ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್

80 ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್‌ಚ್ ತಸೊ, ಗೊಡ್ಸೊ, ಗೊಡ್ಸೊ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಿಠಾಯಿ ಖೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ ಗೊಡ್ಸಾಣೆ ಬರಿ. ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ರೂಕ್-ಝಡಾಂ, ಪಾವ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಫುಟ್ಚ್ಯೊ ಝರಿ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸೊಂವ್ಶಾಂಕ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾತಿ, ಥರಾ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ರಂಗ್‌ರಂಗಾಳ್ ಪಿಸೊಳಿಂ, ಮಿಶ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂಕ್, ಕರ್ಮಲಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಕೀರ್, ಮಾಂಯ್ನ್ ತಾಂದುಳ್ ಆಸುಡ್ತಾನಾ ಶಿಂಪ್ಚ್ಯಾ ಭಾತಾಚ್ಯಾ ಕರ‍್ಲಾಂಚೆ ಆಶೆನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಿರ್ಬುಜ್ಯೊ . . . ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಸವೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್.

ಆಜ್ ಕೊಣೀ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ ತರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೆ ಯಾದಿವಿಣೆ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡಿನಾ. 80 ವೊ ಧಾಕ್ಡೊ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಕಾಳ್. ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೊ ಜಾದು 90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೆ ಸುರ‍್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ ಲೊಕಾ ಸವೆಂ ಏಕ್ ಘಟ್ ಬಾಂದ್ ರಚುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಅಭಿರೂಚ್, ಸಂಸ್ಕಾರ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ತಾಂತುಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸೀರಿಯಲಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್; ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಟಿವಿರ್. ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಅಂದ್ಕಾರಾಂತ್ ಧವ್ಯೊ ಆಕೃತಿ ಉದೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ಆಜೂನ್ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಅನ್ಭೊಗಾ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಉರ‍್ಲಾ.

ಟಿ.ವಿ. ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಫಕತ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಘರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಟಿ.ವಿ. ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಟಿ.ವಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತವಳ್ ಏಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಕೊಣಾಗರ್ ಟಿ.ವಿ. ಆಸಾ, ತಿಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಂ. ಟಿ.ವಿ. ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ‘ಅಳೆ ವೋ ತೆಂ ಆಂಟೆನಾ ಆಸಾ ಪಳೆ ತೆಂ ಘರ್’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಹೆ ಟಿ.ವಿ.ಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಚಾನೆಲ್ – ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್. ಆತಾಂಚೆ ಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ತವಳ್ ರಾಸ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಚಾನೆಲಾಂ, ಹಜಾರ್ ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಂ. ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಫೇಕ್ ‘ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ’, ರಾತಿಂ ನಿದೊನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ಟಾನಾಯ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲಾಂತ್ಲೆ ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಕ್‌ಚ್ ಖಬರ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತಿ ಚಿಂವೊಡ್ ಜಾತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಚಾಬೊನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಸುಕಂವ್ಚಿಂ ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಂ. ತವಳ್ ಆತಾಂಚೆಬರಿ ಹಾತಿಂ ರಿಮೋಟ್ ಆಸ್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಜಾಹಿರಾತಾಂ ಲೆಗುನ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೆಂ ಪುರ‍್ತೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ವೆಳಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಗಂಭೀರಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ದೋಷಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ‘ರುಖಾವಟ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಖೇದ್ ಹೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗೊನ್, ಟಿ.ವಿ. ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಉಬ್ಯಾ ಆನಿ ನಿಟ್ಟ್ ಪಾವ್ಸಾ ಧೊಣ್ವಾಬರಿ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ ರಂಗ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆನಿ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್. ಉದ್ಕಾ ಸುಳಿಯೆ ಬರಿ ಘುಂವೊನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿತುರ‍್ಲೆಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಬೊಯಾಂ ಮದೆಂ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪೂರ್ಣ್ ಚಂದ್ರಾ ತಸಲಿ ಆಕೃತಿ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ‘ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್’ ನಾಂವ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಕಸಲೊ ಸಂತೊಸ್! ಕಿತ್ಯಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚೆ ಸುರ್ವಾತೆಕ್ ತೆಂ ಮುಹೂರ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.

ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆತಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪಾವ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸೆಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮಾತ್ ತವಳ್ ಟಿ.ವಿ. ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಟಿ.ವಿ.ರ್ ತಿಚೊ ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೆಜಾರ‍್ಚೊ ಲೋಕ್ ಚಿಕಾರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಕ್ಲುನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುವಿ ಘಾಲುಂಕಿ ಜಾಗೊ ನಾ ತಶೆಂ ಟಿ.ವಿ. ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮದ್ಲೆಂ ಸಾಲ್ ಭರುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್ ತಶೆಂ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚೆರ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊಭರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ದುಖಾಳ್ ಸಂಗೀತ್ ವ್ಹಾಳತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಕಲರ್ ಟಿ.ವಿ. ಕೆದಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ತೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ ತರೀ ಚಲ್ಚಿಂ ರಂಗಾಳ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್ ದೆಕ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಚಡಿತ್ ರಂಗ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪೈಕಿ ತಾಂತುಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೀರಿಯಲಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜರೂರ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ, ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚಿ ಸೀರಿಯಲಾಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಅಭಿರುಚಿಕ್ ವೋಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಮ್ ಲೋಗ್, ಬುನಿಯಾದ್, ನುಕ್ಕಡ್, ಗುಲ್ ಗುಲ್ಶನ್ ಗುಲ್ಫಾಮ್, ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್, ತಲಾಶ್, ಮಾಯಾಮೃಗ್, ದಿ ಸ್ವೋರ‍್ಡ್ ಆಫ್ ಟೀಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಬ್ಯೋಮ್‌ಕೇಶ್ ಭಕ್ಷಿ, ತೆಹಕೀಕಾತ್, ಫಾವ್ಜಿ… ಪಟ್ಟಿ ವಾಡತ್ ವೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸೀರಿಯಲಾಂಚ್ಯಾ ಟೈಟಲ್ ಪದಾಥಾವ್ನ್ ( theme song ) ಧರ‍್ನ್, ಪಟ್‌ಕತಾ, ಪಾತ್ರ್, ನಟನಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಕೃತಕತಾ ನಾತ್ಲಿ. ಸರಳತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ; ಗುಂಡಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಗುಣಾಮಟ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಲಾಶ್, ಮಿಠ್ಠೀ ಕೆ ರಂಗ್, ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್, ಮಾಯಾಮೃಗ್, ದಿ ಸ್ವೋರ‍್ಡ್ ಆಫ್ ಟೀಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ತೆಹಕೀಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿಂ ಟೈಟಲ್ ಪದಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ತಲಾಶಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಕ್ ಸೊದುನ್ ವೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ,  ಅಫ್ಸಾನೆಂತ್ಲೊ  ಘರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಆನಿ ದುಬ್ಳೆಂ ಜೊಡೆಂ, ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸಾಂತ್ಲೊ ಮಿಠಾಯಿವಾಲ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಈಷ್ಟ್, ಬ್ಯೋಮ್‌ಕೇಶ್ ಭಕ್ಷಿಂತ್ಲೊ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪತ್ತೆದಾರ್, ತೆಹಕೀಕಾತಾಂತ್ಲೊ ಶಹರಿ ಪತ್ತೆದಾರ್, ಕರಮ್‌ಚಂದಾಂತ್ಲೊ ಚಾಣಾಕ್ಷ್ ಪತ್ತೆದಾರ್, ‘ಖಿಲೆ ಕಾ ರಹಸ್ಯಾ’ಂತ್ಲೆಂ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಕೊಟೆಂ, ದಿ ಸ್ವೋರ‍್ಡ್ ಆಫ್ ಟೀಪು ಸುಲ್ತಾನಾಂತ್ಲೊ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಮದೆಂ ‘ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹೊಕ್’ ವಿದೇಶಿ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ಲಿ, ಆಮ್ಚೆ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಬೊವ್ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಚಿ ಗಾಡಿ, ತಾಂತ್ಲಿಂ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಥ್ರಿಲ್ ದಿತಾಲಿಂ.

ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಸೀರಿಯಲಾಚೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್

ಕರಮ್‌ಚಂದ್

ನುಕ್ಕಡ್ – ಗಣಪತ್ ಆನಿ ಖೋಪ್ಡಿ

ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್ ಸೀರಿಯಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ‘ರಾಮಾಯಣ್’ ಆನಿ ಮಹಾಭಾರತ್’ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಧಾರಾವಾಹಿಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾತಾಯೆ? ತವಳ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಸೀರಿಯಲಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಸೀರಿಯಲಾಂ. ಆಯ್ತಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜಾತ್-ಧರ್ಮಾಚೊ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಲೊಕಾಂನಿ ಟಿ.ವಿ.ಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಬಸಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಸೀರಿಯಲಾಂನಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ಘರಾಂನಿ ರಾಮಾಯಣಾಚೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾನಾ ಟಿ.ವಿ.ಕ್‌ಚ್ ಫುಲಾಂ, ಕುಂಕುಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪುಜಾ ಕರ‍್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ರಾಮ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಿತೀಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್. ರಾಮಾಚೊ ಭಕ್ತ್ ಹನುಮಾನ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾರಾ ಸಿಂಗ್‌ಚ್ ನೀಜ್ ಹನುಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂಯಿ ಆಸಾ. ಟಿ‌ಆರ್‌ಪಿ ಆನಿ ಮಾತ್ತಿಗೊಬೊರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ, ರಾವಣಾಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್, ಭೀಷ್ಮಾಚೆಂ ಗಾಂಭೀರ‍್ಯ್, ಸೀತೆ ಆನಿ ದ್ರೌಪದಿಚೆ ಸಂಕಷ್ಟ್,  ರಾಮ-ರಾವಣಾಚೆಂ ಧೊಣ್ವಾ ಝುಜ್, ಪಾಂಡವ್-ಕೌರವಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಾಝುಜ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಪುರ‍್ತೆಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್‌ಪಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸೀರಿಯಲಾಂಚೆ ಪ್ರಸಾರ್ ಆವ್ದೆ ವೆಳಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ್ ‘ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ’ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಏಕ್ ನರ್‌ಮನಿಸ್ ಸಯ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕಂಯ್. ಆಮಿ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೀಸ್ ಸಂಪ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ಹಿಂ ಸೀರಿಯಲಾಂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹೆಂ ಮೀಸ್ ಏಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಮುಗ್ದಾತಾ ಹಾಬಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ಪಡ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ –  ರಾಮಾಯಣ್

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕನ್ನಡಾ ಸವೆಂ ಆಮ್ಚೆಚ್ ತುಳು ಭಾಷೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಆನಿ ಪಯ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ’ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾತಾಯೆ? ನಾಮ್ಣೆಚೊ ನಾಟಕ್‌ಕಾರ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲೊಚ್ ನಾಟಕ್ ಟಿ.ವಿ. ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ರುಪಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ನವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೋಣ್ ವಿಸ್ರತ್? ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, haunting ತಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ತುಳು ಜನಪದ್ ಶಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗಿತಾ ಸವೆಂ ಸುರ‍್ವಾತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಬೊವ್ ಕುತೂಹಲ್‌ಕಾರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸೀರಿಯಲ್, ಪೆಜೆ ವಾಟೆಂತ್ಲೊ ಶಿತಾಚೊ ಏಕ್ ಕಣ್ ಸಯ್ತ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಜೆವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ, ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಗೆರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚೆ ಆಂಟಿನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಟೇಪ್‌ರೆಕೊರ‍್ಡರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಟಿ.ವಿ.ಥಾವ್ನ್ ‘ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ’ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮಿ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಿಲ್ಕಾಟೆ, ಖೆಳ್ ರಾವೊವ್ನ್, ಎಕೆಚ್ ಉಡ್ಕೆಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಟಿ.ವಿ. ಮುಕಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ತಾಳಾಕ್ ಆಮಿ ಇತ್ಲೆಂ ಪಿಸ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಕೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ಟೇಪ್‌ರೆಕೊರ್ಡರಾರ್ ತೆಂ ರೆಕೊರ‍್ಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತೆಂ play ಕರ‍್ನ್, ಆಮಿಯ್ ಗಾವ್ನ್, ಜಾಲಾಂತ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರ‍್ಚಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸೀರಿಯಲಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್, ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಪುತ್ತೂರ‍್ಚೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಆಜ್ ತಮಿಳ್ ಆನಿ ತೆಲುಗು ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ನೆಕೆತ್ರ್. ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ‘ಕುಡಿ ಪಮ್ಮದ’ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾಮೂ ತುಮ್ಕಾಂ?

ಆಯ್ತಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಸಿನೆಮಾಂಚೆಂ ಪ್ರಸಾರ್‌ಯೀ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಸಬ್‌ಟೈಟಲಾಂ ಸವೆಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ ತರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಘರ‍್ಚಿಂ ಸರ‍್ವಾಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಟಿ.ವಿ.ಕ್ ಅಂಟೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂಚ್ ಬಸ್ತಾಲಿಂ. ಕರೆಂಟ್ ಏಕ್ ವಚನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಗೊತ್ತಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತಾಂಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಬಸ್ತಾಲಿಂ.

ತವಳ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೀರಿಯಲಾಂಕ್, ಕಾರ್ಟೂನಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವಿಕ್ರಮ್ ಔರ್ ಬೇತಾಳ್, ತೆನಾಲಿ ರಾಮ, ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್, ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹೀ-ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಫೇವರಿಟ್ ಸೀರಿಯಲಾಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಟೂನಾಂ. ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಯಾಚೆ ಪಾಟಿರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ನ್ ಕ್ಲಿಷ್ಟ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಬೇತಾಳ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟಿರ್‌ಯೀ ಬಸೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ‘ವಿಕ್ರಮ್… ವಿಕ್ರಮ್… ವಿಕ್ರಮ್… ಬೇತಾಳ್… ಬೇತಾಳ್… ಬೇತಾಳ್…’ ಮ್ಹಣ್ ಪದ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಾಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವೊನ್, ತೊ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ಕಾಂತ್ಲೊ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಮೊಗ್ಲಿ ಕಾಶ್ಟೆ ತೆದಿ ಚಡ್ಡಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ರುಕಾಂವೆಲ್ಯಾ ಪಾಳಾಂಕ್ ಧರ‍್ನ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂ ಬರಿ ಉಡ್ಚೊ-ಧಲ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ತರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಲ್ಪನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ಜಂಗಲ್ ಜಂಗಲ್ ಬಾತ್ ಚಲೀ ಹೆ ಪತಾ ಚಲಾ ಹೆ, ಚಡ್ಡಿ ಪೆಹನ್ ಕೆ ಫೂಲ್ ಖಿಲಾ ಹೆ’ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಸಾಬ್ ಹಾಣೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ದುಷ್ಟ್ ಸಕ್ತ್ಯೊ ನಿವಾರುಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಕತ್ ವಾಪರ‍್ಚೊ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ತಾಲೊಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಮಣ್ಕಟಾಥಾವ್ನ್ (wrist) ಜಾಳ್ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್, ಎಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಉಡ್ಚೊ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಲ್ಪನಾ ಸಕ್ತೆಕ್ ಪಾಕಾಂ ಫುಟಶೆಂ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಮ್ಜನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಹಾಚ್ಯಾ ಟೈಟಲ್ ಪದಾಚೆಂ ಟ್ಯೂನ್ ಬೊವ್‌ಚ್ ಆಂವಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪದ್ ‘ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಟೂನಾಚೆಂ ನಾಂವ್‌ಚ್ ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್! ಆಪ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ಉಸವ್ನ್, ವಿಶೇಸ್ ಝುಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಸಕತ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಹೀ-ಮ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಕಸಲೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕರ‍್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಪದಾಂಚೆಂ ಪಿಶೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಪದಾಂ ಶಿಂಕ್ಳೆಚೆಂ ‘ಚಿತ್ರಹಾರ್’ ಆನಿ ‘ರಂಗೋಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೆಸ್ತ್. ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಮ್ಹಜೆ ಪಿಸಾಯೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಬಳ್ ದಿಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಗೂಂಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ, ಜಾಗೃತಿ ಪಾಟಂವ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ತವಳ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ನೆಹ್ರೂಚ್ಯಾ ‘ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ‘ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಖೋಜ್’ ಪುರ‍್ತೆಂ ಸಮ್ಜನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾ ಪುರ‍್ವಿಲ್ಯಾ, ಹಜಾರೊಂ ವರ‍್ಸಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಉಸ್ಕಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. (ತಶೆಂಚ್ ಸಬಾರ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ತವಳ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಭಾರತಾಚೆ ಶಿಲ್ಪ್‌ಕಲೆಚೆರ್, ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್; ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಕೊಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂವ್ ಉಡಾಸ್ ಯೇನಾ.) ದೆಶಾಚೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗಿರೆಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚೆಂ ಅನಾವರಣ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ‘ಸುರಭಿ’ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಕ್ತೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬೊವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಆಕೆರಿಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಖಾತಿರ್ ಕ್ವಿಜ್ ದವರ‍್ತಾಲೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ 15 ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂತ್ ಜಾಪಿ ಧಾಡಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತವಳ್ ತಪಾಲ್ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಸುರಭಿಕ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂಚಿ ರಾಸ್‌ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ತಾಲಿ ಕಂಯ್.  ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಕಾಕ್ ಹಾಚೆ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾ ರೇಣುಕಾ ಶಹಾನೆಚೆಂ ಕೊಲ್ಗೆಟ್ ಸ್ಮಾಯ್ಲ್ ಕೊಣೀ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗಿ? ವಿಗ್ಯಾನಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚೊ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಡಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ‘ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಂಯ್ಟ್’ ಏಕ್ ಅಪುಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಸ್ಪಾಲ್ ಭಟ್ಟಿನ್ (ವರ‍್ಸಾ ಆದಿಂ ವಾಹನ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತೊ ಸರ‍್ಲೊ) ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್-ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚೆಂ ವಿಡಂಬನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಹಿಟ್ ಶೊ ‘ಫ್ಲೊಪ್ ಶೊ’ ಹಾಸ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಿಂತಿಶೆಂ ಕರ‍್ತಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸೀರಿಯಲಾಂ/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮದೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಹಿರಾತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚಿಂ; ಆಪ್ತ್ ಭೊಗಾಪ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ. ಬೊವ್ ಸಾದಿಂ ತರೀ ಸೊಭಿತ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂಚಿಂ, ಮಧುರ್ ಸಂಗಿತಾಚಿಂ. ಐ ಲವ್ ಯೂ ರಸ್ನಾ (ರಸ್ನಾ), ವಿಕೊ ಟರ್ಮರಿಕ್ ನಹೀಂ ಕೊಸ್ಮೆಟಿಕ್ (ವಿಕೊ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್), ಜಬ್ ಮೇ ಛೋಟಾ ಲಡ್ಕಾ ಥಾ ಬಡೀ ಶರಾರತ್ ಕರ‍್ತಾ ಥಾ (ಬಜಾಜ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್), ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ (ಲಿರಿಲ್ ಸೋಪ್), ಬೂಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ, ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ, ತಂದರುಸ್ತೀ ಕಾ ರಕ್ಷಾ ಕರ‍್ತಾ ಹೆ (ಲೈಫ್‌ಬೊಯ್), ಕಚ್‌ವಾ ಜಲಾವೊ ಮಚ್ಚರ್ ಭಗಾವೊ (ಟೊರ‍್ಟಾಯ್ಸ್ ಕೊಯ್ಲ್), ಹಮಾರಾ ಬಜಾಜ್, ಹಮಾರಾ ಬಜಾಜ್ (ಬಜಾಜ್ ಸ್ಕೂಟರ್), ವಾಶಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ (ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ‘ವಾಶಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ, ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕರ್ಮ ಜಾಲ್ಲೆಂ!), ಕುಛ್ ಬಾತ್ ಹೆ ಜಿಂದಗೀ ಮೆ, ಕುಛ್ ಸ್ವಾದ್ ಜಿಂದಗೀ ಮೆ (ಕ್ಯಾಡ್‌ಬರೀಸ್ ಡೇರಿ ಮಿಲ್ಕ್), ಪಾನ್ ಪರಾಗ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ, ಪೂರಬ್ ಸೆ ಸೂರ‍್ಯ ಉಗಾ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್) ಖಂಡಿತ್ ವಿಸ್ರಶೆಂ ನಾ. ಸವೆಂ ಸರ್ಫ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಪಾವ್ಡರಾಚಿ ಲಲಿತಾಜಿ, ಲಿಜ್ಜತ್ ಪಾಪಡ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪೊಟ್, ವಿಕ್ಸ್ ಮಿಠಾಯಿ, ವೆಪೊರಬ್ ಆನಿ ಇನ್‌ಹೇಲರ್, ಡಾಬರ್ ಹಾಜ್ಮೊಲಾ… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತೆಲಿಂಗಿ?

ಬುಲಂದ್ ಭಾರತ್ ಕಿ ಬುಲಂದ್ ತಸ್ವೀರ್ . .  .  ಹಮಾರಾ ಬಜಾಜ್ 

ಸಾಂಗಾ ತುಮಿ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆತಾನಾ-ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ? ಜಾಗತೀಕರಣ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಜಾಜ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ಫ್, ನ್ಹಾಂವ್ಚೊ ಸಾಬು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೈಫ್‌ಬೊಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಪೋರ್ ಆಮಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಚರಿಲೆಂ. ಆಜ್ ಹೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೇಶ್ ಕೋಮುವಾದಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಜಳೊನ್ ಆಸಾ; ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸುರು ಜಬ್ಬೊರ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮನ್ ‘ಮಿಲೇ ಸುರ್ ಮೇರಾ ತುಮ್ಹಾರಾ’ ಪರತ್ ಪರತ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ. 1988 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವಾ ದಿಸಾ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂಚ್ಯಾ, ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಆನಿ ರಾಜ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಭಾವನಾಚಿ ಝರ್ ಫುಟಂವ್ಚೊ ಆಶಯ್ ದವರ‍್ನ್, ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸ ಮಿನುಟಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ವಿಡಿಯೊ ಪದ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಚೊವ್ದಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಗುಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಚೆಂ making  ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಊಂಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್‌ಯೀ ತೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮತಿಕ್ ತಾಜಾಪಣ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಖ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾನ್ ಮಂತ್ರ್‌ಮುಗ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ಗೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. (ಏಕ್-ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಚೆಂ ರಿಮೇಕ್ ‘ಫಿರ್ ಮಿಲೇ ಸುರ್ ಮೇರಾ ತುಮ್ಹಾರಾ’ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ, ಕಶೆಂ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ನಾ.) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಎಕ್ತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಪದ್, ಖಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ – ‘ಏಕ್ ಚಿಡಿಯಾ ಅನೇಕ್ ಚಿಡಿಯಾಂ’. ನಿಜಾಕಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಪರಿಂ ಸಂದೇಶ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪದ್. ಭಾರತೀಯ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆನಿಮೇಶನ್ ತಂತ್ರ್‌ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾಪರ‍್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ತೊ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. (ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ‘ಶುದ್ಧ್ ದೇಸಿ ರೊಮಾನ್ಸ್’ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಟ್ರೇಯ್ಲರಾಂತ್ ಹೆಂ ಪದ್ ವಾಪರ‍್ಲಾಂ.)

ಮಿಲೆ ಸುರ್ ಮೇರಾ ತುಮ್ಹಾರಾ . . . .

ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವಾ ದಿಸಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಪದಾಂ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾ, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ದುಸ್ರೆಚ್ ರಿತಿಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ಆಸಾ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ. ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಸಾಂವ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಶ್‌ಭಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ಪೈಕಿ ಎಕಾ ನೆಣ್ತುಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ‘ನನ್ನಾ ಮುನ್ನಾ ರಾಹೀ ಹೂಂ, ದೇಸ್ ಕಾ ಸಿಪಾಯಿ ಹೂಂ, ಬೋಲೊ ಮೇರೆ ಸಂಗ್ ಜೈ ಹಿಂದ್’ ಮ್ಹಜೆಂ ಫೇವರಿಟ್. ಅಪುಟ್ ದೇಶ್‌ಭಕ್ತಿಚೆಂ ಸಿನೆಮಾ ‘ಉಪ್ಕಾರ್’ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ದಿಸಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂ ಪೈಕಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಜೊ. ತ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ‘ಮೆರೆ ದೇಸ್ ಕೀ ಧರ್ತಿ’ ಪದ್ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬೊವ್‌ಚ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಚೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ಸಿನೆಮಾ ‘ಜಾಗೃತಿ’. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಂಯ್ ದೇಶಾಭಿಮಾನ್ ಉಸ್ಕಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ವೈಟ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೊ ದೆಕಿವಂತ್ ಥೊಂಟೊ ಭುರ್ಗೊ ನಿಜಾಕಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಪದ್ ‘ಆವೋ ಬಚ್ಚೋಂ ತುಮ್ಹೆ ದಿಖಾಯೇಂ ಜ್ಹಾಂಕಿ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ಕೀ’ ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಏಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡುನ್ ವೆತಾ.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ. ವರ‍್ಸಾಂ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ಘರಾಂನಿ ಟಿ.ವಿ. ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಣ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ಆಜ್ ಬಸುನ್ ಚಿಂತಾನಾ ಹೆಂ ಏಕ್ ಅಜಾಪ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತೊ ಕಾಳ್‌ಚ್ ತಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗಿ ಕೊಣ್ಣಾ. ಕಾಳಾಚಿ ಕ್ರೂರತಾ ತವಳ್‌ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಏಕ್ ಸುಖಾಳ್ ಸರಳತಾ, ಮೊವಾಳಾಯ್, ಆಪ್ತ್‌ಪಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ. ಆಜ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಟಿ.ವಿ. ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಘರಾಂ ಸೊಧುಂಕ್ ಆಜ್ ಕಷ್ಟ್. ತೆ ಟಿ.ವಿ.ರ್ ಶೆಂಬರೊಂ ಚಾನೆಲಾಂ. ಆಜ್ ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಗರ್ ವಚುನ್ ಬಸನಾ. ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಮಾತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಉಂಡೊ ಮ್ಹಣ್ ಕುಂಡೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾವೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆಯ್ಚಿಂ ಚಾನೆಲಾಂ. ಆನಿ ಆಮಿ ತೊ ಉಂಡೊ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಚಾನೆಲಾಂಚೆ ರಾಶಿಂತ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಆಮ್ಚಿ ಅಭಿರೂಚ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿರೂಚ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಂ ಕಳನಾ ಜಾಲಾಂ.

►ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚ್ಯೊ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆ ಧಾರಾವಾಹಿ

ಹಮ್ ಲೋಗ್ (1984) : ಭಾರತೀಯ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉದೆಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ. ನಾಂವ್‌ಚ್ ಉಚಾರ‍್ಚೆಪರಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚಿ ಕಾಣಿ ಹಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಲಂಗರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಹೆ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಜಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಹರ್ ಎಪಿಸೊಡಾಚೆ ಆಕೆರಿಕ್, ಖಾಂದಾಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಶೊಲ್ ಆನಿ ಕಾಳೆಂ ಚಸ್ಮಾ ಘಾಲ್ನ್ ದಾದಾ ಮೋನಿ (ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾಲೊ ಆನಿ ಧಾರಾವಾಹಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದಿಷ್ಟಿಕೋನ್ ಉಜಾರ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ.

ಯೆ ಜೊ ಹೆ ಜಿಂದಗಿ (1984): ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ. ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಮೆಡಿ ಸೀರಿಯಲ್. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಅಪುಟ್ ಹಾಸ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ತಾಜಾ ಅನ್ಬೊಗ್ ದಿಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಶಫಿ ಇನಾಮ್‌ದರ್, ಸತೀಶ್ ಶಾ, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ (‘ನುಕ್ಕಡ್’ವರ್ವಿಂ ‘ರಾಜಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ) ತಸಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಮೆಡಿ ನಟಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಶಫಿ, ಸತೀಶ್ ಹೆರ್ ಪಾತ್ರಾಂನಿಂಯೀ ಆಪ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವೆಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್. ಆತಾಂ ಶಫಿ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ನಾ.

ಕರಮ್‌ಚಂದ್ (1984) : ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಬೊವ್‌ಚ್ ಆಂವಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಬೊವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಾಂತ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾರಾವಾಹಿಚೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಪಾತ್ರ್ ಕರಮ್‌ಚಂದ್ ( ಕೆನ್ನಾಯ್ ಕೆರೆಟ್ ಚಾಬೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಆನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಶಯ್ಲೆಚೊ ಪತ್ತೆದಾರ್) ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ – ಕೊಮಿಕಲ್ ಶೇಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಿಟ್ಟಿ ಹಾಂಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿಕ್ ಏಕ್ ಅಥ್ವೊಚ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಲಾಬಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕರಮ್‌ಚಂದ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಪಂಕಜ್ ಕಪೂರ್ (ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರಾಚೊ ಬಾಪುಯ್) ಹ್ಯಾಚ್ ಸೀರಿಯಲಾವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೇವರಿಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ರಜನಿ (1984): ಭ್ರಷ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚೆ ಎಕೆ ಸಾದೆ ಘರ್-ಸ್ತ್ರಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ. ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾ ತೆಂಡುಲ್ಕರಾಕ್ (ತಿ ಆತಾಂ ನಾ) ದೆಶಾನ್ ‘ರಜನಿ’ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಒಳ್ಕಶೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಸು ಚಟರ್ಜಿನ್ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಬುನಿಯಾದ್ (1986) : ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಕೋಮು ದಂಗ್ಯಾಂನಿ ಶಿರ್ಕೊನ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪಂಜಾಬಿ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಕಾಣಿ. ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಆನ್ಯೆಕ್ ಬೊವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಆಪ್ಲೆ ನೈಜತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬೊವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ನುಕ್ಕಡ್ (1986) : ರಸ್ತ್ಯಾಬಗ್ಲೆನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸಾದಿ ಕಾಣಿ. ಹಮ್ ಲೋಗ್, ಬುನಿಯಾದ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ. ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿಕ್ ಕೊಮೆಡಿಚೊ ‘ರಾಜಾ’ ಕೆಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಹಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಧೀರ್ ಕಕ್ಕರ್ (‘ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಪಿಂವ್ಡೊ), ದಿಲೀಪ್ ಧವನ್ (ಹೊಯ್ ಸರ‍್ಲಾ), ಪವನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (‘ಸಲೀಮ್ ಲಂಗ್ಡೇ ಪೆ ಮತ್ ರೊ’ಂತ್ಲೊ ಸಲೀಮ್, ‘ಭಾಗ್ ಮಿಲ್ಖಾ ಭಾಗ್’-ಂತ್ಲೊ ಕೋಚ್) ಹಾಂಚೆ ಪಾತ್ರ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೆನಾಂತ್.

ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಟಿ ಸಿಗ್ಮಾ (1986) : ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಆನಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ವಾಹನಾಂಚೆರ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ science fiction ಸೀರಿಯಲ್. ವಾಗೊಳ್ಯಾ ಬರಿ ಆಸ್ಚೆ ಖಂಚೆಗಿ ಎಕೆ ಜೀವಿನ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ವಾಹನಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಉಡೊನ್, ಚಿಪ್ಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ತವಳ್ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆತುರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ.

ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ (1987) : ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶಂಕರ್ ನಾಗಾಚೆಂ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪೀಸ್. ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಧಾರುನ್, ಆಂಗುಬೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸೀರಿಯಲ್. ಶಂಕರ್ ನಾಗಾಚೆಂ ಬೊವ್ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ದೃಶ್ಯ್‌ಕಾವ್ಯ್ ಹೆಂ. ಶಂಕರ್ ನಾಗಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೀರಿಯಲಾಂ ಪೈಕಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ಹೆ ಧಾರಾವಾಹಿಚೆಂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ಲೆಂ ಕೀ ಆಜೂನ್ ಆಗುಂಬೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಕ್ ಲೋಕ್ ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ’ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಆಪಯ್ತಾ.

ತಮಸ್ (1987) : ಭೀಷಮ್ ಸಹಾನಿಚೆ ಹಿಂದಿ ಕಾದಂಬರಿಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್, ಗೋವಿಂದ್ ನಿಹಲಾನಿನ್ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ. ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಧಾರಾವಾಹಿ, 1947 ಭಾರತ್ ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾ ಕೋಮು ದಂಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಥಾವ್ನ್ ಪಲಾಯನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಿಖ್ ಆನಿ ಹಿಂದೂ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಬೊವ್‌ಚ್ ಕಚ್ಚಾ ನಿರೂಪಣಾಚಿ ಹಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಕ್ರೂರತಾ ಆನಿ ಕಸಲೆಯ್ ಥರಾಚೆ ಹಿಂಸೆಂತ್‌ಯೀ ವಾಂಚುನ್ ಉರ‍್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿ ಕೂಸ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ‍್ತಾ. ಓಂ ಪುರಿ, ಅಮ್ರೀಶ್ ಪುರಿ, ದೀನಾ ಪಾಠಕ್, ಸುರೇಖಾ ಸಿಕ್ರಿ ತಸಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ನಟಾಂನಿ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಜೀವ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ.

ಖಿಲೆ ಕಾ ರಹಸ್ಯ (1988) : ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ಜಾತಾಲಿ ಹಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆತಾನಾ. ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ, ಪರ್ನ್ಯಾ ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಚಿಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾತಿಂ ನಿದ್ತಾನಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್‌ಯೀ ಕೊಟೆಂಚ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಮುತೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಟೊನ್ ವಚುಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ!

ಫೌಜಿ (1988) : ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಶ್ಹಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಕಮಾಂಡೊ ತರ್ಬೆತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಹಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಥ್ರಿಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಶ್ಹಾರುಖ್ ಖಾನಾಕ್ ನಾಂವ್ ಹಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ವಾಟ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !