, ಕಹೀ ಸೆ ಕೋಯಿ ಸದಾ ನಾ ಆಯೀ…’ ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಂತ್ ಗುಲ್ಝಾರಾಚೆಂ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ನವಿ ಘುಂವ್ಡಿ ಘೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಆನಿ ಕಿಶೋರ್, ಗಝಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಖಯ್ಯಾಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಮನಾಂ ಪರತ್ ಎಕ್ವಟುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಖಂಚಿಗೀ ಏಕ್ ಸಂಗತ್, ಅಹಂಭಾವ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಆಡ್ಕಳ್ ಹಾಡುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಘುಸ್ಪಡುನ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಆಖೆರಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್: ‘ತುಮ್ಹೆ ಯೆ ಜಿದ್ ಹೆ ಕೆ ಹಮ್ ಬುಲಾತೆ, ಹಮೇಂ ಉಮೀದ್ ವೊ ಪುಕಾರೆ / ಹೆ ನಾಮ್ ಹೋಂಠೋಂ ಪೆ ಅಬ್ ಭೀ ಲೇಕಿನ್, ಆವಾಜ್ ಮೇ ಪಡ್ ಗಯೀ ದರಾರೇಂ…’ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣಾಚೆರ್ ಗುಲ್ಝಾರಾನ್ ಅಶೆಂ  indirect  ಭೊಗಾಪ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ತಾಚಿ signature style.

ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಪದಾಂಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ದೋಗ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಪಯ್ಣಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಸಂಪಯ್ತಾಂ: ‘ಆನೆವಾಲಾ ಪಲ್ ಜಾನೆವಾಲಾ ಹೆ’ ಆನಿ ‘ರಾತೋಂ ಪೆ ರೆಹತೆ ಹೆ, ಯಾದೋಂ ಪೆ ಬಸರ್ ಕರ‍್ತೇ ಹೆ’.

ದೊನೀ ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ; ಪಯ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಘಡಿಯಾಂಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಭೊಗಾಶೆಂ ಕರ‍್ತಾ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೆಳಾಸವೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರಯ್ತಾ, ಜ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಆಮಿ ವೇಳ್ ಖಂಯ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಖಂತ್ ಕರುಂಕ್ ವಚನಾಂವ್, ಬಗಾರ್ ಫಕತ್ ವಾಟ್ ಕಿತ್ಲಿ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತಾಂವ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ ಬೊವ್ ಥೊಡಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ತರ್:

‘ಗುಲ್‌ಮೊಹರ್ ಗರ್ ತುಮ್ಹಾರಾ ನಾಮ್ ಹೋತಾ’ (ಸಂಬಂಧಾಚೆಂ ಮೊವಾಳ್ ವರ್ಣನ್), ‘ಚಾಂದ್ ಚುರಾ ಕೆ ಲಾಯಾ ಹೂಂ’ (ಥೊಡೆ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಭರ‍್ಲೆಲೆಂ ಉಡ್ತೆಂ ಪದ್), ‘ಕಭೀ ಕಭೀ ಸಪ್ನಾ ಲಗ್ತಾ ಹೆ’ (ನಾಸಮಾಧಾನಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್), ‘ಸಾ ರೆ ಕೆ ಸಾರೆ ಗ ಮ ಕೊ ಲೇಕರ್’ (ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಹಾಲ್ತೆಂ-ಧಲ್ತೆಂ ಪದ್), ‘ಆಂಖೋಂ ಮೆ ಹಮ್ನೆ ಆಪ್ ಕೆ ಸಪ್ನೆ ಸಜಾಯೆ ಹೆ’ (ಮೋಗ್ ಆನಿ ವೊಡ್ಣೆಚೆಂ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್), ‘ತುಮ್ ಆ ಗಯೇ ಹೊ’, ‘ಇಸ್ ಮೋಡ್ ಸೆ ಜಾತೆ ಹೆ’ ಆನಿ ‘ತೇರೆ ಬಿನಾ ಜಿಂದಗೀ ಸೆ ಕೊಯೀ ಶಿಕ್ವಾ ನಹೀ’.

ಆಖ್ರೆಚಿಂ ತೀನ್ ಪದಾಂ (1975 ‘ಆಂಧಿ’ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ) ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕರ‍್ನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಗುಲ್ಝಾರ್-ಕಿಶೋರ್ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಂಚಮ್ ದಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್‌ಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಸೊಭಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಸುಂದರತಾ ಆನಿಕೀ ಚಡಯ್ಲಿ. ‘ತುಮ್ ಆ ಗಯೇ ಹೊ’ ಏಕ್ ಸಾದೆಂ ಸುಂದರ್ ಮೊಗಾ ಗೀತ್ ತರ್ ‘ತೇರೆ ಬಿನಾ ಜಿಂದಗೀ ಸೆ…’ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಬೊವ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಸಂವೇದನಾಚೆಂ ಗೀತ್. ಸುರ‍್ವೆಚಿಂ ದೋನ್ ಚರಣಾಂ ಲತಾಜೀ ಬೊವ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್, ಶಾಂತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್, ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಗಾಯ್ತಾ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ‘ತುಮ್ ಜೊ ಕೆಹ್ ದೋ ತೊ ಆಜ್ ಕೀ ರಾತ್ ಚಾಂದ್ ಡೂಬೆಗಾ ನಹೀ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪದಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ತೀವ್ರ್ ಕರ‍್ತಾ. ಬೊವ್ ಆದಿಂ ತುಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಂಬಂಧ್, ಪುಣ್ ಪರತ್ ತೊ ಮೊಡ್ಟಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಆಸೊನೀ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೊಡೆಂ. ಕಿತ್ಲೊ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ದಾದ್ಲೊ, ಹೊ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ತರೀ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ವೆಳಾಕ್‌ಚ್ ಥಾಂಬೊಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಂನಿ ಗುಲ್ಝಾರ್-ಕಿಶೋರಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಭೊಗ್ಚಿ ಘಡಿ ಖಂಡಿತ್ ತತ್ಕಾಲಾಚಿ ನ್ಹಯ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವೇಳ್ ಆಮ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಖಂಡಿತ್ ಥಾಂಬ್ತೊಲೊ!

ಭಾವಾನುವಾದ್: ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

[ ಮೂಳ್: ಅರ್ಘ್ಯ ದತ್  ಕುರ‍್ಪಾ:  www.yoodleeyoo.com]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !