ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಫಾರೂಕ್ ಸಾಬ್

ಆದ್ಲ್ಯಾಉಡಾಸಾಂನಿ ತೊಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಚೊ ಸಹಜ್ ಗೂಣ್. ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಆಮಿ ತೆ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಎಕೆ ರಿತಿಚಿ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ತಾಂವ್. ಅಶೆಂಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂನಿ ತೊವುನ್ ಹಾಂವೆಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂಕ್ ಅಕ್ಷರಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ತೆ ಉಡಾಸ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ 80ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಮ್ಚೆ ತುಮ್ಚೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಸಲ್ಯಾ ನಟಾಚಿಂ ಸುಂದರ್ ಪಿಂತುರಾಂ. ಆನಿ ಹಾಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಟಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತವಳ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಪೊರ‍್ಚ್ಯಾ ದಸೆಂಬರ್ 27ವೆರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ನಟಾಚೆಂ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣ್.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹಜ್, ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಆನಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ್ ನಟನಾಖಾತಿರ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪಿಂತುರಾಂಚೊ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ತಾಚಿಂ ಗರಮ್ ಹವಾ, ಚಶ್ಮೆ ಬದ್ದೂರ್, ಕಥಾ, ಬಾಝಾರ್, ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್ ಅಸಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸಮ್ಜತಾ. ಆನಿ ಹಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ 70ವ್ಯಾ ಆನಿ 80ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂನಿ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಖಂಚೊನ್ ಉರ‍್ತೆಲಿಂ. ಹೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರ‍್ತೆಲೆ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ 65 ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಹೊ ನಟ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾನ್ ಸರ‍್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕೀ ದಖೊ ಬಸ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾಲೊ.

ಫಾರೂಖ್ ಸಾಬ್ ಏಕ್ ಆಪ್ತ್ ಅಭಿನಯ್‌ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ತೊ ಏಕ್ ಜಂಟಲ್‌ಮ್ಯಾನ್, ಚುರುಕ್, ಖುಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ. ಸಾಮಾಜಿಕ್-ರಾಜಕೀಯ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ‍್ಚೊ. ವಿಶೇಸ್ ಕರ‍್ನ್ ಕೋಮುವಾದಾ ವಿರೋದ್   ಪ್ರಗತಿಪರ್ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ‍್ಚೊ. ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ವಿನಮ್ರ್ ಉಲೊಣ್ಯಾಚೊ. ತೊ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಚಡ್ತಾವ್ ‘ಆದಾಬ್’ (ನಮಸ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ) ಆನಿ ‘ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ’ (ಮಸ್ತ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ) ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಚೆಸವೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಳ್ ಸರ‍್ತಾನಾ ತೊ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿನಯಾಚಿ ಜಿವಾಳಾಯ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ, ಬಗಾರ್ ತಿ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ‍್ಚಿಂ ತಾಚಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಲಿಸನ್ ಅಮಯಾ, ಕ್ಲಬ್ 60 (ತೊ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆ ಸುರ‍್ವೆರ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್) ತಾಚೆ ಹೆ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ರಿಲೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯೆ ಜವಾನಿ ಹೆ ದೀವಾನಿ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ರಣ್‌ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವಯ್ಸಿಲ್ಲೊ ತೊ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ಚೊ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ಪುತಾಚೊ ಬೊವ್ ವರ‍್ತೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ತಾಣೆ ಇತ್ಲಿ ಸಹಜತಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಕೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಬುಡಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ನಟಾಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ‘ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾ’ನ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬೊವ್ ಉಣೆಂ.

70 – 80 ವೊ ಧಾಕ್ಡೊ ಭಾರತಾಂತ್ parallel cinema-ಂಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಕಾಳ್ ತರ್ ಫಾರೂಕ್ ಸಾಬಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಜಿವಿತಾಚೊಯ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಕಾಳ್. ತಾಚಿಂ ಸ್ಮರಣೀಯ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊನಾ. ತ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಫಾರೂಕಾಕೀ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಪಿಂತುರಾಂ, ರುಕಾಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ಚೆ ಕೃತಕ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪಾತ್ರ್, ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ವೊಂಬನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಬರಿ ಕಥಾವಸ್ತ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಟಾಪ್ಚಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ, ಒಪ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಅಸಲೊ ಫಾರೂಕ್ ತೂಫಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಧಾರಣ್ mass cinema-ಂತ್ ಬಿರ್ಮತ್-ಅಸ್ಕತ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಒಪ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ parallel cinema-ಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಜಾದೂ ದಾಕವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನಗಲ್ ಆನಿ ಗೋವಿಂದ ನಿಹಲಾನಿಚ್ಯಾ ಏಕ್‌ಯೀ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾ, ತೆಂಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ.

ಮುಝಫ್ಫರ್ ಅಲಿ (ಗಮನ್, ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್ ಆನಿ ಅಂಜುಮನ್) ಆನಿ ಸಾಯಿ ಪರಾಂಜ್ಪೆ (ಚಶ್ಮೆ ಬದ್ದೂರ್ ಆನಿ ಕಥಾ) ಹ್ಯಾ ದೋಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂನಿ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಫಾರೂಕಾಕ್ ಜೊಕ್ತೆ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ವೋಪ್ ದಿಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ‘ಸೀನೆ ಮೆ ಜಲನ್, ಆಂಖೋಂ ಮೆ ತೂಫಾನ್’ (ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಹುಲೊಪ್ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ವಾದಾಳ್) ಘೆವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗಮನ್ (1978) ಹಾಂತ್ಲೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆನಿ ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್ (1981) ಹಾಂತ್ಲೊ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಲ್ವಂತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಚೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮಾನ್ವಾಲ್ಲೆ ಚಲಿಯೆ ಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಡ್ಚೊ ನವಾಬ್ – ಹೆ ಪಾತ್ರ್ ಊಂಚ್.

ಗಮನ್

ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್

ಚಶ್ಮೆ ಬದ್ದೂರ್

ಬಾಜಾರ್

‘ಗಮನಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲಿ break ಮೆಳ್ಳಿ. ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಗರಮ್ ಹವಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಷಣಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಖಾತಿರ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ತಾಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮುಗ್ದ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಕಾಲೆತ್ ಗಮನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮುಝಫ್ಫರ್ ಅಲಿ, ಫಾರೂಕ್ ಸಾಬ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಖಬ್ರೆ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್. ಗಮನಾಂತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ನವಾಬಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ದಿಲೊ. ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ಗಮನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಬೊವ್ ವೆಗ್ಳೊ. ತರೀ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಲೆತ್ ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನಾಂತೀ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಂಜುಮನಾಂತೀ (1986) ಕಸಲೀಯ್ ಕೃತಕತಾ, ಡೋಂಗಿಪಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತಾಣೆ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ನೀಜ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‌ಚ್ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಪಾತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಾಂಜ್ಪೆಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂನಿ. ಚಸ್ಮೆ ಬದ್ದೂರಾಂತ್ ‘ಚಮ್ಕೊ ವಾಶಿಂಗ್ ಪಾವ್ಡರ್’ ವಿಕ್ಚೆಂ ಸೆಜಾರ‍್ಚೆಂ ಚೆಡುಂ ನೇಹಾ (ದೀಪ್ತಿ ನವಲ್) ಹಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ‘ಬುಕಾಚಿ ಕೀಡ್’ ಕೊಲೆಜ್ ಯುವಕಾಚೊ (ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್) ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊನ್ ತಾಣೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಚೆ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ತಶೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಓಮಿ (ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಉರ್ಫ್ ರಾಜಾ) ಆನಿ ಜಯ್ (ರವಿ ಬಾಸ್ವಾನಿ) ಹಾಂಣಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಚಸ್ಮೆ ಬದ್ದೂರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನೆಮಾಂಚೆ ಪಟ್ಟೆಕ್ ಸೆರ‍್ವಾಲೆಂ. ಕಥಾಂತ್ಲೊ (1983) ತಾಚೊ ನಾಜುಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಾಕಿ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗುನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಭುಲವ್ನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಶೆಂ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾದರ‍್ಪಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್. ಕಾಸ್ವಾ ಆನಿ ಸೊಂಸ್ಯಾಚೆ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಆಧುನಿಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಫಾರೂಖ್ ಶೇಖಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶಾಂತ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ಚಾಲಾಕಿಪಣಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

‘ಫಾರೂಕ್ ಏಕ್ ಆಂಜ್. ತೊ ದೆವಾಚೆಂ ಬಾಳ್. ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡೀ ಬರೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಫಾರೂಕ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ತಾಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಾಡ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಉತರ್‌ಯೀ ನಾ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಪರಾಂಜ್ಪೆ ಫಾರೂಕಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಕ್. ‘ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಅನ್ಭೊಗ್’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

ಫಾರೂಕ್ – ದೀಪ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಿನೆಮಾ ಜೊಡೆಂ:

ಫಾರೂಕಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಿ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ದೀಪ್ತಿ ನವಲಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಅಧುರೆಂ. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಹಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜೊಡೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. 80ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾರ್, ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ತಾಂಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾದೂ ಕೊಣೀ ವಿಸ್ರೊಂಚೆ ನಾಂತ್. ಬೊವ್ ಮೊಗಾಳಿ, ಇಷ್ಟಾಗತಿಚೆಂ ಜೊಡೆಂ. ಎಕೆಚ್ ರಿತಿಚೆಂ ರೊಮಾನ್ಸ್, ಡಿಶುಂ ಡಿಶುಂ, ಹೀರೊಗಿರಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಬ್ಗಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಿನೆರಸಿಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚಿಂ ಚಸ್ಮೆ ಬದ್ದೂರ್ (1981), ಸಾಥ್ ಸಾಥ್, ಕಥಾ (1982), ಕಿಸಿ ಸೆ ನಾ ಕೆಹನಾ (1983) ಪಿಂತುರಾಂ ತಾಜಾ ಅನ್ಭೊಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ತಿಂ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಜೊಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಥಂಯ್ ‘ಹಿಂ ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚಿಂ ‘ಯೆ ತೇರಾ ಘರ್ ಯೆ ಮೇರಾ ಘರ್’, ‘ತುಮ್ಕೊ ದೇಖಾ ತೊ ಯೆ ಖಯಾಲ್ ಆಯಾ’, ‘ಕ್ಯೋಂ ಜಿಂದಗೀ ಕೀ ರಾಹ್ ಮೆ’ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪದಾಂ ತಿತ್ಲಿಂಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಿಂ.

ಚಸ್ಮೆ ಬದ್ದೂರ್

‘ತೊ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೆ ವೃತ್ತೆಂತ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೊಯ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ‍್ತಾ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ದೀಪ್ತಿ ನವಲ್ ಫಾರೂಕಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಥಂಯ್ ಆಘಾತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ‍್ನ್.

ಚಸ್ಮೆ ಬದ್ದೂರಾವಿಶಿಂ ತಿಚೊ ಆಜೂನ್ ಗೊಡ್ಸೊ ಉಡಾಸ್. ‘ಸಾಯಿ ಪರಾಂಜ್ಪೆ, ಫಾರೂಕ್, ಹಾಂವ್, ರವಿ ಬಾಸ್ವಾನಿ, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ, ಸಯೀದ್ ಜಾಫ್ರಿ…. ಕಸಲೆಂ ಟೀಮ್ ತೆಂ! ಅಶೆಂಚ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಸಿನೆಮಾ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಿಮಾನಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಚಸ್ಮೆ ಬದ್ದೂರಾಚೆಂ ರಿಮೇಕ್ (ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶಿತ್) ಪಳಯ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೀಮ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ missing  ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ರವಿ ನಾ (ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸರ‍್ಲೊ), ಫಾರೂಕ್‌ಯೀ ಗೆಲೊ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್.

♦ ♦ ♦

ಫಾರೂಕ್ ಸಾಬಾಕ್ ಸುರ‍್ವಿಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ಧಾಕ್ಟೆ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆ; ಪುಣ್ ದೊನೀ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಕನ್ನಡಿಗ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಎಂ.ಎಸ್. ಸತ್ಯುನ್ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಗರಮ್ ಹವಾ (1973) ತಾಚೆಂ ಫುಡ್ಲದ್ ಪಿಂತುರ್. ಭಾರತ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿಭಜನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ಚೆ ಶೋಚನೀಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಕಾಣಿ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್. ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ವಿರೋದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಬೆಕಾರ‍್ಪಣ್ ಆನಿ ಭೇದ್‌ಭಾವಾ ವಿರೋದ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ಸೆರ‍್ವೊಂಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತಾಣೆ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಸತ್ಯು ದುಡ್ವಾಕ್ ಆಂವ್ಡೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಖಾತಿರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ರು. 750/-’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ‘ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

‘ಗರಮ್ ಹವಾ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿನ್ ಅವ್ಕಾಸಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊಚ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶತ್ರಂಜ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿಚ್ಯಾ (1977) ಪಾತ್ರಾಂಕ್ finalise ಕರ‍್ಚೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಕೆನಡಾ ಭೊಂವ್ಡೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ರೇಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತಾಕಾ ತೊ ಒಪ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೊವ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ.

ಶತ್ರಂಜ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ

ನೂರಿ

ತಾಚಿ ಸಿನೆಮಾ ವೃತ್ತಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಆಂಜಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರುಪಾಚ್ಯಾ, ತವಳ್‌ಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೂನಂ ಧಿಲ್ಲೊನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ದುರಂತ್ ಮೊಗಾ ಕಾಣಿ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ನೂರಿ  (1979) ಪಿಂತುರಾಚೆ ವ್ಹಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ಟೈಟಲ್ ಪದ್ ವ್ಹಡ್ ಹಿಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ತೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲಾಂ. ಪುಣ್ 90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಬೊವ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ತೊ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಚಮತ್ಕಾರ್, ಜೀ ಮಂತ್ರೀಜಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸೀರಿಯಲಾಂನಿ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಧನಾತ್ಮಕ್ ರೂಪ್ ಸಾದರ್ ಕರ‍್ನ್, ತಾಂಚ್ಯೊ ಆಪ್ತ್ ಗಜಾಲಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಜೀನಾ ಇಸೀ ಕಾ ನಾಮ್ ಹೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಥಿಯೆಟರಾಂತೀ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ತುಮ್ಹಾರಿ ಅಮೃತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಬೊವ್ ದೀಗ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ತಾಣೆ ಶಬನಾ ಅಜ್ಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ತಶೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿನಯಾಕ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲಿ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 5 – 6  ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಪರತ್ ತಾಣೆ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ಪೋಷಕ್ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಶಾಥಿ ತೊ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಸ್ ಬಹು ಔರ್ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ಟೆಲ್ ಮೀ ಒ ಖುದಾ, ಲಾಹೋರ್, ಲಿಸನ್ ಅಮಯ, ಶಾಂಘಾಯ್, ಯೆ ಜವಾನಿ ಹೆ ದಿವಾನಿ ಆನಿ ಕ್ಲಬ್ 60 ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂದ್ವಾರಿಂ ಆಪುಣ್ ಸಿನೆಮಾ ಫೀಲ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿಕಿ ಔಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಬೀತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಲಾಹೋರ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಬೊಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಚಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ 2010ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಪೋಷಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. 2012ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಬಾಕರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಶಾಂಘಾಯ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಭ್ರಷ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಅಭಿನಯ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿವ್ಸಾಣೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಪಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ. ಏಕ್, ಲಿಸನ್ ಅಮಯಾಂತ್ಲೊ (2013) ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಚೊ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಕ್ಲಬ್ 60ತ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಪರತ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್.

ಲಿಸನ್ ಅಮಯಾ

ಕ್ಲಬ್  60

ಕ್ಲಬ್  60 ಪಿಂತುರಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಔಟ್‌ಲುಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂರ್ದಶನಾಂತ್, ‘60 ವರ‍್ಸಾಂ ನಿವೃತ್ತೆಚಿ ಪ್ರಾಯ್, ತುಮಿ ಹೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಕಶೆಂ ಲೆಕ್ತಾತ್?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ‘ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಗು ಜಾಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಏಕ್ ಸಂಖೊ ಮಾತ್ರ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚೆ ಮತಿಂತ್ ಉರಜೆ, ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರಿಜೆ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ. ‘ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಇರಾದೊ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ‘ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ‍್ತಾಂ ತೆಂ ಕರ‍್ತೆಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾಂ ಘೆತಾಂ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್, ಪಾತ್ರ್ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಡ್ದೊ ವೊಡ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ happy ending ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್! ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಂನಿ ಸದಾಂಚ್ ಉರ‍್ಚ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಆಮೊಲಿಕ್ ಪಿಂತುರಾಂಖಾತಿರ್ ಫಾರೂಕ್ ಸಾಬ್ ತುಮ್ಕಾಂ ‘ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ’.

► ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !